Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Dobrosav Jevđević

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 3. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o pregovorima između četničkog predstavnika Dobrosava Jevđevića i izaslanika vlade NDH logornika Poljaka

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

📜 Izveštaj Dobrosava Jevdevića od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o napadu na Foču

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 6. avgusta 1942. komandantu bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

📜 Izveštaj šefa obaveštajne službe Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. septembra 1942. komandantu o sastanku Dobrosava Jevđevića sa predstavnicima Štaba nemačke 718. divizije

📜 Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. septembra 1942. o rezultatima razgovora nemačkih predstavnika s političkim delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem 4. septembra 1942. u Dobrom Polju

📜 Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima

📜 Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Madridu od 16. septembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji Dobrosava Jevđevića sa italijanskim okupatorom

📜 Rezime razgovora vođenog između komandanta Druge Armije i četničkih vojvoda Trifunovića i Jevđevića 21. rujna 1942. o međusobnoj suradnji

📜 Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

📜 Izvještaj komandanta Druge armije od 23. rujna 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru vođenom s četničkim vojvodom Trifunovićem i Jevđevićem

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande italijanske 2. armije od 23. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o daljoj saradnji

📜 Izveštaj komandanta italijanske 2. armije od 26. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o rezultatima razgovora sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o saradnji

📜 Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. Dobrosavu Jevđeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorom i rad na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine 

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića i majora Baćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima ishrane, organizaciji propagande protiv NOP-a i o odnosu prema Muslimanima i Italijanima

📜 Obaveštenje Dobrosava Jevdevića od 30. novembra 1942. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saglasnosti Komande 2. italijanske armije sa četničkom operacijom protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni i daljoj legalizaciji četničkih jedinica

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića od kraja januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj diviziji i saradnji četnika i Italijana

📜 Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izvještaj četničkog vojvode Jevđevića od 18. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkom pokretu u Splitu i Dalmaciji

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 25 januara 1943 god. o sporazumu sa delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem

📜 Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

📜 Depeša vojvode Jevđevića od 3. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o gubicima hercegovačkih četnika u Vrlici

📜 Depeša vojvode Jevđevića od 7. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o sahrani vojvode Birčanina

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o snabdevanju četnika od strane italijanskih trupa

📜 Depeša vojvode Jevđevića od 19. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o stanju među četnicima u Kninu

📜 Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću da se sporazume sa italijanskim i nemačkim okupatorima o podeli operacijskih zona između njih i četnika za borbu protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevdevića da Nijemci pruže četnicima pomoć u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Naređenje italijanske Vrhovne komande od 25 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o traženju Dobrosava Jevđevića, delegate Draže Mihailovića, da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbi protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevđevića da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 marta 1943 god. o izjavi Dobrosava Jevđevića o padu Nevesinja

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 marta 1943 god. o namjeri Dobrosava Jevđevića da zatraži pomoć od Nijemaca

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 aprila 1943 god. o izjavi zahvalnosti Dobrosava Jevđevića, delegata četničke vrhovne komande, italijanskim jedinicama na pruženoj pomoći u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Zapovest Dobrosava Jevđevića od 13. aprila 1943. komandantima, komandirima i svim četnicima u zoni Nevesinja za napad na Nevesinje

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine

📜 Obaveštenje sefa britanske Vojne misije od 9. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o dobijenoj poruci iz Kaira o saradnji Dobrosava Jevđevića sa Italijanima 

📜 Izveštaj komandanta Dobrovoljačkih odreda Gacke zone od 1. jula 1944. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću o stanju organizacije i saradnji sa nemačkim okupatorima

📜 Izveštaj Jovanke Krištof od 1. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju četnika u Istri, njihovoj saradnji sa nemačkim trupama i odnosima između nje i Dobrosava Jevđevića

📜 Izveštaj Jovanke Krištof od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju ličkih četnika u Istri, njihovoj saradnji sa Nemcima i ponašanju Dobrosava Jevđevića u vezi sa problemom vraćanja četnika u Liku

📜 Dopis Dobrosava Jevđevića od 8. novembra 1944. komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa da izdejstvuje pristanak i pomoć nemačkih trupa za izvlačenje Dinarske četničke divizije ispred jedinica NOVJ u Sloveniji

📜 Proglas Štaba Dobrosava Jevđevića od decembra 1944. slovenačkoj javnosti povodom kritične situacije sa četnicima Dinarske četničke divizije, čiji je jedini spas u prebacivanju u Sloveniju —. — 490

📜 Pismo kapetana Milomira Kolarevića od 9. marta 1945. Dobrosavu Jevđeviću o ličnosti kapetana Milorada Mitića sa predlogom da se stavi pod vojni sud

Fotografije

Povezane odrednice

718. pešadijska divizija Dragutin Keserović Operacija Dinara Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hercegovini 1944. Operacija Albia Prozor Livno Ruma Nevesinje Mađarska u drugom svetskom ratu Dinarska četnička divizija Milan Šantić Borbe u Lici 1944. Foča 12. pešadijska divizija Sassari Bajo Stanišić Borbe u Hrvatskoj 1942. Ante Pavelić Zaharije Ostojić Split Korčula Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Istra u oslobodilačkom ratu Makarska Bitka na Neretvi 2. italijanska armija Saradnja četnika sa NDH Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Lici 1942. Borbe u Istri 1944. Ustanak u Lici 1941. Mostar Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Hercegovini 1943. Gacko Operacija Wechselbalg Borbe u Dalmaciji 1943. 6. pješačka divizija (NDH) Ilija Trifunović Birčanin Četnička golgota 6. italijanski armijski korpus Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Britanija i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1944. Pavle Đurišić Mario Roatta Borbe za Livno 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Britanska pomoć četnicima Omladina u ratu Knin Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Borbe u Sremu 1943. Petar Baćović Operacija Weiss