Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Drniš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran MK KPH za Drniš.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Širitovaca (blizu Drniša) italijanske i ustaško-domobranske snage napale Šibenski NOP odred. Poginula 3, ranjena 2 i zarobljeno 7 partizana. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

⚔️ 18. 6. 1942. Između Knina i Drniša jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona napale iz zasede italijanske vojnike i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 2 zarobljena, a zaplenile 7 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 25. 6. 1942. U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

⚔️ 6. 11. 1942. Jedinice Mosećkog i 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Kljakama (kod Drniša) i zaplenile 50 pušaka.

⚔️ 4. 12. 1942. Jedinice 1. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade otpočele dvodnevno razoružavanje četničkih i domobranskih posada u selima: Gracu, Otavieama, Kanjanama, Kadinoj Glavici, Parčiću, Miočiću i Biočićit (sva kod Drniša).

⚔️ 25. 9. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

⚔️ 22. 10. 1943. U rejonu Muća jedinice 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale iz zasede 8 kamiona sa 40 nemačkih vojnika i nešto ustaša, koji su iz Drniša krenuli za Split. Poginulo je 25 nemačkih vojnika, a svi kamioni su uništeni. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 26. 10. 1943. Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

⚔️ 8. 11. 1943. Vrliku i okolna sela zauzele jedinice 19. divizije NOVJ odbacivši četnike ka Drnišu i Kninu.

⚔️ 27. 12. 1943. U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

⚔️ 30. 12. 1943. Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

⚔️ 24. 1. 1944. U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

⚔️ 4. 3. 1944. Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

⚔️ 17. 5. 1944. Deveta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ s jednim bataljonom Svilajsko-mosećkog NOP odreda napala ustašku posadu u s. G. Vinovu. Uz pomoć pojačanja iz Drniša, napadnuta posada se povukla, pretrpevši gubitke od 18 mrtvih i 30 ranjenih. Jedinice NOV i POJ su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 5. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Drniš. Oštećeno je više zgrada a jedan vojni magacin sa opremom izgoreo. Poginula su 2 a ranjeno je 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 31. 7. 1944. Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

⚔️ 2. 8. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustaško-domobransku posadu i zauzela s. Oklaj (kod Drniša).

⚔️ 22. 9. 1944. Jedinice 20. divizije NOVJ otpočele napad protiv ustaških i četničkih snaga oko Drniša, na Petrovom polju i u Cetinskoj dolini, koje su imale zadatak da obezbeđuju komunikacije iz Drniša ka obali, dolini r. Cetine i Kninu. U borbama do 25. septembra oslobođena je većina sela na Petrovom polju, a neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke u ljudstvu: pored većeg broja mrtvih i ranjenih, zarobljena su 134 vojnika. Divizija je imala 38 mrtvih, 5 ranjenih i 15 zarobljenih i nestalih boraca.

⚔️ 27. 9. 1944. Posle dvodnevne žestoke borbe na Petrovom polju (kod Drniša) jedinice 20. divizije NOVJ zauzele pećinu u kojoj se bilo utvrdilo oko 500 nemačkih vojnika. Poginulo je 159, ranjeno oko 200 i zarobljeno 100 neprijateljskih vojnika. Gubici 20. divizije: 15 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Drniški NOP odred.

⚔️ 3. 11. 1944. Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

⚔️ 4. 11. 1944. Jedinice 26. udarne divizije NOVJ oslobodile Drniš i zarobile glavninu 1. i 2. bataljona 7. ustaške brigade.

⚔️ 30. 11. 1944. U Drnišu, povodom oslobođenja drniškog sreza, održan veliki narodni zbor: prisustvovalo preko 5000 lica.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Drniški NOP odred.

⚔️ 3. 12. 1944. U s. Siveriću (blizu Drniša) održan prvi sastanak rudara. Prisustvovalo je oko 350 rudara.

Dokumenti

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izvještaj zapovjednika Druge hrvatske oružničke pukovnije u Kninu od 31 srpnja 1941 god. o povlačenju domobrana ka Drnišu i položajima partizana oko Knina

📜 Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

📜 Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu od 18 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Dicma i Drniša

📜 Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju početkom prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku u Drnišu i Kninu i situaciji na tom području

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u Kninskom i Drniškom kraju

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Štabu Mosećkog partizanskog bataljona za rušenje komunikacija koje vode iz Splita ka Drnišu i Šibeniku i za dejstva na neprijatelja iz zasjeda

📜 Naređenje Vrhovnog kornandanta NOV i POJ druga Tita od 10 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da partizanski dejstvuje na prostoru Knin - Kistanje - Sinj - Drniš i utiče na efikasnost blokade Bosanskog Grahova i Strmice

📜 Izvještaj Komande Šibensko-drniške čete od 28 siječnja 1943 god. o akcijama i političkoj situaciji na području Drniša

📜 Izvještaj Komande Šibensko-drniške čete od 28. siječnja 1943. o akcijama i političkoj situaciji na području Drniša

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 31. siječnja 1943. poglavniku NDH o akciji četnika na području Drniša

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 kolovoza 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije za dejstvo na području Cetinska dolina - Knin - Vrlika - Drniš

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o napadu Biokovskog NOP odreda na Zadvarje i o dejstvu talijanskih jedinica u zoni između Knina, Drniša i Vrlike

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 kolovoza 1943 god. o nastavljanju dejstva u zoni Knin - Drniš - Vrlika i o puštanju hrvatskih oficira zarobljenih kod Zadvarja

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 24 kolovoza 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Knin - Drniš - Vrlika

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1943 god. o dejstvu talijanskih jedinica u zoni Knin - Drniš - Vrlika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 kolovoza 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pakračkoj Gori, Bilo Gori i zoni Knin - Vrlika - Drniš

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27 kolovoza 1943 god. o završetku dejstava u zoni Knin - Drniš - Vrlika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od Save i Kupe, o gubicima u borbi kod Gore i o akciji talijanskih jedinica u zoni Knin - Vrlika - Drniš

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 kolovoza 1943 god. o nastavku dejstava njemačkih i ustaškodomobranskih jedinica na Bilo Goru i talijanskih u zoni Knin - Drniš - Vrlika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 kolovoza 1943 god. o dejstvu Kalničkog NOP odreda u Zagorju, o završetku dejstava njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na Bilo Gori i talijanskih jedinica i četnika u zoni Knin - Vrlika - Drniš

📜 Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

📜 Izvod iz historijata Sedmog ustaškog stajaćeg zdruga u Drnišu za period od 5. listopada do konca prosinca 1943. godine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o napadu partizana na Roški Slap i Skradin i o rušenju pruge Drniš-Perković

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 28 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO na Gromačnik i ustašku autokolonu kod Drniša

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29 studenog 1943 god. o napadu na ustaške kamione na cesti Drniš - Sinj

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29. studenog 1943. o napadu na ustaške kamione na cesti Drniš-Sinj

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

📜 Pismo četnika Ante Kovača od 24. prosinca 1943. poručniku Francu Kovaču o namjeravanoj akciji Drniške četničke brigade iz Konjevrata ka Šibeniku

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Drnišu od 22. siječnja 1944. glavaru Građanske uprave u Splitu o stanju javne sigurnosti u kotaru

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Oklopne armije o napadu partizana na vlak kod Drniša i planiranoj akciji čišćenja rajona Knin-Kistanje

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona na aerodrom kod Drniša

📜 Izveštaj kapetana Franca Kovača od 27. marta 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima sa Nemcima u Drnišu i Šibeniku

📜 Izvještaj kapetana Franca Kovača od 27. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima vođenim u njemačkim komandama u Drnišu i Šibeniku

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju na području Drniša i napadu na četnike u selu Mirlovići

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Lici, Hrvatskom Zagorju, na Papuku, kod Karlovca, Drniša i Obrovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. juna 1944. o pojačanim napadima jedinica NOV i POJ na komunikacije i borbama kod Bjelovara, Sinja, Drniša i na Korčuli

📜 Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja

📜 Izvještaj Štaba 20 divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama sa Nijemcima, ustašama i četnicima koji su iz Knina, Drniša i Sinja prodirali u pravcu Vrlike

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Križa, Generalskog Stola, Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i Vrgorca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vrbovsko, Oklaj i autokolonu na cesti Sunja - Kostajnica i o borbama kod Knina i Drniša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Vrbovec, Daruvar i Mikleuš i o borbama na Ivanšćici, kod Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eksađrile NOVJ od 31. avgusta 1944. o izviđanju komunikacije Gračac-Knin-Drniš i o pratnji broda Mornarice NOVJ na ruti Mljet-Vis

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Zabok, Veliku i Malu Crešnjevicu i o barbama kod Sesveta, Drniša, Benkovca i na otoku Veliki Drvenik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

📜 Direktiva Štaba 8. korpusa NOVJ od 26. oktobra 1944. podređenim jedinicama da unište neprijateljske snage na sektoru Šibenik - Drniš - Knin i dejstvuju u pravcu Duvna, Livna i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Drniš-Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Drniš-Knin-Bihać

📜 Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama za oslobođenje Šibenika i dejstvo prema Drnišu radi protjerivanja Nijemaca i uništenja Bujićevih četnika

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrašćinu-Trgovišće i Zvornik, o borbama kod Sunje i na pravcu Šibenik - Drniš - Vrlika

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Duvno, Drniš i Okučane, o borbama kod Varaždina i o povlačenju Nijemaca iz Šibenika i Kijeva

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. novembra 1944. o napuštanju Šibenika i o napadima jedinica NOVJ na Drniš i Knin

📜 Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 18. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Ploče, Makarska, Šibenik, Biograd i razmještaj 9. divizije na prostoru Konavli - Imotski - Drniš

Fotografije

Povezane odrednice

Ogulin 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Dinarska četnička divizija Korčula Borbe u Hrvatskoj 1943. Vis Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Partizanska avijacija Mornarica NOVJ Benkovac Hrvatska Kostajnica 2. oklopna armija Karlovac Split Vrlika Pakrac Sinj Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. 9. dalmatinska divizija NOVJ Varaždin Borbe u Lici 1944. Ustanak u Dalmaciji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 18. italijanski armijski korpus Gračac Borbe u Dalmaciji 1943. Šibenik 2. italijanska armija Vrbovec Glavni štab Hrvatske 114. lovačka divizija 7. SS divizija Prinz Eugen Daruvar Saradnja četnika sa okupatorom Knin Livno Borbe u Hrvatskoj 1944. Bosansko Grahovo Petrinja 1. lovačka eskadrila NOVJ Imotski Italija u drugom svetskom ratu Maglaj 264. pešadijska divizija 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. 15. brdski armijski korpus Slavonski Brod Srednjodalmatinski partizanski odred Virovitica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ 6. italijanski armijski korpus Duvno 4. dalmatinska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1944. Hrvatsko domobranstvo Velika Gorica Trogir Sisak Ante Pavelić 5. dalmatinska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Slavonska Požega 26. dalmatinska divizija NOVJ Pelješac Komunistička partija Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Sušak 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Brač Borbe u Dalmaciji 1942.