Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

USAOJ

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 47 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1941. Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio pismo rukovodiocu SKOJ-a Crne Gore, Boke i Sandžaka: odobrava formiranje Crnogorske narodne omladine kao masovne antifašističke omladinske organizacije, ukazujući na njenu ulogu i njen odnos prema SKOJ-u.

⚔️ 7. 11. 1941. Održan plenarni sastanak Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za srez podgorički, na kome su doneti zaključci: pojačati rad među omladinom, stvoriti čvrsto jedinstvo u borbi za nacionalno oslobođenje; organizovati antifašističke omladinske mitinge po selima i opštinama i razvijati agitaciju za veće uključivanje omladine u NOP odrede. Prema tim zaključcima trebalo je u partizanskim četama formirati aktive a u bataljonima komitete CNO.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

⚔️ 19. 12. 1942. U većini srezova Bos. krajine održani sreski zborovi, odnosno konferencije omladine. Izabrani su delegati za Prvi kongres USAOJ-a; podneseni su referati o ulozi omladine u ratu, o bratstvu južnoslovenskih naroda i o mestu i ulozi omladine u oslobođenoj zemlji; raspravljano je o zimskoj pomoći i o pretkongresnom takmičenju; u nekim mestima je izvršena i popuna (odnosno izbor) sreskih rukovodstava NOSOBiH.

⚔️ 27. 12. 1942. U oslobođenom Bihaću, uz prisustvo 365 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i iz NOV i POJ, otpočeo I kongres antifašističke omladine Jugoslavije, Na tom kongresu, koji je trajao tri dana, govorili su vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i predstavnici CK KPJ, AVNOJ-a, AFŽ-a i NOV i PO Jugoslavije. Podneseni su sledeći referati: -Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda-, -Omladina i sutrašnjica naše domovine-, -Bratstvo omladine svih jugoslovenskih naroda i oružano bratstvo sa omladinom Sovjetskog Saveza - zaloga pobede-, -Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju-. Kongres je usvojio Organizacionu rezolociju, kojom se osniva Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ), sa zadatkom da ujedini i organizuje sve snage mlade generacije naše zemlje u službi oslobodilačkog rata i pobede nad fašističkim okupatorom i njegovim sarađnicima. Izabran je Zemaljski odbor od 30 članova i upućen proglas pod naslovom -Omladini svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 0. 1. 1943. U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1943. Osnovan Okružni odbor USAOJ-a za Srem.

⚔️ 20. 4. 1943. Oblasni komitet SKOJ-a za Bos. krajinu uputio direktivu organizacijama SKOJ-a, u kojoj je sumirao iskustva iz rada u toku neprijateljske ofanzive, istaknuvši elan s kojim se omladina zalagala i herojski borila, ukazao na mere za otklanjanje nedostataka i za oživljavanje rada SKOJ-a i USAOJ-a.

⚔️ 27. 5. 1943. Na pl. Kozari održana okružna konferencija SKOJ-a: u prisustvu delegata 102 skojevska aktiva pretresen dotadanji rad, popunjena rukovodstva i donesene odluke da se ubrza stvaranje i učvršćivanje organizacija USAOJ-a, pionira i radnih četa.

⚔️ 12. 6. 1943. Održana prva konferencija USAOJ-a za okrug Karlovac, na kojoj je izabran Okružni odbor.

⚔️ 23. 6. 1943. Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 28. 6. 1943. U Otočcu otpočela dvodnevna Prva pokrajinska konferencija antifašističke omladine Hrvatske, na kojoj je izabran Glavni odbor USAOH-a od 26 članova.

⚔️ 25. 8. 1943. PK SKOJ-a uputio oblasnim, okružnim, sreskim, mesnim, brigadnim i bataljonskim rukovodstvima SKOJ-a direktivu o daljim zadacima SKOJ-a i USAOJ-a u Vojvodini.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Pasjači održano okružno savetovanje SKOJ-a za leskovačko-toplički okrug. Odlučeno je da se radi na podizanju ideološkog nivoa i omasovljenju članstva SKOJ-a i USAOJ-a i da se što veći broj omladinaca uputi u jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda.

⚔️ 17. 11. 1943. OK KPJ za Kragujevac završio trodnevno savetovanje na kome je pretresao organizaciono pitanje Partije, političko-prosvetni rad, rad Partije na vojnoj liniji, stanje NO odbora, organizacije SKOJ-a i USAOJ-a, rad AFŽ-a, te odredio nove zadatke.

⚔️ 22. 11. 1943. U Gacku održano oblasno savetovanje SKOJ-a za Hercegovinu. Proširen je Oblasni komitet SKOJ-a, obnovljeni su okružni komiteti za južnu i severnu Hercegovinu, formiran je Inicijativni oblasni odbor USAOJ-a i pokrenuto je izdavanje oblasnog omladinskog lista.

⚔️ 22. 11. 1943. U s. Čengiću (kod Bijeljine) održana prva okružna konferencija USAOJ-a za okrug Majevicu. Izabran okružni odbor USAOJ-a.

⚔️ 25. 11. 1943. U Kolašinu, u prisustvu 800 delegata, otpočeo I kongres antifašističke omladine Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada osnovan je Ujedinjeni savez antifašističke omladine Crne Gore i Boke i izdata je rezolucija o organizacionoj strukturi i zadacima USAO-a Crne Gore i Boke.

⚔️ 22. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), održan I kongres antifašističke omladine Makedonije (NOMSM). Prisustvovalo je 288 delegata iz svih krajeva Makedonije. Izabran je Glavni odbor NOMSM, doneta je rezolucija i postavljeni su zadaci za dalji rad omladinske organizacije.

⚔️ 13. 1. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju obavestio odgovornog za rad SKOJ-a u 5. oblasnom komitetu KPM: da je 22. decembra 1943. održan Kongres antifašističke omladine Makedonije; da je izabran Glavni odbor Narodnooslobodilačkog omladinskog saveza Makedonije (NOMSM-a); da je Kongres postavio naredne zadatke skojevskoj organizaciji.

⚔️ 31. 1. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo 2. oblasnom komitetu SKOJ-a u kome, pored ostalog, daje smernice u pogledu što većeg aktiviranja omladine uoči II kongresa USAOJ-a, a kao najvažniji zadatak ističe: što masovnije upućivanje omladine u jedinice NOVJ.

⚔️ 2. 2. 1944. Održana okružna konferencija USAOJ-a za istočni Srem. Prisustvovala su 52 delegata iz vojske i pozadine (delegati OK i PK KPJ, ONO odbora, SKOJ-a i AFŽ-a), Posle diskusije o rezultatima rada i o problemima organizacije donete su odgovarajuće rezolucije, poslati su pozdravi Zemaljskom odboru USAOJ-a i izabran je novi Okružni odbor USAOJ-a za istočni Srem.

⚔️ 0. 4. 1944. U pmjavorskom okrugu formiran Okružni odbor USAOJ-a.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana okružna konferencija omladine za Toplicu. Prisustvovao je sekretar PK SKOJ-a za Srbiju. Odlučeno je: dalje obuhvatanje omladine u omladinsku organizaciju, mobilizacija omladine u NOV, razvijanje kulturno-prosvetnog rada i dr. Izabran je okružni odbor USAOJ-a.

⚔️ 0. 4. 1944. U Novom Sadu formiran mesni NO odbor, kao i mesni odbori USAOJ-a i AFŽ-a.

⚔️ 2. 5. 1944. U Drvaru otpočeo trodnevni rad II kongresa USAOJ-a, Na kongresu je govorio maršal Jugoslavije Josip Broz Tito. Prisustvovalo je 816 delegata iz svih krajeva Jugoslavije, osim iz Makedonije (ovi nisu mogli doći zbog neprijateljske Prolečne ofanzive koja je bila u jeku, te su jedinice stalno bile u pokretu i vodile borbe). Usvojena je organizaciona rezolucija u kojoj su, pored ostalog, istaknuti političko-organizacioni zadaci i forme rada USAOJ-a. Kongres je izabrao Centralni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije i položio zakletvu vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu.

⚔️ 2. 5. 1944. Antifašistički komitet sovjetske omladine, Međunarodni omladinski savez V. Britanije, predsednik Unije svegrčke omladinske organizacije i Centralni komitet bugarske omladine uputili pozdravne telegrame II kongresu Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije.

⚔️ 8. 5. 1944. Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

⚔️ 0. 6. 1944. U s. M. Šiljegovcu (kod Kruševca) održana konferencija SKOJ-a sreza rasinskog. Odlučeno: više raditi sa starijim ljudima, razbijajući njihov konzervativizam u pogledu učešća ženske omladine u radu USAOJ-a; formirati nove organizacije na okupiranoj teritoriji Rasine.

⚔️ 8. 6. 1944. Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

⚔️ 10. 7. 1944. U s. G. Podgracima (kod Bos. Gradiške), u prisustvu 430 delegata, završila dvodnevni rad II okružna konferencija USAOJ-a za Kozaru.

⚔️ 3. 9. 1944. Kod s. Lušči-Palanke (blizu Sanskog Mosta) završeno dvodnevno Oblasno savetovanje SKOJ-a za Bos. krajinu. Prisustvovali su članovi i sekretari okružnih i sreskih komiteta SKOJ-a, brigadni komiteti i Komitet SKOJ-a 4. udarne divizije NOVJ. Podneti su politički i organizacioni referat i referati o SKOJ-u i USAOJ-u.

⚔️ 0. 10. 1944. Glavni odbor Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM) uputio proglas makedonskoj omladini: poziva je da učvrsti bratstvo i jedinstvo i zbije svoje redove u omladinskim organizacijama i da ispolji što veću aktivnost u jedinicama NOVJ, radi oslobođenja zemlje, kao i u pozadini, kako bi se II kongres Antifašističke omladine Makedonije dočekao sa što krupnijim uspesima i rezultatima.

⚔️ 12. 10. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo skojevskim organizacijama Makedonije, u kome postavlja zadatke u vezi sa pretkongresnom aktivnošću: organizovati takmičenje između pojedinaca i omladinskih organizacija; proučavati kongresni materijal; izabrati prema datom uputstvu i ključu, delegate za II kongres antifašističke omladine Makedonije.

⚔️ 16. 11. 1944. U Beogradu počeo I kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije (USAOS-a).

⚔️ 18. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za besprimerno herojstvo omladine na frontu, u pozadini i u još neoslobođenim krajevima, za okupljanje omladine svih naroda Jugoslavije radi borbe protiv fašističkih osvajača i njihovih slugu, za neumorno izgrađivanje bratstva naših naroda, odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ).

⚔️ 20. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

⚔️ 21. 12. 1944. U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

⚔️ 27. 12. 1944. U Novom Sadu, u prisustvu preko 900 delegata iz Srema, Bačke, Banata i Baranje, otvoren I kongres Antifašističke omladine Vojvodine. Kongres je trajao do 31. decembra. Na njemu je doneta rezolucija u kojoj se kaže: upućivati sposobne mladiće u NOVJ, ulagati napore u obnovu zemlje, jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije.

⚔️ 0. 1. 1945. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo skojevskim organizacijama: analizira rezultate II kongresa Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM) i poziva skojevske i omladinske organizacije da uzmu najaktivnijeg učešća u sprovođenju zadataka i smernica postavljenih na II kongresu.

⚔️ 7. 1. 1945. U Skoplju, u prisustvu oko 1000 delegata makedonske omladine, zatim predstavnika sovjetske, bugarske, grčke, albanske, srpske, hrvatske, slovenačke i crnogorske omladine, kao i omladine iz Pirinske i Egejske Makedonije, i predstavnika sovjetske, engleske i američke vojne misije, otpočeo trodnevni rad II kongresa Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM). Kongres je analizirao stanje u organizaciji, doneo zaključke, postavio nove zadatke i uputio proglas omladini Makedonije, pozivajući je na nova pregnuća.

⚔️ 10. 2. 1945. U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

Dokumenti

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 27 decembra 1942 god. na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a za Pokuplje kojim traži da im se dostavi popis svih članova OK SKOJ-a s njihovim karakteristikama, daju upute za rad s organizacijom USAOJ-a na oslobođenom i na neoslobođenom području, kao i upute za održavanje kotarske konferencije USAOJ-a u Žumberku

📜 Izvještaj Okružnog komiteta ŠKOJ-a Virovitica Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOJ-a na okrugu

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku, o političkoj situaciji u okrugu te o radu i organizacijskom stanju Okružnoga i kotarskih komiteta SKOJ-a i USAOJ

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o agitaciono-propagandnom radu

📜 Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

📜 Proglas Glavnoga odbora Ujedinjenog saveza antifašističke omladine sjeverne Hrvatske upućen omladini s pozivom da, ne odazivajući se mobilizaciji u okupatorsku i kvislinšku vojsku, pristupi u redove Narodnooslobodilačke vojske bez obzira na stranačku pripadnost

📜 Proglas Zemaljskoga odbora USAOJ-a s pozivom omladini Jugoslavije da sa što boljim rezultatima u borbi i radu dođe na Drugi kongres Antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. novembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije da se Drugi kongres Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije odgađa za kasnije

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta SKOJA za Srbiju brigadnim komitetima SKOJA o načinu organizovanja takmičenja pred održavanje Prvog kongresa Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije (USAOS)

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 15. februara 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o daljem radu među omladinom u vezi s pripremama za Drugi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da za Drugi kongres USAOJ-a organizuje prikupljanje delegata iz istočnih krajeva Jugoslavije i delegacija iz Albanije, Grčke i Bugarske

📜 Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4. marta 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o preduzetim merama u vezi s predstojećim Drugim kongresom USAOJ-a i o potrebi premeštanja sedišta Centralnog komiteta SKOJ-a iz Slovenije u Drvar

📜 Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 25. marta 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o terminu i mestu prikupljanja delegata za Drugi kongres USAOJ-a

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 26. marta zastupniku NKOJ-a u Bariju da Centralni komitet KPJ nalaže da se na Drugi kongres USAOJ-a pozovu delegati antifašističke omladine Italije

📜 Drugo zasedanje AVNOJ-a i zadaci Antifašističkog omladinskog pokreta - članak Edvarda Kardelja od aprila 1944. godine

📜 Poruka Centralnog komiteta KPJ od 2. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da se omladinske delegacije Srbije, Kosova i Metohije, Sandžaka, Crne Gore i Hercegovine upute na Drugi kongres USAOJ-a

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 3. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da omladinska delegacija Makedonije za Drugi kongres USAOJ-a nije upućena, jer se ne može probity do Drvara

📜 Pismo od 13. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o upućivanju delegata na kongres antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti 18. hrvatsku istočnobosansku NOU brigadu i omladinske delegate koji se vraćaju sa Drugog kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Proglas Inicijativnog odbora antifašističke omladine Kosova i Metohije od 15. oktobra 1944. godine

📜 Izveštaj rukovodioca omladine 12. udarne brigade od 29. aprila 1945. rukovodiocu omladine 29. udarne divizije JA i Oblasnom odboru Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije za Hercegovinu o rezultatima takmičenja u brigadi

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Kolašin Beograd USAOH Drvar 7. banijska divizija NOVJ Novi Sad SSSR i Jugoslavija Randolph Churchill Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1944. Grubišno Polje Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1945. Prateći bataljon Vrhovnog štaba Narodno oslobodilački odbori Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. krajiška divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Virovitica Prokuplje Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Sremu 1943. Operacija Beta Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 29. hercegovačka divizija NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Partizanke Centralni komitet KPJ Deca u ratu Sremski front Durmitorska operacija Omladina u ratu Ivan Milutinović SKOJ Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Albanski partizani Borbe u Srbiji 1944. Vrhovni štab NOVJ Pioniri u oslobodilačkom ratu Gacko Livno Boško Buha Žene u ratu Podravska Slatina Komunistička partija Hrvatske Radne akcije u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Italijanski partizani Toplica u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Sremu 1945. Italija u drugom svetskom ratu AFŽ Josip Broz Tito Bihać Komunistička partija Makedonije AVNOJ Borbe za Livno 1942. Stana Tomašević Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Skoplje Cetinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Edvard Kardelj Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. 2. proleterska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Ključ