Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

2. italijanska armija

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 164 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 3. 1941. Italijanski Generalštab kraljevske vojske izdao Komandi italijanske 2. armije direktivu o operacijama protiv Jugoslavije, u kojoj je postavljen osnovni zadatak: u prvo vreme osigurati odbranu. julijske i zadarske granice, a zatim, posle prodora nemačkih trupa ka Zagrebu, preći u napad do linije Jajce-Split.

⚔️ 11. 4. 1941. Otpočeo opšti napad italijanske 2. armije na frontu od Jesenica do Sušaka.

⚔️ 11. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije bez jačeg otpora zauzele Ljubljanu, Vrhniku, Jesenice, Sušak, Bakar i Delnice, dok su napadi južno od Snežnika odbijeni protivnapadom jedinica jugoslovenskog Rišnjačkog odreda.

⚔️ 17. 4. 1941. Delovi italijanske 9. armije ušli u Nikšić, Cetinje, Kotor, Bileću i Trebinje i u Dubrovniku se spojili sa jedinicama italijanske 2. armije.

⚔️ 17. 5. 1941. Štab italijanske 2. armije premešten iz Sušaka u Karlovac.

⚔️ 19. 7. 1941. Komanda italijanske 2. armije naredila štabovima korpusa da, zbog širenja ustanka na području NDH, preduzmu potrebne mere radi eventualne okupacije demilitarizovane zone (teritorije između anektiranih primorskih predela i demarkacione linije).

⚔️ 26. 8. 1941. U Zagrebu vođeni razgovori između poglavnika NDH Ante Pavelića i komandanta italijanske 2. armije generala Vitoria Ambrozija, u kojima je utvrđen plan o ponovnoj italijanskoj okupaciji II i III zone.

⚔️ 7. 9. 1941. Komandant italijanske 2. armije izdao proglas o preuzimanju vojne i civilne vlasti u II i III zoni NDH.

⚔️ 10. 9. 1941. Komanda italijanske 2. armije premeštena iz Karlovca u Sušak.

⚔️ 1. 3. 1942. Komanda italijanske 2. armije izdala cirkular o načinu vođenja borbe protiv NOP odreda i o postupku prema stanovništvu (da se porodice partizana interniraju a iz redova -sumnjivog stanovništva- uzimaju taoci, koji će se smatrati odgovornim za svaki akt uperen protiv okupatora). U cirkularu se ističe da se ta armija nalazi u stvarnom ratnom stanju protiv neprijatelja koji nastoji da stvori jedinstven front, da je rat na području Jugoslavije jednak onome ratu koji se vodi u Rusiji, Libiji i na Dalekom istoku.

⚔️ 11. 3. 1942. Generalštab italijanske vojske obavestio Komandu italijanske 2. armije da joj, u vezi sa predviđenom tzv. trećom ofanzivom protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije, dodeljuje divizije -Murđe- i -Emilija-, nekoliko pukova za divizije -Granatijeri di Sardenja- i -Peruđa- i još neka ojačanja.

⚔️ 18. 5. 1942. U Rimu načelnik italijanske Vrhovne komande konferisao s komandantom italijanske 2. armije generalom Mariom Roatom o situaciji u Jugoslaviji i naredio mu da prikupi snage i preduzme ofanzivna dejstva, da poveća posade u Sloveniji i da bolje zatvori granice prema NDH. Tom prilikom je konstatovano da se iz Hrvatske i Slovenije ne mogu izvlačiti jedinice ni za istočni front ni za front u Egiptu.

⚔️ 6. 8. 1942. Između četničke Komande istočne Bosne i Hercegovine i načelnika štaba italijanske 2. armije postignut sporazum o isporuci oružja i opreme za 5.000 četnika

⚔️ 10. 9. 1942. U Sušaku vođeni razgovori između komandanta italijanske 2. armije i komandanta četničkih snaga zapadne Bosne, Like i Dalmacije, pa je zaključeno da se četnicima odmah izda 3.000 pušaka, a u toku oktobra još 9.000 pušaka.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

⚔️ 11. 10. 1942. Komandant italijanske 2. armije uputio izveštaj Vrhovnoj komandi, ističući da u najvećem delu NDH ustanici mogu da rade šta hoće, jer računaju na pomoć stanovništva, i da su snage NOP i DV Jugoslavije znatne i pod jedinstvenom komandom.

⚔️ 15. 10. 1942. U Zagrebu održan sastanak između poglavnika NDH Ante Pavelića i komandanta italijanske 2. armije generala Matija Roate na kome je, pored ostalog, razmotreno: pitanje četnika, stvaranje ustaških pripremnih jedinica u drugoj zoni i plan budućih operacija protiv jedinica NOV i POJ na području zapadne Bosne (ciklus operacija -Dinara-), Žumberka i Korduna.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 12. 1. 1943. Načelnik italijanskog generalštaba odobrio italijanskoj 2. armiji upotrebu četničkih jedinica u predstojećoj ofanzivi.

⚔️ 0. 2. 1943. Komanda italijanske 2. armije izdala jedinicama instrukciju o -normalizaciji otoka i obalskih područja-: iseliti sa njih i internirati sve muškarce sposobne za nošenje oružja (od 15 godina naviše), sem onih koji su sigurno njihove pristalice, a uhvaćene ustanike odmah likvidirati.

⚔️ 18. 2. 1943. Komandant italijanske 2. armije naredio komandantu 6. armijskog korpusa da u rejonu Mostara i boksitnih rudnika prikupi svoje i četničke snage i, za svaki slučaj, obrazuje jak mostobran u rejonu Metkovića, jer je smatrao da će Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ produžiti nadiranje ka morskoj obali.

Dokumenti

📜 Zapovest komandanta Druge italijanske armije od 7 aprila 1941 god. za otpočinjanje ofanzivnih dejstava od italijansko-jugoslovenske granice do linije Split - Jajce

📜 Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

📜 Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije o potpisivanju kapitulacije Jugoslavije

📜 Naređenje Komande 2. armije od 18. travnja 1941. za upućivanje IX bataljona Kraljevskih karabinjera iz Rijeke u Split

📜 Dislokacija jedinica 2. armije 20. travnja 1941.

📜 Izvještaj oficira za vezu Komande 2. armije od 20. travnja 1941. o ekonomskoj i političkoj situaciji u Dalmaciji prvih dana okupacije

📜 Naređenje Komande 2. armije od 23. travnja 1941. potčinjenim komandama o formiranju civilnih komesarijata u Sloveniji i Dalmaciji kao i o njihovoj nadležnosti i potčinjenosti

📜 Naređenje Komande 2. armije od 23. travnja 1941. Komandi 5. i 6. armijskog korpusa za okupaciju otoka

📜 Ovlašćenje Komande 2. armije od 24. aprila 1941. prefektu Rijeke o proširenju njegove nadležnosti nad susednim oblastima i ostrvima

📜 Sporazum između Komande nemačke 2. armije i Komande italijanske 2. armije od 25. aprila 1941. o razgraničenju okupacionih zona na teritoriji Jugoslavije

📜 Dopis Komande 2. armije od 25. travnja 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti civilnih komesarijata Slovenije i Dalmacije

📜 Izvještaj Komande motoriziranog armijskog korpusa od 27. travnja 1941. Komandi 2. armije o ponovnom uspostavljanju veze divizije »Torino« s divizijom »Marche« u Dubrovniku

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 12. svibnja 1941. Komandi 2. armije o stanju garnizona na okupiranom teritoriju Dalmacije i rasporedu jedinica

📜 Naređenje Komande 2. armije od 20. svibnja 1941. potčinjenim komandama da na teritorijima priključenim Nezavisnoj državi Hrvatskoj predaju civilnu vlast Hrvatskim vlastima

📜 Obaveštenje generala Pircija Birolija od 23. maja 1941. Komandi 2. armije da divizija „Marke (Marche) i Baza Dubrovnik prelaze u nadležnost 2. armije

📜 Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 8. lipnja 1941. Komandi 2. armije o dolasku guvernera Dalmacije Bastianinija u Zadar

📜 Izveštaj komando italijanske Druge armije Generalštabu kraljevske italijanske vojske od 13 avgusta 1941 god. o sabotažama na okupiranoj teritoriji u julu i početkom avgusta

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

📜 Uputstvo Komande 2. armije od 14. avgusta 1941. potčinjenim komandama o držanju italijanskih trupa u sukobu između ustanika i ustaša i o merama koje treba preduzeti

📜 Naređenje Ministarstva domobranstva NDH od 28. avgusta 1941. povodom okupacije demilitarizovane zone od strane 2. talijanske armije

📜 Naređenje Ministarstva domobranstva NDH od 28. kolovoza 1941. povodom okupacije demilitarizirane zone od strane 2. talijanske armije

📜 Telegram Zapovjedništva jadranskog divizijskog područja od 1. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim se dostavlja odgovor zapovjednika italijanske 2. armije da neće dati nikakve trupe za pomoć kod Nevesinja dok ustaše kolju nevine ljude

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 3. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o vojnim akcijama na svojoj teritoriji i razgovoru sa italijanskim pukovnikom Sodduom koji smatra da su oružane akcije pravoslavnog življa posledica i osvete za 80.000 ubijenih Srba u Lici, odnosno 300.000 na teritoriji NDH

📜 Naređenje Zapovjedništva Jadranskog diviziskog područja od 3 septembra 1941 god. za stavljanje domobranskih jednnica u Hercegovini, Hrvatskom Primorju i Dalmaciji pod komandu Druge italijanske armije

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.

📜 Proglas komandanta italijanske 2. armije od 7. septembra 1941. građanstvu na teritoriji svoje nadležnosti sa pozivom na saradnju i apelom da se svi koji su napustili domove vrate, jer im italijanska vojska garantuje sigurnost

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 14. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o situaciji na svome području sa podacima o zločinima ustaša u selu Smiljan

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Livno od 15. septembra 1941. upravnom povjereniku kod italijanske 2. armije o situaciji na svojoj teritoriji i stanju pravoslavnog življa posle izvršenih ustaških zločina

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 18. septembra 1941. grupi generala Lukića kod talijanske 2. armije o vojnim aktivnostima na svome području i pronađenoj jami sa leševima na otoku Pagu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama

📜 Izveštaj Oružničke postaje Vrhovine od 30. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o paljenju kuća u selu Založnica u saradnji sa italijanskim vojnim vlastima

📜 Dislokacija komandi i trupa 2. armije 1. oktobra 1941. godine

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-uprav- nom povjereništvu kod Druge talijanske armije o ispisivanju antifašističkih parola na raznim mjestima na Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o postupku talijanske vojske prema narodu Omiša i okolice

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o pronađenom letku u gradu Hvaru

📜 Uputstvo Komande karabinijera 2. armije od 7. oktobra 1941. potčinjenim komandama o organizovanju obaveštajne službe radi suzbijanja delatnosti partizanskih jedinica

📜 Depeša Generalštaba kopnene vojske od 7. oktobra 1941. Komandi 2. armije da pored represivnih akcija za ugušivanje ustaničke aktivnosti počne i sistematsko čišćenje najugroženijih zona

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o napadu partizana na žandarmerijsku patrolu na Vrdovu

📜 Uputstvo Komande 2. armije od 23. oktobra 1941. Komandi 5. armijskog korpusa o borbi protiv partizana

📜 Dopis Komande karabinijera 2. armije od 24. oktobra 1941. potčinjenim komandama da preduzmu mere za sprečavanje zimskog boravka ustanika u naseljima

📜 Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potcinjenih Komandi 2. armije o znacajnim dogadajima od 5. septembra do 31. oktobra 1941. godine

📜 Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potčinjenih Komandi 2. armije o značajnijim dogadajima u toku novembra i decembra 1941. godine

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 8. novembra 1941. Generalštabu kraljevske vojske o sve češćim napadima partizana na železničke i ostale saobraćajnice s moblom da se armiji što hitnije upute obećana pojačanja 

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. studenog 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o atentatima i diverzijama udarnih grupa u Splitu

📜 Uputstvo Komande karabinijera 2. armije od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama o potrebi da se u borbi protiv partizana dejstvuje brzo i energično

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 3. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u drugoj polovini novembra

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 5. decembra 1941. Generalštabu o potrebi da se, zbog vojno-političke situacije na njenoj teritoriji, dodele tražena pojačanja i poveća formacija jedinica

📜 Obaveštenje nemačkog generala u Zagrebu od 16. decembra 1941. Komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o potrebi an-gažovanja snaga za obezbeđenje industrijskih rejona i o posledicama eventualnog angažovanja 2. italijanske armije u NDH

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u prvoj polovini meseca

📜 Zahtev komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. decembra 1941. italijanskoj 2. armiji za sadejstvo s nemačkim jedinicama u operaciji protiv partizana sredinom januara 1942. u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 13. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o smeštaju i operativnoj delatnosti podređenih jedinica u drugoj polovini 1941. godine

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

📜 Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. siječnja 1942. povjereniku kod talijanske 2. armije o bezuspješnom božičnom proglasu za povratak partizana kućama

📜 Dislokacija potčinjenih komandi i jedinica 2. armije 10. februara 1942. godine

📜 Izvještaj Općeg upravnog povjereništva NDH kod talijanske 2. armije od 22. veljače 1942. Ravnateljstvu ustaškog redarstva o borbama s partizanima kod Dugopolja i u selu Cetini

📜 Okružnica komande Druge talijanske armije od 1 marta 1942 god. o načinu vođenja borbe protiv partizanskih odreda i postupanju sa stanovništvom

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. ožujka 1942. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o napadu partizana na oružničku patrolu kod Jesenica

📜 Pregled delatnosti jedinica vazduhoplovstva pod komandom generala Pičinija od 5. februara do 18. marta 1942. na teritoriji 2. armije

📜 Izvještaj Opće upravnog povjereništva NDH kod 2. talijanske armije od 24. ožujka 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o napadu partizana na autobus i zarobljavanju domobrana blizu Knina

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 27. marta 1942. Općem upravnom zapovjedništvu kod talijanske 2. armije o stanju na teritoriji Dinare i Biokova

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 27. ožujka 1942. Općem upravnom za povjedništvu kod talijanske 2. armije o stanju na teritoriji Dinare i Biokova

📜 Direktive komandanta italijanske 2. armije od 30. marta 1942. komandantu »Borbene grupe Bader« za izvođenje zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

📜 Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

📜 Izveštaj opšteg upravnog poverenika za obalski pojas na Sušaku od 6. aprila 1942. o političkoj situaciji u obalskom pojasu i merama italijanske 2. armije za pacifikaciju zone

📜 Dopunsko uputstvo komandanta Druge talijanske armije Marija Roatte od 7. travnja 1942. o uništenju kuća i čitavih sela okupiranog teritorija

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. travnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o paljenju planinskih staja, skrovišta partizana, ispod Svilaje

📜 Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

📜 Dopunsko uputstvo komandanta Druge talijanske armije Maria Roatte od 7 travnja 1942 god. o uništenju kuća i čitavih sela okupiranog teritorija

📜 Telegram Guvernatorata Dalmacije od 10 svibnja 1942 god. o promjeni naziva Druge talijanske armije u Višu komandu oružanih snaga Slovenija - Dalmacija

📜 Brzojav Guvernetorata Dalmacije od 10. svibnja 1942. o promjeni naziva Druge talijanske armije u Višu komandu oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija«

📜 Izvještaj komande Druge talijanske armije od 16 travnja 1942 god. o borbama na području Korenice i Ravne Gore

📜 Uputstvo komandanta Druge talijanske armije Maria Roatte od 19 travnja 1942 god. o postupku s uhvaćenim partizanima i njihovim pomagačima

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja

📜 Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potčinjenih Komandi 2. armije o značajnim događajima u toku jula i avgusta 1942. godine

📜 Predlog komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta za obezbeđenje vojno-privrednih interesa u Bosni i Hercegovini nakon povlačenja italijanske 2. armije iz 3. zone i delimično 2. zone

📜 Izvještaj Štaba 3. bojne 15. pješačke pukovnije od 29. kolovoza 1942. Općem povjereništvu NDH kod talijanske 2. armije o situaciji na području Velike župe Knin

📜 Pismo Ilije Trifunovića Birčanina s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima sa komandantom italijanske 2. armije o realizaciji plana uništenja partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

📜 Izvještaj 3. bojne 15. pješačke pukovnije od 12. rujna 1942. općem zapo-vjedniku NDH kod talijanske 2. armije o poduzetoj akciji Talijana protiv partizana na Biokovu i zločinima okupatora

📜 Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

📜 Zabeleška o sastanku od 22. septembra 1942. predstavnika Komande italijanske 2. armije i komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande italijanske 2. armije od 23. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o daljoj saradnji

📜 Izveštaj komandanta italijanske 2. armije od 26. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o rezultatima razgovora sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o saradnji

📜 Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Zabeleška o sporazumu između političkog delegata Štaba Draže Mihailovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu i komandanta italijanske 2. armije od 29. septembra 1942. o legalizaciji četničkih jedinica u Bosni i Hercegovini

📜 Pismo Draže Mihailovića iz prve polovine oktobra 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu povodom pregovora sa komandantom italijanske 2. armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 listopada 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području Druge talijanske armije

📜 Promemoria političkog delegata Štaba Draže Mihailovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu od novembra 1942. komandantu 2. italijanske armije o aktuelnim pitanjima saradnje i merama za njeno produbljivanje

📜 Izveštaj 718. pešadijske divizije od 13. novembra 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o odnosima sa jedinicama italijanske 2. armije, ustaško-domobranskim jedinicama, četnicima Draže Mihailovića u NDH

📜 Obaveštenje Dobrosava Jevdevića od 30. novembra 1942. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saglasnosti Komande 2. italijanske armije sa četničkom operacijom protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni i daljoj legalizaciji četničkih jedinica

📜 Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH od 19. siječnja 1943. Općem upravnom povjereništvu NDH kod Druge talijanske armije o zločinima Talijana u selu Podstrani

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. veljače 1943. Općem upravnom povjereništvu NDH kod Druge talijanske armije o zauzimanju Imotskog od strane partizana

📜 Izvještaj Komande italijanske Druge armije od 15 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih divizija kroz Hercegovinu, Crnu Goru i Sandžak

📜 Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 18 maja 1943 god. o pristizanju jedinica 373 divizije na položaje SS divizije Prinz Eugen

📜 Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 2 juna 1943 god. o izvođenju operacije Schwarz

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Mario Roatta Imotski Vrhovine Bileća Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Rijeka 6. italijanski armijski korpus Karlovac Metković Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vrhovna komanda Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1943. Omiš Paul Bader Sušak Borbe u Lici 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Dubrovnik Ante Pavelić Ilija Trifunović Birčanin Otočac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 18. pešadijska divizija Messina Jesenice Saradnja četnika sa okupatorom 57. pešadijska divizija Lombardia Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Gospić Operacija Schwarz Knin Split Italijanski zločini u Jugoslaviji Livno Zagreb Aprilski rat Ustanak u Lici 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. 32. pešadijska divizija Marche 13. pešadijska divizija Re Borbe u Hercegovini 1943. 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Operacija Dinara Drniš Ustanak u NDH Genocid u NDH Četnici u drugom svetskom ratu 1. alpska divizija Taurinense Dobrosav Jevđević Borbe u Sloveniji 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ustanak u Hercegovini 1941. Hvar Makarska Hrvatsko domobranstvo Operacija Trio 151. pešadijska divizija Perugia Trebinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Operacija Weiss Dragoljub Draža Mihailović 1. brza divizija Eugenio di Savoia Borbe u Dalmaciji 1942. 12. pešadijska divizija Sassari Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustanak u Sloveniji 1941. 5. italijanski armijski korpus Šibenik 718. pešadijska divizija