Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 8. 1944. Odlukom NKOJ-a formiran Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ). Određeni su njegovi zadaci, struktura i organizacija.

⚔️ 18. 8. 1944. U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 9. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 5. brigada 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 23. 9. 1944. Formirana 1. brigada narodne odbrane 3 (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 0. 12. 1944. U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 7. divizija KNOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na teritoriji Bosne i Hercegovine formirana 3. divizija KNOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. U Beogradu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 4. divizija KNOJ-a.

⚔️ 3. 12. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na teritoriji Slovenije formirana 2. divizija KNOJ-a.

⚔️ 6. 12. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o reorganizaciji jedinica pod njegovom komandom: da se rasformiraju Bregalničko-strumički i 16. korpus, Kumanovska i 50. divizija NOVJ; da se 51 (makedonska) divizija NOVJ preimenuje u 50. diviziju NOVJ i da se na području Makedonije formira 8. divizija KNOJ-a.

⚔️ 7. 12. 1944. U Ljubinju, od Hercegovačkog bataljona narodne odbarne i izabranih boraca rasformiranih NOP odreda (Zapadnohercegovačkog, Trebinjskog, Bilećkog, Stolačkog, Ljubinjskog) formirana 3 (herecegovačka) brigada 3 (bosansko-hercegovačke) divizije Korpusa narodne odbrane.

⚔️ 18. 12. 1944. Deveta, 10. i 13. vojvođanska NOU brigada, preimenovane u 1, 2. i 3. brigadu Korpusa narodne odbrane i ušle u sastav 7. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 1. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Drvarsko-petrovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a.

⚔️ 10. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ u Nišu formirana 5. divizija KNOJ-a.

⚔️ 20. 1. 1945. Formirana 2. brigada 3. divizije KNOJ-a.

⚔️ 0. 2. 1945. U Daruvaru, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. i 2. bataljona 2. brigade [Bataljoni iz 1. i 5. brigade narodne odbrane ušli su u sastav 1. zagrebačke brigade tek posle osoiobođenja Zagreba.] narodne odbrane i po jednog bataljona iz 1, 3. i 5. brigade1 narodne odbrane Hrvatske formirana 1. zagrebačka brigada narodne odbrane, te ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 1. 2. 1945. Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

⚔️ 7. 3. 1945. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Grahovsko-peuljski NOF odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA.

⚔️ 17. 3. 1945. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Livanjsko-duvanjski NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene brigade 10. udarne divizije JA i 3. divizija KNOJ-a.

⚔️ 14. 4. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 22. 4. 1945. Po naređenju Štaba 3. armije JA rasformiran Požeški NOP odred, a njegovim ljudstvom pupunjene jedinice 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 28. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

⚔️ 7. 5. 1945. Naredbom Generalštaba JA Kozjanski NOP odred 4. operativne zone Slovenije uključen u sastav 3. brigade 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 9. 5. 1945. U kanjonu r. Ljute i r. Neretve jedinice 3. udarnog korpusa JA i jedna brigada KNOJ-a, uz sadejstvo avijacije, napale jaku četničku grupaciju. Posle jednodnevne borbe poginulo je preko 3000 četnika, dok se iz obruča kod zaseoka Obrnja oko 3000 četnika probilo na pl. Zelengoru

⚔️ 12. 5. 1945. U rejonu r. Sutjeske i s. Zakmura jedinice 3. udarnog korpusa JA i 3. divizije KNOJ-a pristupile uništenju jake četničke grupe. (Četnici su uglavnom bili zarobljeni i uništeni, izuzev 300-400 četnika rasturenih na prostoriji od Zelengore do r. Prače, sa kojima su se nalazili Draža Mihailović i članovi četničke Vrhovne komande.)

Dokumenti

📜 Odluka Povereništva za Narodnu odbranu NKOJ-a od 15. avgusta 1944. o formiranju Korpusa Narodne odbrane Jugoslavije, o njegovim zadacima, strukturi i načinu delovanja 

📜 Naredba poverenika NKOJ-a za Narodnu odbranu vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. o imenovanju Štaba korpusa Narodne odbrane Jugoslavije

📜 Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 19. septembra 1944. Vladimiru Ribnikaru, potpredsedniku i povereniku za informacije KNOJ-a u vezi sa štampanjem novca

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. beogradske brigade 4. divizije KNOJ od 2. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 5. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 6. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. decembra 1944. o radu partijske i skojevske organizacije

📜 Direktivno pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih divizija o organizaciji političkog rada u jedinicama korpusa

📜 Pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o objašnjavanju značaja pravilnog rešenja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji

📜 Teze političkog komesara i pomoćnika političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. u vezi s aktuelnim pitanjima političkog rada u jedinicama korpusa

📜 Pismo političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. svim potčinjenim divizijama i brigadama o značaju pravilnog odnosa prema narodu

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 1 (hrvatske) divizije KNOJ od 6. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj partijske organizacije 3. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 23. januara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Zagrebačku oblast o vojno-političkom stanju u jedinicama i o radu organizacije

📜 Izveštaj političkog komesara 4. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 25. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizije (hrvatske) KNOJ od 7. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije i političkom stanju na terenu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. Štabu 2. korpusa o rasformiranju partizanskih odreda na oslobođenoj teritoriji i njihovom ulasku u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

📜 Uputstvo Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 13. februara 1945. svim potčinjenim štabovima o formiranju propagandnih odseka u divizijama i brigadama Korpusa

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. brigade narodne odbrane od 21. februara 1945. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru 1. divizije (hrvatske) KNOJ o stanju i radu partijske organizacije

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 7. marta 1945. fctabovima potčinjenih jedinica da upute ljudstvo za popunu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo

📜 Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade od 9. marta 1945. štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a o dejstvima u februaru u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Zapovijest štaba Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za rad i obezbjeđenje važnijih privrednih i drugih objekata po oslobođenju Sarajeva

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4 (Beogradske) divizije KNOJ-a od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

📜 Uputstvo Štaba 1. NO brigade (Srpske) 5. divizije KNOJ od 23. marta 1945. potčinjenim štabovima bataljona i Pratećem vodu povodom proslave 27. marta

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. brigade 1. divizije (Hrvatske) KNOJA od 29. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigade

📜 Izvještaj Štaba 3. hercegovačke brigade Narodne odbrane od 31. marta 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o stanju i dejstvima u martu

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizfje (Hrvatske) KNOJ-a od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

📜 Obavještajni izvještaj Štaba 1. bosanske brigade NO od 5. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o ustaško-domobranskim i četničkim ostacima i jedinicama u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade Narodne odbrane od 6. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o dejstvima u martu u srednjoj i zapadnoj Bosni

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i rezultat akcija 3. hercegovačke brigade narodne odbrane dostavljen Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ 15. aprila 1945. godine

📜 Direktiva Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 16. aprila 1945. Štabu 5 (Srpske) divizije NO o aktivnosti u jedinicama povodom sklapanja ugovora između Demokratske Federativne Jugoslavije i SSSR-a

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o ulasku narodnooslobodilačkih i partizanskih odreda u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. brigade 1 (Hrvatske) divizije KNOJ od 25. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u brigadi

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4. divizije (Beogradske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u martu i aprilu

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 5. divizije (Srpske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

Kumanovo 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Sremski front Bileća Politički komesari u NOR-u Daruvar 21. makedonska brigada 4. krajiška divizija NOVJ Virovitica 42. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Ljubinje Bitka na Zelengori Bolnice u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Niš Stolac Kumanovska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1945. Borbe u Slavoniji 1944. 41. makedonska divizija NOVJ Vojni puč 27. marta Sarajevska operacija 50. makedonska divizija NOVJ Trebinje Borbe u Srbiji 1944. Glavni štab Hrvatske Novi Sad Zagorski partizanski odred Partizanke Josip Broz Tito Borbe u Sremu 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Sremu 1943. 33. hrvatska divizija NOVJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Dragoljub Draža Mihailović 5. krajiška udarna divizija NOVJ Partizanska avijacija 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. 16. makedonska brigada 17. krajiška udarna brigada 20. makedonska brigada Notranjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1945. 2. vojvođanska udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 11. makedonska brigada (kumanovska) Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1944. Centralni komitet KPJ 8. kordunaška divizija NOVJ Četnička golgota 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Čačak Borbe u Srbiji 1945. Belokranjski partizanski odred 48. makedonska divizija NOVJ Bosansko Grahovo 49. makedonska divizija NOVJ Zagrebački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.