Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Split u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 312 dokumenata i 46 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. PK KPH za Dalmaciju uputio u Komandu grada Splita svoju delegaciju s predlogom da se građani mobilišu i naoružaju za odbranu od fašističkih zavojevača. Predlog delegacije je odbijen.

⚔️ 15. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

⚔️ 18. 5. 1941. U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

⚔️ 22. 6. 1941. U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

⚔️ 30. 7. 1941. Diverzanti sa o. Brača presekli tt veze između Splita i dalmatinskih ostrva.

⚔️ 7. 8. 1941. Delegati CK KPJ Pavle Pap Šilja i Mirko Kovačević Lala stigli u Split, gde su istog dana održali sastanak PK KPH za Dalmaciju, na kome je razrađen operativni plan organizacije ustanka.

⚔️ 21. 8. 1941. U Splitu diverzanti izazvali požar na trgovačkom brodu -Niko Matković-.

⚔️ 14. 9. 1941. U Splitu udarne grupe napale ručnim bombama grupu italijanskih vojnika i karabinijera i ubile jednog karabinijera a ranile pet vojnika.

⚔️ 18. 9. 1941. U Splitu splitski diverzanti zapalili glavno skladište bivše carinarnice.

⚔️ 22. 9. 1941. U Splitu članovi partijske ćelije istočnog dela Splita bacili nekoliko bombi na italijanske vojnike i oficire i naneli im gubitke.

⚔️ 6. 10. 1941. Pod rukovodstvom MK KPH u Splitu zapaljen italijanski transportni brod -Palermo- od 5.500 bruto-registar tona.

⚔️ 7. 10. 1941. Na ž. st. Splitu udarne grupe spalile 6 vagona slame namenjene italijanskoj vojsci.

⚔️ 14. 10. 1941. U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

⚔️ 9. 11. 1941. U Splitu udarna grupa bacila tri bombe na italijansku vojnu muziku i ranila 24 vojnika. Italijanski okupator je toga dana uhapsio 143 građanina.

⚔️ 17. 11. 1941. U Splitu italijanski okupator uhapsio sekretara CK KPH Rada Končara Brku koji je pokušao da se spase bekstvom, ali je ranjen u nogu.

⚔️ 15. 1. 1942. U Splitu pripadnici NOP-a ubili Antonija Hofmana, funkcionara fašističke stranke u tom mestu, koji je mučio uhapšene komuniste i rodoljube.

⚔️ 18. 1. 1942. Partizani Solinskog NOP odreda bacili bombu u oficirsku menzu u Solinu, te ubili 2 i ranili 14 italijanskih oficira. Za odmazdu, italijanske vlasti su u Splitu ubile 12 talaca i uhapsile 200 lica.

⚔️ 19. 2. 1942. U jednoj pećini blizu Splita, u borbi protiv žandarma, poginuo sekretar Gradskog komiteta SKOJ-a za Split Đermano Senjanovie, narodni heroj.

⚔️ 27. 3. 1942. Na pijaci u Splitu žene demonstrirale protiv nedostatka životnih namirnica, jer su ove kupovane za italijansku vojsku. Čule su se parole: -Van s fašističkim otimačima!-, -Dajte nam hleba, deca nam umiru od gladi-. Na te demonstracije kao i na mnoge druge akcije splitskih rodoljuba, italijanske vlasti su odgovorile pojačanim terorom i masovnim hapšenjem i slanjem u koncentracione logore.

⚔️ 6. 4. 1942. U Splitu formiran GNO odbor.

⚔️ 27. 4. 1942. GNO odbor Split, organizovao bojkot proslave godišnjice aneksije Dalmacije.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod Kaštela, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo terenski partijski radnik na području Kaštela, Trogira, Solina i Splita Ante Savin Manistra, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1942. Kod s. Svinišća (blizu Omiša) delovi Mosorske partizanske čete miniranjem srušili 3 stuba visokog napona. Zbog toga su Split i zona Kaštela ostali bez svetla više od 15 dana, a prestala su raditi i sva industrijska preduzeća.

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 6. 11. 1942. U blizini Omiša delovi Mosorskog partizanskog bataljona srušili 4 gvozdena električna stuba. Split i sva okolina ostali bez svetla a fabrika u Dugom Ratu i brodogradilište u Splitu prestali da rade.

⚔️ 0. 12. 1942. Na ulicama Splita otpočele demonstracije protiv fašističkog terora. Povod je bio dovođenje u Split 90 uhapšenih Starokaštelanaca, upućenih u internaciju.

⚔️ 23. 12. 1942. U Splitu italijanske vlasti streljale člana PK KPH za Dalmaciju Ivana Lavčeviča-Lučića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1943. Povodom oslobođenja Splita londonski Tajms objavio uvodnik pod naslovom -Nagrada za herojstvo-, u kome se ističe da se sada potvrđuje -opšte verovanje da Pavelićeva vlada nikad nije imala stvarnu podršku hrvatskog naroda- i konstatuje da -patriotske snage- posle dve godine borbe ubiru plodove -svog herojstva i izdržljivosti kojima su pružale uporan otpor napadaču... -

⚔️ 9. 9. 1943. U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

⚔️ 12. 9. 1943. U Splitu potpisan sporazum o predaji italijanske divizije -Bergamo- jedinicama NOVJ.

⚔️ 15. 9. 1943. Iz Sinja otpočeo prodor ka Splitu novih snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 19. 9. 1943. U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

⚔️ 27. 9. 1943. Split zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 92. motorizovanog puka i 27. ustaškog bataljona posle dvodnevnih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske (splitske) brigade u rejonu Klisa. U prodoru iz Sinja ka Splitu nemačke jedinice (oko 2500 Vojnika i oficira) imale su 176 mrtvih i nestalih i 557 ranjenih.

⚔️ 27. 9. 1943. U Splitu nemačke jedinice zarobile 9.000 vojnika i oko 300 oficira (uglavnom iz italijanske divizije -Bergamo-). Nemci su zarobljene oficire, zbog ranije predaje partizanima, stavili pod preki sud i većinu streljali. (Do ulaska nemačke vojske u Split, u Italiju je prebačeno oko 3000 italijanskih vojnika i oficira.)

⚔️ 22. 10. 1943. U rejonu Muća jedinice 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale iz zasede 8 kamiona sa 40 nemačkih vojnika i nešto ustaša, koji su iz Drniša krenuli za Split. Poginulo je 25 nemačkih vojnika, a svi kamioni su uništeni. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 22. 10. 1943. U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

⚔️ 26. 10. 1943. Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 2. 12. 1943. Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

⚔️ 3. 1. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

⚔️ 3. 3. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i u luci potopila nemački parobrod i 2 motorna jedrenjaka.

⚔️ 1. 6. 1944. Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

⚔️ 20. 9. 1944. Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

⚔️ 26. 10. 1944. Jedinice 20. i 26. divizije NOVJ oslobodile Split. Zarobljeno je oko 800 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Snage nemačke 264. pešadijske divizije su u toku noći napustile Split.

⚔️ 2. 11. 1944. Admiral Morgan, komandant savezničkih pomorskih snaga za Jadran i Jonsko more, stigao u Split radi prikupljanja informacija o stanju luka. Tom prilikom je Štab Mornarice NOVJ tražio da mu se vrate brodovi bivše Jugoslavije koji se nalaze u italijanskim lukama.

⚔️ 26. 11. 1944. U Splitu održano oblasno savetovanje NOF-a Dalmacije. Diskutovalo se o obnovi zemlje, o zadacima NO odbora i o uticaju NOF-a na rad organa narodne vlasti.

⚔️ 8. 12. 1944. U Splitu održana konferencija apotekara i pravnika toga grada.

⚔️ 20. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

⚔️ 21. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija okružnih dopisnika Dalmacije i članova redakcije -Slobodna Dalmacija-. Govorilo se o organizovanju dopisništva.

⚔️ 16. 1. 1945. Na mitingu u Splitu preko 15.000 građana izrazilo ogorčenje zbog izjave kralja Petra II Karađorđevića i njegovog napada na tekovine NOB-a, a manifestovalo veliku odanost vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, KPJ i narodnoj vlasti.

⚔️ 5. 3. 1945. U Splitu održano oblasno savetovanje predstavnika radnika i nameštenika Dalmacije u cilju osnivanja jedinstvenih sindikata.

⚔️ 18. 3. 1945. U Splitu i Šibeniku održani izbori za gradsku narodnooslobodilačku skupštinu i rejonske NO odbore.

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu na svečan način otvorena Viša pedagoška škola.

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu održane velike demonstracije zbog napada italijanskih fašista na vojnu misiju JA u Rimu.

Dokumenti

📜 Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

📜 Zapovest komandanta Druge italijanske armije od 7 aprila 1941 god. za otpočinjanje ofanzivnih dejstava od italijansko-jugoslovenske granice do linije Split - Jajce

📜 Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2 svibnja 1941 god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružavanju ustaških žandarmerijskih stanica

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2. svibnja 1941. god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružanju ustaških žandarmerijskih stanica

📜 Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima

📜 Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj ministra Nezavisne Države Hrvatske iz Splita upućeni u srpnju 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o političkoj situaciji u Splitu i okolici

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. sirpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o bacanju letaka u Splitu i izvršenim brojnim hapšenjima

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. srpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o izbijanju požara na teretnom gatu splitskog pristaništa

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 16. srpnja 1941. o razbijanju tabli na dućanima u Splitu i njihovoj zamjeni s tablama na talijanskom jeziku

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o negativnom Ishodu istrage u povodu izvršene sabotaže na transformatorskoj stanici u splitskoj luci

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. srpnja 1941. Guverneru Dalmacije o prilivu velikog broja Židova u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 27. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju željezničke pruge Labin — Kaštel Stari i prekidu t. t. veza Split—Zadar

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju železničke pruge Labin - Kaštel Stari i prekidu t.t. veza Split - Zadar

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Spisak općina na dan 30. srpnja 1941. u provincijama Zadar, Split i Kotor

📜 Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izvještaj talijanske Kraljevske prefekture Split od 22 avgusta 1941 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o požaru na jednom od brodova firme Matković

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim sabotažama na telefonsko-telegrafskim linijama u Klisu i kod Kaštel Starog

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o oštećenju telefonsko-telegrafske linije između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 4. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o razaranju pruge kod Splita i iskliznuću vlaka

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 33 od 5. kolovoza 1941. o mjerama fašista u Splitu i u brodogradilištu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku brijačkih radnika u Splitu

📜 Saopćenje Prefekture u Splitu od 7. kolovoza 1941. o strijeljanju u Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 8. kolovoza 1941. Prefektu Splita kojim ga upoznaje s odlukom Mussolinija da se 200—300 Židova prebaci iz Splita u Albaniju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

📜 Letak Mjesnog komiteta KPH Split od 12. kolovoza 1941. kojim poziva radnike i namještenike da stupe u štrajk solidarnosti s radnicima električnog poduzeća

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 12. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zahtjevu radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu za povećanje plaća i njihovom štrajku

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o štrajku radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu

📜 Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju dvojice rodoljuba optuženih za rušenje tt linije u Klisu

📜 Dopis Guvernatorata Dalmacije od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova u kome ga upoznaje sa sadržajem izvještaja Prefekture Split o izdavanju propusnica od strane vlasti NDH talijanskim građanima

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku

📜 Izvještaj vojnog oružničkog zapovjedništva u Sinju od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Splita i Sinja

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 44 od 16. kolovoza 1941. o sprovedenom generalnom štrajku u Splitu u znak solidarnosti s radnicima u električnom poduzeću

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku mehaničarskih radnika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku drvodjelskih radnika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o rasturanju letaka i izvršenim hapšenjima rodoljuba u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o puštanju na slobodu radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu koji su bili uhapšeni zbog štrajka

📜 Depeša Komande 2. armije od 18. avgusta 1941. Glavnom generalštabu vojske o nemogućnosti obrazovanja garnizona u Livnu i Vrlici zbog angažovanja trupa u borbama protiv partizana na području Splita i zbog štrajkova u gradu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1941. Guvernatoru Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti komunističke omladine u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izazivanju požara na trgovačkom brodu »Niko Matković« u splitskoj luci

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost MUP NDH o borbama partizana u okolici Splita i Sinja

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o poduzetim mjerama za interniranje osoba opasnih za javni red

📜 Zahtjev Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa za prebacivanje Santini Alfreda i Zelić Ante u policijski zatvor radi saslušanja u Splitu

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 27 kolovoza 1941 god. o borbi protiv partizana kod Sinja

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 54 od 30. kolovoza 1941. o posjetu grupe bivših političara u Splitu fašističkom prefektu Zerbinu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o djelovanju omladine u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od konca rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o đačkim demonstracijama u Splitu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. rujna 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o posjetu guvernera Dalmacije Bastianinia Splitu i Omišu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

📜 Izvještaj Karabinjerske ispostave u Splitu od 14. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubistvu komuniste Bože Ajdukovića

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o otpuštanju s posla 17 radnika splitskog brodogradilišta zbog odbijanja da prisustvuju dočeku Guvernera

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 15. rujna 1941. Komandi 2. armije o akciji udarnih grupa u Splitu i strijeljanju Bože Jerinčića i Ivana Juretića

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 71 od 17. rujna 1941. o oružanim akcijama udarnih grupa u Splitu i teroru okupatora

📜 Izvještaj komandanta karabinjera Dalmacije od 17. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama udarnih grupa u Splitu i strijeljanju dvojice ustaša na Braču

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o podmetanju požara u glavnom skladištu na Gatu sv. Duje u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 24. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju braće Mrduljaš Josipa i Jure iz Splita

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Splitu od 24. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije i drugima o hapšenju Jelaska Frane i Alujević Bartula

📜 Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Brzojav Prefekture u Splitu od 25. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o đačkim demonstracijama u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 80 od 26. rujna 1941. o demonstracijama učenika srednjih škola u Splitu i teroru okupatora

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 86 od 2. listopada 1941. o demonstraciji žena u Splitu zbog nestašice živežnih namirnica i ugljena

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 88 od 4. listopada 1941. o namjerama okupatora da premjeste Hrvatsko kazalište iz Splita u Zadar

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 89 od 5. listopada 1941. o oduzimanju zlatnog nakita ženama na ulicama Splita od strane fašista

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 90 od 6. listopada 1941. o dolasku iz Zagreba u Split delegacije HRD i SHPN kod predstavnika fašističkih vlasti i ponudila svoju suradnju

📜 Pismo dr Antuna Pilepića, svećenika iz Splita, od 9. listopada 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH u povodu proglasa Kvesture u Splitu da se svi »stranci« prijave policiji radi dobivanja dozvole boravka

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministrastvu unutrašnjih poslova o djelatnosti SKOJ-a u Splitu

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bacanju bombi na domaće fašiste Prassela i Krstulovića u Splitu

📜 Telefonski izvještaj pukovnika Butta od 12. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim hapšenjima u Splitu i Šibeniku u povodu ubojstva Skotona i bačenih bombi na Prassela i Krstulovića

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 14. listopada 1941. Komandi 2. armije o presudi Izvanrednog suda za Dalmaciju kojom je u Splitu osuđeno na smrt strijeljanjem 12 osoba i 13 na vremenske kazne

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi članovima SKOJ-a u Splitu

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi tridesetorici komunista u Splitu

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 15. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o strijeljanju osuđenih rodoljuba u Šibeniku i Splitu koje je bez primjedbi izvršio njihov vod

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ranjavanju dvojice talijanskih vojnika od bačenih bombi u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenim bombama na talijanske vojnike na Narodnom trgu i kod Zlatnih vrata u Splitu

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 22. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj petardi na karabinjersku stražarnicu u Solinu

📜 Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine

📜 Izvještaj Sekcije karabinjera u Splitu od 25. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugima o ubojstvu i ranjavanju komunista u zoni Stobreč

📜 Telegram Prefekture u Splitu od 25. oktobra 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komunista u zoni sela Stobreča

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju dvojice komunista u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj propagandi u Splitu i hapšenju petorice rodoljuba

📜 Izvještaj karabinjera u Splitu od 29. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenim bombama na talijanske patrole u Splitu

📜 Izveštaj Kvesture u Splitu od 29. oktobra 1941. prefektu Splita o napadima na fašističke vojnike i karabinijere i hapšenju komunista u Splitu

📜 Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec studeni 1941 god. o političkoj situaciji i atentatima na talijanske vojnike u Splitu i okolici

📜 Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec studeni 1941. god. o političkoj situaciji i atentatima na talijanske vojnike u Splitu i okolici

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu karabinjera i Milišić Ivana u Solinu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 113 od 5. studenog 1941. o uklanjanju spomenika Grgura Ninskog, zabrani upotrebe struje u Splitu i vršenim pretresima od strane fašista u Solinu

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ante Pavelić Hrvatsko domobranstvo Benito Mussolini Deca u ratu Rade Končar Drniš 6. italijanski armijski korpus SKOJ Borbe na Jadranu 1944. 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Borbe u Hrvatskoj 1944. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Trogir 18. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1943. Šibenik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Metković Žene u ratu Knin 15. brdski armijski korpus 264. pešadijska divizija Borbe na Jadranu 1943. Dubrovnik Kaštela Korčula Italijanski zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu 2. italijanska armija Sušak Solin 26. dalmatinska divizija NOVJ Ogulin 7. SS divizija Prinz Eugen Diverzije u oslobodilačkom ratu Radne akcije u oslobodilačkom ratu Omiš Vladimir Nazor Narodno oslobodilački odbori Kapitulacija Italije ZAVNOH Britanija i Jugoslavija Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 15. pešadijska divizija Bergamo Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1942. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Vis Ustanak u Dalmaciji 1941. Brač 2. oklopna armija Aprilski rat Borbe u Hrvatskoj 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Sinj Četnici u drugom svetskom ratu Hvar Livno Benkovac Partizanska avijacija Omladina u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Bitka za Split 1943. Zadar Pelješac