Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Šid u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 97 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U Šidu i u selima Adaševcima, Višnjićevu, Jameni, Ilincima, Martincima i Bačincima otpočelo formiranje mesnih ilegalnih partizanskih desetina.

⚔️ 31. 1. 1942. Mesna partizanska desetina iz Šida napala zatvor, likvidirala neprijateljsku stražu i oslobodila 20 rodoljuba i simpatizera NOP-a.

⚔️ 13. 2. 1942. Između sela Morovića i Višnjićeva (kod Šida) diverzantska partizanska grupa miniranjem porušila železnički most na r. Bosutu [Po drugom izvoru to je bilo početkom februara.].

⚔️ 26. 2. 1942. U s. Adaševcima (kod Šida) ustaše opkolile grupu mesnih partizana iz Šida i s. Adaševaca. Međutim, partizani su se probili, a zatim, u zasedi, dočekali i razbili neprijateljsku ustašku poternu patrolu.

⚔️ 18. 7. 1942. U srezu Šid mesni partizani zapalili preko 300 krstina pšenice.

⚔️ 30. 8. 1942. U Srem. Mitrovici ustaška policija na zverski način pobila grupu od 200 ljudi dovedenih iz Šida.

⚔️ 14. 10. 1942. Na Filipovom putu, između sela Jamene i Morovića (kod Šida), glavnina 6. istočnobosanske brigade, 1. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske i Bosutska partizanska četa razbili dve čete iz nemačke 718. divizije. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 150 mina, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veći broj pušaka sa oko 10.000 metaka, 1 radio-stanica i komora sa dosta vojničke opreme.

⚔️ 0. 12. 1942. Između sela Morovića i Višnjićeva i kod s. Jamene (blizu Šida i Srem. Rače), iz zasede, delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone InOV i PO Hrvatske napali prolazeće nemačke vojnike, ustaše i žandarme. Poginulo je oko 50 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Pećincima (kod Rume) formirana komanda područja za Srem, u s. Novim Karlovcima komanda mesta Pazova, a u s. Višnjićevu komanda mesta Šid.

⚔️ 13. 5. 1943. Između s. Morovića i s. Višnjićeva Bosutski partizanski bataljon minirao prugu Šid - Srem. Rača i uništio lokomotivu i 9 vagona putničkog voza. Poginule su 23 ustaše.

⚔️ 14. 6. 1943. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 80 tt stubova na putu Šid - Ilok - s. Susek i porušili mostove na putu s. Susek - s. Sviloš i između Srem. Mitrovice i s. Manđelosa.

⚔️ 12. 7. 1943. Između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu i uništili 3 vagona teretnog voza sa ratnim materijalom, zbog čega je saobraćaj obustavljen 12 časova.

⚔️ 18. 7. 1943. U s. Bačincima, s. Gibarcu i s. Berkasovu (kod Šida) delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade zapalili opštinske zgrade (sa arhivom) i onesposobili 2 vršalice [Po neprijateljskim podacima akcije su izvršene noću 15/16. jula.].

⚔️ 20. 8. 1943. Između s. Gibarca i Šida Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu a oštetila kompoziciju nemačkog teretnog voza.

⚔️ 25. 8. 1943. Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) jedinice 2. sremskog NOP odreda minirale prugu i uništile lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza, a ostale vagone oštetile.

⚔️ 6. 9. 1943. Između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) jedinice 2. sremskog NOP odreda minirale prugu i uništile lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

⚔️ 8. 9. 1943. Između Šida i s. Tovarnika 2. diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda miniranjem pruge teže oštetila lokomotivu i uništila 11 vagona teretnog voza.

⚔️ 24. 9. 1943. Između s. Tovarnika i s. Uače (kod Šida) 2. diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 8. 10. 1943. Kod s. Šidskih Banovaca Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu Šid-Vinkovci i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza. Za odmazdu je ustaška policija sledećeg dana na tom mestu obesila 20 talaca iz Šida.

⚔️ 9. 10. 1943. Između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu, usled čega je oštećena lokomotiva i prevrnulo se 5 vagona nemačkog brzog voza.

⚔️ 12. 10. 1943. Na putu između s. Tovarnika i s. Ilinaca (kod Šida) delovi 2. sremskog NOP odreda napali odeljenje biciklista iz nemačke 1, kozačke divizije. Poginulo je 9 vojnika a zaplenjeno 12 bicikla i automat.

⚔️ 12. 10. 1943. Između Šida i s. Gibarca Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu, izbacila iz šina lokomotivu i uništila 3 vagona i 3 cisterne.

⚔️ 19. 10. 1943. Između s. Ilače i s. Šidskih Banovaca (kod Šida) Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona nemačkog brzog voza.

⚔️ 21. 10. 1943. U blizini s. Ilinaca (kod Šida) 1. četa 2. sremskog NOP odreda iznenada napala bombama ustašku kolonu. U tročasovnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 150 mrtvih, dok je četa imala samo 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 7. 11. 1943. Između s. Kuzmina i s. Kukujevaca (kod Šida) grupa boraca 2. sremskog NOP odreda iz zasede napala na pruzi nemačku patrolu od 10 vojnika i ubila 2 a 1 teže ranila. Za odmazdu, nemačke vlasti su na tom mestu 9. novembra streljale 20 lica iz Kuzmina.

⚔️ 2. 12. 1943. Između s. Ilače i s. Šidskih Banovaca (kod Šida) Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu bataljon minom izbacio iz šina nemački vojni teretni voz sa ratnim materijalom i uništio lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 4. 12. 1943. Između Šida i s. Gibarca delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 10 vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 4. 12. 1943. Između Šida i s. Tovarnika delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili jednu lokomotivu i po nekoliko vagona iz dve kompozicije. Nemačka policija je, za odmazdu, obesila 15 rodoljuba.

⚔️ 8. 12. 1943. Između s. Bačinaca i s. Kukujevaca (kod Šida) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 26. 12. 1943. U s. Babsku-Novak (kod Šida) upali delovi 1. sremskog NOP odreda te ubili 10 ustaša i zaplenili 30 pušaka s municijom.

⚔️ 8. 1. 1944. Između s. Kukujevaca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i nekoliko vagona.

⚔️ 10. 1. 1944. Između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) delovi 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu iz zasede napali žandarmerijsku patrolu. Poginula su 4 a ranjen je 1 žandarm.

⚔️ 29. 1. 1944. Domobransku posadu u s. Nijemcima (kod Šida) napali delovi 4. i 6. vojvođanska NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda. Likvidirani su neprijateljski bunkeri na mostu na r. Bosutu, ali, usled nejednovremenog početka napada, dalji prodor u selo nije uspeo. Poginula su 4 domobrana a jedan je zarobljen. Gubici jedinica NOV i POJ: 2 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 2. 1944. Delovi 4. i 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda napali posadu s. Morovića (kod Šida) koju su sačinjavali delovi 6. ustaškog bataljona, žandarmi, ustaška milicija i domaći Nemci, ukupno oko 200 ljudi. U prvom naletu zauzeti su bunkeri ispred mostova na r. Bosutu i r. Studvi a potom je oštra borba produžena u glavnom uporištu, oko žand. st. i škole. Oko 7 časova selo je zauzeto. Veći deo neprijateljske posade probio se prema Sidu. Poginuli su 1 žandarm i 9 ustaša, ranjeni su 2 žandarma i 10 ustaša i zarobljena su 3 žandarma. Gubici jedinica NOV i POJ: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca. Zaplenjen je 1 p. mitraljez, 18 pušaka, veća količina municije i druga ratna oprema, porušen je most na r. Bosutu i oštećena je pruga između Šida i s. Morovića.

⚔️ 6. 2. 1944. Na putu Šid-Ilok grupa kurira 2. sremskog NOP odreda napala autobus šidske opštine, te ubila 2 ustaše, 1 domobrana i 2 folksdojčera i zarobila 1 domobrana, uništila autobus i zaplenila 1 pušku, 2 pištolja i drugi materijal.

⚔️ 6. 2. 1944. U s. Bapskoj (kod Šida) četa 2. sremskog NOP odreda napala grupu ustaša te dvojicu ubila a drugu dvojicu ranila i zaplenila 6 pušaka i nešto vojničke opreme.

⚔️ 8. 2. 1944. Jedna četa 2. sremskog NOP odreda upala u s. Lovaš (kod Šida) i ubila 1 domobranskog oficira, a od domaćih izdajnika zaplenila 9 pušaka, 3 pištolja, 14 konja, 9 sedala, 3 kola sa zapregom i dosta druge vojničke opreme.

⚔️ 12. 2. 1944. Između s. Bačinaca i s. Tovarnika (kod Šida) jedinice 2. sremskog NOP odreda posekle 104 tt stuba i zapalile 2 stražarnice.

⚔️ 17. 2. 1944. U s. Lipovcu (kod Šida) manji delovi nemačke 13, SS divizije -Handžar- i dva bataljona domobranske Sremske brigade sa pravca s. Vrbanje iznenada napali 1. bataljon 2. sremskog NOP odreda. U oštrim uličnim borbama neprijatelj je proteran iz s. Lipova ka kapeli Sv. Luka, gde je na obali r. Spačve uspeo da se zadrži i utvrdi. Gubici neprijatelja: 8 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 2. 1944. Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i 8 vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 26. 2. 1944. Između s. Gibarca i s. Kukujevaca (kod Šida) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i 1 vagon a pruga je oštećena.

⚔️ 10. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

⚔️ 24. 3. 1944. Na pruzi između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) delovi 2. sremskog NOP odreda napali domobransku patrolu, te trojicu ubili, jednog teže ranili i jednog zarobili.

⚔️ 2. 4. 1944. Između s. Tovarnika i Šida 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i 4 vagona transportnog voza.

⚔️ 8. 4. 1944. Na pruzi kod s. Kukujevaca (blizu Šida) delovi 2. sremskog NOP odreda iz zasede ubili 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 14. 4. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade sprečili prodor tri neprijateljska tenka iz s. Adaševaca u s Morović (kod Šida). U borbi, koju je podržavala i neprijateljska artiljerija iz oklopnog voza kod s. Adaševaca, uništen je jedan tenk a drugi je oštećen.

⚔️ 18. 4. 1944. Delovi 6, vojvođanske NOU brigade odbili prodor dva neprijateljska tenka iz Šida u s. Morović i pred mostom na r. Bosutu onesposobili jedan tenk.

⚔️ 18. 4. 1944. U s. Ilincima (kod Šida) delovi 1. bataljona 2. sremskog NOP odreda zarobili 8 i ranili 2 neprijateljska vojnika, te zaplenili 2000 metaka, 1 radio-stanicu i drugi ratni materijal.

⚔️ 19. 4. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice iz s. Adaševaca, posle nekoliko napada, pomognute tenkovima, odbacile delove 6. vojvođanske NOU brigade i zauzele s. Morović (kod Šida).

⚔️ 23. 4. 1944. Iz s. Morovića (kod Šida) nemačke i ustaško-domobranske jedinice, jačine 800-1000 vojnika, uz podršku 6 haubica, preduzele čišćenje terena uz r. Studvu. Posle tročasovne borbe protiv delova 6. vojvođanske NOU brigade neprijatelj je prisiljen da se povuče u s. Morović uz gubitke od 11 mrtvih i 30 ranjenih. Gubici 6. brigade: 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 5. 1944. U s. Lipovcu (kod Šida) 2. četa 1. bataljona 2. sremskog NOP odreda razbila grupu nemačkih vojnika i odbacila je u pravcu s. Adaševaca.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod Šida 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 20. 5. 1944. Između Šida i s. Adaševaca 2. bataljon 2. sremskog NOP odreda porušio prugu u dužini od oko 500 metara.

⚔️ 21. 5. 1944. Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i nekoliko vagona i oštetila jedan most.

⚔️ 21. 5. 1944. Prvi bataljon 2. sremskog NOP odreda napao posadu s. Tovarnika (kod Šida) jačine oko 90 žandarma, milicionera i gestapovaca i naneo joj gubitke od 7 mrtvih. Zaplenjene su 4 puške sa 230 metaka i druga oprema. Gubici partizana: 1 mrtav i 2 ranjena borca. Iste noći 2. bataljon je porušio prugu između s. Adaševaca i s. Morovića u dužini od oko 500 metara.

⚔️ 27. 5. 1944. Između Šida i s. Tovarnika minerske grupe 6. vojvođanske NOU brigade miniranjem pruge uništile lokomotivu i nekoliko vagona. Istoga dana su minirale i dva železnička mosta na pruzi Vinkovci-Brčko (na r. Spačvi i r. Brežnici).

⚔️ 28. 5. 1944. Između Šida i s. Gibarca delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i 5 vagona transportnog voza s ratnim materijalom. Istog dana, između Rume i s. Kraljevaca, drugi delovi su uništili lokomotivu i nekoliko vagona s trupama.

⚔️ 30. 5. 1944. Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i 8 vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 0. 6. 1944. Između Šida i s. Tovarnika delovi 2. sremskog NOP odreda minirali prugu, zarobili 10 domobrana i zaplenili 9 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 3. 6. 1944. Između Šida i s. Tovarnika delovi 1. bataljona 2. sremskog NOP odreda minirali prugu. Usled toga je teretni voz iskočio sa šina. Pri napadu na posadu voza zarobljeno je 10 domobrana, dok je izvestan broj nemačkih vojnika uspeo da pobegne. Uništena je lokomotiva i 10 vagona a zaplenjeno je 9 pušaka sa 100 metaka i druge opreme.

⚔️ 6. 6. 1944. Između Šida i s. Adaševaca delovi 1. bataljona 2. sremskog NOP odreda porušili 300 metara železničke pruge.

⚔️ 8. 6. 1944. Iz s. Vrbanje, posle tročasovne borbe protiv 1. čete 1. bataljona 2. sremskog NOP odreda, prodrla u s. Lipovac (kod Šida) neprijateljska kolona jačine oko 300 vojnika. Gubici neprijatelja: 15 poginulih, među kojima i 1 oficir, a gubici 1, čete: 6 poginulih i 5 ranjenih boraca. Pri daljem nadiranju neprijateljska kolona se sukobila u s. Batrovcima sa 3. četom 1. bataljona, koja je došla iz s. Gradine. Posle oštre borbe neprijatelj se. povukao u polazno uporište.

⚔️ 8. 6. 1944. Kod s. Morovića 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade odbio nemačko-domobransku kolonu koja je iz Šida pokušala da prodre u selo. Poginulo je 6 neprijateljskih vojnika a oštećen je 1 tenk. Bataljon je imao jednog poginulog borca.

⚔️ 12. 6. 1944. Između s. Bačinao. i s. Kukujevaca (kod Srem. Mitrovice) delovi 2. sremskog NOP odreda miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza. Istog su dana drugi delovi miniranjem pruge između Šida i Kukujevaca uništili lokomotivu i 8 vagona brzog voza.

⚔️ 14. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele s komunikacije Srem. Karlovci - Irig i s linije Šid-Ilok pretres Fruške gore (prva etapa operacije -Kornblume-), Istočna grupa, u dvodnevnom nastupanju do linije s. Beočin - s. Jazak, ubila je 6 boraca iz 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, koji se jedini nalazio na ugroženom području, dok je Zapadna grupa, zbog sporog nastupanja (tek 22. juna izbila na liniju s. Jazak - s. Vrdnik - s. Rakovac), omogućila 1. bataljonu da se povuče u južni Srem. Međutim, usled dejstva 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade u rejonu s. Ležimir - s. Sviloš (22. juna), u pozadini Zapadne grurie, neprijatelj je prisiljen da ponovo izvrši pretres Fruške gore od linije s. Stari Divoš - s. Susek do linije s. Jazak - s. Rakovac. Pretres je, bez uspeha, trajao sve do 1. jula.

⚔️ 14. 6. 1944. U nekoliko naleta nemački avioni bombardovali s. Morović (kod Šida).

⚔️ 5. 7. 1944. Na putu između Šida i s. Vašice borci 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali kamion sa ustašama, u borbi ubili 10 i ranili 8 ustaša i kamion oštetili. Gubici 2. bataljona: 4 mrtva, 3 ranjena i 1 zarobljen borac.

⚔️ 5. 7. 1944. Između s. Ilače i s. Tovarnika (kod Šida) delovi 2. sremskog NOP odreda razrušili 500 metara pruge.

⚔️ 17. 7. 1944. Produžujući treću etapu operacije -Kornblume-, dve neprijateljske borbene grupe (s pravca Ruma - s. Bešenovački Prnjavar, oko 4000 vojnika, i iz Šida i Srem. Mitrovice, oko 2000 vojnika, ka s. Starom Divošu i s. Ležimiru) i posade iz s. Vrdnika, Petrovaradina i s. Beočina preduzele iznenadne koncentrične napade na delove 6. vojvođanske NOU brigade, delove 1. sremskog NOP odreda i manje pozadinske jedinice na Fruškoj gori. U oštrim dvodnevnim borbama, naročito u rejonu s. Starog Divoša, na Vetrenjači i kod Crvenog čota, neprijatelj nije uspeo da uništi navedene jedinice. Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika a jedinice NOV i POJ - 24 mrtva i 36 ranjenih boraca. Zaplenjena su 4 mitraljeza, 2 automata, 8 pušaka i dosta druge opreme.

⚔️ 0. 8. 1944. Postavljajući minu na most u s. Moroviću (kod Šida), nesrečnim slučajem, poginuo komandir samostalne diverzantske grupe u Sremu Triva Vitasović Lebarnik, narodni heroj.

⚔️ 21. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio formiranje Fruškogorske, Posavske i Bosutske komande vojnog područja i odredio im teritorije, kao i formiranje komandi mesta za Irig, Srem. Mitrovicu, Zemun, Rumu i Šid.

⚔️ 21. 8. 1944. Između Šida i s. Adaševaca jedna četa Bosutskog NOP odreda porušila 40 metara pruge.

⚔️ 25. 8. 1944. Između Šida i s. Adaševaca delovi Bosutskog NOP odreda razrušili 250 metara pruge.

⚔️ 31. 8. 1944. Između s. Kukujevaca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi Bosutskog NOP odreda porušili železničku prugu i posekli 50 tt stubova.

⚔️ 1. 9. 1944. Između s. Bačinaca i s. Kukujevaca (kod Šida) 1. bataljon i diverzantska grupa Bo

⚔️ 4. 9. 1944. Između Šida i s. Tovarnika delovi Bosutskog NOP odreda razrušili 100 metara pruge.

⚔️ 5. 9. 1944. Između Šida i s. Tovarnika 1. bataljon Bosutskog NOP odreda razrušio prugu u dužini od 150 metara i posekao 20 tt stubova.

⚔️ 10. 9. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, 7. vojvođanska NOU brigada prešla iz Slavonije u Srem, u rejon s. Batrovaca i s. Lipovca (kod Šida).

⚔️ 16. 9. 1944. Između s. Gibarca i s. Kukujevaca (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade razrušili prugu i posekli 24 tt stuba.

⚔️ 17. 9. 1944. Između Šida i s. Tovarnika delovi 9. vojvođanske NOU brigade porušili oko 120 metara pruge i posekli 12 tt stubova, a između s. Kukujevaca i s. Kuzmina porušili 70 metara pruge i posekli 7 tt stubova.

⚔️ 25. 9. 1944. Delovi 7. vojvođanske NOU brigade napali s. Sot (kod Šida), proterali nemačku posadu, ubili 3 i zarobili 3 nemačka vojnika, zaplenili 1 mitraljez, 14 pušaka, 2 pištolja, 3000 metaka i 8 ručnih bombi i uništili 1 kamion.

⚔️ 26. 9. 1944. Delovi 7. vojvođanske NOU brigade napali i zauzeli ustaško uporište u s. Sotu (kod Šida), ubili 1 i zarobili 6 ustaša i zaplenili 1 mitraljez, 17 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 30. 9. 1944. Jedinice 7. i 11. vojvođanske NOU brigade usleđ intervencije nadmoćnih neprijateljskih snaga iz Šida i s. Erdevika i zbog prebacivanja mađarskih jedinica preko Dunava u rejon između s. Šarengrada i Iloka, u 16 časova prekinule borbu sa blokiranim neprijateljem u glavnoj tvrđavi u Iloku. Brigade su se povukle s plenom natovarenim na oko 170 kola. One su neprijatelju nanele gubitke od 127 poginulih i 65 zarobljenih vojnika i zaplenile, pored ostalog, 1 mitraljez, 250 pušaka i oko 7000 metaka.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod s. Sota (blizu Iloka) 4. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade, posle višečasovne borbe, odbacio domobranski bataljon koji je iz Šida bio upućen kao pojačanje blokiranoj posadi Iloka. Poginulo 11 i ranjeno 39 domobrana (među kojima 2 oficira).

⚔️ 30. 9. 1944. Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade porušili 400 metara pruge.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Šida i s. Kukujevaca diverzantske grupe 9. vojvođanske NOU brigade na 23 mesta minirale i oštetile prugu.

⚔️ 15. 10. 1944. Između s. Martinaca i s. Kukujevaca (kod Šida) jedan bataljon 9. vojvođanske NOU brigade miniranjem na 27 mesta razrušio prugu (u ukupnoj dužini od 500 metara) i posekao 25 tt stubova.

⚔️ 19. 10. 1944. U s. Sotu (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade napali na dobro utvrđenu posadu (oko 150 vojnika iz domobranskog 8. lovačkog puka). Posle dvočasovne borbe napad je obustavljen zbog jakog neprijateljskog otpora. Brigada je imala 10 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Nadirući za odstupajućim neprijateljskim snagama, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ oslobodile sela: Martince, Kuzmin, Kukujevce, Višnjićevo, Morović i Adaševee, kao i Šid, a sutradan i sela Vašicu, Batrovce i Lipovac. Neprijateljski gubici u ljudstvu i materijalu bili su znatni a zaplenjeno je: 1 tenk, 17 topova, 2 minobacača, 80 automatskih oruđa, 7 kamiona, 2 motocikla, 8 radio-stanica i dosta druge opreme i municije. Jedinice 1. korpusa su imale 161 poginulog i 481 ranjenog borca.

⚔️ 7. 12. 1944. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle žestokih noćnih borbi, oslobodile s. Tovarnik (kod Šida). U tim borbama poginuo je, između ostalih, vršilac dužnosti komandanta bataljona u 3. proleterskoj krajiškoj udarnoj brigadi Mile Latinović, narodni heroj.

⚔️ 3. 1. 1945. U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1945. Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

⚔️ 17. 1. 1945. Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

⚔️ 18. 1. 1945. Kod Šida, u borbama protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete u 3. proleterskoj krajiškoj NOU brigadi Miladin Zorić Garača, narodni heroj. 

⚔️ 30. 1. 1945. U s. Bapskoj (kod Šida), u bolnici 2. proleterske udarne divizije NOVJ, podlegao teškoj rani pomoćnik komesara 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Ivanović Perica, narodni heroj.

⚔️ 9. 2. 1945. U s. Bačincima (kod Šida) formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 11. udarne divizije JA, posle 12-časovne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile sela Jamenu, Soljane i Strašince (kod Šida), pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 22 ranjena.

Dokumenti

📜 Izveštaj informativnog oficira štabu Trećeg NOP odreda od 28. juna 1943. god. o pretstojećoj neprijateljskoj ofanzivi i o jačini neprijatejeljskih garnizona u Zemunu i Šidskom srezu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 novembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad pravcem: Martinci - Kuzmin - Kukujevci - Bačinci - Gibarac - Šid

📜 Saopštenje Drugog otseka Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Šidu, Ilincima, Bosutu, Kukujevcima, Kuzminu i Martincima

📜 Dopis Komande mesta Šid od 15 maja 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog NOU korpusa od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste divizije za ovlađivanje linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone da se stavi pod komandu Šeste proleterske divizije i da joj sadejstvuje u ovlađivanju linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 29 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za pokret i sadejstvo ostalim jedinicama u cilju ovlađivanja linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na neprijatelja i izbijanje na liniju Šarengrad - Šid - Vosut

📜 Zapovest Štaba Prve proleterske divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za proboj neprijateljske odbrane i za oslobođenje Šida i Tovarnika

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 decembra 1944 god. štabovima Prve proleterske, Osme crnogorske i Italijanske brigade za napad na Šid

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Erdevika, Bačinaca i Šida

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 7 decembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o zarobljenim neprijateljskim vojnicima i materijalu prilikom oslobođenja Šida

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Adaševci, Šid, Tovarnik, Nijemci, Novak-Bapska, Mohovo, puta Mohovo - Dalj i o napadu na nemačke snage na prostoru Mohovo-Šid

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Šid-Mohovo-Lovaš-Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja između Tovarnika i Šida

Fotografije

Povezane odrednice

1. proleterska divizija NOVJ Sremska Mitrovica Bitka za Srbiju Avijacija u oslobodilačkom ratu Vermaht u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ilegala u ratu Partizanska avijacija 2. proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Brčko Borbe u Srbiji 1942. Mađarska u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 3. vojvođanska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Sremski zdrug (NDH) Ruma 34. armijski korpus Borbe u Srbiji 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 11. krajiška divizija NOVJ 11. vojvođanska udarna brigada Kurirska služba u ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Glavni štab Vojvodine 1. sremski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. 21. srpska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. 1. proleterski korpus NOVJ 7. vojvođanska udarna brigada 9. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1942. 369. legionarska divizija (vražja) 36. vojvođanska divizija NOVJ Petrovaradin Borbe u Sremu 1943. Žene u ratu Borbe u Sremu 1945. Beograd Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 4. vojvođanska udarna brigada Operacija Žitni cvet Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Lici 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Irig Ustanak u Sremu 1941. 718. pešadijska divizija Sremski front Zarobljenici u ratu Narodni heroji Jugoslavije Genocid u NDH Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1945. Gestapo 6. vojvođanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Zemun Ilok Vinkovci 13. SS divizija Handžar