Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Zemun u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 102 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 4. 1941. U Beograd ušlo izviđačko odeljenje iz nemačkog 41. motorizovanog korpusa sa pravca Pančeva. Tokom noći i jutra u grad ušli delovi 8, oklopne divizije sa pravca Zemuna i 11. oklopne divizije sa pravca Topole.

⚔️ 0. 5. 1941. U Zemunu, po odluci PK KPJ za Srbiju, formiran SK KPJ za Zemun [Po drugom izvoru, SK KPJ za Zemun obnovljen je u prvoj polovini. maja.] kao i Sresko-gradski komitet SKOJ-a.

⚔️ 22. 5. 1941. Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naimenovao izvanrednog komesara za područje sreza i grada Zemuna.

⚔️ 0. 6. 1941. U Zemunu održano skojevsko savetovanje, kome su prisustvovali predstavnici CK SKOJ-a, PK SKOJ-a za Srbiju, MK SKOJ-a za Beograd i SK KPJ za Zemun. SKOJ u Zemunu je dobio zadatke u vezi sa pripremama za ustanak.

⚔️ 0. 7. 1941. U Zemunu, na Dunavu, jedan diverzant spalio nemački tanker i nekoliko šlepova sa naftom.

⚔️ 0. 7. 1941. SK KPJ za Zemun uputio proglas radnicima, seljacima i građanima Zemuna i okoline da otpočnu borbu protiv okupatora i kvislinga i da ne nasedaju izdajničkoj paroli čekanja [Po drugim podacima je proglas izdat 14. avgusta.].

⚔️ 29. 7. 1941. Između ž. st. Zemun Novi Grad i ž. st. Zemunsko Polje mesne partizanske grupe prekinule tt veze.

⚔️ 0. 8. 1941. U Zemunu, u Ulici cara Dušana, mesna diverzantska grupa presekla tt kabl.

⚔️ 18. 8. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Novi Grad mesni diverzanti posekli 8 tt stubova.

⚔️ 22. 8. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Polje mesni diverzanti posekli 3 tt stuba.

⚔️ 28. 8. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Polje mesni diverzanti posekli 2 tt stuba.

⚔️ 0. 9. 1941. U podzemnom skladištu bivše fabrike -Kogožarski- u Zemunu jedan cian partije, po direktivi SK KPJ za Zemun, ubacio u sanduk sa municijom zapaljivu smesu, usled čega je eksplodiralo 20 avionskih bombi od po 200 kg i poginuo 1 stražar.

⚔️ 0. 9. 1941. Na aerodromu u Zemunu grupa zemunskih udarnika oštetila transporter za asfaltiranje piste, usled čega su radovi potpuno obustavljeni 2 nedelje.

⚔️ 0. 9. 1941. U Zemunu dvojica aktivista, po zadatku SK KPJ za Zemun, zapalili magacin sa oko 20 vagona sirove kože, koja je sva izgorela.

⚔️ 0. 9. 1941. U fabrici -Teleoptik- u Zemunu zemunski udarnici, uz pomoć simpatizera, izvršili sabotažu na 2000 komada sperohorizonata (uređaja za kontrolu leta aviona).

⚔️ 0. 9. 1941. Iz fabrike -Lufthanze- u Zemunu komunisti i skojevci Zemuna organizovali odnošenje alata i drugog materijala i izazvali sabotažu na jednom avionu, usled čega se ovaj, pri sletanju polomio.

⚔️ 18. 9. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Novi Grad zemunski diverzanti posekli oko 100 tt stubova.

⚔️ 22. 9. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Novi Grad zemunski diverzanti posekli 37 tt stubova.

⚔️ 24. 9. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Polje mesni diverzanti posekli 6 tt stubova.

⚔️ 7. 10. 1941. Po pristanku vlade Rajha, istočni deo Srema (srezovi Zemun i Stara Pazova) pripojen pod -isključivu vlast- NDH.

⚔️ 11. 10. 1941. Između Zemuna i ž. st. Zemun Polje mesni diverzanti posekli 22 tt stuba.

⚔️ 31. 10. 1941. Između Zemuna i Inđije grupa boraca Podunavskog NOP odreda oštetila prugu.

⚔️ 0. 12. 1941. Između Beograda i aerodroma u Zemunu zemunski diverzanti pokidali tt linije.

⚔️ 21. 12. 1941. Između Zemuna i s. Batajnice mesne desetine i diverzantske grupe posekle 36 tt stubova.

⚔️ 24. 12. 1941. Između Zemuna i s. Batajnice mesne desetine i diverzantske grupe posekle 40 tt stubova.

⚔️ 12. 1. 1942. SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

⚔️ 1. 3. 1942. SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu da se ne odziva naredbi okupatorskih vlasti o predavanju poljoprivrednih proizvoda.

⚔️ 3. 3. 1942. Članovi Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Edvard Kardelj i Ivo Lola Ribar uputili iz Zagreba pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju: traže izveštaj o sprovođenju odluka CK KPJ o Makedoniji; nalažu da se CK BRP(k) cbavesti da pošalje svog delegata na sastanak u Zemunu; prenose direktivu CK KPJ da PK uputi proglas bugarskim okupacionim trupama u Srbiji, pozivajući ih da pristupe partizanskim jedinicama.

⚔️ 22. 3. 1942. PK KPJ za Srbiju dao SK KPJ za Zemun direktivu o formiranju NO odbora.

⚔️ 0. 5. 1942. U Zemunu (na uglu Bregovite i Novogradske ulice) mesna diverzantska grupa spalila ustaški kamion.

⚔️ 0. 5. 1942. U Zemunu, po odluci SK KPJ za Zemun, jedna mesna udarna grupa likvidirala poznatog provokatora i izdajnika Zukanoviča koji je radio u fabrici -Ikarus-.

⚔️ 14. 5. 1942. SK KPJ za Zemun organizovao atentat na šefa ustaškog policijskog odseka u Zemunu Valtera Filipovića. Atentat je izvršen u Ciglarskoj ulici u Zemunu, kao odmazdu za mučeničku smrt u zemunskom zatvoru inženjera Jakuba Kuburovića, člana KPJ i sekretara ćelije -Prilaz-Kalvarija-.

⚔️ 16. 5. 1942. SK KPJ za Zemun izdao stanovništvu proglas pod parolom -Krv za krv - smrt za smrt-, u kome se kaže da su zemunski udarnici izvršili atentat na Valtera Filipovića, šefa ustaško-policijskog odseka u Zemunu, kao osvetu za ubistvo inženjera Jakuba Kuburovića.

⚔️ 6. 6. 1942. SK KPJ za Zemun izdao proglas u kome poziva narod u borbu protiv okupatora i narodnih izdajnika.

⚔️ 20. 6. 1942. U Zemunu, posle zverskog mučenja, ustaše obesile sekretara SK KPJ za Zemun Stevana Dukića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 7. 1942. U Zemunu Ivo Lola Ribar, član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve održao sastanak sa članovima PK KPJ za Srbiju, na kome je razmotrena vojno-politička situacija u Srbiji i stanje partijskih organizacija; obrazovan privremeni biro PK KPJ, sa sedištem u Beogradu, i GŠ NOP odreda za Srbiju; ponovo uspostavljen PK SKOJ-a; rešeno da se pokrene list -Glas jedinstvenog narodno-oslobodilačkog fronta za Srbiju-, nastavi učvršćivanje partijskih organizacija, učvrste postojeći NOP odredi i priđe formiranju jezgra novih NOP odreda, pojača i proširi kampanja protiv Draže Mihailovića i uvećaju napori za povezivanje sa rodoljubivim elementima.

⚔️ 6. 7. 1942. SK KPJ za Zemun proglasom obavestio stanovništvo da je zbog hapšenja sekretara SK Stevana Dukića likvidiran izdajnik i potkazivač Toša Cvetković.

⚔️ 24. 7. 1942. U s. Jakovu (kod Zemuna) mesne desetine napale domobransku posadu i ubile 1 domobrana.

⚔️ 0. 8. 1942. U Zemunu, usled provale od strane jednog sekretara skojevskog rejonskog rukovodstva na Tošinom bunaru, ustaška policija otpočela hapšenja omladinaca i rodoljuba.

⚔️ 0. 8. 1942. U zgradi ustaške policije u Zemunu grupa udarnika pokidala telefonsku vezu.

⚔️ 0. 8. 1942. U Zemunu (kod Konjičke škole) dva udarnika ubila nemačkog oficira.

⚔️ 3. 9. 1942. U s. Ašanji (kod Zemuna) delovi Posavskog NOP odreda napali ustaše i domaće Nemce i naneli im gubitke, zaplenivši 18 pušaka i dosta druge spreme.

⚔️ 0. 10. 1942. U blizini zemunskog parka, po odluci partijske ćelije fabrike -Ikarus-, dva udarnika likvidirala poznatog provokatora i špijuna Močkovića, vratara fabrike.

⚔️ 1. 11. 1942. Između sela Dobanovaca i Surčina (kod Zemuna; mesne desetine posekle 29 tt stubova.

⚔️ 6. 11. 1942. Između sela Batajnice i Surčina (kod Zemuna) mesne desetine posekle 30 tt stubova.

⚔️ 27. 11. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio SK KPJ za Zemun pismo u kojem traži da se obezbedi još jedna veza sa Beogradom, a za slanje većih količina materijala predlaže teren Umka - s. Jakovo (Jakovačka pumpa).

⚔️ 27. 12. 1942. Kod s. Batajnice (blizu Zemuna) mesna partizanska desetina napala 7 nemačkih policajaca iz Zemuna. Poginulo 5 policajaca i 1 seljak (kočijaš), dok su 2 policajca uspela da pobegnu. U sukobu su poginula i 2 partizana.

⚔️ 0. 2. 1943. U Zemunu, po direktivi PK KPJ za Srbiju formirano Mesno partijsko povereništvo.

⚔️ 0. 4. 1943. s. Šimanovcima (kod Pazove) formiran SNO odbor za srez zemunski.

⚔️ 0. 4. 1943. Obrazovan odbor AFŽ-a za srez zemunski.

⚔️ 0. 4. 1943. U Zemunu, mesto dotadašnjeg pokrajinskog povereništva, formiran Gradski komitet KPJ; ponovo formiran Mesni komitet SKOJ-a,od 5 članova i prvi Mesni odbor AFŽ-a od 7 članova.

⚔️ 23. 4. 1943. Između s. Batajnice i Zemuna delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu prilikom nailaska neprijateljskog teretnog voza, te uništili lokomotivu i 6 vagona, a oštetili 2 koloseka.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Progaru (u južnom Sremu) ustaške jedinice na zverski način pobile 44 lica i uhapsile i sprovele u Zemun 94 lica a selo opljačkale.

⚔️ 19. 6. 1943. Između s. Batajnice i s. Dobanovaca (kod Zemuna) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 9 vagona transportnog voza sa ustašama, zbog čega je saobraćaj obustavljen 3 dana.

⚔️ 3. 7. 1943. Odlukom CK KPJ partijska organizacija zemunskog sreza odvojena od PK KPJ za Srbiju i pripojena PK KPJ za Vojvodinu.

⚔️ 4. 7. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 5 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

⚔️ 20. 7. 1943. U s. Jakovu (kod Zemuna) 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda napao posadu i ubio 3 domobrana.

⚔️ 22. 7. 1943. Kod s. Bečmena (blizu Zemuna) mesne partizanske grupe spalile 65 jutara pšenice.

⚔️ 24. 7. 1943. Na imanju -Vojnovič- (kod Zemuna) mesna partizanska grupa spalila 5 vagona žita.

⚔️ 0. 8. 1943. U Zemunu formiran Gradski NO odbor (koji je imao 6 rejonskih odbora i radio sve do oslobođenja).

⚔️ 21. 8. 1943. Kod s. Petrovčića (blizu Zemuna) jedan vod 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao iz zasede dve grupe ustaško-domobranskih vojnika i naneo im gubitke, te ih sprečio da opljačkaju s. Karlovčić.

⚔️ 25. 8. 1943. U s. Surčinu (kod Zemuna) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali domobrane, te ubili 1 i ranili 4 domobrana, zapalili opštinsku arhivu i zaplenili 4 puške.

⚔️ 20. 9. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala željezničku prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

⚔️ 30. 9. 1943. Delovi nemačke 173. rezervne divizije i policijske jedinice, s linije s. Golubinci - s. Vojka - Zemun, otpočeli -čišćenje- jugoistočnog Srema, jednovremeno zatvarajući prugu Stara Pazova - Srem. Mitrovica da bi sprečavale izvlačenje partizanskih snaga na Frušku goru. Oni su do 8. oktobra vršili teror nad stanovništvom, naročito u selima: Šimanovcima, Progaru, Ogaru i Vitojevcima. Jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda izbegla je sukob s nadmoćnim neprijateljem. 

⚔️ 0. 10. 1943. Iz Poljske dovedena u Srem nemačka 1. kozačka divizija i raspoređena grupno duž komunikacije Petrovaradin - Zemun - Srem. Mitrovica - Ilok radi učešća u operaciji protiv snaga NOV i PO Vojvodine.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Dobanovcima (kod Zemuna) jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda, posle četvoročasovne borbe protiv žandarma. likvidirala 3 bunkera i zapalila zgradu opštine i sve spise u pošti. Poginula su 2 i ranjena 2 žandarma a zaplenjeno je: puškomitraljez, 18 pušaka, 5500 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 20. 10. 1943. U Zemunu, po odluci SK KPJ, dva omladinca likvidirala naimenovanog četničkog vojvodu za Srem, srez zemunski i grad Zemun a krajem meseca i sekretara četničkog odbora.

⚔️ 6. 11. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona putničkog voza.

⚔️ 14. 11. 1943. U blizini ž. st. Martinci (kod Srem. Mitrovice) nemačke jedinice streljale 80 rodoljuba doteranih iz logora u Zemunu.

⚔️ 29. 11. 1943. Između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Zemuna) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 7 vagona nemačkog brzog voza.

⚔️ 29. 11. 1943. U blizini s. Surčina (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom razrušila most na kanalu Galovici, te za duže vreme otežala saobraćaj između Zemuna i Rume.

⚔️ 11. 12. 1943. Između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Zemuna) jedna grupa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 17. 12. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Zemunskog Polja delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda isekli 98 tt stubova.

⚔️ 18. 12. 1943. Između s. Boljevaca i s. Jakova (kod Zemuna) borci 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda vatrom oborili nemački avion, zaplenivši 3 avionska mitraljeza sa 2.300 metaka, radio-stanicu i 350 signalnih raketa.

⚔️ 25. 12. 1943. Ustaško uporište u s. Dobanovcima (kod Zemuna) napao 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda i uništio jedan bunker, ali nije uspeo da zauzme selo. Poginule su 3 ustaše i ranjen je 1 žandarm.

⚔️ 29. 12. 1943. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 5 vagona.

⚔️ 4. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

⚔️ 6. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala.

⚔️ 9. 1. 1944. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

⚔️ 20. 1. 1944. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 5. 4. 1944. Između Zemuna i s. Nove Pazove jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda posekle 207 tt stubova.

⚔️ 19. 4. 1944. Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza.

⚔️ 6. 5. 1944. Nadmoćne nemačke i ustaške snage otpočele desetodnevna dejstva u jugoistočnom Sremu protiv 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, 1. posavsko-tamnavskog partizanskog bataljona i novodošlih nenaoružanih boraca iz Zemuna. Zahvaljujući dejstvu partizanskih jedinica u neprijateljskoj pozadini, delovi okruženi u luku r. Save uspeli su da se, uz manje gubitke, probiju u pravcu s. Obreža.

⚔️ 30. 5. 1944. Treći bataljon 6. vojvođanske NOU brigade izvršio neuspeo napad na s. Jakovo (kod Zemuna) koje su branili folksdojčeri i jedna četa Pavelićeve gardijske brigade. Neprijatelj je imao 26 mrtvih vojnika dok su gubici 6. brigade iznosili 7 poginulih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 7. 1944. Na putu s. Jakovo - s. Boljevci (kod Zemuna) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala automobil. Poginuli su jedan ustaški zastavnik i vozač a ranjen je ustaški poručnik.

⚔️ 20. 7. 1944. Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili: u rejonu Stare Pazove 215, kod s. Ugrinovaca 19 i u rejonu s. Dobanovaca (blizu Zemuna) 70 jutara pšenice.

⚔️ 24. 7. 1944. U rejonu s. Dobanovaca i s. Surčina (kod Zemuna) delovi 1. sremskog NOP odroda zapalili 73 jutra pšenice.

⚔️ 7. 8. 1944. U Zemunu, kod osnovne škole -Svetozar Miletić-, mesna partizanska grupa ubila Berislava Severovića, šefa odseka ustaške policije.

⚔️ 16. 8. 1944. Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio formiranje Fruškogorske, Posavske i Bosutske komande vojnog područja i odredio im teritorije, kao i formiranje komandi mesta za Irig, Srem. Mitrovicu, Zemun, Rumu i Šid.

⚔️ 31. 8. 1944. Između ž. st. Zemun Polje i s. Batajnice diverzantske grupe Posavskog NOP odreda porušile železničku prugu na 25 mesta.

⚔️ 1. 9. 1944. Između Zemuna i s. Batajnice Posavski NOP odred minirao železničku prugu na 25 mesta i posekao 40 tt stubova, a između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Stare Pazove) porušio oko 500 metara pruge i posekao 10 tt stubova.

⚔️ 10. 10. 1944. U s. Bečmenu (kod Zemuna) 1. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade napao oko 250 vojnika SDK. Posle tročasovne borbe, zbog pristizanja pojačanja neprijatelju, bataljon se povukao. Istoga je dana jedna četa toga bataljona napala neprijateljsko bočno osiguranje od 70 vojnika SDK i ubila 6 a više njih ranila. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, nekoliko pušaka i bombi i druga ratna oprema.

⚔️ 12. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Vojvodinu, na području Srema formirana Sremska vojna oblast. Njoj su neposredno potčinjene komande bosutskog (šidskog), fruškogorskog (sremskomitrovačkog) i posavskog (zemunskog) vojnog područja.

⚔️ 15. 10. 1944. Na putu između s. Jakova i s. Boljevaca (kod Zemuna) delovi 1. bataljona 10. vojvođanske NOU brigade napali kamion sa 15 nemačkih vojnika. Poginulo je 9 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je: kamion, 2 p. mitraljeza, nekoliko pušaka i pištolja, aus. Boljevcima još i 6 kola puščane i druge municije.

⚔️ 20. 10. 1944. Posle oslobođenja Beograda, jedinice 73. gardijske streljačke divizije i 13. gardijske motorizovane brigade Crvene armije i 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, ojačana 13. proleterskom brigadom 1. proleterske udarne divizije, prešle r. Savu i otpočele borbu za oslobođenje Zemuna.

⚔️ 20. 10. 1944. Učitelj Miladin Zarić, samoinicijativno presekavši kablove, onemogućio da nemački vojnici razore jedini most na r. Savi, između Beograda i Zemuna.

⚔️ 22. 10. 1944. Jedinice 73. gardijske streljačke divizije Crvene armije i delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 6. proleterske divizije -Nikola Tesla-, posle oštrih borbi, oslobodili Zemun a zatim sela: Nove Banovce, Novu Pazovu i Dobanovce.

⚔️ 29. 10. 1944. U Zemunu, po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, formiran Štab vazduhoplovstva NOVJ.

⚔️ 8. 11. 1944. Eskadrila za vezu VŠ NOV i POJ predislocirala se sa o. Visa na aerodrom u Zemunu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Zahtev opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova u Srbiji od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da Zemun sa okolinom ostane u sastavu Srbije

📜 Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 16. maja 1941. Milanu Aćimoviću, komesaru unutrašnjih poslova, da civilnim stanovništvom obezbedi od diverzanata kablovske linije na teritoriji Beograda i Zemuna

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu od 4. juna 1941. ministruspoljnih poslova Rajha o rezultatima nemačko-ustaških razgovora o preseljenju Slovenaca i Srba i o statusu oblastiZemuna

📜 Izveštaj Prijemnog ureda za hrvatska vojna lica u Zemunu od 22. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prebacivanju Jevreja iz Srbije na teritoriju Dalmacije

📜 Izveštaj Prijavnog ureda za hrvatska vojna lica od 11. jula 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o pripremi zbora povodom proslave nemačko-hrvatskog prijateljstva 13. jula i o skidanju ćiriličnih natpisa u Zemunu

📜 Izveštaj komandanta Srbije od 25. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o pregovorima o razgraničenju sa Italijom i Bugarskom i o statusu Zemuna

📜 Zapisnik od 4. oktobra 1941. sa pregovora nemačkih vojnih predstavnika i predstavnika NDH o predaji Zemuna i istočnog Srema pod isključivu upravu NDH

📜 Proglas Sreskog komiteta KPJ za zemun od 12. januara 1942. god. Srbima, Hrvatima i Nemcima povodom mobilizacije u NDH

📜 Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za zemun od 16. februara 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o širenju neprijateljskih parola na teritoriji Srema i uslovima za stvaranje NOP odred

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22. marta 1942. Sreskom komitetu za Zemun o pravilnom sprovođenju političke linije i mobilizaciji snaga za borbu

📜 Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za Zemun od 16. jula 1942. god. Pokrajinskom komi-tetu KPJ za Srbiju o upućivanju boraca u NOP odrede na Fruškoj gori

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 10 novembra 1942 god. o dejstvima partizana u Zemunskom srezu od 1 jula do 31 oktobra

📜 Izveštaj Oružničkog krila iz Zemuna od 7 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana

📜 Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 15 avgusta 1942 god.Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 20. oktobra 1942. god. Sreskom komitetu KPJ za Zemun povodom žalbe sreskog komiteta na rad delova Podunavskog NOP odreda

📜 Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 13 novembra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana od 29 oktobra do 8 novembra

📜 Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 29 novembra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana u istočnom Sremu

📜 Zabeleška komisije nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. januara 1943. o razvrstavanju talaca i pohapšenog stanovništva na grupe i upućivanju na rad u Nemačku ili nemačke specijalne logore u Osijeku, Zemunu i Sisku

📜 Izveštaj oficira za vezu Mesnog zapovedništva u Zemunu od 2 aprila 1943 god. Ministarstvu oružanih snaga NDH o jačanju partizana u Sremu

📜 Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za Zemun Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 26. aprila 1943. god. o akcijama mesnih desetina na teritoriji Zemunskog sreza

📜 Izveštaj informativnog oficira štabu Trećeg NOP odreda od 28. juna 1943. god. o pretstojećoj neprijateljskoj ofanzivi i o jačini neprijatejeljskih garnizona u Zemunu i Šidskom srezu

📜 Naredba poglavnika NDH upućena Ministarstvu unutarnjih poslova o davanju ovlaštenja velikim županima da na području svojih župa mogu raspolagati oružništvom, redarstvenim i općinskim stražama, te drugim osobama koje imaju pravo držanja oružja (izuzev grada Zagreba, kotareva i gradova Koprivnice i Zemuna)

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 7 jula 1943 god. o dejstvima partizana u Rumskom i Zemunskom srezu

📜 Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine za septembar 1943. godine o radu na otvaranju Njemačke trgovačke akademije u Zemunu i drugih stručnih škola, preseljavanju učenika osnovnih škola iz ugroženih područja u Banat, o stanju školske blagajne i o teškoćama koje demoraliziraju prosvjetno osoblje

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. komandantu 1. armijske grupe NOVJ i Vrhovnom štabu za zauzimanje Sremske Mitrovice i presecanje odstupnice nemačkim jedinicama iz Beograda i Zemuna

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Zemuna

📜 Naređenje Prvog proleterskog korpusa Šestoj proleterskoj diviziji Nikola Tesla od 25 oktobra 1944 god. za pokret sa prostorije Zemuna na prostoriju: Nova Pazova - Vojke - Golubinci

Fotografije

Povezane odrednice

Partizanska avijacija Petrovaradin Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 1. sremski partizanski odred Genocid u NDH Aprilski rat Bugarska u drugom svetskom ratu Umka Stara Pazova Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Zarobljenici u ratu 10. vojvođanska udarna brigada 1. proleterski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Josip Broz Tito Glavni štab Vojvodine Harold Alexander Kupinovo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ruma 173. rezervna divizija Borbe za Čačak 1941. 6. lička proleterska divizija NOVJ Ivo Lola Ribar Narodni heroji Jugoslavije SKOJ Borbe u Sremu 1942. Borbe u Slavoniji 1943. Šid Nemački zločini u Jugoslaviji Holokaust u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1942. Vis Ustaški zločini 1941. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sremska Mitrovica Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Vladimir Velebit Deportacije Slovenaca Logor Sajmište Franz Böhme Beogradska operacija Borbe u Makedoniji 1942. Omladina u ratu Ustanak u Sremu 1941. Beograd 1. kozačka divizija Vermahta Surčin Pljačka u ratu Nova Pazova Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Srbiji 1943. Narodno oslobodilački odbori Arso Jovanović Fitzroy MacLean Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Sremski front Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Irig Zagreb Centralni komitet KPJ 6. vojvođanska udarna brigada AFŽ Milan Aćimović Crvena armija 1. proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Edvard Kardelj