Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kninska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 22 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Zagreb-Brod, Šibenik-Knin-Gospić-Bihać i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Šibenik-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Šibenik-Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju vremena na prostoru Mostar-Sarajevo i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ u izviđanju komunikacije Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. novembra 1944. o napuštanju Šibenika i o napadima jedinica NOVJ na Drniš i Knin

📜 Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 7. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da presijeku komunikaciju Treskavica - Knin i ovladaju prostorom Rađa - Riđane - Kosovo - Kaldrma - Ramljane

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. novembra 1944. o borbama kod Knina, Lovinca, Donjeg Miholjca, Našica i Kostajnice

📜 Naređenje Štaba 19. NOU divizije od 10. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Knina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama kod Knina, Popovače, Bihaća, Ogulina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. novembra 1944. o borbama na području Knina, Ogulina, Konjica i Kreševa

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. novembra 1944. o borbama na području Duvna, Mostara, Knina, Krapine, Ogulina, Rogatice i na liniji Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na području Knina, Đakova, Donjeg Miholjca, Sunje, Kostajnice, Zagreba i Plitvičkih jezera

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. novembra 1944. o borbama kod Knina, Posušja, Zagreba, Karlovca i Cazina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. novembra 1944. o borbama kod Knina, Donje Zeline i Karlovca

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za uspostavljanje veze s Dalmacijom radi prijema materijala i zauzimanja Knina

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Knin-Bihać i Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Nevesinju

📜 Izveštaj Štaba 20. divizije od 20. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o stanju na području Knina

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Danilovgradu i izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Podgorica-Nikšić, Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu

📜 Zapovijest Štaba 20. NO divizije od 24. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Knin

📜 Zapovijest Štaba 19. NOU divizije od 25. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da u sadejstvu sa ostalim snagama 8. korpusa NOVJ savlađuju neprijateljsku grupaciju u rejonu Knina

📜 Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 25. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske snage u Kninu

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. novembra 1944. o borbama kod Knina, Kostajnice, Ogulina i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Slavonske Požege, Križevaca, Prijeboja i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Križevaca i Gračaca

📜 Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 25. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Kninskoj operaciji

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 26. decembra 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o stanju potčinjenih divizija i korpusa

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Mornarica NOVJ Bitka za Našice 1944. Popovača Borbe u Sremu 1943. Konjic 373. legionarska divizija Tiger Podravska Slatina Mali Lošinj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Našice Knin Heinz von Gyldenfeldt Cazin Danilovgrad 2. lovačka eskadrila NOVJ Križevci Borbe u Dalmaciji 1944. Duvno Slavonska Požega Zvornik Partizanska avijacija Karlovac Dinarska četnička divizija 26. dalmatinska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Vermaht u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Komandant Jugoistoka 1. tenkovska brigada NOVJ Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. Nikšić Šibenik Bjelovar Donji Miholjac Gospić 264. pešadijska divizija Luftwaffe u Jugoslaviji Sarajevo Bihać Politički komesari u NOR-u Varaždin Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Hrvatska Kostajnica 20. dalmatinska divizija NOVJ Zagreb Momčilo Đujić Sremski front Borbe u Lici 1944. 5. dalmatinska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavonski Brod Krapina Saradnja četnika sa NDH Josip Broz Tito Mostar Nevesinje Četnici u drugom svetskom ratu Drniš Borbe u Hrvatskoj 1944. Gračac Zarobljenici u ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Glavni štab Hrvatske Ogulin