Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 8. 1944. Odlukom NKOJ-a formiran Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ). Određeni su njegovi zadaci, struktura i organizacija.

⚔️ 18. 8. 1944. U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 9. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 5. brigada 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 23. 9. 1944. Formirana 1. brigada narodne odbrane 3 (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 0. 12. 1944. U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 7. divizija KNOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na teritoriji Bosne i Hercegovine formirana 3. divizija KNOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. U Beogradu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 4. divizija KNOJ-a.

⚔️ 3. 12. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na teritoriji Slovenije formirana 2. divizija KNOJ-a.

⚔️ 6. 12. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o reorganizaciji jedinica pod njegovom komandom: da se rasformiraju Bregalničko-strumički i 16. korpus, Kumanovska i 50. divizija NOVJ; da se 51 (makedonska) divizija NOVJ preimenuje u 50. diviziju NOVJ i da se na području Makedonije formira 8. divizija KNOJ-a.

⚔️ 7. 12. 1944. U Ljubinju, od Hercegovačkog bataljona narodne odbarne i izabranih boraca rasformiranih NOP odreda (Zapadnohercegovačkog, Trebinjskog, Bilećkog, Stolačkog, Ljubinjskog) formirana 3 (herecegovačka) brigada 3 (bosansko-hercegovačke) divizije Korpusa narodne odbrane.

⚔️ 18. 12. 1944. Deveta, 10. i 13. vojvođanska NOU brigada, preimenovane u 1, 2. i 3. brigadu Korpusa narodne odbrane i ušle u sastav 7. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 1. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Drvarsko-petrovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a.

⚔️ 10. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ u Nišu formirana 5. divizija KNOJ-a.

⚔️ 20. 1. 1945. Formirana 2. brigada 3. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 2. 1945. U Daruvaru, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. i 2. bataljona 2. brigade [Bataljoni iz 1. i 5. brigade narodne odbrane ušli su u sastav 1. zagrebačke brigade tek posle osoiobođenja Zagreba.] narodne odbrane i po jednog bataljona iz 1, 3. i 5. brigade1 narodne odbrane Hrvatske formirana 1. zagrebačka brigada narodne odbrane, te ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 1. 2. 1945. Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

⚔️ 7. 3. 1945. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Grahovsko-peuljski NOF odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA.

⚔️ 17. 3. 1945. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Livanjsko-duvanjski NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene brigade 10. udarne divizije JA i 3. divizija KNOJ-a.

⚔️ 14. 4. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 22. 4. 1945. Po naređenju Štaba 3. armije JA rasformiran Požeški NOP odred, a njegovim ljudstvom pupunjene jedinice 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 28. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

⚔️ 7. 5. 1945. Naredbom Generalštaba JA Kozjanski NOP odred 4. operativne zone Slovenije uključen u sastav 3. brigade 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 9. 5. 1945. U kanjonu r. Ljute i r. Neretve jedinice 3. udarnog korpusa JA i jedna brigada KNOJ-a, uz sadejstvo avijacije, napale jaku četničku grupaciju. Posle jednodnevne borbe poginulo je preko 3000 četnika, dok se iz obruča kod zaseoka Obrnja oko 3000 četnika probilo na pl. Zelengoru

⚔️ 12. 5. 1945. U rejonu r. Sutjeske i s. Zakmura jedinice 3. udarnog korpusa JA i 3. divizije KNOJ-a pristupile uništenju jake četničke grupe. (Četnici su uglavnom bili zarobljeni i uništeni, izuzev 300-400 četnika rasturenih na prostoriji od Zelengore do r. Prače, sa kojima su se nalazili Draža Mihailović i članovi četničke Vrhovne komande.)

Dokumenti

📜 Odluka Povereništva za Narodnu odbranu NKOJ-a od 15. avgusta 1944. o formiranju Korpusa Narodne odbrane Jugoslavije, o njegovim zadacima, strukturi i načinu delovanja 

📜 Naredba poverenika NKOJ-a za Narodnu odbranu vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. o imenovanju Štaba korpusa Narodne odbrane Jugoslavije

📜 Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 19. septembra 1944. Vladimiru Ribnikaru, potpredsedniku i povereniku za informacije KNOJ-a u vezi sa štampanjem novca

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. beogradske brigade 4. divizije KNOJ od 2. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 5. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 6. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. decembra 1944. o radu partijske i skojevske organizacije

📜 Direktivno pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih divizija o organizaciji političkog rada u jedinicama korpusa

📜 Pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o objašnjavanju značaja pravilnog rešenja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji

📜 Teze političkog komesara i pomoćnika političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. u vezi s aktuelnim pitanjima političkog rada u jedinicama korpusa

📜 Pismo političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. svim potčinjenim divizijama i brigadama o značaju pravilnog odnosa prema narodu

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 1 (hrvatske) divizije KNOJ od 6. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj partijske organizacije 3. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 23. januara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Zagrebačku oblast o vojno-političkom stanju u jedinicama i o radu organizacije

📜 Izveštaj političkog komesara 4. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 25. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizije (hrvatske) KNOJ od 7. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije i političkom stanju na terenu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. Štabu 2. korpusa o rasformiranju partizanskih odreda na oslobođenoj teritoriji i njihovom ulasku u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

📜 Uputstvo Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 13. februara 1945. svim potčinjenim štabovima o formiranju propagandnih odseka u divizijama i brigadama Korpusa

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. brigade narodne odbrane od 21. februara 1945. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru 1. divizije (hrvatske) KNOJ o stanju i radu partijske organizacije

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 7. marta 1945. fctabovima potčinjenih jedinica da upute ljudstvo za popunu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo

📜 Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade od 9. marta 1945. štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a o dejstvima u februaru u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Zapovijest štaba Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za rad i obezbjeđenje važnijih privrednih i drugih objekata po oslobođenju Sarajeva

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4 (Beogradske) divizije KNOJ-a od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

📜 Uputstvo Štaba 1. NO brigade (Srpske) 5. divizije KNOJ od 23. marta 1945. potčinjenim štabovima bataljona i Pratećem vodu povodom proslave 27. marta

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. brigade 1. divizije (Hrvatske) KNOJA od 29. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigade

📜 Izvještaj Štaba 3. hercegovačke brigade Narodne odbrane od 31. marta 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o stanju i dejstvima u martu

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizfje (Hrvatske) KNOJ-a od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

📜 Obavještajni izvještaj Štaba 1. bosanske brigade NO od 5. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o ustaško-domobranskim i četničkim ostacima i jedinicama u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade Narodne odbrane od 6. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o dejstvima u martu u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i rezultat akcija 3. hercegovačke brigade narodne odbrane dostavljen Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ 15. aprila 1945. godine

📜 Direktiva Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 16. aprila 1945. Štabu 5 (Srpske) divizije NO o aktivnosti u jedinicama povodom sklapanja ugovora između Demokratske Federativne Jugoslavije i SSSR-a

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o ulasku narodnooslobodilačkih i partizanskih odreda u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. brigade 1 (Hrvatske) divizije KNOJ od 25. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u brigadi

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4. divizije (Beogradske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u martu i aprilu

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 5. divizije (Srpske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

Partizanke Četnička golgota Politički komesari u NOR-u Bosansko Grahovo 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Vojni puč 27. marta 16. makedonska brigada Sarajevska operacija 20. makedonska brigada Glavni štab Slovenije 51. makedonska divizija NOVJ Novi Sad Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 41. makedonska divizija NOVJ Zagrebački partizanski odred 1. tenkovska brigada NOVJ Zagorski partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1944. Komunistička partija Hrvatske Daruvar 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Srbiji 1944. Partizanska avijacija Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1945. Borbe u Makedoniji 1944. 48. makedonska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. Kumanovska divizija NOVJ 21. makedonska brigada Niš 2. udarni korpus NOVJ Notranjski partizanski odred Sremski front Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Čačak 10. krajiška divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 49. makedonska divizija NOVJ 11. makedonska brigada (kumanovska) Kumanovo Bileća Bitka na Zelengori Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1945. 2. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1945. 42. makedonska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Josip Broz Tito 50. makedonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ 17. krajiška udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Virovitica Trebinje Centralni komitet KPJ Ljubinje Borbe u Hercegovini 1944. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Stolac Belokranjski partizanski odred Borbe u Srbiji 1945.