Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Saradnja četnika sa NDH

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 42 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1942. Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili delove 4. krajiškog NOP odreda i Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu sa Crnog vrha i iz Banje Luke prodrli u Kotor-Varoš.

⚔️ 15. 5. 1942. U Banjoj Luci četnički puk -Manjača- potpisao ugovor sa ustašama o zajedničkoj saradnji u borbi protiv NOP-a, o priznanju ustaške vlasti i o uključivanju u oružane formacije NDH.

⚔️ 25. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio štabovima operativnih zona, grupa NOP odreda i samostalnih odreda direktivno pismo o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona.

⚔️ 16. 6. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o sporazumu ustaša i četnika (koji izaziva mržnju naroda prema njima, a time i veći priliv u partizane) i o situaciji u Hrvatskoj.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

⚔️ 13. 7. 1942. Na sastanku u Zimonjića kuli (kod Avtovca), kome su prisustvovali Ilija Trifunović, Dobrosav Jevđević, Petar Baćović, Zaharija Ostojić i drugi četnički komandanti, dva predstavnika zemljoradničke stranke i novinar Milan Šantić, Draža Mihailović je istakao da u datoj situaciji treba biti lojalan prema NDH, a boriti se jedino protiv partizanskih snaga. Trifunović je postavljen za komandanta četničkih snaga u Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni. Na sastanku je postojeća situacija ocenjena kao vanredno povoljna za razvoj četničkog pokreta.

⚔️ 2. 1. 1943. Na prostoriji s. Lišnja -- s. Dubrava - s. Crni Vrh - s. Devetina nemačke jedinice, ustaše i četnici iz Banje Luke i Prnjavora napali delove 1. proleterske udarne i 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, u kojima je imao 11 mrtvih i 27 ranjenih, neprijatelj je obustavio napad i povukao se u polazne garnizone, pošto je opljačkao i opustošio više sela. 

⚔️ 19. 4. 1944. Četvrta udarna divizija i delovi 10. udarne i 39. divizije NOVJ napali delove nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 3. brdske brigade i četnike u Prijedoru, ali napad nije uspeo zbog slabih i nedovoljnih priprema, jakih utvrđenja i uporne odbrane neprijatelja. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 112 ranjenih.

Dokumenti

📜 Zapisnik o sporazumu predstavnika četničkog odreda »Kočić« i NDH od 27. aprila 1942. o priznavanju vlasti NDH i saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Predlog Štaba Ozrenskog četničkog odreda od 10. maja 1942. komandantu 4. domobranske divizije za sastanak radi sklapanja sporazuma o saradnji u borbi protiv NOP

📜 Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. maja 1942. o sklapanju sporazuma između ustaško-domobranskih vlasti i četnika u zapadnoj Bosni

📜 Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

📜 Zapisnik o pregovorima predstavnika Majevičke četničke grupe i komandanta 3. domobranske divizije od 30. maja 1942. o priznavanju NDH i saradji sa vlastima NDH

📜 Molba Štaba četničkog odreda »Kočić« od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika 

📜 Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa područja doline Vrbasa od 7. juna 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama protiv NOP-a i saradnji sa NDH

📜 Zapisnik o sporazumu između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 9. juna 1942. o priznavanju suvereniteta NDH i o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Zapisnik sa sastanka između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 14. juna 1942. o dopuni sporazuma o saradnji od 9. juna 1942. godine

📜 Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. juna 1942. o sporazumu s vojnočetničkim odredom »Borja« sklopljenim radi borbe protiv partizana

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. lipnja 1942. Poglavniku NDH o odnosu vlasti NDH prema četnicima

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 4. srpnja 1942. Poglavniku NDH o sporazumu s četnicima

📜 Izvještaj oružničke postaje Bugojno od 7 jula 1942 god. saradnji četnika sa ustaško-domobranskim vlastima

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. srpnja 1942. Poglavniku NDH o suradnji sa četnicima

📜 Raspis Glavnog stana poglavnika od 24 jula 1942 god. o razgraničenju područja između četničkih odreda i ustaško-domobranskih snaga i brojno stanje četničkih jedinica

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 6. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o stanju u ustaškim i domobranskim jedinicama na teritoriji Župe

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

📜 Zapisnik o produženju saradnje između ustaških vlasti i pretstavnika bijeljinskih četnika od 12 oktobra 1942 godine

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

📜 Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a

📜 Obavještenje zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 januara 1943 god. o izdavanju municije četnicima

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 18 januara 1943 god. o pregovorima sa Milošem Matićem, komandantom Letećeg četničkog odreda

📜 Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ i četničko-ustaškoj saradnji u Bosni

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

📜 Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama

📜 Izveštaj člana Štaba Motajičkog odreda od 9. februara 1943. načelniku Štaba Komande bosanskih četničkih odreda o efektu ugovora sklopljenih između četničkih odreda i ustaško--domobranskih jedinica i borbama protiv jedinica NOVJ u predelu Motajice

📜 Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka

📜 Izveštaj Ureda za strategijske službe od 5. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ

📜 Izveštaj ureda za strategijske službe od 25. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 2 lipnja 1943 god. o spremnosti za saradnju sa četnicima zbog predviđenih dejstava u dolini rijeke Gacke

📜 Pismo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 juna 1943 god. političkim komesarima divizija, brigada, odreda i političkim radnicima o izdaji i saradnji četnika sa Nijemcima i ustašama

📜 Pismo komandanta 4. četničke brigade od 11. septembra 1943. četničkom predstavniku kod ustaško-domobranskih jedinica o saradnji ustaša, domobrana i četnika u borbi protiv NOVJ na području Gospića

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija

📜 Pismo Draže Mihailovića od 29. novembra 1944. ustaškom poručniku Mati Matićeviću o značaju saradnje između ustaša i četnika

📜 Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

📜 Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. advokatu Ranku Brašiću sa porukom Anti Paveliću i instrukcijama za pregovore sa njim o zajedničkoj borbi protiv NOP-a

Fotografije

Povezane odrednice

Ante Pavelić Politički komesari u NOR-u Mate Matićević 373. legionarska divizija Tiger Saradnja četnika sa okupatorom Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ranjenici u ratu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 6. pješačka divizija (NDH) Italija u drugom svetskom ratu Dinarska četnička divizija Borbe u Dalmaciji 1942. Teslić Gacko Bitka na Kozari Četnici u drugom svetskom ratu Ogulin Centralni komitet KPJ Borbe u Lici 1942. Knin Mustafa Mulalić Borbe u Hercegovini 1943. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Lici 1943. Hvar Otočac Mrkonjić Grad Zarobljenici u ratu 6. italijanski armijski korpus Završne operacije u Jugoslaviji Banja Luka Omladina u ratu Vermaht u Jugoslaviji 718. pešadijska divizija Kninska operacija Sveštenici u ratu Hrvatska Kostajnica Borbe u Dalmaciji 1943. Prnjavor Borjanski četnički odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. gorski zdrug (NDH) Ozrenski četnički odred Borbe u Hercegovini 1942. Slovensko domobranstvo Zaharije Ostojić Smederevski korpus JVuO Slavoljub Vranješević Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Dobrosav Jevđević Trebavski četnički odred 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Modriča 714. pešadijska divizija Gospić 1. proleterska divizija NOVJ Blajburška operacija Banjalučki zdrug (NDH) Glavni štab Hrvatske Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnički odred Petar Kočić Prijedor Druga banjalučka operacija Britanska pomoć četnicima 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Komunistička partija Hrvatske Uroš Drenović Borbe u Sloveniji 1944. Smederevo Operacija Weiss