Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ozrenski četnički odred

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 5. 1942. U s. Lipcu (kod Doboja) potpisan ugovoi između predstavnika IN DH i komandanta četničkog Ozrenskog i Trebavskog odreda. Četnici su priznali suverenitet NDH, izrazili lojalnost i odanost Paveliću i uključili se u oružane snage NDH.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

⚔️ 20. 7. 1943. Na Ozrenu ojačana 2. proleterska udarna divizija NOVJ (2. proleterska, 1. i 2. dalmatinska, 4. proleterska i 5, crnogorska NOU brigada) napala četnički Ozrenski odred, ojačan delovima Trebavskog odreda (oko 1.650 četnika). U trodnevnim borbama ona je, razbijanjem odvojenih kolona, izbacila neprijatelja sa Ozrena u dolinu r. Bosne iako su u borbu naknadno ubačeni još tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije, delovi četničkog Zeničkog odreda i dve čete domobrana i milicije. Poginulo je 87 nemačkih vojnika. 30 četnika i 4 domobrana, ranjeno 108 nemačkih vojnika, 35 četnika i 10 domobrana i zarobljeno 80 četnika. Divizija je imala 38 ranjenih i 24 poginula (među kojima su pomoćnik političkog komesara bataljona u 2. dalmatinskoj NOU brigadi Miroslav Višić i komandir voda u 2. proleterskoj NOU brigadi Radomir Dražević, narodni heroji).

⚔️ 21. 8. 1943. Na pl. Ozrenu četnički Ozrenski, Trebavski i Zenički odred, uz podršku nemačkih minobacača, artiljerije i avijacije, počeli napad na 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ, koja je obezbeđivala ranjenike. Brigada je uspešno odolevala do 22/23. avgusta, kada je pristigla 17. udarna divizija NOVJ, te su četnici obustavili napad, u kome su inače imali velike gubitke.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ranjenici u ratu Saradnja četnika sa NDH Luftwaffe u Jugoslaviji 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnički odred Manjača 2. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnički odred Petar Kočić 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Trebavski četnički odred 2. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Doboj Saradnja četnika sa okupatorom 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Borjanski četnički odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943.