Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 67 hronoloških zapisa, 195 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 8. 1943. U s. Plavnom (kod Knina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Kninska brigada (5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 27. 9. 1943. U s. Ždrelcu (na o. Pašmanu) formirana Obalska komanda Kninskog sektora. (Od 5. oktobra nosi naziv: Komanda Mornarice za severnodalmatinsku obalu i severnodalmatinske otoke, potčinjena Štabu 19. divizije NOVJ.)

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Karinu (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Erveniku (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Kninskog sektora (6. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 8. 10. 1943. Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu Zadar-Obrovac 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala autokolonu nemačke 114. lovačke divizije. Neprijatelju su pritekle u pomoć pešadijske snage koje su marševale neposredno za kolonom. Brigada se stoga morala povući, uz gubitke od 10 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu s. Otrić-Knin jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 8 kamiona.

⚔️ 20. 10. 1943. U San. Mostu delovi 4. i 19. udarne divizije NOVJ napali 3. puk domobranske 3. brdske brigade i posle 12-časovne borbe zauzeli mesto. Poginulo je 45, ranjeno 15 i zarobljeno 885 domobrana. Zaplenjeno: 5 topova, 6 minobacača. 6 mitraljeza, 40 p. mitraljeza, 906 pušaka i veća količina municije i raznog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 13 ranjenih i 3 poginula; jedan od tri poginula je borac Dušan Gavran, narodni heroj.

⚔️ 23. 10. 1943. Kod Benkovca delovi nemačke 114. lovačke divizije, podržani tenkovima, napali 2. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ, ali svi še posle šestočasovne borbe povukli u Benkovac. Bataljon je imao 2 mrtva, 19 ranjenih i 9 nestalih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 24. 10. 1943. U s. Pridragi (kod Novigrada) dva bataljona 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napali delove nemačke 114. lovačke divizije. Kada su neprijatelju pristigla pojačanja iz Obrovca, bataljoni su se povukli, uz gubitke od 10 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 29. 10. 1943. Kod s. Borićevca jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale i razbile kolonu od 110 vojnika iz nemačke 373. legionarske divizije koji su išli iz Kulen-Vakufa za D. Lapac. Poginula su 33 a zarobljeno je 13 legionara i 1 nemački vojnik. Brigada je imala 1 ranjenog.

⚔️ 31. 10. 1943. Kod s. Doljana 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbila napad delova nemačke 373. legionarske divizije i odbacila ih u D. Lapac. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 6. 11. 1943. Posadu Benkovca od 150 ustaša i nemačkih vojnika i 60 četnika napala 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, obustavila napad, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 20 nestalih.

⚔️ 11. 11. 1943. U s. Hrvace (kod Sinja) delovi 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Dinrskog NOP odreda napali 9. četu domobranskog 15. puka. Posle dvočasovne borbe statak razbijene posade je prihvatila četa nemačkih vojnika i s njim se povukla i Sinj. Zarobljeno je 56 domobrana, poginula 2 i ranjeno 11 neprijateljskih vojni a, dok su jedinice NOVJ imale 2 ranjena.

⚔️ 18. 11. 1943. Na putu Obrovac - s. Karin dva bataljona 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku kolonu jačine 300 vojnika i u višečasovnoj borbi pretrpeli gubitke od 7 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 6. 12. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Berger-, nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno Poginulo je nekoliko članova OK KPJ za Livno.

⚔️ 15. 12. 1943. U rejonu s. Strmice delovi 741. puka nemačke 114. lovačke divizije sa četnicima iz Knina napali 5. dalmatinsku brigadu 19. divizije NOVJ i u dvodnevnim borbama joj naneli gubitke od 7 mrtvih, 16 ranjenih i 11 zarobljenih.

⚔️ 17. 12. 1943. Jedinice 3. i 4. (dalmatinske) brigade 9. divizije NOVJ i 6. (dalmatinska) brigada 19. divizije NOVJ napale delove nemačke 114. lovačke divizije, domobrane i četnike (oko 3200 vojnika) u Livnu, ali nisu uspele da zauzmu grad. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke, dok su jedinice 9. i 19. udarne divizije NOVJ imale 33 mrtva i 84 ranjena.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Brezovca (kod G. Lapca) 1. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ upao u neprijateljsku zasedu i pretrpeo gubitke od 5 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

⚔️ 29. 12. 1943. Na putu Lovinac - s. Medak jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 2 kamiona natovarena naftom.

⚔️ 10. 1. 1944. Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

⚔️ 24. 1. 1944. U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod Popove kape (na putu Obrovac-Gračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

⚔️ 2. 2. 1944. Delovi nemačke 1. brdske divizije iz Obrovca odbacili jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ s položaja kod s. Golubića, prodrli u selo i pobili 40 ljudi, a nekoliko kuća zapalili.

⚔️ 3. 2. 1944. Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

⚔️ 24. 2. 1944. U s. Dobrom Selu (kod D. Lapca) 3. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zarobio 31 vojnika iz nemačke 1. brdske divizije.

⚔️ 1. 3. 1944. Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 1. 3. 1944. Ojačani 31. ustaški bataljon iz Perušića i s. Ličkog Osika napao jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ u s. Širokoj Kuli i na položaju Lipova glava, te ih posle sedmočasovne borbe odbacio s pomenutih položaja.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Mođrinog Sela (blizu Benkovca) 2. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu, iz koje je poginulo 30 vojnika a oštećeno 6 kamiona.

⚔️ 19. 3. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 29. 3. 1944. Nemačke, ustaške i četničke snage iz s. Pirovca, s. Vodica, Skradina i Benkovca napale 5. dalmatinsku udarnu brigadu 19. divizije NOVJ u rejonu s. D. Ceranja (kod Biograda) da bi zaplenile materijal koji je ovim pravcem prebacivan sa obale u Bukovicu. Protivnapadom 5. brigade neprijatelj je odbačen u polazne rejone.

⚔️ 7. 4. 1944. U s. Lišanima (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila posadu 5. ustaškog bataljona.

⚔️ 10. 4. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustašku posadu i zauzela s. Lisičić (kod Benkovca).

⚔️ 19. 4. 1944. U Zrmanjskom klancu jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 4 kamiona i putnički automobil.

⚔️ 14. 5. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ zauzela s. Đevrske (kod Knina) koje je branilo oko 500 četnika.

⚔️ 16. 5. 1944. U s. Bribiru (kod Skradina) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila četničko-nemačku posadu.

⚔️ 5. 6. 1944. Na liniji Benkovac - s. Mostine delovi 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napali 3. bataljon 383. puka nemačke 373. legionarske divizije, te zarobili 1 oficira i 24 vojnika, a ubili i ranili oko 50, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 6. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Atlagića Kuli (kod Benkovca) i razbila Leteću četničku brigadu (oko 250 ljudi).

⚔️ 12. 6. 1944. U s. Polači (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ u oštroj borbi razbila jedan bataljon 7. ustaške brigade.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ ušla u sastav 35. divizije kao njena 3. brigada.

⚔️ 16. 6. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

⚔️ 28. 6. 1944. U s. Biočinom Selu (kod Kistanja), po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formirana 14. dalmatinska (bukovička) brigada 19. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 6. 1944. Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lisičić (kod Benkovca) koje je branilo oko 100 ustaša.

⚔️ 14. 7. 1944. Jake nemačke i ustaško-četničke snage (delovi 1. puka -Brandenburg-, 92. motorizovanog puka i 891. puka 264. pešadijske divizije, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, dve četničke brigade i delovi 7. ustaške brigade), koncentrisane na liniji Biogra-Benkovac-Skradin, izvršile napad na pet bataljona 19. divizije NOVJ u rejonu s. Stankovci - s. Radošinovac, te ih potisnule u rejon s. Zatona i s. Gaćeleza i tu okružile. Sutradan su se ovi bataljoni, uz osetne gubitke, po delovima probili u raznim pravcima, a glavnina se probila u Bukovicu.

⚔️ 23. 7. 1944. Iz zasede kod s. Bulića (na putu Benkovac - s. Bribirske Mostine) 3. bataljon 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ uništio 5 neprijateljskih kamiona, 3 motocikla i 1 haubicu.

⚔️ 2. 8. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustaško-domobransku posadu i zauzela s. Oklaj (kod Drniša).

⚔️ 8. 8. 1944. U s. Smilčiću (kod Benkovca) privremeno obrazovana udarna grupa 19. divizije NOVJ razbila delove četničke Zadarske brigade. Poginulo je 27 a zarobljeno 14 četnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta i 6. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napale na Benkovac, koji su branili ojačani 2. bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije, četnička Benkovačka brigada i 5. ustaški bataljon - ukupno oko 1.000 vojnika. Neprijateljska posada se probila u pravcu s. Karina. Jedinice 19. divizije su 10. septembra zauzele Benkovac, ali su se već sutradan morale povući ka s. Karinu i s. Polači pred jakim nemačkim snagama koje su nastupale iz s. Bribirskih Mostina i s. D. Zemunika. Neprijatelj je imao 257 poginulih, 115 ranjenih i 161 zarobljenog vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 13 poginulih, 30 ranjenih i 1 nestao borac.

⚔️ 13. 9. 1944. U s. Škabrnju (kod Zemunika) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ uništila ustašku posadu: poginulo 14, ranjeno 6 i zarobljeno 26 ustaša i 12 milicionera.

⚔️ 17. 9. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ izvršila napad na ustaško uporište u s. Zemuniku (kod Zadra) i ubila 45, ranila 22 i zarobila 21 ustašu, a pretrpela gubitke od 5 mrtvih, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

⚔️ 19. 9. 1944. Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale ustašku posadu i zauzele s. Nadin (kod Benkovca), ubivši 20, ranivši 3 i zarobivši 18 ustaša. Brigada je imala 10 poginulih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 22. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ uništile nemačko-ustašku posadu i zauzele s. Ražanac (kod Zadra).

⚔️ 24. 9. 1944. Jedinice 14. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lišane (kod Benkovca), koje su branili nemački vojnici i ustaše. Poginula su 33 a ranjeno je oko 40 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 9. 1944. Jedinice 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. Poljicama (kod Zadra), pretrpevši gubitke od 3 poginula, 10 ranjenih i 4 nestala borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Ustaške jedinice iz s. D. Karina izvršile iznenadan napad na delove 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ u zaseoku Lončarima (kod Obrovca). Poginulo 8, ranjeno 17 a zarobljeno i nestalo 14 boraca.

⚔️ 13. 10. 1944. Šesta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ oslobodila s. D. Karin (kod Obrovca), gde su se branili manji delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije i 400 ustaša.

⚔️ 19. 10. 1944. Delovi 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ izvršili napad na Obrovac, koji je branila posada jačine 400 500 nemačkih vojnika, ustaša i četnika. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Obrovca 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala nemačke položaje i u višečasovnoj borbi imala 6 mrtvih i 28 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 10. 1944. Četrnaesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ oslobodila s. Đevrske (kod Skradina). Nemačka posada je imala 40 poginulih i 22 zarobljena vojnika. Ostatak posade probio se ka zaseoku Roški Slap. Brigada je imala 3 mrtva i 39 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 11. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala delove nemačke 264. pešadijske divizije i četnike u s. Otonu, s. Pađenama i s. Očestovu (kod Knina). Posle višečasovne borbe zauzeto je jedino Očestovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 126 mrtvih, 52 ranjena i 3 zarobljena. Brigada je imala 13 poginulih, 60 ranjenih i 1 zarobljenog borca.

⚔️ 6. 11. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 19. divizija NOVJ nazvana udarnom.

⚔️ 14. 2. 1945. Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

⚔️ 9. 4. 1945. Jedinice 26. udarne i 19. udarne divizije JA oslobodile Senj, nanevši neprijatelju velike gubitke. Poginuo je i komandant nemačke 392. legionarske divizije, dok je komandant 847. puka zarobljen.

⚔️ 21. 4. 1945. Posle višednevnih borbi protiv delova nemačkog 97. armijskog korpusa 19. udarna divizija i 12. brigada 26. udarne divizije JA oslobodile Sušak. Neprijatelj se, uz veliki broj mrtvih i ranjenih, povukao u Rijeku. Zarobljeno je 360 neprijateljskih vojnika.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 23 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji od 4 do 23 listopada

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 listopada 1943 god. o formiranju Devetnaeste sjevernodalmatinske divizije

📜 Prijedlog Štaba Devetnaeste divizije od 13 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za postavljenje rukovodećeg kadra u Diviziji i bragadama

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 19 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 25 listopada 1943 god. Štabu Devetnaeste divizije da odabere borce za Prvu proletersku diviziju

📜 Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 30 oktobra 1943 god. Štabu Devetnaeste divizije o opštem i organizacionom stanju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno uputi Devetnaestu NOU diviziju Osmog korpusa NOVJ na sektoru Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Lici i sjevernoj Dalmaciji od 23 listopada do 1 studenog

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1. studenog 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Lici i sjevernoj Dalmaciji od 23. listopada do 1. studenog

📜 Pregled dejstava jedinica Devetnaeste divizije NOV i PO Hrvatske na području sjeverne Dalmacije od 4 listopada do 1 studenog 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 13 studenog 1943 god. Štabu. Devetnaeste divizije da dostavi izvještaj o stanju u sjevernoj Dalmaciji i posveti pažnju odbrani jadranske obale

📜 Naređenje štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. studenog 1943. Štabu Devetnaeste divizije da dostavi izvještaj o stanju u sjevernoj Dalmaciji i posveti pažnju obrani jadranske obale

📜 Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Trećeg sektora) od 13. studenog 1943. Štabu Devetnaeste divizije NOVJ o napadu Pašmanske flotile na neprijateljske brodove

📜 Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Trećeg sektora) od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste sjevernodalmatinske divizije o napadu Pašmanske flotile na neprijateljske brodove

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Lovreća

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske brodove

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske brodove

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Prova

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na otoke i obalni pojas i stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskom prodoru na otoke i obalni pojas i stanju na terenu i u jedinicama

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od devetog prosinca 1943. god. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin–Grahovo

📜 Dopis Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije Štabu Devetnaeste divizije – politkomesaru o situaciji u rejonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

📜 Naredba br. 10 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. prosinca 1943. o formiranju Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

📜 Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 9. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin-Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofenzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Dopis Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije, politkomesaru o situaciji u rajonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Pete brigade na pravcu Knin - Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama Pete NO brigade na pravcu Knin — Bosansko Grahovo

📜 Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. prosinca 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o postavljenju komandnog kadra u Korpusu i 19. diviziju NOV

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u Strmici

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u s. Strmici

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Pete brigade u vremenu od 7. listopada do 16. prosinca

📜 Izvještaj politkomesara Devetnaeste divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na pravcu Knin - Bos. Grahovo

📜 Izvještaj politkomesara Devetnaeste divizije od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji na pravcu Knin – Bos. Grahovo

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije, kandidata i skojevaca u 6. NO brigadi 19. divizije od 28. decembra 1943. godine

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije, kandidata i skojevaca u 6. NO brigadi 19. divizije od 28. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 31. prosinca 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 31. listopada do 31. prosinca 1943. u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, Bos. krajini i Lici

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOV Jugoslavije od 31. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 31. listopada do 31. prosinca 1943. god. u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, Bos. Krajini i Lici

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

📜 Izveštaj Špire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. januara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv delova 19. NOU divizije i saradnji sa Nemcima

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 7 januara 1944 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora da obezbijedi prebacivanje jedinica i materijala sa otoka na kopno

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 7. siječnja 1944. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora da obezbijedi prebacivanje jedinica i materijala s otoka na kopno

📜 Naredba broj 18 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ za dan 8. siječnja 1944. o reorganizaciji Grupe Sjevernodalmatinskih NOP odreda i postavljanju rukovodilaca u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih garnizona, rasporedu vlastitih jedinica i stanju u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o jačini neprijateljskih garnizona, rasporedu sopstvenih jedinica i stanju u sjevernoj Dalmaciji

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOVJ Jugoslavije od 10. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Direktiva Štaba Devetnaesta divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 10 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o prebacivanju materijala primljenog od saveznika s obale u unutrašnjost i prebacivanju Trinaeste dalmatinske brigade sa Visa na područje Devetnaeste divizije NOVJ

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoru Gračac-Otrić-Srb

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 24. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o borbi na Pločanskom klancu

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 24 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o borbi na Pločanskom Klancu

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 28. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Dodatak direktivi Štaba Devetnaeste divizije od 28. siječnja 1944. za dejstvo podređenih jedinica

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 28 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Dodatak direktivi Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1944 god. za dejstvo podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Promini i prebacivanju ratnog materijala sa Visa u sjevernu Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Oklaj, Mokro Polje, Rupe, Roški Slap i Mratovo

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Promini i prebacivanju ratnog materijala sa Visa u sjevernu Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Oklaj, Mokro Polje, Rupe, Roški Slap i Mratovo

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 30. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive na područje Bukovice

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 30 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive na području Bukovice

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije 06 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o koncentraciji i pokretima neprijatelja i o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o koncentraciji i pokretima neprijatelja i o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 2. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama potčinjenih jedinica od 15. do 31. siječnja

📜 Obavještenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 4. veljače 1944. Štabu Devetnaeste divizije o prolazu neprijateljskih snaga kroz Dalmaciju i mjerama koje u vezi s tim treba poduzeti

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4. veljače 1944. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja divizije u pravcu Gračaca

📜 Obavještenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 4 februara 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o prolazu neprijateljskih snaga kroz Dalmaciju i mjerama koje u vezi s tim treba preduzeti

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4 februara 1944 god. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja Divizije u pravcu Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 6. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju Orjenskog NOP odreda s otoka na kopno i predlaže da se Prva brigada proglasi udarnom

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 7. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i postavljanje zasjeda

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 9. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i naredna dejstva

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okružja u Bukovici i prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 9 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za raspored i naredna dejstva

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okruženja na Bukovici i o prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku

📜 Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine

📜 Izvještaj Prve brdske divizije od 10. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji Emil protiv Devetnaeste divizije NOVJ na području Obrovac-Gračac-Knin početkom veljače

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na području dejstva divizije

📜 Naredba Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 12. veljače 1944. o pohvali jedinica i boraca Prve brigade i Sjevernodalmatinskog NOP odreda za pokazanu hrabrost u borbi kod Šupljaje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 19. NO divizija nastavi aktivnost na sektoru Mazina i poveže se s jedinicama 6. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 14. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 15. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za vršenje napada na neprijatelja duž komunikacije Lapac-Srb

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 15 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za vršenje napada na neprijatelja duž komunikacije Lapac - Srb

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Benkovac Kupres Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Mostarska operacija 1. proleterska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Knin 3. gorski zdrug (NDH) 7. dalmatinska udarna brigada Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Gračac Donji Lapac Operacija Ziethen Komunistička partija Hrvatske Politički komesari u NOR-u 373. legionarska divizija Tiger Vis Udbina 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) 5. dalmatinska udarna brigada Centralni komitet KPJ 15. brdski armijski korpus Senj Mornarica NOVJ Borbe u Lici 1945. Borbe u Sloveniji 1943. Vodice Borbe u Lici 1943. 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Kninska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 14. dalmatinska udarna brigada (bukovička) Kočevje Borbe u Dalmaciji 1943. 6. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1945. Malovan Bosansko Grahovo 7. ustaška brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Glamoč SKOJ 392. legionarska divizija (plava) 1. brdska divizija Vermahta 2. oklopna armija Drniš Rijeka Četnici u drugom svetskom ratu Sanski Most Vrhovni štab NOVJ 114. lovačka divizija Glavni štab Hrvatske Gospić Sušak 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Livno Saradnja četnika sa okupatorom Završne operacije u Jugoslaviji Srb Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. 264. pešadijska divizija Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe na Jadranu 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu