Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kotor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 47 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1941. Čavorsko-kostudićki gerilski odred, posle kraće borbe, razoružao finansijsku stanicu na Ivanovim Koritima i porušio puteve Lovćen-Cetinje i Lovćen-Kotor.

⚔️ 17. 10. 1941. U Kotoru, zbog pomaganja NOB-a italijanski Izvanredni sud Dalmacije osudio na smrt 7 građana, na 5 godina robije devetoricu (jednog oslobodio zbog nedostatka dokaza).

⚔️ 12. 3. 1943. Preki italijanski vojni sud u Kotoru osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani kod s. Morinja (blizu Risna).

⚔️ 16. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

⚔️ 25. 1. 1944. Kod s. Duba (na komunikaciji Kotor-Budva) grupa partizana napala i zapalila nemački vojni kamion. Poginula 2 i ranjena 2 nemačka vojnika.

⚔️ 10. 2. 1944. U rejonu s. Prijevora (na komunikaciji Budva-Kotor) grupa partizana iz zasede napala i uništila kamion i ubila 2 nemačka vojnika.

⚔️ 31. 10. 1944. Drugi bataljon 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe, sprečio prodor oko 150 nemačkih vojnika iz Kotora u Risan, a sledeće noći izvršio neuspeo napad na s. Orahovac, u kome se nalazila posada iz nemačke 181. pešadijske divizije. U ovim borbama on je neprijatelju naneo gubitke od preko 30 vojnika izbačenih iz stroja, zaplenio p. mitraljez i nešto pušaka, municije i druge ratne opreme i uništio kamion. Bataljon je imao 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 11. 1944. Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodile oštre borbe protiv blokiranog garnizona nemačke 181. pešadijske divizije u Risnu i protiv posade u s. Orahovcu. Posada Orahovca, uz gubitke od 16 mrtvih i više ranjenih vojnika, povukla se u pravcu Kotora. Brigada je imala 2 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 11. 1944. Iz rejona s. Dobrote i s. Škaljara delovi 1. boljeske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napali posadu u Kotoru. Posle višečasovne borbe povukli su se na polazne položaje, jer se neprijatelj uporno branio iz jakih utvrđenja.

⚔️ 9. 11. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi protiv jedinica Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ nadmoćne snage nemačke 181. pešadijske divizije iz Kotora, podržane jakom artiljerijskom vatrom, probile se u Risan, uz veće gubitke. (U Risnu je bio blokiran njihov garnizon.) Jedinice Primorske operativne grupe imale su 11 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 11. 1944. Iz rejona Njeguša 4. bataljon 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napao četnike u s. Šišićima i s. Pelinovu i prinudio ih da se, uz gubitke od 4 mrtva i 1 zarobljenog, povuku u s. Radanoviće (kod Kotora). Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 20. 11. 1944. Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Risan. Posada nemačke 181. pešadijske divizije povukla se u Kotor. Zarobljeni su jedan nemački oficir i nekoliko vojnika i italijanskih fašista.

⚔️ 21. 11. 1944. Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade i delovi i. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Perast, Tivat i Kotor. Neprijatelj se pod borbom povukao ka Budvi i Baru.

⚔️ 3. 1. 1945. Predsedništvo CASNO-a donelo odluku da se otvore gimnazije u oslobođenom Cetinju, Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Beranama (sada: Ivangrad), Baru, Herceg-Novom i Kotoru.

Dokumenti

📜 Izveštaj kotarskog kvestora od 14. jula 1941. prefektu u Kotoru o merama predostrožnosti, akcijama protiv ustanika i hapšenjima komunista

📜 Izveštaj grupe karabinijera u Kotoru od 14. jula 1941. prefektu Kotora o pogoršanju situacije i teškoćama u pripremi akcije za deblokiranje Njeguša

📜 Depeša prefekta Kotora od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i preduzetim merama protiv crnogorskih ustanika

📜 Beleška Operativnog odeljenja Vrhovne komande od 16. jula 1941. o situaciji na području Kotora i Crne Gore

📜 Depeša prefekta Kotora od 16. jula 1941. guverneru Dalmacije o širenju ustanka u Crnoj Gori i prispelim pojačanjima iz Albanije

📜 Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori

📜 Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o uputstvima za hapšenje članova porodica ustanika

📜 Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja radi ugušivanja ustanka u Crnoj Gori

📜 Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverenru Dalmacije o rastrojstvu i zbunjenosti garnizona Kotor i gubicima koje su crnogorski ustanici naneli italijanskim snagama u sukobu kod Brajića

📜 Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja, o zbunjenosti i rastrojstvu italijanskih vojnih komandi, o nameràma ustanika i o potrebi za obrazovanjem jedinstvene komande za odbranu Boke i prekog vojnog suda

📜 Depeša prefekta Kotora od 20. jula 1941. guverneru Dalmacije o jačini ustaničkih snaga, o pretresu, hapšenju i interniranju sumnjivih lica i o planovima za odbranu područja Kotora

📜 Operativna zapovest komandanta divizije Taro od 21 jula 1941 god. za ugušivanje ustanka na sektoru Budva - Kotor - Grahovo

📜 Obaveštenje prefekta Kotora od 23. jula 1941. guverneru Dalmacije o represalijama garnizona Budva nad civilnim stanovništvom

📜 Izveštaj Komande 2. mobilnog bataljona Kraljevske finansijske straže od 24. jula 1941. Komandi garnizona u Kotoru o oružanom sukobu sa ustanicima kod Čekanja

📜 Depeša prefekta Kotora od 26. jula 1941. guverneru Dalmacije o bombardovanju naselja Čavori i interniranju Jevreja za Drač

📜 Obavještenje Komande divizije Taro od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća

📜 Obaveštenje Komande divizije „Taro od 10. septembra 1941. Prefekturi u Kotoru o rezultatima istrage povodom napada na garnizon Grahovo

📜 Dopis prefekta Kotora od 14. septembra 1941. guverneru Dalmacije o prikupljenim obaveštenjima u vezi sa organizacijom ustanka u zoni Grahova

📜 Izveštaj Komande grupe karabinijera u Kotoru od 14. septembra 1941. prefektu Kotora o miniranju mosta na putu Gruda Dubrovnik

📜 Izvještaj kotorskog prefekta od 22. septembra 1941 god. guverneru Dalmacije i upravi policije Kotor o grupi partizana na Bijeloj Gori

📜 Izvještaj kotorskog prefekta od 25 septembra 1941 god. guverneru Dalmacije o aktivnosti partizana u okolini Grahova

📜 Izvještaj kotorskog prefekta od 6 oktobra 1941 god. guverner Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori i Boki

📜 Izveštaj komandanta Grupe karabinijera u Kotoru od 14. oktobra 1941. prefektu Kotora o političkoj situaciji na području grada

📜 Izvještaj kotorskog prefekta od 18 oktobra 1941 god. guverneru Dalmacije o presudi nad sedamnaestoricom građana u Kotoru

📜 Pismo kotorskog prefekta ol 27 oktobra 1941 god. guverneru Dalmacije o situaciji u Kotorskom srezu

📜 Izveštaj prefekta Kotora od 13. novembra 1941. guverneru Dalmacije o političkoj situacji u trećoj dekadi oktobra 1941. na , području Kotora

📜 Izvještaj Kr. kvesture Kotor od 17 novembra 1941 god. Glavnoj direkciji policije o akcijama u predjelu Hercegnovi

📜 Izvještaj šefa kotorske policije od 19 novembra 1941 god. glavnom šefu policije za Dalmaciju o političkoj situaciji u Kotorskom srezu

📜 Izveštaj Kvesture u Kotoru od 25. novembra 1941. prefektu Kotora o situaciji na području Boke Kotorske od 11. do 20. novembra 1941. godine

📜 Izveštaj Kvesture u Kotoru od 5. decembra 1941. prefektu Kotora o akcijama partizana u poslednjoj dekadi novembra na području Herceg-Novog i o represalijama nad stanovništvom

📜 Izveštaj Komande karabinijera u Kotoru od 6. decembra 1941. prefektu Kotora o političkoj i vojnoj situaciji u Boki Kotorskoj

📜 Obaveštenje Kvesture u Kotoru od 10. decembra 1941. Komandi čete karabinijera u Kotoru o aktivnosti partizana kod sela Knezlaca

📜 Izveštaj prefekta Kotora od 16. decembra 1941. guverneru Dalmacije o delatnosti ustaničkih snaga na području Boke i o političkoj i ekonomskoj situaciji od 1. do 10. decembra 1941. god.

📜 Izveštaj Kvesture u Kotoru od 26. decembra 1941. prefektu Kotora o vojnim akcijama i političkoj situaciji na području Boke od 11. do 20. decembra 1941. godine

📜 Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

📜 Pismo Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ - Kotor o borbama Orjenskog bataljona protiv Italijana u Krivošijama

📜 Izveštaj Prefekture Kotor od 15. februara 1942. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji na području Boke

📜 Izveštaj Kvesture Kotor od 15. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama partizana na području Boke

📜 Prepis izveštaja Komande divizije »Mesina« prefektu Kotora dostavljen 23. marta 1942. Guvernatoratu Dalmacije o operacijama italijanskih jedinica protiv Orjenskog NOP bataljona u Boki

📜 Izveštaj Prefekture Kotor od 26. marta 1942. guverneru Dalmacije o prodoru italijanskih i četničkih snaga u selo Pobori kod Budve

📜 Izveštaj Kvesture Kotor od 6. aprila 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu italijanskih jedinica na partizanske položaje na Ublima kod Herceg-Novog

📜 Pismo komandira čete antikomunističke milicije pristigle iz Herceg-Novog od 18. srpnja 1942. Prefekturi u Kotoru o situaciji na području Skradina

📜 Izvještaj kapetana De Đinetija (De Jinetti) od 6 februara 1943 god. o čišćenju prostora Podi - Kameno (Kotor) od komunista

📜 Izvještaj Komande mjesta - Kotor od 20 februara 1943 god. komandantu Šestog armijskog korpusa o situaciji i snazi vojnih jedinica na svom sektoru

📜 Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 21 maja 1943 god. Štabu sektora Kotora i Dubrovnika za zatvaranje prilaza prema Vilusima, Grahovu i Trebišnici

📜 Obaveštenje nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 3. decembra 1943. Minista stvu unutrašnjih poslova NDH da Kotor do daljnjeg potpada pod nemačku vojnu upravu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Boku od 21 septembra 1944 god. Sreskom komitetu Kotor o potrebi masovne mobilizacije ljudstva za NOVJ

Fotografije

Povezane odrednice

Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Ulcinj 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Albanija u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Budva Dubrovnik Diverzije u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bileća 6. italijanski armijski korpus Nikšić Ustanak u Crnoj Gori 1941. Podgorica Četnici u drugom svetskom ratu 48. pešadijska divizija Taro 181. pešadijska divizija Tivat Borbe u Crnoj Gori 1942. Operacija Schwarz Herceg Novi Holokaust u Jugoslaviji Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Dobrovoljačka antikomunistička milicija Očekivano iskrcavanje saveznika Vilus Italijanski partizani Ustanak u NDH Avijacija u oslobodilačkom ratu 2. udarni korpus NOVJ Italijanski zločini u Jugoslaviji 18. pešadijska divizija Messina Borbe u Crnoj Gori 1944. 1. bokeljska udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Ustanak u Dalmaciji 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu