Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Makedoniji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 326 hronoloških zapisa, 251 dokumenata i 22 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 11. 1942. Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

⚔️ 0. 1. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

⚔️ 0. 1. 1943. U zatvoru bugarske oblasne policije u Skoplju, posle petnaestodnevnog zverskog mučenja, ubijen (bačen kroz prozor) član biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ NOP odreda Makedonije Mirče Acev, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1943. U zatvoru bugarske Oblasne policije u Skoplju posle višednevnog mučenja, ubijen je (podlegao mučenju) član GŠ NOP odreda Makedonije Strašo Pindžur, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1943. U Velesu (sada: Titov Veles) posle razbijanja Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, bugarska policija, zahvaljujući provali, uhapsila veći broj članova OK i MK KPJ za Veles. Time je ovoj partijskoj organizaciji zadan ozbiljan udarac.

⚔️ 0. 1. 1943. U Prilepu i Bitolju Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 22 pripadnika NOP-a na po 15 godina strogog zatvora, četvoricu na doživotnu robiju i jednog na smrt.

⚔️ 0. 1. 1943. U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom (srezovi: Tetovo, Gostivar, Kičevo i Debar) izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

⚔️ 6. 1. 1943. Prikupljena grupar od oko 15 boraca 1. i 3. čete Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, koji je u prethodnim borbama protiv bugarske vojske, policije i kontračetnika pretrpeo osetne gubitke, pokušala da pređe Vardar kod s. Zelenikova, kako bi se prebacila na skopsko-kumanovski teren i povezala s južnomoravskim jedinicama, ali bila otkrivena i, u višednevnim borbama protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga kod s. Zelenikova, Kadine reke, s. Dobrino i s. Rlevci (kod Titovog Velesa), razbijena. Od grupe je preživelo samo 8 boraca, koji su prešli u ilegalnost.

⚔️ 8. 1. 1943. Iz Beograda, na putu za Makedoniju, delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, poslao CK KPJ izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Srbiji.

⚔️ 10. 1. 1943. U rejonu s. Bašinog Sela (kod Titovog Velesa), u borbi protiv bugarske vojske i policije, poginulo 5 boraca 1. čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- koji su se vraćali u sastav ovog odreda ne uspevši da se održe na kumanovskom terenu, na kome su bili upućeni u decembru 1942.

⚔️ 16. 1. 1943. CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome kritikuje slabosti i greške partijske organizacije Makedonije i ukazuje na mere koje treba preduzeti radi jačanja partijske organizacije na terenu i u vojsci, organa narodne vlasti i drugih masovnih političkih organizacija.

⚔️ 23. 1. 1943. OK KPJ za Bitolj postavio partizanskoj četi -Jane Sanđanski- zadatak da se poveže sa grčkim partizanima radi sarađnie i zajedničkih dejstava.

⚔️ 0. 2. 1943. U Prilepu ponovo počeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

⚔️ 8. 2. 1943. U Velesu (sada: Titov Veles). Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 10 pripadnika NOP-a na smrt, dvojicu na doživotnu robiju i trojicu na 10 godina strogog zatvora, a u Štipu sedmoricu na 1-15 godina strogog zatvora.

⚔️ 10. 2. 1943. GŠ NOP odreda Makedonije naredio Bitoljsko-prespanskom NOP odredu -Damjan Gruev- da se poveže sa grčkim i albanskim partizanskim jedinicama radi saradnje, s tim da se manje zadržava u Albaniji, već da svoja dejstva više ispolji na teritoriji Prespe.

⚔️ 13. 2. 1943. PK KPJ za Makedoniju uputio pismo svim članovima KPJ pozivajući ih da pojačaju rad u narodu i formiraju organe NO fronta.

⚔️ 15. 2. 1943. PK KPJ za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu da se ne odaziva mobilizaciji, koju je bugarski okupator, pozivima na vežbu, proširio i na starija godišta, već da stupa u NOP odrede.

⚔️ 16. 2. 1943. U Kumanovu bugarska policija uhapsila ceo MK KPJ za Kumanovo (sem jednog člana). Zbog toga je partijska organizacija u gradu ostala bez rukovodstva sve do juna 1943.

⚔️ 20. 2. 1943. U Skoplju, na ulici, u sukobu sa bugarskom policijom i agentima, poginuo Rade Jovčevski Korčagin, narodni heroj.

⚔️ 26. 2. 1943. U Skoplje stigao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao u Skoplju sastanak sa rukovodećim kadrom KPJ u Makedoniji: analizirani vojno-politička situacija i rad na organizovanju oružane borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika na teritoriji Makedonije; doneti zaključci i sačinjen plan za dalji rad; saopštena odluka CK KPJ o formiranju CK KP Makedonije; doneta odluka o formiranju pet oblasnih komiteta KPM.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo partijskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o načinu otklanjanja slabosti i potrebi stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu NOP odredima u Makedoniji da pojačaju aktivnost u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da formira pet operativnih zona radi lakšeg rukovođenja oružanom borbom, te odredio granice zona, broj odreda koje treba formirati i osnovne, zadatke u pogledu dejstva (rušenje pruga, razbijanje okupatorskih jedinica, zaštita sela od pljačke i terora, postepeno oslobođenje sela i gradova, uspostavljanje narodne vlasti i dr.).

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 3. 1943. GŠ NOP odreda za Makedoniju preimenovan u GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 0. 3. 1943. U Tetovu otpočeo sastanak najistaknutijih partijskih rukovodilaca iz Makedonije, kojim je rukovodio delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Posle trodnevnog rada izabran je CK KPM od 6 članova.

⚔️ 0. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju partizanska četa -Jane Sandanski- uključena u sastav Bitoljsko-prespanskog NOP odreda -Damjan Gruev-.

⚔️ 0. 3. 1943. Na kostursko-lerinsko područje (u Grčkoj) prebacio se Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev-. Tu je razvio široku političku aktivnost među makedonskim stanovništvom, kome je objašnjavao cilj narodnooslobodilačke borbe i razotkrivao lažnu propagandu okupatora, koja je imala priličan uticaj u ovom kraju.

⚔️ 0. 3. 1943. Vođe organizacije -Bali Kombtar- (nacionalnog fronta Albanije koji su u jesen 1942. godine stvorili veleposednici, age i begovi, u cilju borbe protiv NOP-a na teritoriji -Velike Albanije-) potpisali sporazum sa italijanskom komandom u Albaniji o zajedničkoj borbi protiv partizana i njihovih pristalica.

⚔️ 11. 3. 1943. Bugarski okupator, po nalogu nemačkih vlasti, racijom prikupio oko 7.200 Jevreja iz Vardarske Makedonije. Pošto im je opljačkao imovinu, on ih je posebnim transportima uputio za Poljsku, gde su mahom likvidirani. Bitoljska i druge partijske organizacije su izdale posebne letke u kojima su osudile ovaj genocid nemačkog i bugarskog okupatora.

⚔️ 15. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

⚔️ 16. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i štabovi NOP odreda Makedonije preduzmu sve mere radi privlačenja novih boraca u odrede, povećaju disciplinu i odgovornost i prenose dejstva na što šira područja.

⚔️ 21. 3. 1943. U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

⚔️ 0. 4. 1943. U blizini Lerine (u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- povezao se sa grčkim partizanskim odredom -Vičo-. Na sastanku su odredili zajedničko rukovodstvo i utvrdili ciljeve i zadatke zajedničkog dejstva na lerinsko-kosturskom području.

⚔️ 0. 4. 1943. U blizini s. Goranca (kod Kačanika) naišao na karabinijersku zasedu i poginuo politički komesar grupe Skopskog NOP odreda Pero Petruševski Papučar narodni heroj.

⚔️ 10. 4. 1943. Ministar unutrašnjih poslova bugarske vlade naredio potčinjenim organima da u roku od mesec dana svim raspoloživim sredstvima i najdrastičnijim merama, likvidiraju partizanske jedinice i njihove saradnike. Potčinjene oblasne direkcije odmah su pristupile izvršavanju ovog naređenja, preduzimajući, pored ostalog, i interniranje rodbine pripadnika partizanskih jedinica.

⚔️ 13. 4. 1943. Delegat CK KPM Borko Temelkovski podneo CK KPM izveštaj o političkom stanju na teritoriji 3. oblasnog komiteta KPM i pripremama za formiranje Tikveškog i Đevđelijskog NOP odreda.

⚔️ 25. 4. 1943. Na Bistri formiran Kičevski NOP odred -Kozjak-.

⚔️ 26. 4. 1943. U s. Bufu (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali zbor na kome je o bratstvu oba naroda govoreno na grčkom i makedonskom jeziku.

⚔️ 30. 4. 1943. U s. Ermenskom (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- spalili opštinsku arhivu i održali miting na kome se govorilo na makedonskom i grčkom jeziku.

⚔️ 0. 5. 1943. Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. U makedonskim selima: Neret, Lagen, Gorno i Dolno, Kotori i Ajtos i u šiptarskim selima Elovo i Bei. Kamen (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspešne političke mitinge na kojima je razobličavana neprijateljska propaganda i seljacima objašnjavan cilj NO borbe.

⚔️ 0. 5. 1943. Na pl. Višešnici (kod Kavadaraca) formiran Tikveški NOP odred -Dobri Daskalov-, jačine oko 50 boraca.

⚔️ 0. 5. 1943. Na pl. Kožufu (na grčko-jugoslovenskoj granici) formiran Đevđelijski NOP odred -Sava Mihajlov-, jačine oko 50 boraca.

⚔️ 0. 5. 1943. U rejonu Kičeva formiran Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju severno od linije Debar - Kičevo - Brod s. Bogomila

⚔️ 0. 5. 1943. Veles i zapadno od žel. pruge Veles-Skoplje-Kačanik.

⚔️ 0. 5. 1943. U Strumici bugarske vlasti pohapsile oko 40 pripadnika NOP-a.

⚔️ 0. 5. 1943. U s. Slivovu (kod Ohrida), na seoskom zboru, javnim glasanjem izabran NO odbor od 7 članova, prvi NO odbor u Debarcama. Tada su prvi put glasale i žene.

⚔️ 0. 5. 1943. Na teritoriji 1. operativno zone NOV i PO Makedonije formirana Šiptarska partizanska četa.

⚔️ 0. 5. 1943.

⚔️ 1. 5. 1943. Na pl. Višešnicu (kod Kavadaraca) i pl. Kožuf (kod Đevđelije) izašle prve grupe partizana sa predviđenim rukovodstvom za Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi stvaranja baza za formiranje NOP odreda.

⚔️ 1. 5. 1943. U Stipu 4. oblasni komitet KPM izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

⚔️ 2. 5. 1943. U s. Treji i s. Statici (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali mesne kontračetnike.

⚔️ 3. 5. 1943. U s. Turju (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspeo miting na kome su stanovništvu objašnjavani ciljevi NO borbe.

⚔️ 4. 5. 1943. Otpočeo dvodnevni sastanak CK KPM na kome je razmatrano stanje partijske organizacije na teritoriji 1. oblasnog komiteta KPM, kao i stanje u 1. operativnoj zoni i Prespi. Odlučeno je pored ostalog: pružiti pomoć Oblasnom komitetu i nižim partijskim rukovodstvima; od raspoloživog kadra što pre formirati Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i Kičevski, Mavrovski i Šiptarski NOP odred; u što kraćem roku formirati Oblasni komitet SKOJ-a; posebnu pažnju pokloniti pitanju bratstva i jedinstva makedonskog i šiptarskog življa.

⚔️ 8. 5. 1943. Delegat CK KPM Vera Aceva izveštava CK o stanju na teritoriji 4. oblasnog komiteta (istočna Makedonija) i o preduzetim merama za formiranje Štaba 4. oper. zone i Bregalničkog partizanskog odreda.

⚔️ 13. 5. 1943. U Strumici bugarske vlasti uhapsile 30 članova KPJ i simpatizera NOP-a predviđenih za odred. Time je ponovo sprečeno formiranje Strumičkog NOP odreda.

⚔️ 14. 5. 1943. U Kičevu italijanska policija uhapsila 13 članova KPJ, među kojima i 2 člana MK Kičevo.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Neveski (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspeo politički zbor.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Gornikovu (kod Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- održao miting, a potom u borbi odbacio grupu od oko 30 bugarskih policajaca koji su pokušali da uđu u selo, nanevši im gubitke od 3 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Bojančištu (kod Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- napao bugarske vojnike i policiju i posle kraće borbe ovladao selom. Neprijatelj je, sa pristiglim pojačanjem iz Kavadaraca, izvršio protivnapad i povratio selo. Odred se povukao prema pl. Kožufu, pretrpevši gubitke od 3 mrtva. Gubici neprijatelja: 9 mrtvih i 2 zarobljena.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Radnji (kod Demir-kapije) NOP odred -Sava Mihajlov- održao miting i povratio seljacima žito koje je okupator rekvirirao.

⚔️ 19. 5. 1943. Kod s. Vinice (blizu Kočana) prikupila se grupa partizana i vojno-političkih rukovodilaca radi formiranja Štaba 4. operativne zone NOV i PO Makedonije i Bregalničkog NOP odreda.

⚔️ 19. 5. 1943. U s. Prekopanoj (kod Kostura u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali politički zbor. Ovde se NOP odredu -Damjan Gruev- pridružilo 15 novih boraca iz okoline Bitolja i Prespe, koji su pobegli iz bugarske vojske.

⚔️ 20. 5. 1943. U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

⚔️ 21. 5. 1943. Formiran Kičevsko-mavrovski NOP odred, jačine oko 60 boraca, od ljudstva Kičevskog NOP odreda -Kozjak- i Mavrovskog NOP odreda -Korab-.

⚔️ 21. 5. 1943. U rejonu s. Vinice (kod Kočana) bugarska vojska i policija razbile Štab 4. operativne zone NOV i PO Makedonije i Bregalnički NOP odred pri samom formiranju. Zarobljena su 3 i poginula su 3 borca, među kojima i Vančo Prkev, narodni heroj, koji je bio predviđen za političkog komesara 4. operativne zone.

⚔️ 21. 5. 1943. Na pl. Kožufu NOP odred -Dobri Daskalov- napao iznenada noću dve bugarske pogranične karaule i zarobio 12 vojnika sa celokupnom ratnom opremom.

⚔️ 22. 5. 1943. U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj) formiran Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- od ljudstva bitoljskog kraja, koje je izdvojeno iz NOP odreda -Damjan Gruev-. Dotadašnji Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- je dobio ime Prespansko-ohriđski NOP odred -Damjan Gruev-.

⚔️ 22. 5. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- odvojio se, u rejonu Kostura, od Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- i grčkog partizanskog odreda -Vičo- radi odlaska za Prespu.

⚔️ 23. 5. 1943. U s. Bapčoru (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali seosku kontračetu i održali vrlo uspeo politički zbor.

⚔️ 24. 5. 1943. U rejonu Debra, preko kurira, uspostavljena veza između GŠ NOV i PO za Makedoniju i albanske partizanske čete (kasnije bataljona) -Hadži Lješ-, koja je pristala na saradnju s jedinicama NOVJ i zajedničku borbu protiv okupatora.

⚔️ 29. 5. 1943. U s. Višcnima (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali kontračetu i zaplenili 12 pušaka i 1 puškomitraljez, a potom održali vrlo uspeo politički zbor.

⚔️ 31. 5. 1943. U s. Crnovenima (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Dolčev- razoružao seosku kontračetu i održao politički zbor.

⚔️ 0. 6. 1943. Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- održao uspele tajne zborove sa stanovništvom sela Leskovec, Šurlenci, Stenje (kod Resna) i Olašani (kod Ohrida) pozivajući ga da stupa u NOP odrede.

⚔️ 0. 6. 1943. Kod pl. Jame (na putu Kičevo-Debar) Kičevsko-mavrovski NOP odred posekao tt stubove u dužini od 1 km i spalio dva mosta, a potom održao uspele zborove i formirao NO odbore u s. Ehlovcu i s. Gari.

⚔️ 0. 6. 1943. U rejonu s. Podvisa (kod Kičeva) formiran SK KPJ za kičevski srez.

⚔️ 0. 6. 1943. U s. Maglencima i s. Jablanici (kod Kumanova) bugarska policija i preševska kontračeta streljale 15 seljaka za odmazdu zbog neuspeha policijskog odreda -Benkovski- u borbama protiv jedinica NOV kumanovskog i vranjskog područja.

⚔️ 1. 6. 1943. U s. Crnovištu (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali seosku kontračetu i održali miting sa seljacima, a potom se povukli na pl. Vičo.

⚔️ 3. 6. 1943. NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- ušli u s. Pravednik, s. šeškovo i s. Dradnju (kod Kavadaraca) pošto su posle polučasovne borbe, savladali otpor bugarske policije u s. Dradnji. Odredi su u ovim selima spalili opštinske arhive, a žito i vunu, koju je okupator rekvirirao, i zaplenjeni novac vratili seljacima. Zarobljena su 3 policajca, a zaplenjeno je 8 pušaka, 2 pištolja i dosta municije.

⚔️ 4. 6. 1943. U s. Galištu (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- održali veoma uspeo zbor sa seljacima.

⚔️ 5. 6. 1943. U s. Drenu i s. Smolanu (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- održali mitinge. Odred -Sava Mihajlov-, napuštajući s. Dren, vodio borbu protiv bugarske zasede.

⚔️ 6. 6. 1943. U s. Berbacu (kod Kumanova) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda u kraćoj borbi naterali u bekstvo oko 40 bugarskih policajaca.

⚔️ 7. 6. 1943. U Tikvešu delovi bugarske 14. i 15. divizije i policijske snage iz Kavadaraca, Velesa i Prilepa preduzeli koncentrična dejstva da bi uništili NOP odrede -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-. Odredi su u to vreme, po zadatku, bili krenuli na područje Velesa, ali nisu uspeli da se tamo probiju, već su se, pod borbom, po grupama prebacili preko Vitačeva ka pl. Kožufu. Neprijatelj je do 16. juna streljao u Tikvešu 72 seljaka aus. Vataši, posle zverskog mučenja, 12 omladinaca od 14 do 16 godina; zatim se, opljačkavši i popalivši više sela, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 8. 6. 1943. Kod s. Fariša (blizu Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- razbio bugarsku zasedu.

⚔️ 9. 6. 1943. U s. M. i s. G. Rađobili (kod Kavadaraca) upao NOP odred -Dobri Daskalov- i održao zbor sa seljacima, kojima je podelio 900 kg vune nađene u opštinskom magacinu. Bugarska policija je potom streljala 4 pripadnika NOP-a.

⚔️ 10. 6. 1943. Direkcija bugarske policije u Sofiji naredila oblasnim načelnicima policije -carstva- da strogo sprovode odluku vlade o konfiskaciji celokupne imovine partizana i njihovih porodica, kao i pristalica NOP-a koji ih prihvataju i podržavaju.

⚔️ 11. 6. 1943. Bitoljski NOP odred -Goce Delčev-, po direktivi GŠ NOV i PO za Makedoniju, prešao iz Egejske Makedonije, gde je dotada dejstvovao, na našu teritoriju u rejonu s. Graešnice (kod Bitolja).

⚔️ 12. 6. 1943. Kod mesta zvanog Klinska lesa (blizu Kavadaraca) bugarska zaseda, posle kraće borbe, ubila političkog komesara 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. 2 bolesna borca NOP odreda -Dobri Daskalov- i l seljaka koji su pokušavali da pređu Crnu reku.

⚔️ 13. 6. 1943. Kod Kaluđerovog kamena (na pl. Kozjaku) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-, posle kraće borbe, izbegli okruženje koje su im pripremili bugarska vojska i policijski odred i bez gubitaka se povukli prema pl. Kožufu.

⚔️ 14. 6. 1943. U rejonu ž. st. Preseka (na pruzi Kičevo-Struga) Kičevsko-mavrovski NOP odred napao železnički transport, ubio 7 italijanskih vojnika i zaplenio 1 p. mitraljez, 7 pušaka, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 16. 6. 1943. Između s. Rakle i s. Nikodina (kod Prilepa), u borbi protiv bugarskih vojnika i policije, ranjen zamenik komandanta NOP odreda -Dobri Daskalov- Blažo Todorovski Čičo, narodni heroj (posle nekoliko dana podlegao ranama).

⚔️ 23. 6. 1943. U s. Lavci (kod Bitolja) bugarska vojska i policija opkolile grupu od 13 partizana Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-. Posle kraće borbe poginuli su vršilac dužnosti komandanta 2. operativne zone NOV i PO Makedonije i jedan borac, dok su se ostali borci probili i kasnije priključili svojem odredu.

⚔️ 26. 6. 1943. Kumanovska partijska organizacija formirala dve partizanske grupe, koje su do kraja jula dejstvovale delom na vranjskom terenu, u sastavu 2. južnomoravskog NOP odreda, a delom u rejonu Kozjaka. (Ove grupe su poslužile kao jezgro za formiranje Kumanovskog NOP odreda.)

⚔️ 28. 6. 1943. U s. Rakovu (kod Lerina, u Grčkoj) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- i Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- razoružali 8 policajaca, zapalili opštinsku arhivu i održali uspeo miting.

⚔️ 28. 6. 1943. U s. Orahu (kod Kumanova) Kumanovska partizanska grupa, neposredno posle formiranja, spalila opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 7. 1943. GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio GŠ NOV Grčke pismo sa predlogom za sastanak obostranih predstavnika radi koordinacije dejstava.

⚔️ 0. 7. 1943. Kod s. Karburice (blizu Kičeva) jaki italijanski delovi Kičevskog garnizona i balisti napali Kičevsko-mavrovski NOP odred, koji se, posle borbe, po grupama povukao na mavrovski teren, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 12 nestalih.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Letak od januara 1943. god. povodom zverskog ubistva narodnog heroja Mirča Adeva i Straša

📜 Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 16. januara 1943. god. u kome se kritikuje Pokrajinski komitet zbog nedovoljne širine platforme narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ partizanskoj četi Jane Sandanski od 23. januara 1943. god. o političkoj situaciji i potrebi saradnje sa grčkim partizanima

📜 Okružnica broj 1 Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od februara 1943. god. u vezi s reorganizacijom partizanskih odreda

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ političkom komesaru partizanske čete Jane Sandanski od 5. februara 1943. god.

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ četi Jane Sandanski‘ od 6. februara 1943. god. o potrebi dejstva na teritoriji pod bugarskom okupacijom

📜 Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

📜 Obaveštenje Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 12. februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o mobilizaciji koju priprema bugarska vlast

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta od 13. februara 1943. god. političkom komesaru čete J. Sandanski o načinu dejstva na teritoriji pod italijanskom okupacijom

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 16. februara 1943. god. upućeno četi Jane Sandanski

📜 Instrukcija PK KPJ za Makedoniju od 20. februara 1943. god. za sprečavanje mobilisanja Makedovaca za bugarsku vojsku

📜 Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ, Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28. februara 1943. god. makedonskim partizanskim odredima za pojačanje akcija protiv okupatora

📜 Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

📜 Pismo Kirila Krstevskog od 1. marta 1943. god. komandi čete Jane Sandanski o reorganizaciji partizanskih jedinica Makedonije

📜 Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda Pitu Guli

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 9. marta 1943. god. četi Jane Sandanski u kome se osuđuje neprimanje novih boraca u četu

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1943. god. štabovima operativnih zona i samostalnih odreda za organizovanje pomoćnih službi štabova

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1943. god. štabovima operativnih.zona i samostalnih odreda za omasovljenje odreda, povećavanje njihove aktivnosti na što širem području i pojačanje odgovornosti i discipline u njima

📜 Direktivno pismo Bitoljskog oblasnog komiteta KPJ od 17. marta 1943. god. grupi partizana odreda Pitu Guli o potrebi njihovog prebacivanja na teritoriju pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj Bitoljskog oblasnog komiteta od 16. aprila 1943. god. CK-u o stanju na svom području i preduzetim merama na organizovanju Druge operativne zone

📜 Izveštaj štaba Treće operativne zone od 14. maja 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o organizovanju partizanskih četa na Tikveško-đevđeliskoj teritoriji

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 22. maja 1943. god. štabu Prve operativne zone Makedonije o mogućnostima prebacivanja makedonskih jedinica na teren Kosmeta i potrebi zajedničkih akcija

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1943. god. o petnaestodnevnim akcijama partizanskih odreda Operativne zone

📜 Proglas CK KP Makedonije od juna 1943. godine

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 10. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o diverzijama i političkom radu

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke 

📜 Izveštaj komandanta odreda Damjan Grujev od 18. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama izvedenim na grčkoj teritoriji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

📜 Izveštaj Cvetka Uzunovskog Glavnom štabu Makedonije od 25. juna 1943. god. o mogućnostima smeštaja Glavnog štaba na Karaormanu

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. juna 1943. god. o izmenama u komandnom sastavu štaba Prve operativne zone

📜 Kratki dvomesečni pregled izvedenih akcija partizanskih odrsda Damjan Grujev i Goce Delčev dostavljen jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj Drugog odreda Prve operativne zone od jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u odredu

📜 Poziv štaba Prve operativne zone od jula 1943. god. seljacima da ne predaju svoje proizvode okupatoru

📜 Izveštaj člana CK KP Makedonije od 4. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedoiije o stanju u Trećoj operativnoj zoni

📜 Izveštaj štaba Druge operztivne zone Glavnom štabu NOV i PO Makedonije od 14. jula 1943. god. o aktivnosti odreda Damjan Grujev i Goce Delčev

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. jula 1943. god. Štabu partizanskih jedinica Egejske Makedonije

📜 Izveštaj štaba odreda Goce Delčev od 21. jula 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Glavne akcije na teritoriji Prve operativne zone u vremenu od 28. jula do 26. avgusta 1943. godine

📜 Izveštaj Prvog oblasnog komiteta KPM od 29. jula 1943. god. Centralnom komitetu KPM o, stanju na svom području

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 29. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o aktivnosti partizanskog odreda Damjan Grujev

📜 Izveštaj štaba odreda Damjan Grujev od 29. jula 1943. god. štabu Druge operativne zone

📜 Izveštaj grupe partizana odreda Damjan Grujev od 31. jula 1943. god. štabu svog odreda o političkoj aktivnosti na teritoriji Sreza resanskog

📜 Proglas Povereništva CK KP Makedonije od avgusta 1943. god. izbeglicama od italijansko-balističkog terora

📜 Odluka štaba Druge operativne zone od avgusta 1943. God. o formiranju bataljona Mirče Acev i postavljanju njegovog rukovodećeg kadra

📜 Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 7. avgusta 1943. god. o načinu slanja u internaciju

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. avgusta 1943. god. o postavljanju komandnog kadra i razgraničenju Prve i Druge operativne zone

📜 Desetodnevni izveštaj štaba Prve operativne zone od 16. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj štaba Drugog odreda od 17. avgusta 1943. god. štabu Prve operativne zone o formiranju narodnooslobodilačkih odbora i povećanju odreda

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prve operativne zone od 18. avgusta 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o formiranju bataljona Mirče Acev

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. avgusta 1943. god. o organizacionoj strukturi jedinica i regulisanju u njima svakodnevnog života i rada

📜 Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o vojnopolitičkoj aktivnosti odreda Damjan Grujev u Egejskoj Makedoniji i uspostavljanju uske saradnje sa grčkim Lerinskim partizanskim odredom Vičo

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 24. avgusta 1943. godine

📜 Pnsmo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV Grčke kojim se traži obaveštenje o patroli poslatoj za povezivanje sa Tempom

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovnća-Tempa Centralnom komitetu KP Makedonije od 25. avgusta 1943. god. o daljim zadacima za razvoj narodnog ustanka Makedonije

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. avgusta 1943. god. bataljonu Mirče Acev povodom njegovog formiranja

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. avgusta 1943. god. štabu Druge operativne zone o pojačavanju akcija na teritoriji pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj komandanta Drugog odreda Prve operativne zone od septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Bilten povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od septembra 1943. god. o zverstvima bugarske vojske i policije u tikveškom kraju

📜 Proglas Trećeg oblasnog komiteta KPM od septembra 1943. god. seljacima tikveškog, đevđeliskog i veleškog kraja da ne predaju žito i ostalo

📜 Telegram ministra unutrašnjnh poslova Gabrovskog od septembra 1943. god. o pariranju svake komunističke akcije

📜 Pismo štaba Druge operativne zone od 3. septembra 1943. god. štabu Albanskog partizanskog bataljona Mokra

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom Mirče Acev

📜 Opomena štaba Druge operativne zone od 6. septembra 1943. god. kojom se zabranjuje svaki kontakt sa nemačkom vojskom koja je vršila reokupaciju italijanske okupacione zone

📜 Poziv štaba Druge operativne zone od 7. septembra 1943. god. seljacima sela Botun da se uz pomoć partizanskih jedinica suprotstave okupatorskim pothvatima

📜 Naredba ministra unutrašnjih poslova Gabrovskog od 22. septembra 1943. god. o praćenju sumnjivih lica

📜 Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 2. oktobra 1943. god. za borbu protiv partizana

📜 Naredba skopskog oblasnog direktora Rajeva od 6. januara 1943. god. o potrebi obaveštavanja pretsednika opštine o policiskim merama preduzetim u njegovoj opštini

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju kojim se ukazuje na nedovoljnu širinu platforme Narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Obaveštenje skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 29. januara 1943. god. o organizovanju nemačke vojno-policiske službe u Velesu i Đevđeliji

📜 Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ od 28 februara 1943 god. partiskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o slabostima partiskog rada u Makedoniji, načinu otklanjanja tih slabosti i stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje

📜 Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1943 god. makedonskim partizanskim odredima za formiranje narodnooslobodilačke vojske u Makedoniji, njeno vojno-političko uzdizanje i pojačanje akcija protiv okupatora

📜 Izveštaj agenta Državne sigurnosti Borisa Žuglova od 11. marta 1943. god. inspektoru Državne sigurnosti Skopske oblasti o slanju u logor 39 Jevreja

📜 Direktiva delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih odreda Makedonije za organizovanje vojno-pozadinsteih službi u jedinicama

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih NOP odreda Makedonije za energično uklanjanje pogrešnih orgazacionih, političkih i taktičkih principa narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 aprila 1943 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu, članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, o potrebi vojne saradnje partizanskih odreda Južne Srbije i Makedonije

📜 Naredba skopskog oblasnog direktora Dimitra Raeva od 9. aprila 1943. god. o rasprodaji jevrejske imovine na teritoriji Skopske oblasti

📜 Naredba ministra unutrašnjih poslova Gabrovskog od 10. aprila 1943. god. o neodložnom likvidiranju partizanskih jedinica i njihovih saradnika

📜 Naređenje bitoljske oblasne direkcije od 20. aprila 1943. god. o preduzimanju mera po kojima bi se preko roditelja uticalo na partizane da se pokolebaju i predaju vlastima

📜 Izvod iz mesečnog izveštaja za maj 1943. Komande 9. armije o napadu partizana na karabinijersku stanicu u s. Slivovo kod Ohrida

📜 Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 3. maja 1943. god. direktoru policije o preduzetim merama za borbu protiv partizana

📜 Članak u listu Celokupna Blgarija od 11. juna 1943. god. povodom razbijanja štaba Četvrte operativne zone maja 1943. godine

📜 Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

📜 Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

📜 Đevđelisko sresko načelstvo 1. juna 1943. god. traži puške i municiju za kontračetnike

📜 Izveštaj Komande 9. armije od 13. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na voz u rejonu železničke stanice Presek na pruzi Kičevo - Struga

📜 Izveštaj Komande 9. armije od 21. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu DebarStruga i o sukobu sa partizanima kod s. Karburice kod Kičeva

📜 Izveštaj veleškog sreskog policiskog načelnika od 29. juna 1943. god. o izvršenoj blokadi i hapšenjima u selu Oraovec

📜 Zabeleška Odeljenja za vezu Ministarstva inostranih poslova iz druge polovine jula 1943. o vojno-političkoj situaciji u NDH i bugarskoj okupaciji Jegejske Makedonije

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

📜 Naredba bitoljske oblasne direkcije od 18. jula 1943. god. o efikasnijoj upotrebi raspoloživog oružja u opštinama pri odbrani od partizanskog napada

📜 Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 22. jula 1943. Vrhovnoj komandi o hapšenju pripadnika NOP-a u Peći i akcijama partizana na teritoriji zapadne Makedonije

📜 Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 23. jula 1943. god. direktoru bugarske policije o brojnom stanju policije, specijalnih policiskih odreda i kontračeta na teritoriji Oblasti

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

📜 Izveštaj Bitoljske oblasne direkcije od avgusta 1943. god. Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske o političkoj situaciji i o aktivnosti partizanskih jedinica na teritoriji zapadne Makedonije pod italijanskom okupacijom

📜 Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 6. avgusta 1943. god. direktoru policije u Sofiji o brojnom stanju, naoružanju i rasporedu policiskih snaga na teritoriji Oblasti

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi što bržeg uzdizanja i osposobljavanja mladih partijskih kadrova

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva Centralnog komiteta KPJ u vezi s Makedonijom

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Resen Centralni komitet KPJ Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Makedoniji 1944. Politički komesari u NOR-u Petar Gabrovski Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Komunistička partija Makedonije Šarplaninski partizanski odred Bregalnički partizanski odred Kratovo Kapitulacija Italije Negotino Bali Kombetar Cvetko Uzunovski Bratstvo i jedinstvo u ratu Žene u ratu Dobrivoje Radosavljević Ni zrno žita okupatoru! Kičevo Preševo Kuzman Josifovski Maximilian von Weichs Komandant Jugoistoka Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Glavni štab Makedonije Gevgelija Kriva Palanka Narodni heroji Jugoslavije Skoplje Kumanovo Grčka u drugom svetskom ratu Veles Partizanski odred "Damjan Gruev" Zasede u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Mihajlo Apostolski Prilep Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitola Albanija u drugom svetskom ratu 2. makedonska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Struga Tetovo Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev" Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ilegala u ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kavadarci Debar Narodno oslobodilački odbori Gostivar Ohrid SKOJ Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Albanski partizani Mavrovski partizanski odred 1. vojvođanska udarna brigada Grčki partizani Oslobođenje Kičeva 1943. Ljupčo Arsov Kurirska služba u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju 2. južnomoravski partizanski odred Kumanovski partizanski odred Kruševo