Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Hercegovini 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 1. 1945. Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ posle oštre borbe odbila ispad dva bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i jedne čete milicije iz Nevesinja.

⚔️ 7. 1. 1945. Po naređenju Štaba 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Konjički i Kalinovički NOP odred a njihovim sastavom popunjena U. hercegovačka udarna brigada iste divizije.

⚔️ 7. 1. 1945. Posle oštrih borbi 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila nemačke jedinice ka Sarajevu i zauzela Trnovo.

⚔️ 12. 1. 1945. U rejonu s. Mađari - s. Ilovica - s. Umčani (kod Sarajeva) 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške jedinice, ali se posle jednodnevne borbe morala povući zbog velikog snega i hladnoće. Brigada je imala 5 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 17. 1. 1945. Dva bataljona II. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Goraždu.

⚔️ 27. 1. 1945. Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

⚔️ 0. 2. 1945. U Gacku održana sreska konferencija na kojoj je izabran Sreski odbor NOF-a za Gacko.

⚔️ 1. 2. 1945. Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

⚔️ 3. 2. 1945. Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

⚔️ 4. 2. 1945. Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

⚔️ 5. 2. 1945. Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Otpočela mostarska operacija glavnine 8. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije (oko 15.000 vojnika). U 26-dnevnim borbama razbijene su obe neprijateljske divizije i izbijanjem na Ivan-sedlo, 4. marta, oslobođena severozapadna Hercegovina sa Mostarom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od više hiljada mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 515 mrtvih, 1.600 ranjenih i 336 nestalih. Zaplenjen je veliki broj naoružanja i druge ratne opreme.

⚔️ 7. 2. 1945. U Trebinju, na prvoj sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez trebinjski.

⚔️ 13. 2. 1945. Posle trodnevnih borbi delovi 29, udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Nevesinje. (Glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije uništena je u povlačenju u rejonu Bišine i s. Zimlja, izuzev manjih delova koji su se probili prema Konjicu). Jedinice 29. udarne divizije imale su 23 mrtva i 66 ranjenih. Zaplenjena je velika količina naoružanja i druge ratne opreme.

⚔️ 14. 2. 1945. Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

⚔️ 15. 2. 1945. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ da što pre izvrši pripreme i oslobodi Mostar.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

⚔️ 27. 2. 1945. U s. Bijelom Polju (kod Mostara), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana Artiljerijska brigada 29. udarne divizije NOVJ, sastava: tri diviziona.

⚔️ 0. 3. 1945. U Mostaru održana oblasna konferencija USAOBiH-a kojoj su prisustvovali delegati iz cele Hercegovine.

⚔️ 1. 3. 1945. Formirana Komanda grada Mostara.

⚔️ 3. 3. 1945. Goneći ostatke nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa JA oslobodila Konjic. Sutradan je, izbijanjem na Ivan-sedlo, završeno oslobođenje Hercegovine. Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. U borbi kod Lukač mosta (sada: Bobotov most) poginuo je komandant 4. bataljona 10. hercegovačke udarne brigade JA Ivan Bobot, narodni heroj.

⚔️ 29. 3. 1945. U Mostaru održana oblasna skupština Društva crvenog krsta za Hercegovinu na kojoj je izabran Oblasni odbor.

⚔️ 0. 4. 1945. Rasformirana nemačka 369. legionarska divizija, koja je pretrpela velike gubitke u borbama od Mostara do Ivan-sedla, protiv jedinica 8. udarnog korpusa i 29. udarne divizije JA. Njeni ostaci su ušli u sastav ustaško-domobranskih snaga.

⚔️ 0. 4. 1945. U izdanju 29. udarne divizije JA izašao prvi broj lista -Hercegovački udarnik-.

⚔️ 8. 4. 1945. U Mostaru, u prisustvu 300 delegata, održana konferencija NOF-a na kojoj je izabran i Gradski odbor NOF-a za Mostar.

Dokumenti

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

📜 Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 1. januara 1945. godine

📜 Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj

📜 Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Mostar - Čapljina - Nevesinje

📜 Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kifino Selo - Pridvorci

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

📜 Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar

📜 Izvještaj Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 6. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Široki Brijeg - Mostar

📜 Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izvođenje ofanzivnih dejstava ka Nevesinju i Mostaru i za napad na Konjic

📜 Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 16. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. Štabu 8. korpusa o upotrebi britanske artiljerije kod Mostara

📜 Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 27. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Blagaj - Gubavica

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 29. januara 1945. Štabu 3. bataljona Brigade narodne odbrane za Hercegovinu za dejstvo na prostoru Ravno - Hutovo

📜 Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 31. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na prostoru Foča - Trnovo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

📜 Relacija štaba 10. hercegovačke brigade od 3. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na sektoru Nevesinja

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 4. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za Čapljinu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 2. korpusa za angažovanje 29. NOU divizije u rejonu Mostara

📜 Avizonaređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 8. korpusa za likvidaciju svih neprijateljskih uporišta u rejonu Mostara

📜 Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Mostar

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

📜 Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru

📜 Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Mostara

📜 Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Mostar

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Nevesinja

📜 Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mostar

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Nevesinje - Mostar

📜 Vanredni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1945. o oslobođenju Mostara, glavnog grada Hercegovine

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. hercegovačke omladinske brigade za dejstvo na komunikaciji Konjic - Ostrožac

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Čapljine i Mostara

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Bune i Blagaja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. februara 1945. Štabu 8. korpusa za dalja dejstva posle oslobođenja Mostara

📜 Izvještaj štaba 29. divizije od 19. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o oslobođenju Nevesinja i Mostara

📜 Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 19. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima za vrijeme napada na Nevesinje, široki Brijeg i Mostar

📜 Izvještaj štaba 11. hercegovačke brigade od 20. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

📜 Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 20. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Nevesinje - Mostar - Konjic

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 21. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara

📜 Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 21. februara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega i Mostara

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 22. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Široki Brijeg - Mostar

📜 Izvještaj Štaba 8. korpusa NOVJ od 25. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju zapadne Hercegovine i Mostara

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 25. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Rama - Ostrožac

📜 Izvještaj Štaba 19. divizije od 27. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. februara 1945. štabovima 12. hercegovačke brigade i Brigade narodne odbrane za Hercegovinu da očiste prostor Cvrsnica - Rakitno od ustaških ostataka

📜 Izvještaj Štaba 29. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Mostar - Konjic - Ivan-Sedlo

📜 Pregled brojnog stanja 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 28. februara 1945. godine

📜 Pismo političkog komesara 29. udarne divizije JA od 1. marta 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada o uspesima i nedostacima u mostarskoj operaciji i o zadacima za, njihovo otklanjanje

📜 Naredba 13. hercegovačke brigade od 3. marta 1945. o formiranju artiljerijske brigade 29. udarne divizije JA

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 14. hercegovačke omladinske udarne brigade od 3. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnoj delatnosti u brigadi

📜 Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. Štabu 11. hercegovačke udarne brigade da jednim bataljonom izbije na prostor Umoljani i da izvrši napad ka Umčanima

📜 Uputstvo Kulturno-prosvetne sekcije Propagandnog odseka 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije JA od 31. marta 1945. kulturno-prosvetnim odborima bataljona o kulturno-prosvetnom i propagandnom radu u jedinicama

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Izveštaj rukovodioca omladine 12. udarne brigade od 29. aprila 1945. rukovodiocu omladine 29. udarne divizije JA i Oblasnom odboru Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije za Hercegovinu o rezultatima takmičenja u brigadi

📜 Izveštaj Komande aerodroma Mostar od 2. jula 1945. Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o dejstvima Mostarske eskadrile u toku maja 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Metković Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Josip Broz Tito Čapljina Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 1. tenkovska brigada NOVJ 6. crnogorska udarna brigada Nevesinje USAOJ 11. hercegovačka udarna brigada Goražde 9. dalmatinska divizija NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Partizanska avijacija 8. dalmatinski korpus NOVJ Omladina u ratu Borbe u Hercegovini 1944. Foča 2. udarni korpus NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu Opismenjavanje naroda u ratu Kalinovik Sarajevo Vermaht u Jugoslaviji Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Diverzije u oslobodilačkom ratu 9. brdska divizija NDH Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 13. hercegovačka udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Široki Brijeg Mostarska operacija Gacko 29. hercegovačka divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Trebinje 3. udarna divizija NOVJ Konjic 10. hercegovačka udarna brigada Posušje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 9. ustaški stajaći djelatni zdrug 6. italijanski armijski korpus Britanija i Jugoslavija 12. hercegovačka udarna brigada Kalinovički partizanski odred 4. dalmatinska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Mostar Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u