Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 9. 1944. U rejonu Jabuke (na Fruškoj gori), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Fruškogorskog NOP odreda i novih boraca formirana 8. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 15. 9. 1944. Iz s. Bukovca (kod Srem. Karlovaca) 1. bataljon 8. vojvođanske NOU brigade proterao četu nemačkih vojnika i četu ustaša koje su došle iz Petrovaradina radi pljačke.

⚔️ 19. 9. 1944. U rejonu Srem. Karlovaca delovi 8. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali automobil i zarobili 2 nemačka oficira koji su u sukobu ranjeni. Zaplenjena su 2 automata, pištolj i automobil.

⚔️ 20. 9. 1944. U rejonu s. Bukovca (kod Srem. Karlovaca) jedna četa 8. vojvođanske NOU brigade naišla na neprijateljsku zasedu jačine oko jedne čete i, u kraćoj borbi, razbila je, nanevši joj gubitke od oko 20 poginulih i toliko ranjenih vojnika. Četa je imala 3 poginula i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. V. Remete (blizu Srem. Karlovaca) jedinice 8. vojvođanske NOU brigade vodile borbu protiv jedne folksdojčerske čete naoružane automatskim oružjem. Posle tročasovne borbe neprijatelj je nateran na povlačenje ka s. Krušedolu uz gubitke od 12 poginulih i oko 20 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 2 automata i 8 pušaka.

⚔️ 23. 9. 1944. Kod s. Krušedola (blizu Iriga) delovi 8. vojvođanske NOU brigade napali nemačke jedinice, te ubili 2 oficira i 33 nemačka vojnika i zaplenili 2 p. mitraljeza, 3 automata, 8 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 24. 9. 1944. Između s. Čortanovaca i Srem. Karlovaca delovi 8. vojvođanske NOU brigade razrušili 300 metara pruge.

⚔️ 1. 10. 1944. U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove), u sukobu s neprijateljem, delovi 8. vojvođanske NOU brigade ubili 20 vojnika.

⚔️ 1. 10. 1944. Delovi 8. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - s. Pavlovci na 10 mesta, u ukupnoj dužini oko 200 metara.

⚔️ 7. 10. 1944. Iz s. Belegiša (kod Stare Pazove) jedan bataljon 8. vojvođanske NOU brigade preduzeo napad na nemačku jedinicu, koja je upala u s. Stare Banovce i naneo joj gubitke od 20 poginulih vojnika. Kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Stare Pazove, bataljon se povukao u s. Belegiš, uz gubitke od 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. U s. Belegišu (kod Stare Pazove) nemačke jedinice iz s. Starih Banovaca, uz sadejstvo 16 tenkova, napale 8. vojvođansku NOU brigadu. Brigada je, u oštrim borbama uništila 2 tenka, a zatim se, kod s. Surduka. prebacila preko r. Dunava u Banat.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Palica (bifeu Subotice) delovi 8. vojvođanske NOU brigade napali mađarsku kolonu i zarobili 58 vojnika sa celokupnom ratnom opremom.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Fruškogorski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Vojvodine Sombor Senta Petrovaradin Ruma Subotica Borbe u Srbiji 1944. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Irig Novi Sad Borbe u Sremu 1943. Bitka za Srbiju Batinska bitka Zasede u oslobodilačkom ratu Stara Pazova Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu