Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Italijanski partizani

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 1. 1943. CK KPS dao Pokrajinskom komitetu KPS za Slovenačko primorje sledeću direktivu: da aktivira slovenačko stanovništvo i stvara osnovne organizacije KPS i OF; pruži pomoć u formiranju organizacija KP Italije na području sa italijanskim stanovništvom; omogući štampanje partijske literature na italijanskom jeziku; mobiliše italijansko ljudstvo i formira italijanske partizanske jedinice s posebnim partizanskim rukovodstvom a pod neposrednom komandom jedinica NOVJ uz istovremeno odlučno traženje da se slovenačka teritorija priključi ujedinjenoj Sloveniji.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1943. Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

⚔️ 23. 9. 1943. U s. Vrhovlju (kod Gorice), od jedinica Zapadnoprimorskog NOP odreda (nazivanog i Briškim NOP odredom), formirana 1. slovenačka (soška) NO brigada, jačine pet bataljona (jedan je sastavljen od italijanskih partizana - garibaldinaca iz Furlanije).

⚔️ 24. 9. 1943. Na pl. Kožufu formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi- od italijanskih vojnika koji su po kapitulaciji Italije prišli jedinicama NOVJ u s. Ljubojnu (kod Prespanskog jezera).

⚔️ 24. 9. 1943. Na području zapadnog Krasa (kod Trsta), od italijanskih radnika iz Trsta i Tržiča, formirana italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto-.

⚔️ 29. 9. 1943. U Umbriji (Italija) formiran partizanski odred od Jugoslovena izbeglih iz zatvora -Spoleto- i -Idolfiorite-. Odred je poslužio kao jezgro za formiranje italijanske brigade -Antonio Gramši-, koja je u svom sastavu imala pet bataljona (tri bataljona su formirana od jugoslovenskih zatvorenika i interniraca).

⚔️ 30. 9. 1943. Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Gornjem Polju (kod Nikšića), po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, formirana italijanska partizanska brigada -Aosta- od delova italijanske divizije -Taurinenze- koji su se uz pomoć 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvukli iz rejona Grahova. Brigada -Aosta-, koja je imala četiri bataljona (800 boraca), stavljena je pod komandu 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredbom pohvalio borce, komandire i političke komesare 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina.

⚔️ 15. 10. 1943. Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

⚔️ 19. 10. 1943. Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

⚔️ 19. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od jedinica italijanske partizanske divizije -Taurinenze- formirana 2. brigada alpinaca -Taurinenze-, sastava: tri bataljona (-Ivrea-, -Garecio- i -Zoni-).

⚔️ 20. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

⚔️ 20. 10. 1943. U rejonu s. Stubica - s. Krstac (kod Nikšića) jedan bataljon italijanske partizanske brigade -Aosta- vodio petočasovnu borbu protiv nemačkih snaga, a potom se povukao, pretrpavši gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 30. 10. 1943. Na Kajmakčalanu formiran 2. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije od delova bataljona -Strašo Pindžur-, rudara iz rudnika Dubice, novodošlih boraca i italijanske partizanske čete -Garibaldi-.

⚔️ 0. 11. 1943. Naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto- reorganizovana u bataljon, koji je uključen u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

⚔️ 10. 11. 1943. U rejonu s. Gostilja (kod Danilovgrada) četnički Zetski odred i delovi nemačke 181. pešadijske divizije, uz sadejstvo tenkova, napali italijansku partizansku brigadu -Aosta- i u ogorčenoj borbi naneli joj gubitke u ranjenima.

⚔️ 2. 12. 1943. U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

⚔️ 7. 1. 1944. Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

⚔️ 23. 1. 1944. U rejonu sela: Lagatori, Godočelje, Tucanje i Petnica (kod Ivangrada) 1. i 4. bataljon 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i manji delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali na oko 2000 nemačkih vojnika, četnika i kvislinga prikupljenih s Kosova i Metohije. Neprijatelj je, razbijen, pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i oko 90 ranjenih vojnika, dok su 4. brigada i 1. brigada partizanske divizije -Garibaldi- imale 6 boraca izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 1. 1944. Nemački vojnici, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 5. 2. 1944. Italijanski partizanski bataljon -Triestina dasalto Garibaldi- 9. korpusa NOVJ, pri napadu na nemački aerodrom kod s. Ronka (blizu Gorice), uništio 8 nemačkih bombardera i razna postrojenja.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Srednjem Lokovecu (kod Nove Gorice), od italijanskog partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana brigada -Triestina dasalto Garibaldi-, u sastavu 30. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1944. U Italiji formiran Komitet nacionalnog oslobođenja Jugoslavije. On je imao zadatak da, preko mreže odbora i poverenika NOP-a, u delu Italije okupiranom od nemačkih vlasti prodire u koncentracione logore i zatvore, oslobađa i u NOV i POJ upućuje jugoslovenske građane, prikuplja sredstva za pomoć jugoslovenskim i italijanskim partizanima u severnoj Italiji i širi istinu o NOB-u. Ovaj komitet je za svoj rad bio odgovoran Komitetu nacionalnog oslobođenja Jugoslavije u inostranstvu, koji so nalazio u Švajcarskoj.

⚔️ 6. 3. 1944. U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 23. 3. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito saopštio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da zabranjuje rasformiranje italijanske brigade i naredio da se toj brigadi dade zadatak koji ona može izvršiti bez naročite opasnosti.

⚔️ 5. 4. 1944. U s. Sr. Lokovecu (kod Ajdovščine), od partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto Garibaldi-. Ona je ušla u sastav 30. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 4. 1944. Dva bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali nemačke, italijanske i četničke snage na dobro utvrđenim položajima Trijebač - Doljanska glavica - Kaznovica (kod Titograda). Ali ni posle sedmočasovne ogorčene borbe, naročito na Kaznovici, gde su položaji više puta prelazili iz ruke u ruku, oni nisu uspeli da odbace neprijatelja. Gubici neprijatelja (prema nepotpunim podacima): oko 80 mrtvih i oko 150 ranjenih nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 260 mina, 16 pušaka, nešto municije i druga ratna oprema. Peta brigada je imala 9 mrtvih i 53 ranjena borca.

⚔️ 11. 4. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran italijanski partizanski bataljon -Pino Budičin-.

⚔️ 21. 4. 1944. U Beneškoj Sloveniji, od partizanskog bataljona -Macini-, formirana italijanska partizanska brigada -Garibaldi Natizone-.

⚔️ 10. 5. 1944. Jedinice 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ i delovi italijanske partizanske brigade -Garibaldi Friuli- napali nemačko-italijansko uporište s. Malinu (u Italiji). U uličnim borbama poginulo je više neprijateljskih vojnika.

⚔️ 24. 5. 1944. Drugi bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, sa italijanskom partizanskom patrolom, upao u varošice Neme i Ateme (kod Cedada, u Italiji), blokirao nemačke posade i zaplenio 2000 metara telefonskog kabla i telefonske centrale.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 16. 6. 1944. U s. Žagi (kod Boveca) 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao italijansku fašističku posadu. Posle kraće borbe predalo se 105 vojnika, koji su na vlastiti zahtev, upućeni u italijanski partizanski bataljon -Macini-. Zaplenjeno je 85 pušaka, 2 automata, 4 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 7 minobacača i druga oprema.

⚔️ 10. 7. 1944. Jedinice Idrijsko-tolminskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zauzele italijansko uporište s. Kamno (kod Kobarida), te 50 italijanskih vojnika zarobile i uputile u italijanske partizanske jedinice.

⚔️ 11. 7. 1944. Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. u s. Kozini (kod Trsta). Posada od 4 člana, koja se predala, upućena je u italijansku partizansku jedinicu.

⚔️ 18. 7. 1944. Osamnaesta slovenačka udarna (Bazoviška) brigada 30. divizije NOVJ zauzela italijansko uporište Lušin (u dolini r. Bače), gde je zarobila 22 italijanska vojnika, koje je zatim uputila u italijanske partizanske jedinice.

⚔️ 26. 7. 1944. Kod s. Učeje (na putu Žaga-Tarčent) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napali žand. st. i posle kraće borbe zarobili 11 italijanskih žandarma (koje su zatim uputili u italijanske partizanske jedinice).

⚔️ 0. 9. 1944. CK KPJ odao Komitetu nacionalnog oslobođenja Jugoslavije za Italiju priznanje što je okupljao jugoslovenske izbeglice, zarobljenike i internirce i upućivao ih u NOVJ, što je popularisao NOP i uspešne se borio protiv emigranata.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 10. 9. 1944. Drugi bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i italijanski partizanski bataljon -Macini- napali neprijateljska uporišta u s. Plavama i s. Ložicama (blizu Anhova). Predalo im se 90 italijanskih fašističkih vojnika. Porušena su utvrđenja, železnička pruga (s mostom) i električna centrala kod s. Ložica.

⚔️ 26. 9. 1944. U Italiji između italijanskih partizana i Čehoslovačko-jugoslovenskog NO odbora potpisana konvencija o postepenom prelasku čehoslovačkih vojnih jedinica u italijanske partizane. (Do novembra 1944. godine italijanskim partizanima je prešlo preko 3600 čehoslovačkih vojnika.)

⚔️ 27. 9. 1944. Otpočela nemačka ofanziva na odseku Zapadne Benečije. Posle teških borbi kod s. Platišča (biizu Kobarida) 4. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- preoacio se, bez gubitaka, na položaje kod s. Brezja, a italijanska partizanska divizija -Garibaldi Osopo-, koja je pretrpelaosetne gubitke, 1. oktoora se prebacila na područje Goriških brda. 

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 30. 9. 1944. Na prostoriji s. Faedis - s. Nimis - s. Forame - s. Subit (u Italiji) jake nemačke snage okružile italijansku partizansku diviziju -Garibaldi Osopo-, U dvodnevnoj borbi one su razbile brigadu -Osopo-. Dve brigade -Garibaldi- su se preko r. Nadiže prebacile na prostoriju Beneške Slovenije i Brda. Usled toga poraza brigade -Garibaldi- su formirale novu diviziju -Garibaldi Natisone-, a kasnije su zatražile da se prepotčine 9. korpusu NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o preimenovanju brigada: 20. slovenačka (Štabna) brigada dobila redni broj 14, a italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto Garibaldi- preimenovana u 20. italijansku partizansku brigadu -Triestina dasalto Garibaldi-. Naredba je stupila na snagu 15. oktobra.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

⚔️ 0. 12. 1944. U Brdima, Beneškoj SloveTiiji i Furlaniji, od italijanske partizanske brigade -Garibaldi Natizone-, formirana divizija -Garibaldi Natizone-. Ona je u svom sastavu imala brigade: -Bruno Boci-, -Gvido Pičeli- i -Antonio Gramši-.

⚔️ 16. 12. 1944. Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Suhoru (kod Metlike), naredbom GŠ NOV i PO Slovenije, od italijanskih boraca u jedinicama NOV i PO Slovenije formirana 24. brigada -Fontanot-. Ona se, u sastavu 7. korpusa NOVJ, borila sve do završetka ratals. decembar - Kod varošice Rabelj (u Italiji) 3. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ uništio sva postrojenja u rudniku olova. Zbog toga je eksploatacija rudnika obustavljena do kraja rata.

⚔️ 21. 12. 1944. U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

⚔️ 4. 1. 1945. Italijanska partizanska divizija -Garibaldi natizone- stigla iz Beneške Slovenije preko r. Soče i stavila se pod komandu 9. korpusa NOVJ.

⚔️ 28. 3. 1945. Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)

⚔️ 28. 4. 1945. Italijanski partizani izvršili smrtnu kaznu nad bivšim predsednikom vlade Italije Benitom Musolinijem.

Dokumenti

📜 Saučešće Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 oktobra 1943 god. borcima i oficirima italijanske divizije Venecija povodom junačke smrti kapetana Rive

📜 Naređenje Štaba Goričke divizije od 11 oktobra 1943 Štabu Prve soške brigade o formiranju talijanske brigade i o njenim zadacima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da izvesti koje se italijanske jedinice bore na strani neprijatelja a koje su prešle na stranu NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. za formiranje italijanske partizanske divizije Garibaldi, artiljerijskih jedinica, čete za vezu i pionirskog bataljona pri korpusu i obrazovanje italijanskih radnih bataljona

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da najstrože zabranjuje rasformiranje 2. italijanske brigade partizanske divizije Garibaldi i naređenje da se toj brigadi dodeljuju samo oni zadaci koje je u stanju da izvrši

📜 Dogovor štabova italijanske partizanske brigade Garibaldi Friuli i Briško-beneškog odreda od 7. maja 1944. o saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja italijanskog i slovenačkog naroda na prostoru Brda i Benečije

📜 Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. juna 1944. Štabu Istarskog NOP odreda da pruži pomoć pri organizovanju italijanskih partizanskih jedinica

📜 Izveštaj instruktora CK KP Slovenije Lidije Šentjurc od 29. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odnosima sa italijanskim partizanskim jedinicama

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ o odobrenoj poseti italijanskoj partizanskoj diviziji u sastavu 2. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29. septembra 1944. da se radi rešavanja vojnih i političkih pitanja italijanskih partizanskih jedinica u sastavu NOV i PO Slovenije formira italijanski referat pri Glavnom štabu i politodeli pri štabovima korpusa

📜 Obaveštenje Štaba Baze Bari NOVJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dolasku državnog podsekretara italijanskog Ministarstva rata u Bari radi obilaska italijanskih partizanskih jedinica u sastavu 2. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postupak prema italijanskoj partizanskoj diviziji Garibaldi Osopo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za popunu jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ, prebacivanje padobranaca u Vojvodinu, kao i avio-mehaničara i drugih stručnjaka iz Afrike, slanje artiljeraca u Krajovu, popunu misije NOVJ u Londonu i za postupak sa italijanskom partizanskom divizijom Garibaldi Osopo

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 5. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Banjškoj Planoti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16. decembra 1944. za formiranje 24. italijanske narodnooslobodilačke brigade Fontanot u sastavu NOV i PO Slovenije

📜 Izveštaj Štaba italijanske partizanske divizije Garibaldi Natizone od 18. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Srednje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje podataka o italijanskoj partizanskoj diviziji Garibaldi Natizone u sastavu NOVJ i o odredima

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hercegovini 1944. 2. proleterska divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Bileća 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Politički komesari u NOR-u 3. udarna divizija NOVJ 1. alpska divizija Taurinense Bataljon Garibaldi Kozarska Dubica 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Sloveniji 1945. Nova Gorica Kalinovik Pljevlja Trst Goriška divizija Nevesinje 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vrhovni štab NOVJ Operacija Balkanski klanac Briško-beneški partizanski odred 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) USAOJ Brigada Aosta Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Četnici u drugom svetskom ratu Kotor Glavni štab Slovenije Danilovgrad Italija u drugom svetskom ratu Brigada Triestina d'Assalto Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. 9. slovenski korpus NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Kolašin Bijelo Polje 29. hercegovačka divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Borbe u Makedoniji 1943. Nikšić Zarobljenici u ratu 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Divizija Garibaldi Bitka za Srbiju Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 297. pešadijska divizija Omladina u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Brigada Garibaldi Natisone Divizija Garibaldi Natisone Borbe u Sloveniji 1943. Cetinje Brigada Fontanot Bitola Divizija Garibaldi Osoppo Borbe u Srbiji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 19. pešadijska divizija Venecija Andrijevica Rožaje Borbe u Sloveniji 1944. Brigada Garibaldi Friuli Kapitulacija Italije Josip Broz Tito Istrski partizanski odred 118. lovačka divizija 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Komski partizanski odred Foča