Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Novi Sad u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 23 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. U Bač. Palanci, Bečeju, Novom Sadu, Bač. Petrovom Selu, Bač. Gradištu i Kuli formirani sreski komiteti SKOJ-a.

⚔️ 12. 4. 1941. Mađarske snage ušle u Novi Sad, gde su do 15. aprila ubile oko 720 građana, većinom Srba.

⚔️ 25. 4. 1941. Iz s. Šajkaškog Sv. Ivana (sada: s. Šajkaš, kod Titela) mađarske jedinice i žandarmerija prisilno iselile 121 osobu i preko Novog Sada sprovele ih za Srbiju.

⚔️ 0. 5. 1941. U Novom Sadu obnovljen OK KPJ za južnu Bačku.

⚔️ 10. 7. 1941. Bački partizani zapalili žito kod s. Kaća (u novosadskom srezu).

⚔️ 25. 7. 1941. Partizanske desetine i grupe iz Novog Sada i obližnijih sela Futoga, Kisača i Čuruga, zapalile žito, kudelju i kamare slame u rejonu tih mesta i presekle tt stubove između Novog Sada i s. Rumenke i između Novog Sada i s. Kovilja.

⚔️ 26. 7. 1941. Kod Čenejskih salaša (blizu Novog Sada), paleći žito, partizanska grupa iz Novog Sada sukobila se sa mađarskim žandarmima i vojnicima. Poginula su dva partizana a dva su zarobljena.

⚔️ 0. 8. 1941. U Petrovaradinu grupa fruškogorskih partizana, uz pomoć dveju mesnih desetina iz Novog Sada i domobrana simpatizera NOP-a, izvršila akciju na magacin oružja i zaplenila 1 p. mitraljez i oko 20 pušaka.

⚔️ 30. 8. 1941. Na ulici u Novom Sadu grupa skojevaca sa sekretarom PK SKOJ-a za Vojvodinu na čelu, ubila poznatog policijskog agenta Lasla Kolču Laciku [Po drugom izvoru to je bilo sredinom avgusta.].

⚔️ 0. 9. 1941. U Novom Sadu održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno da se veći deo partizana iz Banata i Bačke prebaci u Srem.

⚔️ 2. 9. 1941. U Bač. Petrovcu i s. Kisacu (kod Novog Sada) mesne partizanske grupe zapalile kudelju.

⚔️ 5. 10. 1941. Na ulici u Novom Sadu, u borbi protiv mađarskih agenata, poginuo član Sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu Radivoje Cirpanov Ćira, narodni heroj.

⚔️ 15. 10. 1941. U Novom Sadu mađarske vlasti obesile 5 komunista i rodoljuba [Po drugom izvoru vešanje je izvršeno početkom oktobra.].

⚔️ 19. 10. 1941. U Vukovaru, po presudi ustaškog prekog suda, streljano 26 članova KPJ i SKOJ-a i pristalica i simpatizera NOP-a iz Novog Sada i Petrovaradina, od kojih je većina učestvovala u akciji za izvlačenje oružja iz Petrovaradinske tvrđave.

⚔️ 22. 10. 1941. U s. Futogu (kod Novog Sada), po presudi mađarskog prekog suda, zbog učešća u akcijama paljenja žita i kudelje, obešena 3 člana KPJ.

⚔️ 25. 11. 1941. U Novom Sadu, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, obešeno 11 komunista i skojevaca.

⚔️ 19. 1. 1942. U Segedinu održan sastanak komandanta mađarske 5. (segedinske) armije sa potčinjenim starešinama radi proširenja odmazde (tzv. racije) nad Srbima i Jevrejima u Novom Sadu, Srbobranu i Starom Bečeju.

⚔️ 21. 1. 1942. U Novom Sadu mađarske trupe i žandarmerija otpočele trodnevno masovno hapšenje i ubijanje Srba i Jevreja (tzv. racija).

⚔️ 7. 2. 1942. U zatvoru -Armija- u Novom Sadu podlegao ranama i mučenju sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu i član CK SKOJ-a Đorđe Zličić Ciga, narodni heroj [Po drugom izvoru imenovani je podlegao mučenju 3. februara.].

⚔️ 0. 9. 1942. U Novom Sadu (Kisačka ul. br. 89) pripremljena baza za formiranje nove tehnike PK KPJ za Vojvodinu.

⚔️ 0. 10. 1942. Kod Žablja, u borbi protiv mađarske policije, teško ranjen i zarobljen član PK KPJ za Vojvodinu Stevan Divnin Baba, narodni heroj. On je na putu za Novi Sad umro od namerno izazvane komplikacije na rani. [Po drugom izvoru događaj se desio u novembru.]

⚔️ 0. 11. 1942. U Novom Sadu održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu, na kome je formiran Pokrajinski (Glavni) NO odbor Vojvodine.

⚔️ 0. 11. 1942. U ilegalnoj štampariji u Novom Sadu (Kisačka ulica br. 89) odštampan prvi broj -Slobodne Vojvodine-, organ Pokrajinskog NO odbora za Vojvodinu.

⚔️ 19. 11. 1942. U Novom Sadu (Kisačka ulica br. 89) mađarska policija provalila i, posle oštre borbe zauzela bazu tehnike PK KPJ za Vojvodinu. U bazi su poginuli član PK KPJ za Vojvodinu Branko Bajić i član KPJ Ćira Šovljanski, a teško je ranjen i u nesvesnom stanju uhvaćen (pa docnije obešen) organizacioni sekretar PK KPJ za Vojvodinu Svetozar Toza Marković, narodni heroj.

⚔️ 4. 12. 1942. U Novom Sadu mađarski vojni sud osudio na vremenske kazne (do 15 godina robije) 67 skojevaca iz grada i najbliže okoline.

⚔️ 9. 2. 1943. U Novom Sadu mađarske okupacione vlasti obesile organizacionog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Svetozara Markovića Tozu, narodnog heroja.

⚔️ 14. 3. 1943. U Novom Sadu formiran Mesni komitet KPJ za Novi Sad.

⚔️ 19. 9. 1943. Između s. Beške i s. Čortanovaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu Novi Sad - Stara Pazova i uništili lokomotivu i nekoliko vagona oklopnog voza, kao i dizalicu.

⚔️ 20. 9. 1943. U s. Kovilju (kod Novog Sada) grupa boraca 3. bačko-baranjskog NOP odreda napala mađarsku patrolu i ubila jednog vojnika.

⚔️ 20. 2. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu 1. sremskog NOP odreda da poruši prugu Novi Sad - Beograd i da ispita mogućnost za uništenje tunela kod s. Čortanovaca.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Kisaču (kod Novog Sada) formiran OK KPJ za Novi Sad.

⚔️ 0. 4. 1944. U Novom Sadu formiran mesni NO odbor, kao i mesni odbori USAOJ-a i AFŽ-a.

⚔️ 24. 6. 1944. U s. Gložanu (kod Novog Sada) delovi 3. bačko-baranjskog NOP odreda napali magacin oružja i municije; zaplenili 2 mitraljeza. 5 automata i 14 pušaka a magacin eksplozivom srušili.

⚔️ 31. 7. 1944. Kod s. Rumenke (blizu Novog Sada) delovi 3. bačkobaranjskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona s ratnim materijalom.

⚔️ 0. 8. 1944. Po odluci Štaba bačko-baranjske operativne zone formiran Novosadski NOP odred.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Futoga i s. Petrovca (kod Bač. Palanke) grupa boraca Novosadskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 5 vagona transportnog voza.

⚔️ 4. 9. 1944. Borci Novosadskog NOP odreda izvršili napad na ž. st. Rumenku (kod Novog Sada): naterali stražu u bekstvo, zaplenili nešto oružja i razorili stanične uređaje.

⚔️ 27. 9. 1944. Između s. Budisave i s. Šajkaša (kod Novog Sada) diverzantska grupa Novosadskog NOP odreda miniranjem pruge oštetila lokomotivu i nekoliko vagona.

⚔️ 28. 9. 1944. U s. Kulpinu (kod Novog Sada) grupa boraca Novosadskog NOP odreda napala policijsku patrolu, nanela joj gubitke i zaplenila oružje, a potom u mesnoj pošti uništila tt uređaje.

⚔️ 28. 9. 1944. Na ž. st. Despot Sv. Ivan (sada: Despotovo, kod Novog Sada) 1. četa Bačkopalanačkog NOP odreda i delovi Novosadskog NOP odreda uništili stanične uređaje i zapalili staničnu zgradu, a u okolini posekli 39 tt stubova.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod s. Paraga (na pruzi Novi Sad - Sombor) delovi Bačkopalanačkog NOP odreda miniranjem pruge uništili lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 3. 10. 1944. Između s. šajkaša i s. Budisave (na pruzi Novi Sad - Titel) delovi Novosadskog NOP odreda miniranjem pruge uništili 1 lokomotivu i 4 vagona a drugu lokomotivu oštetili.

⚔️ 16. 10. 1944. Delovi Bačkopalanačkog NOP odreda oslobodili s. Pivnicu (kod Odžaka) i s. Despot Sv. Ivan (sada: Despotovo, kod Novog Sada) i zaplenili 4. p. mitraljeza, 30 pušaka i 1 motocikl.

⚔️ 23. 10. 1944. Novosadski NOP odred oslobodio Novi Sad u kome su se branile slabije mađarske snage.

⚔️ 31. 10. 1944. U Novom Sadu, po odluci VŠ NOV i POJ, od 7, 8. i 12. vojvođanske NOU brigade formirana 51 (vojvođanska) udarna divizija NOVJ [Po nekim podacima ona je formirana 1. novembra.].

⚔️ 11. 11. 1944. Na sremskom frontu jedinice 11. udarne divizije NOVJ smenile 16. udarnu diviziju NOVJ, dok su delove 36. udarne divizije NOVJ smenile jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Time je otpočelo prebacivanje 12. udarnog korpusa NOVJ (16. i 36. udarne divizije) sa sremskog fronta u Novi Sad, gde je u njegov sastav ušla i 51. udarna divizija NOVJ. Korpus je stavljen pod komandu GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

⚔️ 21. 11. 1944. U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana Mornarička baza čiji je glavni zadatak bio da za potrebe sremskog i slavonskog fronta obezbedi saobraćaj preko r. Dunava i r. Tise.

⚔️ 25. 11. 1944. U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formiran Štab grupe vazduhoplovnih divizija, čiji je zadatak da organizuje vazduhoplovne operativne i pozadinske jedinice.

⚔️ 0. 12. 1944. U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 7. divizija KNOJ-a.

⚔️ 1. 12. 1944. U Novom Sadu, na velikom zboru građana, izabran Gradski odbor JNOF-a za Novi Sad.

⚔️ 10. 12. 1944. U Novom Sadu otpočela I pokrajinska konferencija JNOF-a Vojvodine. Trajala je tri dana. Izabrano je najviše političko telo Vojvodine: Izvršni odbor JNOF-a, sa predstavnicima Srema, Bačke, Banata i Baranje.

⚔️ 16. 12. 1944. U Novom Sadu formirana Artiljerijska brigada 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 27. 12. 1944. U Novom Sadu, u prisustvu preko 900 delegata iz Srema, Bačke, Banata i Baranje, otvoren I kongres Antifašističke omladine Vojvodine. Kongres je trajao do 31. decembra. Na njemu je doneta rezolucija u kojoj se kaže: upućivati sposobne mladiće u NOVJ, ulagati napore u obnovu zemlje, jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije.

⚔️ 1. 1. 1945. U Novom Sadu, u prisustvu 650 delegata, otpočela Prva pokrajinska konferencija AFŽ-a Vojvodine. U toku četvorodnevnog rada izabran je Pokrajinski odbor AFŽ-a i postavljeni su zadaci za budući rad.

⚔️ 5. 1. 1945. U Novom Sadu, po naređenju Štaba vazduhoplovstva NOVJ, formirani štabovi 11. vazduhoplovne (lovačke) divizije i 42. vazduhoplovne (jurišne) divizije. U sastav 11. divizije ušla su tri puka lovaca -Jak- (111, 112. i 113. puk), a u sastav 42. divizije tri puka -II-2- (421, 422. i 423. puk).

⚔️ 3. 2. 1945. U Novom Sadu po naređenju VŠ NOV i POJ formirana Vazduhoplovna podoficirska škola NOVJ.

⚔️ 11. 4. 1945. U Novom Sadu, na velikom narodnom mitingu, objavljena izjava Glavnog NO odbora za Vojvodinu o pristupanju Vojvodine federalnoj Srbiji.

⚔️ 13. 4. 1945. U Novom Sadu, u sastavu Prve baze rečne flotile, formirana Dunavska flotila, sa zadatkom: da sadejstvuje s kopnenim snagama JA i Sovjetskom dunavskom flotilom u borbama na sremskom frontu.

⚔️ 4. 5. 1945. U Novom Sadu održana Prva okružna konferencija JNOF. Izabran je Okružni odbor za novosadski okrug.

Dokumenti

📜 Novi Sad, 1. jun 1941. Novosadsko predstavništvo za politiku poseda Ministarstva poljoprivrede naređuje da se izvrši popis molilaca za dodelu zemlje

📜 Novi Sad, 26. jun 1941. Uputstva komande žanđarmerijske grupe Južne armije policijskim stanicama o odlučnom sprečavanju komunističke propagande i izgradnji doušničke mreže

📜 Novi Sad, 7. jul 1941. Naređenje komande vojno-upravne grupe Južne armije vojnim komandama o popisu nekretnina dodeljenih u jugoslovenskoj agrarnoj reformi i prikupljanju letine sa njih

📜 Novi Sad, 27. avgust 1941. Zahtev komandanta 2. konjičke brigade upućen načelniku Generalštaba da se Jevreji pozovu u prinudne radne brigade

📜 Segedin, 9. oktobar 1941. Komanda 5. korpusa iz Segedina predlaže prekomandu 2. konjičke brigade u Novi Sad

📜 Novi Sad, 22. decembar 1941. Dopis odeljenja novosadske žandarmerije sreskom načelniku u Zabiju o tome da će oni koji pomažu partizane biti internirani i da će im imanja biti oduzeta

📜 Novi Sad. 18. januar 1942. Govor velikog župana Novog Sada Fernbah Petera, održanog predstavnicima srpskog mesnog stanovništva za vreme vođenja pregovora

📜 Budimpešta, 5. januar 1942. Naređenje načelnika Generalštaba za premeštaj Komande 15. pešadijske brigade u Novi Sad a 1. bataljona 20. pešadijskog puka u Žabalj

📜 Budimpešta, 23. januar 1942. Izvod iz informacije o situaciji koju je dao načelnik Generalštaba o izvršenim racijama, a koji se odnosi na raciju sprovedenu u Novom Sadu

📜 Novi Sad, 24. januar 1942. Dopis novosadskog policijskog kapetana, komandanta novosadskog vojnog garnizona, i njegovo mišljenje o sprovedenoj raciji u Novom Sadu

📜 Budimpešta, 4. februar 1942. Predstavka zamenika budimpeštanskog glavnog policijskog kapetana Ministarstvu unutrašnjih poslova o dobijenim informacijama u vezi sa krvoprolićem u Starom Bečeju, Žablju i Novom Sadu

📜 Budimpešta, 4. februar 1942. Izvodi iz memoranduma poslanika Bajči-Žilinski Endre regentu Horti Miklošu u vezi sa krvoprolićem u Novom Sadu

📜 Izveštaj nemačkog obaveštajca od 7 marta 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokoljima koje su Mađari izvršili u Čurugu i Novom Sadu

📜 Novi Sad 4. jul 1942. Izveštaj komandanta 15. lake divizije kao određenog rukovodioca za otklanjanje sabotaža na teritoriji južne Bačke – za sprečavanje sabotažnih dela

📜 Novi Sad, 21. jul 1942. Zahtev komandanta 15. lake divizije civilnoj upravnoj vlasti da kontroliše promet hemijskih sredstava pogodnih za izazivanje požara

📜 Novi Sad, 3. septembar 1942. Izveštaj komandanta 15. lake divizije o završetku akcije protiv partizana u Fruškoj gori

📜 Novi Sad, 12. februar / 9. februar 1943. Izveštaj novosadske policijske kapetanije Odeljenju javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova o pogubljenju Svetozara Markovića

📜 Budimpešta, 16. mart 1943. Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta koji se odnosi na tačku dnevnog reda koja raspravlja o kažnjavanju žandarma koji su učestvovali u novosadskom krvoproliću

📜 Brzojav ministru inostranih poslova Trećeg Reicha ... kojim se predlažu tri varijante za odvijanje putničkog saobraćaja iz Njemačke za Beograd: Budimpešta-Arad-Temišvar-Beograd, Budimpešta - Szeged - Veliki Bečkerek - Beograd i Budimpešta - Novi Sad - Beograd, jer su na dosadašnjoj glavnoj pruzi između Beograda i Osijeka, preko koje se odvijao saobraćaj za Njemačku, učestali sudari i diverzije

📜 Novi Sad, 26. jun 1943. Izveštaj novosadske policijske kapetanije glavnom provincijskom policijskom kapetanu o rasturanju letaka od strane Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu i o preduzetim merama u vezi sa ovim

📜 Novi Sad, 19. avgust 1943. Izveštaj novosadske policijske kapetanije glavnom provincijskom policijskom kapetanu o sednici Upravnog odbora organizacije »Matica srpska«

📜 Sombor, 25–27. septembar 1943. Naređenje velikog župana Bač-bodroške županije i gradova Sombor i Novi Sad o hitnom ubiranju letine i o pojačanom osiguranju skladišta i fabrika

📜 Budimpešta, novembar 1943. Pregled presuda izrečenih komunistima od strane suda načelnika Generalštaba u Novom Sadu u drugoj polovini oktobra 1943. godine

📜 Novi Sad, 2. oktobar 1943. Predlog Komande 5. segedinskog korpusa o proglašenju bačkih pogona za pripremu kudelje za vojne pogone

📜 Novi Sad, 11. oktobar 1943. Mere Komande 5. segedinskog korpusa o pojačanom osiguranju dunavskog graničnog sektora

📜 Novi Sad, 12. oktobar 1943. Instrukcija Komande 5. segedinskog korpusa o formiranju žandarmerijskih i policijskih istražnih grupa i regulisanju žandarmerijske službe bezbednosti

📜 Novi Sad, 21. oktobar 1943. Izveštaj komandanta 5. segedinskog korpusa o izvršenoj raciji u opštinama Silbaš i Parage

📜 Novi Sad, 15. novembar 1943. Izvod iz izveštaja o situaciji Komande 5. segedinskog korpusa i poginulim partizanima Feješ Klari, Popović Živku i Vidović Milošu Ratku u vatrenom okršaju u Staroj Palanci

📜 Novi Sad, 24. novembar 1943. Izveštaj Komande 5. segedinskog korpusa načelniku Generalštaba o formiranju novih fabričkih straža na teritoriji Bačke

📜 Novi Sad, 27. novembar 1943. Izveštaj detektiva o pogibiji partizana Feješ Klare, Popović Živka i Vidović Miloša u Staroj Palanci, kao i o drugim partizanskim akcijama

📜 Novi Sad, 17. januar 1944 / 7. januar / Izveštaj detektiva o proteklom vatrenom okršaju u Begeču 7. januara i izvršenim hapšenjima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna

📜 Novi Sad, 31. mart 1944. Izveštaj detektiva o partizanskim akcijama u Kisaču, Starom Bečeju i Bačkoj Palanci i o izvršenim hapšenjima u vezi sa ovim

📜 Novi Sad, 26. april 1944. Rukovodioci grada Novog Sada obaveštavaju putem oglasa da jevrejski stanovnici ne smeju napuštati svoje stanove

📜 Budimpešta, 9. septembar 1944. Obaveštenje ministra unutrašnjih poslova da zbog pojačane akcije partizana upućuje u Novi Sad žandarmerijsku četu iz Debrecina

📜 Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. septembra 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj o nesaglasnosti komandanta Jugoistoka za dizanje u vazduh mostova kod Novog Sada, Osijeka i Titela

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 decembra 1944 god. artiljeriskom odeljenju Glavnog štaba za marš pravcem: Novi Sad - Sombor - Pečuj

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. 4. vojvođanska udarna brigada Holokaust u Jugoslaviji Operacija Fruška gora Srbobran Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Sremu 1943. Borbe u Sremu 1945. Svetozar Toza Marković 11. krajiška divizija NOVJ 12. vojvođanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Beograd Bački Petrovac Ustanak u Slavoniji 1941. SKOJ Joachim von Ribbentrop Stara Pazova Deca u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Sombor Zemun Mornarica NOVJ Bitka za Srbiju 7. banijska divizija NOVJ Bečej Avijacija u oslobodilačkom ratu Aprilski rat 8. vojvođanska udarna brigada 51. makedonska divizija NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Vukovar Borbe u Srbiji 1943. Omladina u ratu Mikloš Horti Štampa u ratu Hrvatsko domobranstvo Ni zrno žita okupatoru! 36. vojvođanska divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija Futog Borbe u Srbiji 1945. Glavni štab Vojvodine Mađarski zločini u Jugoslaviji 12. vojvođanski korpus NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Maximilian von Weichs Petrovaradin Ilegala u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sremu 1941. Fruškogorski partizanski odred 16. vojvođanska divizija NOVJ AFŽ Streljanja u oslobodilačkom ratu USAOJ Osijek Borbe u Hrvatskoj 1944. Ruma 1. sremski partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Srbiji 1944. Narodno oslobodilački odbori Narodni heroji Jugoslavije Komandant Jugoistoka 7. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Sremski front Aćim Grulović