Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Saradnja četnika sa NDH

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 42 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1942. Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili delove 4. krajiškog NOP odreda i Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu sa Crnog vrha i iz Banje Luke prodrli u Kotor-Varoš.

⚔️ 15. 5. 1942. U Banjoj Luci četnički puk -Manjača- potpisao ugovor sa ustašama o zajedničkoj saradnji u borbi protiv NOP-a, o priznanju ustaške vlasti i o uključivanju u oružane formacije NDH.

⚔️ 25. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio štabovima operativnih zona, grupa NOP odreda i samostalnih odreda direktivno pismo o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona.

⚔️ 16. 6. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o sporazumu ustaša i četnika (koji izaziva mržnju naroda prema njima, a time i veći priliv u partizane) i o situaciji u Hrvatskoj.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

⚔️ 13. 7. 1942. Na sastanku u Zimonjića kuli (kod Avtovca), kome su prisustvovali Ilija Trifunović, Dobrosav Jevđević, Petar Baćović, Zaharija Ostojić i drugi četnički komandanti, dva predstavnika zemljoradničke stranke i novinar Milan Šantić, Draža Mihailović je istakao da u datoj situaciji treba biti lojalan prema NDH, a boriti se jedino protiv partizanskih snaga. Trifunović je postavljen za komandanta četničkih snaga u Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni. Na sastanku je postojeća situacija ocenjena kao vanredno povoljna za razvoj četničkog pokreta.

⚔️ 2. 1. 1943. Na prostoriji s. Lišnja -- s. Dubrava - s. Crni Vrh - s. Devetina nemačke jedinice, ustaše i četnici iz Banje Luke i Prnjavora napali delove 1. proleterske udarne i 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, u kojima je imao 11 mrtvih i 27 ranjenih, neprijatelj je obustavio napad i povukao se u polazne garnizone, pošto je opljačkao i opustošio više sela. 

⚔️ 19. 4. 1944. Četvrta udarna divizija i delovi 10. udarne i 39. divizije NOVJ napali delove nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 3. brdske brigade i četnike u Prijedoru, ali napad nije uspeo zbog slabih i nedovoljnih priprema, jakih utvrđenja i uporne odbrane neprijatelja. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 112 ranjenih.

Dokumenti

📜 Zapisnik o sporazumu predstavnika četničkog odreda »Kočić« i NDH od 27. aprila 1942. o priznavanju vlasti NDH i saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Predlog Štaba Ozrenskog četničkog odreda od 10. maja 1942. komandantu 4. domobranske divizije za sastanak radi sklapanja sporazuma o saradnji u borbi protiv NOP

📜 Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. maja 1942. o sklapanju sporazuma između ustaško-domobranskih vlasti i četnika u zapadnoj Bosni

📜 Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

📜 Zapisnik o pregovorima predstavnika Majevičke četničke grupe i komandanta 3. domobranske divizije od 30. maja 1942. o priznavanju NDH i saradji sa vlastima NDH

📜 Molba Štaba četničkog odreda »Kočić« od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika 

📜 Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa područja doline Vrbasa od 7. juna 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama protiv NOP-a i saradnji sa NDH

📜 Zapisnik o sporazumu između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 9. juna 1942. o priznavanju suvereniteta NDH i o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Zapisnik sa sastanka između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 14. juna 1942. o dopuni sporazuma o saradnji od 9. juna 1942. godine

📜 Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. juna 1942. o sporazumu s vojnočetničkim odredom »Borja« sklopljenim radi borbe protiv partizana

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. lipnja 1942. Poglavniku NDH o odnosu vlasti NDH prema četnicima

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 4. srpnja 1942. Poglavniku NDH o sporazumu s četnicima

📜 Izvještaj oružničke postaje Bugojno od 7 jula 1942 god. saradnji četnika sa ustaško-domobranskim vlastima

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. srpnja 1942. Poglavniku NDH o suradnji sa četnicima

📜 Raspis Glavnog stana poglavnika od 24 jula 1942 god. o razgraničenju područja između četničkih odreda i ustaško-domobranskih snaga i brojno stanje četničkih jedinica

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 6. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o stanju u ustaškim i domobranskim jedinicama na teritoriji Župe

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

📜 Zapisnik o produženju saradnje između ustaških vlasti i pretstavnika bijeljinskih četnika od 12 oktobra 1942 godine

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

📜 Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a

📜 Obavještenje zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 januara 1943 god. o izdavanju municije četnicima

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 18 januara 1943 god. o pregovorima sa Milošem Matićem, komandantom Letećeg četničkog odreda

📜 Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ i četničko-ustaškoj saradnji u Bosni

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

📜 Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama

📜 Izveštaj člana Štaba Motajičkog odreda od 9. februara 1943. načelniku Štaba Komande bosanskih četničkih odreda o efektu ugovora sklopljenih između četničkih odreda i ustaško--domobranskih jedinica i borbama protiv jedinica NOVJ u predelu Motajice

📜 Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka

📜 Izveštaj Ureda za strategijske službe od 5. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ

📜 Izveštaj ureda za strategijske službe od 25. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 2 lipnja 1943 god. o spremnosti za saradnju sa četnicima zbog predviđenih dejstava u dolini rijeke Gacke

📜 Pismo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 juna 1943 god. političkim komesarima divizija, brigada, odreda i političkim radnicima o izdaji i saradnji četnika sa Nijemcima i ustašama

📜 Pismo komandanta 4. četničke brigade od 11. septembra 1943. četničkom predstavniku kod ustaško-domobranskih jedinica o saradnji ustaša, domobrana i četnika u borbi protiv NOVJ na području Gospića

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija

📜 Pismo Draže Mihailovića od 29. novembra 1944. ustaškom poručniku Mati Matićeviću o značaju saradnje između ustaša i četnika

📜 Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

📜 Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. advokatu Ranku Brašiću sa porukom Anti Paveliću i instrukcijama za pregovore sa njim o zajedničkoj borbi protiv NOP-a

Fotografije

Povezane odrednice

Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Komunistička partija Hrvatske Dobrosav Jevđević Zaharije Ostojić Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Borbe u Lici 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Prijedor Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Kninska operacija Borbe u Dalmaciji 1943. Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1944. Druga banjalučka operacija Dragoljub Draža Mihailović Banjalučki zdrug (NDH) Hrvatska Kostajnica 714. pešadijska divizija Ozrenski četnički odred Mrkonjić Grad 373. legionarska divizija Tiger Trebavski četnički odred Ante Pavelić Borbe u Hercegovini 1943. Blajburška operacija Mate Matićević Borjanski četnički odred Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Mustafa Mulalić Hrvatsko domobranstvo Teslić Borbe u Hercegovini 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Gospić Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Otočac Hvar 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. italijanski armijski korpus Ogulin Prnjavor Ranjenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Politički komesari u NOR-u Britanska pomoć četnicima Smederevski korpus JVuO Omladina u ratu Smederevo Četnički odred Petar Kočić Bitka na Kozari 3. gorski zdrug (NDH) Slovensko domobranstvo 718. pešadijska divizija Operacija Weiss Banja Luka 1. proleterska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Sveštenici u ratu Knin Gacko Slavoljub Vranješević Modriča Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zarobljenici u ratu 6. pješačka divizija (NDH) Centralni komitet KPJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vermaht u Jugoslaviji Uroš Drenović