Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Italijanski partizani

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 1. 1943. CK KPS dao Pokrajinskom komitetu KPS za Slovenačko primorje sledeću direktivu: da aktivira slovenačko stanovništvo i stvara osnovne organizacije KPS i OF; pruži pomoć u formiranju organizacija KP Italije na području sa italijanskim stanovništvom; omogući štampanje partijske literature na italijanskom jeziku; mobiliše italijansko ljudstvo i formira italijanske partizanske jedinice s posebnim partizanskim rukovodstvom a pod neposrednom komandom jedinica NOVJ uz istovremeno odlučno traženje da se slovenačka teritorija priključi ujedinjenoj Sloveniji.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1943. Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

⚔️ 23. 9. 1943. U s. Vrhovlju (kod Gorice), od jedinica Zapadnoprimorskog NOP odreda (nazivanog i Briškim NOP odredom), formirana 1. slovenačka (soška) NO brigada, jačine pet bataljona (jedan je sastavljen od italijanskih partizana - garibaldinaca iz Furlanije).

⚔️ 24. 9. 1943. Na pl. Kožufu formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi- od italijanskih vojnika koji su po kapitulaciji Italije prišli jedinicama NOVJ u s. Ljubojnu (kod Prespanskog jezera).

⚔️ 24. 9. 1943. Na području zapadnog Krasa (kod Trsta), od italijanskih radnika iz Trsta i Tržiča, formirana italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto-.

⚔️ 29. 9. 1943. U Umbriji (Italija) formiran partizanski odred od Jugoslovena izbeglih iz zatvora -Spoleto- i -Idolfiorite-. Odred je poslužio kao jezgro za formiranje italijanske brigade -Antonio Gramši-, koja je u svom sastavu imala pet bataljona (tri bataljona su formirana od jugoslovenskih zatvorenika i interniraca).

⚔️ 30. 9. 1943. Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Gornjem Polju (kod Nikšića), po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, formirana italijanska partizanska brigada -Aosta- od delova italijanske divizije -Taurinenze- koji su se uz pomoć 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvukli iz rejona Grahova. Brigada -Aosta-, koja je imala četiri bataljona (800 boraca), stavljena je pod komandu 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredbom pohvalio borce, komandire i političke komesare 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina.

⚔️ 15. 10. 1943. Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

⚔️ 19. 10. 1943. Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

⚔️ 19. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od jedinica italijanske partizanske divizije -Taurinenze- formirana 2. brigada alpinaca -Taurinenze-, sastava: tri bataljona (-Ivrea-, -Garecio- i -Zoni-).

⚔️ 20. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

⚔️ 20. 10. 1943. U rejonu s. Stubica - s. Krstac (kod Nikšića) jedan bataljon italijanske partizanske brigade -Aosta- vodio petočasovnu borbu protiv nemačkih snaga, a potom se povukao, pretrpavši gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 30. 10. 1943. Na Kajmakčalanu formiran 2. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije od delova bataljona -Strašo Pindžur-, rudara iz rudnika Dubice, novodošlih boraca i italijanske partizanske čete -Garibaldi-.

⚔️ 0. 11. 1943. Naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto- reorganizovana u bataljon, koji je uključen u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

⚔️ 10. 11. 1943. U rejonu s. Gostilja (kod Danilovgrada) četnički Zetski odred i delovi nemačke 181. pešadijske divizije, uz sadejstvo tenkova, napali italijansku partizansku brigadu -Aosta- i u ogorčenoj borbi naneli joj gubitke u ranjenima.

⚔️ 2. 12. 1943. U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

⚔️ 7. 1. 1944. Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

⚔️ 23. 1. 1944. U rejonu sela: Lagatori, Godočelje, Tucanje i Petnica (kod Ivangrada) 1. i 4. bataljon 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i manji delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali na oko 2000 nemačkih vojnika, četnika i kvislinga prikupljenih s Kosova i Metohije. Neprijatelj je, razbijen, pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i oko 90 ranjenih vojnika, dok su 4. brigada i 1. brigada partizanske divizije -Garibaldi- imale 6 boraca izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 1. 1944. Nemački vojnici, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 5. 2. 1944. Italijanski partizanski bataljon -Triestina dasalto Garibaldi- 9. korpusa NOVJ, pri napadu na nemački aerodrom kod s. Ronka (blizu Gorice), uništio 8 nemačkih bombardera i razna postrojenja.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Srednjem Lokovecu (kod Nove Gorice), od italijanskog partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana brigada -Triestina dasalto Garibaldi-, u sastavu 30. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1944. U Italiji formiran Komitet nacionalnog oslobođenja Jugoslavije. On je imao zadatak da, preko mreže odbora i poverenika NOP-a, u delu Italije okupiranom od nemačkih vlasti prodire u koncentracione logore i zatvore, oslobađa i u NOV i POJ upućuje jugoslovenske građane, prikuplja sredstva za pomoć jugoslovenskim i italijanskim partizanima u severnoj Italiji i širi istinu o NOB-u. Ovaj komitet je za svoj rad bio odgovoran Komitetu nacionalnog oslobođenja Jugoslavije u inostranstvu, koji so nalazio u Švajcarskoj.

⚔️ 6. 3. 1944. U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 23. 3. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito saopštio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da zabranjuje rasformiranje italijanske brigade i naredio da se toj brigadi dade zadatak koji ona može izvršiti bez naročite opasnosti.

⚔️ 5. 4. 1944. U s. Sr. Lokovecu (kod Ajdovščine), od partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto Garibaldi-. Ona je ušla u sastav 30. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 4. 1944. Dva bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali nemačke, italijanske i četničke snage na dobro utvrđenim položajima Trijebač - Doljanska glavica - Kaznovica (kod Titograda). Ali ni posle sedmočasovne ogorčene borbe, naročito na Kaznovici, gde su položaji više puta prelazili iz ruke u ruku, oni nisu uspeli da odbace neprijatelja. Gubici neprijatelja (prema nepotpunim podacima): oko 80 mrtvih i oko 150 ranjenih nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 260 mina, 16 pušaka, nešto municije i druga ratna oprema. Peta brigada je imala 9 mrtvih i 53 ranjena borca.

⚔️ 11. 4. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran italijanski partizanski bataljon -Pino Budičin-.

⚔️ 21. 4. 1944. U Beneškoj Sloveniji, od partizanskog bataljona -Macini-, formirana italijanska partizanska brigada -Garibaldi Natizone-.

⚔️ 10. 5. 1944. Jedinice 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ i delovi italijanske partizanske brigade -Garibaldi Friuli- napali nemačko-italijansko uporište s. Malinu (u Italiji). U uličnim borbama poginulo je više neprijateljskih vojnika.

⚔️ 24. 5. 1944. Drugi bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, sa italijanskom partizanskom patrolom, upao u varošice Neme i Ateme (kod Cedada, u Italiji), blokirao nemačke posade i zaplenio 2000 metara telefonskog kabla i telefonske centrale.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 16. 6. 1944. U s. Žagi (kod Boveca) 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao italijansku fašističku posadu. Posle kraće borbe predalo se 105 vojnika, koji su na vlastiti zahtev, upućeni u italijanski partizanski bataljon -Macini-. Zaplenjeno je 85 pušaka, 2 automata, 4 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 7 minobacača i druga oprema.

⚔️ 10. 7. 1944. Jedinice Idrijsko-tolminskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zauzele italijansko uporište s. Kamno (kod Kobarida), te 50 italijanskih vojnika zarobile i uputile u italijanske partizanske jedinice.

⚔️ 11. 7. 1944. Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. u s. Kozini (kod Trsta). Posada od 4 člana, koja se predala, upućena je u italijansku partizansku jedinicu.

⚔️ 18. 7. 1944. Osamnaesta slovenačka udarna (Bazoviška) brigada 30. divizije NOVJ zauzela italijansko uporište Lušin (u dolini r. Bače), gde je zarobila 22 italijanska vojnika, koje je zatim uputila u italijanske partizanske jedinice.

⚔️ 26. 7. 1944. Kod s. Učeje (na putu Žaga-Tarčent) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napali žand. st. i posle kraće borbe zarobili 11 italijanskih žandarma (koje su zatim uputili u italijanske partizanske jedinice).

⚔️ 0. 9. 1944. CK KPJ odao Komitetu nacionalnog oslobođenja Jugoslavije za Italiju priznanje što je okupljao jugoslovenske izbeglice, zarobljenike i internirce i upućivao ih u NOVJ, što je popularisao NOP i uspešne se borio protiv emigranata.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 10. 9. 1944. Drugi bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i italijanski partizanski bataljon -Macini- napali neprijateljska uporišta u s. Plavama i s. Ložicama (blizu Anhova). Predalo im se 90 italijanskih fašističkih vojnika. Porušena su utvrđenja, železnička pruga (s mostom) i električna centrala kod s. Ložica.

⚔️ 26. 9. 1944. U Italiji između italijanskih partizana i Čehoslovačko-jugoslovenskog NO odbora potpisana konvencija o postepenom prelasku čehoslovačkih vojnih jedinica u italijanske partizane. (Do novembra 1944. godine italijanskim partizanima je prešlo preko 3600 čehoslovačkih vojnika.)

⚔️ 27. 9. 1944. Otpočela nemačka ofanziva na odseku Zapadne Benečije. Posle teških borbi kod s. Platišča (biizu Kobarida) 4. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- preoacio se, bez gubitaka, na položaje kod s. Brezja, a italijanska partizanska divizija -Garibaldi Osopo-, koja je pretrpelaosetne gubitke, 1. oktoora se prebacila na područje Goriških brda. 

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 30. 9. 1944. Na prostoriji s. Faedis - s. Nimis - s. Forame - s. Subit (u Italiji) jake nemačke snage okružile italijansku partizansku diviziju -Garibaldi Osopo-, U dvodnevnoj borbi one su razbile brigadu -Osopo-. Dve brigade -Garibaldi- su se preko r. Nadiže prebacile na prostoriju Beneške Slovenije i Brda. Usled toga poraza brigade -Garibaldi- su formirale novu diviziju -Garibaldi Natisone-, a kasnije su zatražile da se prepotčine 9. korpusu NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o preimenovanju brigada: 20. slovenačka (Štabna) brigada dobila redni broj 14, a italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto Garibaldi- preimenovana u 20. italijansku partizansku brigadu -Triestina dasalto Garibaldi-. Naredba je stupila na snagu 15. oktobra.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

⚔️ 0. 12. 1944. U Brdima, Beneškoj SloveTiiji i Furlaniji, od italijanske partizanske brigade -Garibaldi Natizone-, formirana divizija -Garibaldi Natizone-. Ona je u svom sastavu imala brigade: -Bruno Boci-, -Gvido Pičeli- i -Antonio Gramši-.

⚔️ 16. 12. 1944. Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Suhoru (kod Metlike), naredbom GŠ NOV i PO Slovenije, od italijanskih boraca u jedinicama NOV i PO Slovenije formirana 24. brigada -Fontanot-. Ona se, u sastavu 7. korpusa NOVJ, borila sve do završetka ratals. decembar - Kod varošice Rabelj (u Italiji) 3. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ uništio sva postrojenja u rudniku olova. Zbog toga je eksploatacija rudnika obustavljena do kraja rata.

⚔️ 21. 12. 1944. U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

⚔️ 4. 1. 1945. Italijanska partizanska divizija -Garibaldi natizone- stigla iz Beneške Slovenije preko r. Soče i stavila se pod komandu 9. korpusa NOVJ.

⚔️ 28. 3. 1945. Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)

⚔️ 28. 4. 1945. Italijanski partizani izvršili smrtnu kaznu nad bivšim predsednikom vlade Italije Benitom Musolinijem.

Dokumenti

📜 Saučešće Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 oktobra 1943 god. borcima i oficirima italijanske divizije Venecija povodom junačke smrti kapetana Rive

📜 Naređenje Štaba Goričke divizije od 11 oktobra 1943 Štabu Prve soške brigade o formiranju talijanske brigade i o njenim zadacima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da izvesti koje se italijanske jedinice bore na strani neprijatelja a koje su prešle na stranu NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. za formiranje italijanske partizanske divizije Garibaldi, artiljerijskih jedinica, čete za vezu i pionirskog bataljona pri korpusu i obrazovanje italijanskih radnih bataljona

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da najstrože zabranjuje rasformiranje 2. italijanske brigade partizanske divizije Garibaldi i naređenje da se toj brigadi dodeljuju samo oni zadaci koje je u stanju da izvrši

📜 Dogovor štabova italijanske partizanske brigade Garibaldi Friuli i Briško-beneškog odreda od 7. maja 1944. o saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja italijanskog i slovenačkog naroda na prostoru Brda i Benečije

📜 Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. juna 1944. Štabu Istarskog NOP odreda da pruži pomoć pri organizovanju italijanskih partizanskih jedinica

📜 Izveštaj instruktora CK KP Slovenije Lidije Šentjurc od 29. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odnosima sa italijanskim partizanskim jedinicama

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ o odobrenoj poseti italijanskoj partizanskoj diviziji u sastavu 2. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29. septembra 1944. da se radi rešavanja vojnih i političkih pitanja italijanskih partizanskih jedinica u sastavu NOV i PO Slovenije formira italijanski referat pri Glavnom štabu i politodeli pri štabovima korpusa

📜 Obaveštenje Štaba Baze Bari NOVJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dolasku državnog podsekretara italijanskog Ministarstva rata u Bari radi obilaska italijanskih partizanskih jedinica u sastavu 2. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postupak prema italijanskoj partizanskoj diviziji Garibaldi Osopo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za popunu jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ, prebacivanje padobranaca u Vojvodinu, kao i avio-mehaničara i drugih stručnjaka iz Afrike, slanje artiljeraca u Krajovu, popunu misije NOVJ u Londonu i za postupak sa italijanskom partizanskom divizijom Garibaldi Osopo

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 5. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Banjškoj Planoti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16. decembra 1944. za formiranje 24. italijanske narodnooslobodilačke brigade Fontanot u sastavu NOV i PO Slovenije

📜 Izveštaj Štaba italijanske partizanske divizije Garibaldi Natizone od 18. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Srednje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje podataka o italijanskoj partizanskoj diviziji Garibaldi Natizone u sastavu NOVJ i o odredima

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Borbe u Sloveniji 1945. Cetinje Politički komesari u NOR-u Komski partizanski odred Foča 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Crnoj Gori 1944. Nova Gorica 2. proleterska divizija NOVJ Pljevlja Borbe u Crnoj Gori 1943. Nevesinje Kalinovik 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Balkanski klanac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Andrijevica Briško-beneški partizanski odred 3. udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Kolašin Borbe u Makedoniji 1943. Bijelo Polje Istrski partizanski odred Kozarska Dubica Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Bitola Borbe u Sloveniji 1944. Trst 29. hercegovačka divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Borbe u Hercegovini 1944. 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Divizija Garibaldi Osoppo Omladina u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 9. slovenski korpus NOVJ Bataljon Garibaldi 297. pešadijska divizija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Brigada Garibaldi Natisone Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 19. pešadijska divizija Venecija Nikšić 2. udarni korpus NOVJ Bileća Brigada Garibaldi Friuli Zarobljenici u ratu Brigada Triestina d'Assalto 7. slovenski korpus NOVJ Goriška divizija 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Kapitulacija Italije Brigada Fontanot Kotor Borbe u Srbiji 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Istra u oslobodilačkom ratu Danilovgrad 1. alpska divizija Taurinense 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Rožaje 11. hercegovačka udarna brigada Brigada Aosta USAOJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Divizija Garibaldi Natisone Bitka za Srbiju Glavni štab Slovenije