Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sombor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. U Somboru obnovljen OK KPJ za zapadnu Bačku i Baranju.

⚔️ 4. 6. 1941. Iz naselja Radivojevićevo (srez Bač. Topola) mađarska žandarmerija zatvorila 905 stanovnika u subotički logor na Palićkom putu, a zatim ih proterala za Sombor, Apatin, Barč, V. Kanjižu i Šarvar (u Mađarskoj).

⚔️ 14. 6. 1941. Mađarske okupacione jedinice završile prisilno iseljavanje 500 stanovnika iz s. Mošorina (srez titelski) i 500 stanovnika iz naselja Aleksa Šantić (srez Sombor), kao i stanovništva naselja Rastina (srez Sombor).

⚔️ 22. 7. 1941. U rejonu Sombora skojevske grupe iz grada na nekoliko mesta zapalile krstine sa žitom.

⚔️ 0. 10. 1941. Vršeći represalije i čišćenja, mađarske vlasti obesile u Bač. Petrovcu i Somboru po 22 rodoljuba i u St. Bečeju 33 rodoljuba.

⚔️ 19. 2. 1942. U Somboru mađarske vlasti streljale 7 komunista i simpatizera NOP-a.

⚔️ 3. 3. 1942. U kasarni u Somboru mađarska policija obesila četiri člana KPJ.

⚔️ 0. 4. 1942. U Somboru obnovljen OK KPJ za zapadnu Bačku.

⚔️ 0. 11. 1942. U Somboru mađarske okupacione vlasti izvršile provalu u organizacijama Partije i SKOJ-a i pohapsile ceo OK KPJ za zapadnu Bačku i Baranju (osim jednog člana) i veliki deo članova Partije i simpatizera NOP-a.

⚔️ 1. 4. 1944. Kod Sombora jedinice 3. bačko-baranjskog NOP odreda miniranjem pruge uništile lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza i posekli 50 tt stubova.

⚔️ 3. 5. 1944. U Somboru formiran Gradski komitet KPJ.

⚔️ 31. 8. 1944. Na Fruškoj gori, po naređenju Štaba bačko-baranjske operativne zone, formiran Somborski NOP odred. Odred se uskoro prebacio u Bačku.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod s. Paraga (na pruzi Novi Sad - Sombor) delovi Bačkopalanačkog NOP odreda miniranjem pruge uništili lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 21. 10. 1944. Jedinice 31. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije i jedinice GŠ NOV i PO za Vojvodinu oslobodile Sombor.

⚔️ 0. 11. 1944. Rasformiran Subotički i Somborski[Po drugom podatku Somborski NOP odred rasformiran je 31. oktobra.] NOP odred. Njihovo ljudstvo je ušlo u sastav jedinica 51. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 18. 11. 1944. U Somboru formirana Artiljerijska brigada 16. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Sombor, 2. maj 1941. Naređenje somborske sreske vojne komande javnim beležnicima o vođenju registra »nepoželjnih« lica

📜 Sombor, 5. avgust 1941. Naređenje sreske vojne komande u Somboru glavnom beležniku u Gornjem Bregu da se sastavi spisak komunista, kao i lica za koje se sumnja da su komunisti

📜 Budimpešta, 17. septembar 1941. Sumarni izveštaj Centralne istražne komande mađarske žandarmerije ministru unutrašnjih poslova o aktivnosti komunista u Somboru i njegovoj okolini

📜 Sombor, 4. februar 1942. Izveštaj velikog župana Sombora ministru za snabdevanje da u žabaljskom i titelskom srezu vojni organi transportuju zalihe životnih namirnica odvedenih stanovnika

📜 Sombor, 17. februar 1942. Presuda suda načelnika Generalštaba u postupku protiv Bala Ištvana (Balla István) i drugova

📜 Sombor, 2. mart 1943. Uputstvo sreskog načelnika Sombora beležniku za intenzivan nadzor sreskog i uopšte slovenskog stanovništva, kao i za podnošenje izveštaja dva puta mesečno u vezi sa ovim

📜 Sombor, 22. jun 1943. Naredba sreskog načelnika Sombora o organizovanju službe odbrane od sabotaža

📜 Sombor, 25–27. septembar 1943. Naređenje velikog župana Bač-bodroške županije i gradova Sombor i Novi Sad o hitnom ubiranju letine i o pojačanom osiguranju skladišta i fabrika

📜 Sombor, 20. januar 1944. Veliki župan Sombora dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova letak Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Vojvodinu naslovljen vojvođanskim Mađarima i rasturan na teritoriji opštine Čurug

📜 Bačka Topola, 13. jun 1944. Naredba velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora da su svuda za ubiranje letine odgovorni teritorijalni nadležni komandanti korpusa

📜 Sombor, 15. jun 1944. Obaveštenje velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora potčinjenim organima vlasti da je jedinstveni rukovodilac za borbu protiv padobranaca partizana teritorijalno nadležan komandant korpusa

📜 Naredba Štaba Bačko-baranjske operativne zone od 31 avgusta 1944 god. o postavljenju rukovodilaca i formiranju Somborskog NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 decembra 1944 god. artiljeriskom odeljenju Glavnog štaba za marš pravcem: Novi Sad - Sombor - Pečuj

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. januara 1945. Štabu 3. armije za dostavljanje brojnog stanja artiljerijskog i pešadijskog naoružanja radi dodele municije iz armijske baze u Somboru

Fotografije

Povezane odrednice

Batinska bitka Vrhovni štab NOVJ Glavni štab Vojvodine 8. vojvođanska udarna brigada Bitka za Srbiju Bačka Topola Bački Petrovac Ustanak u Srbiji 1941. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Crvena armija Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Novi Sad Borbe u Sloveniji 1943. Ni zrno žita okupatoru! Mađarska u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Streljanja u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bečej Apatin Vermaht u Jugoslaviji Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Aprilski rat Partizanska avijacija Borbe u Srbiji 1944.