Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Split u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 312 dokumenata i 46 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. PK KPH za Dalmaciju uputio u Komandu grada Splita svoju delegaciju s predlogom da se građani mobilišu i naoružaju za odbranu od fašističkih zavojevača. Predlog delegacije je odbijen.

⚔️ 15. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

⚔️ 18. 5. 1941. U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

⚔️ 22. 6. 1941. U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

⚔️ 30. 7. 1941. Diverzanti sa o. Brača presekli tt veze između Splita i dalmatinskih ostrva.

⚔️ 7. 8. 1941. Delegati CK KPJ Pavle Pap Šilja i Mirko Kovačević Lala stigli u Split, gde su istog dana održali sastanak PK KPH za Dalmaciju, na kome je razrađen operativni plan organizacije ustanka.

⚔️ 21. 8. 1941. U Splitu diverzanti izazvali požar na trgovačkom brodu -Niko Matković-.

⚔️ 14. 9. 1941. U Splitu udarne grupe napale ručnim bombama grupu italijanskih vojnika i karabinijera i ubile jednog karabinijera a ranile pet vojnika.

⚔️ 18. 9. 1941. U Splitu splitski diverzanti zapalili glavno skladište bivše carinarnice.

⚔️ 22. 9. 1941. U Splitu članovi partijske ćelije istočnog dela Splita bacili nekoliko bombi na italijanske vojnike i oficire i naneli im gubitke.

⚔️ 6. 10. 1941. Pod rukovodstvom MK KPH u Splitu zapaljen italijanski transportni brod -Palermo- od 5.500 bruto-registar tona.

⚔️ 7. 10. 1941. Na ž. st. Splitu udarne grupe spalile 6 vagona slame namenjene italijanskoj vojsci.

⚔️ 14. 10. 1941. U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

⚔️ 9. 11. 1941. U Splitu udarna grupa bacila tri bombe na italijansku vojnu muziku i ranila 24 vojnika. Italijanski okupator je toga dana uhapsio 143 građanina.

⚔️ 17. 11. 1941. U Splitu italijanski okupator uhapsio sekretara CK KPH Rada Končara Brku koji je pokušao da se spase bekstvom, ali je ranjen u nogu.

⚔️ 15. 1. 1942. U Splitu pripadnici NOP-a ubili Antonija Hofmana, funkcionara fašističke stranke u tom mestu, koji je mučio uhapšene komuniste i rodoljube.

⚔️ 18. 1. 1942. Partizani Solinskog NOP odreda bacili bombu u oficirsku menzu u Solinu, te ubili 2 i ranili 14 italijanskih oficira. Za odmazdu, italijanske vlasti su u Splitu ubile 12 talaca i uhapsile 200 lica.

⚔️ 19. 2. 1942. U jednoj pećini blizu Splita, u borbi protiv žandarma, poginuo sekretar Gradskog komiteta SKOJ-a za Split Đermano Senjanovie, narodni heroj.

⚔️ 27. 3. 1942. Na pijaci u Splitu žene demonstrirale protiv nedostatka životnih namirnica, jer su ove kupovane za italijansku vojsku. Čule su se parole: -Van s fašističkim otimačima!-, -Dajte nam hleba, deca nam umiru od gladi-. Na te demonstracije kao i na mnoge druge akcije splitskih rodoljuba, italijanske vlasti su odgovorile pojačanim terorom i masovnim hapšenjem i slanjem u koncentracione logore.

⚔️ 6. 4. 1942. U Splitu formiran GNO odbor.

⚔️ 27. 4. 1942. GNO odbor Split, organizovao bojkot proslave godišnjice aneksije Dalmacije.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod Kaštela, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo terenski partijski radnik na području Kaštela, Trogira, Solina i Splita Ante Savin Manistra, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1942. Kod s. Svinišća (blizu Omiša) delovi Mosorske partizanske čete miniranjem srušili 3 stuba visokog napona. Zbog toga su Split i zona Kaštela ostali bez svetla više od 15 dana, a prestala su raditi i sva industrijska preduzeća.

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 6. 11. 1942. U blizini Omiša delovi Mosorskog partizanskog bataljona srušili 4 gvozdena električna stuba. Split i sva okolina ostali bez svetla a fabrika u Dugom Ratu i brodogradilište u Splitu prestali da rade.

⚔️ 0. 12. 1942. Na ulicama Splita otpočele demonstracije protiv fašističkog terora. Povod je bio dovođenje u Split 90 uhapšenih Starokaštelanaca, upućenih u internaciju.

⚔️ 23. 12. 1942. U Splitu italijanske vlasti streljale člana PK KPH za Dalmaciju Ivana Lavčeviča-Lučića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1943. Povodom oslobođenja Splita londonski Tajms objavio uvodnik pod naslovom -Nagrada za herojstvo-, u kome se ističe da se sada potvrđuje -opšte verovanje da Pavelićeva vlada nikad nije imala stvarnu podršku hrvatskog naroda- i konstatuje da -patriotske snage- posle dve godine borbe ubiru plodove -svog herojstva i izdržljivosti kojima su pružale uporan otpor napadaču... -

⚔️ 9. 9. 1943. U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

⚔️ 12. 9. 1943. U Splitu potpisan sporazum o predaji italijanske divizije -Bergamo- jedinicama NOVJ.

⚔️ 15. 9. 1943. Iz Sinja otpočeo prodor ka Splitu novih snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 19. 9. 1943. U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

⚔️ 27. 9. 1943. Split zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 92. motorizovanog puka i 27. ustaškog bataljona posle dvodnevnih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske (splitske) brigade u rejonu Klisa. U prodoru iz Sinja ka Splitu nemačke jedinice (oko 2500 Vojnika i oficira) imale su 176 mrtvih i nestalih i 557 ranjenih.

⚔️ 27. 9. 1943. U Splitu nemačke jedinice zarobile 9.000 vojnika i oko 300 oficira (uglavnom iz italijanske divizije -Bergamo-). Nemci su zarobljene oficire, zbog ranije predaje partizanima, stavili pod preki sud i većinu streljali. (Do ulaska nemačke vojske u Split, u Italiju je prebačeno oko 3000 italijanskih vojnika i oficira.)

⚔️ 22. 10. 1943. U rejonu Muća jedinice 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale iz zasede 8 kamiona sa 40 nemačkih vojnika i nešto ustaša, koji su iz Drniša krenuli za Split. Poginulo je 25 nemačkih vojnika, a svi kamioni su uništeni. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 22. 10. 1943. U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

⚔️ 26. 10. 1943. Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 2. 12. 1943. Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

⚔️ 3. 1. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

⚔️ 3. 3. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i u luci potopila nemački parobrod i 2 motorna jedrenjaka.

⚔️ 1. 6. 1944. Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

⚔️ 20. 9. 1944. Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

⚔️ 26. 10. 1944. Jedinice 20. i 26. divizije NOVJ oslobodile Split. Zarobljeno je oko 800 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Snage nemačke 264. pešadijske divizije su u toku noći napustile Split.

⚔️ 2. 11. 1944. Admiral Morgan, komandant savezničkih pomorskih snaga za Jadran i Jonsko more, stigao u Split radi prikupljanja informacija o stanju luka. Tom prilikom je Štab Mornarice NOVJ tražio da mu se vrate brodovi bivše Jugoslavije koji se nalaze u italijanskim lukama.

⚔️ 26. 11. 1944. U Splitu održano oblasno savetovanje NOF-a Dalmacije. Diskutovalo se o obnovi zemlje, o zadacima NO odbora i o uticaju NOF-a na rad organa narodne vlasti.

⚔️ 8. 12. 1944. U Splitu održana konferencija apotekara i pravnika toga grada.

⚔️ 20. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

⚔️ 21. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija okružnih dopisnika Dalmacije i članova redakcije -Slobodna Dalmacija-. Govorilo se o organizovanju dopisništva.

⚔️ 16. 1. 1945. Na mitingu u Splitu preko 15.000 građana izrazilo ogorčenje zbog izjave kralja Petra II Karađorđevića i njegovog napada na tekovine NOB-a, a manifestovalo veliku odanost vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, KPJ i narodnoj vlasti.

⚔️ 5. 3. 1945. U Splitu održano oblasno savetovanje predstavnika radnika i nameštenika Dalmacije u cilju osnivanja jedinstvenih sindikata.

⚔️ 18. 3. 1945. U Splitu i Šibeniku održani izbori za gradsku narodnooslobodilačku skupštinu i rejonske NO odbore.

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu na svečan način otvorena Viša pedagoška škola.

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu održane velike demonstracije zbog napada italijanskih fašista na vojnu misiju JA u Rimu.

Dokumenti

📜 Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

📜 Zapovest komandanta Druge italijanske armije od 7 aprila 1941 god. za otpočinjanje ofanzivnih dejstava od italijansko-jugoslovenske granice do linije Split - Jajce

📜 Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2 svibnja 1941 god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružavanju ustaških žandarmerijskih stanica

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2. svibnja 1941. god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružanju ustaških žandarmerijskih stanica

📜 Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima

📜 Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj ministra Nezavisne Države Hrvatske iz Splita upućeni u srpnju 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o političkoj situaciji u Splitu i okolici

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. sirpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o bacanju letaka u Splitu i izvršenim brojnim hapšenjima

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. srpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o izbijanju požara na teretnom gatu splitskog pristaništa

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 16. srpnja 1941. o razbijanju tabli na dućanima u Splitu i njihovoj zamjeni s tablama na talijanskom jeziku

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o negativnom Ishodu istrage u povodu izvršene sabotaže na transformatorskoj stanici u splitskoj luci

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. srpnja 1941. Guverneru Dalmacije o prilivu velikog broja Židova u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 27. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju željezničke pruge Labin — Kaštel Stari i prekidu t. t. veza Split—Zadar

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju železničke pruge Labin - Kaštel Stari i prekidu t.t. veza Split - Zadar

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Spisak općina na dan 30. srpnja 1941. u provincijama Zadar, Split i Kotor

📜 Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izvještaj talijanske Kraljevske prefekture Split od 22 avgusta 1941 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o požaru na jednom od brodova firme Matković

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim sabotažama na telefonsko-telegrafskim linijama u Klisu i kod Kaštel Starog

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o oštećenju telefonsko-telegrafske linije između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 4. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o razaranju pruge kod Splita i iskliznuću vlaka

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 33 od 5. kolovoza 1941. o mjerama fašista u Splitu i u brodogradilištu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku brijačkih radnika u Splitu

📜 Saopćenje Prefekture u Splitu od 7. kolovoza 1941. o strijeljanju u Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 8. kolovoza 1941. Prefektu Splita kojim ga upoznaje s odlukom Mussolinija da se 200—300 Židova prebaci iz Splita u Albaniju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

📜 Letak Mjesnog komiteta KPH Split od 12. kolovoza 1941. kojim poziva radnike i namještenike da stupe u štrajk solidarnosti s radnicima električnog poduzeća

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 12. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zahtjevu radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu za povećanje plaća i njihovom štrajku

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o štrajku radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu

📜 Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju dvojice rodoljuba optuženih za rušenje tt linije u Klisu

📜 Dopis Guvernatorata Dalmacije od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova u kome ga upoznaje sa sadržajem izvještaja Prefekture Split o izdavanju propusnica od strane vlasti NDH talijanskim građanima

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku

📜 Izvještaj vojnog oružničkog zapovjedništva u Sinju od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Splita i Sinja

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 44 od 16. kolovoza 1941. o sprovedenom generalnom štrajku u Splitu u znak solidarnosti s radnicima u električnom poduzeću

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku mehaničarskih radnika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku drvodjelskih radnika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o rasturanju letaka i izvršenim hapšenjima rodoljuba u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o puštanju na slobodu radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu koji su bili uhapšeni zbog štrajka

📜 Depeša Komande 2. armije od 18. avgusta 1941. Glavnom generalštabu vojske o nemogućnosti obrazovanja garnizona u Livnu i Vrlici zbog angažovanja trupa u borbama protiv partizana na području Splita i zbog štrajkova u gradu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1941. Guvernatoru Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti komunističke omladine u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izazivanju požara na trgovačkom brodu »Niko Matković« u splitskoj luci

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost MUP NDH o borbama partizana u okolici Splita i Sinja

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o poduzetim mjerama za interniranje osoba opasnih za javni red

📜 Zahtjev Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa za prebacivanje Santini Alfreda i Zelić Ante u policijski zatvor radi saslušanja u Splitu

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 27 kolovoza 1941 god. o borbi protiv partizana kod Sinja

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 54 od 30. kolovoza 1941. o posjetu grupe bivših političara u Splitu fašističkom prefektu Zerbinu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o djelovanju omladine u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od konca rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o đačkim demonstracijama u Splitu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. rujna 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o posjetu guvernera Dalmacije Bastianinia Splitu i Omišu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

📜 Izvještaj Karabinjerske ispostave u Splitu od 14. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubistvu komuniste Bože Ajdukovića

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o otpuštanju s posla 17 radnika splitskog brodogradilišta zbog odbijanja da prisustvuju dočeku Guvernera

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 15. rujna 1941. Komandi 2. armije o akciji udarnih grupa u Splitu i strijeljanju Bože Jerinčića i Ivana Juretića

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 71 od 17. rujna 1941. o oružanim akcijama udarnih grupa u Splitu i teroru okupatora

📜 Izvještaj komandanta karabinjera Dalmacije od 17. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama udarnih grupa u Splitu i strijeljanju dvojice ustaša na Braču

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o podmetanju požara u glavnom skladištu na Gatu sv. Duje u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 24. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju braće Mrduljaš Josipa i Jure iz Splita

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Splitu od 24. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije i drugima o hapšenju Jelaska Frane i Alujević Bartula

📜 Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Brzojav Prefekture u Splitu od 25. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o đačkim demonstracijama u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 80 od 26. rujna 1941. o demonstracijama učenika srednjih škola u Splitu i teroru okupatora

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 86 od 2. listopada 1941. o demonstraciji žena u Splitu zbog nestašice živežnih namirnica i ugljena

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 88 od 4. listopada 1941. o namjerama okupatora da premjeste Hrvatsko kazalište iz Splita u Zadar

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 89 od 5. listopada 1941. o oduzimanju zlatnog nakita ženama na ulicama Splita od strane fašista

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 90 od 6. listopada 1941. o dolasku iz Zagreba u Split delegacije HRD i SHPN kod predstavnika fašističkih vlasti i ponudila svoju suradnju

📜 Pismo dr Antuna Pilepića, svećenika iz Splita, od 9. listopada 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH u povodu proglasa Kvesture u Splitu da se svi »stranci« prijave policiji radi dobivanja dozvole boravka

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministrastvu unutrašnjih poslova o djelatnosti SKOJ-a u Splitu

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bacanju bombi na domaće fašiste Prassela i Krstulovića u Splitu

📜 Telefonski izvještaj pukovnika Butta od 12. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim hapšenjima u Splitu i Šibeniku u povodu ubojstva Skotona i bačenih bombi na Prassela i Krstulovića

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 14. listopada 1941. Komandi 2. armije o presudi Izvanrednog suda za Dalmaciju kojom je u Splitu osuđeno na smrt strijeljanjem 12 osoba i 13 na vremenske kazne

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi članovima SKOJ-a u Splitu

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi tridesetorici komunista u Splitu

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 15. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o strijeljanju osuđenih rodoljuba u Šibeniku i Splitu koje je bez primjedbi izvršio njihov vod

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ranjavanju dvojice talijanskih vojnika od bačenih bombi u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenim bombama na talijanske vojnike na Narodnom trgu i kod Zlatnih vrata u Splitu

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 22. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj petardi na karabinjersku stražarnicu u Solinu

📜 Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine

📜 Izvještaj Sekcije karabinjera u Splitu od 25. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugima o ubojstvu i ranjavanju komunista u zoni Stobreč

📜 Telegram Prefekture u Splitu od 25. oktobra 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komunista u zoni sela Stobreča

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju dvojice komunista u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj propagandi u Splitu i hapšenju petorice rodoljuba

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 29. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenim bombama na talijanske patrole u Splitu

📜 Izveštaj Kvesture u Splitu od 29. oktobra 1941. prefektu Splita o napadima na fašističke vojnike i karabinijere i hapšenju komunista u Splitu

📜 Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec studeni 1941 god. o političkoj situaciji i atentatima na talijanske vojnike u Splitu i okolici

📜 Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec studeni 1941. god. o političkoj situaciji i atentatima na talijanske vojnike u Splitu i okolici

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu karabinjera i Milišić Ivana u Solinu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 113 od 5. studenog 1941. o uklanjanju spomenika Grgura Ninskog, zabrani upotrebe struje u Splitu i vršenim pretresima od strane fašista u Solinu

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zadar 2. italijanska armija Drniš Ante Pavelić Ogulin Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Komunistička partija Hrvatske 15. pešadijska divizija Bergamo 7. SS divizija Prinz Eugen Solin Sinj Benkovac Partizanska avijacija Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Rade Končar Britanija i Jugoslavija Trogir Metković Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Pelješac Vladimir Nazor Kapitulacija Italije Hrvatsko domobranstvo Šibenik Radne akcije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Štampa u ratu Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Borbe u Dalmaciji 1944. Dragoljub Draža Mihailović Dubrovnik Knin Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji 2. oklopna armija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Aprilski rat 15. brdski armijski korpus Deca u ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Korčula Sušak Vis Bitka za Split 1943. Žene u ratu Borbe na Jadranu 1944. Omiš Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Benito Mussolini 18. italijanski armijski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 264. pešadijska divizija 6. italijanski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori Kaštela Hvar SKOJ Livno Borbe u Hrvatskoj 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. ZAVNOH Borbe u Dalmaciji 1943. Brač