Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Četnički odred Petar Kočić

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

⚔️ 27. 1. 1942. Italijanske snage iz Ključa, uz pomoć i zaštitu četničkog bataljona -Petar Kočić-, doturile opkoljenom garnizonu u Mrkonjić-Gradu borbene potrebe i ojačale ga novim snagama.

⚔️ 25. 2. 1942. Otpočeo četvorodnevni napad 3. krajiškog NOP odreda i četničkog bataljona -Kočić- na Mrkonjić-Grad, u kome su se nalazili jedan bataljon italijanske divizije -Sasari- i dve čete domobrana. Delovi 3. krajiškog NOP odreda su bili prodrli u centar grada, ali su četnici omogućili italijanskom bataljonu da se izvuče na njihove položaje i da bočnim protivnapadom slomi partizanski napad.

⚔️ 27. 4. 1942. U Mrkonjić-Gradu potpisan sporazum između komandanta četničkog odreda -Petar Kočić- i predstavnika NDH o zajedničkoj borbi protiv NOP-a. o međusobnom priznanju i o stavljanju četnika pod ustašku komandu.

⚔️ 22. 5. 1942. Na pl. Čemernici četnici Borjanskog odreda i odreda -Kočić- uništili bolnicu i tehniku Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, koje su zaštitnica, bolničko osoblje i ranjenici branili 11 dana. U borbama su poginuli komandir zaštitnice Karlo Roje i ranjenik Ante Jakić, narodni heroji.

⚔️ 29. 5. 1942. Četnički odred -Kočić-, ojačan četom ustaša, otpočeo dvodnevni napad na s. Ribnik (kod Ključa). Napad je odbio 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 22. 6. 1942. Delovi četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačani jednom ustaškom četom, počeli napad na Ribnik (kod Ključa), Potisnuvši delove 3. i 5. krajiškog NOP odreda, četnici i ustaše su do 25. juna prodrli u Ribnik i opljačkali veći broj sela.

⚔️ 28. 6. 1942. Kod s. Dragnić Podova (blizu Jajca; dve čete Udarnog bataljona 5. krajiškog NOP odreda i Udarna četa 3. krajiškog NOP odreda razbile delove četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačane jednom četom domobrana (ukupno 600 vojnika). Zaplenjeno: 2 topa, 1 minobacač 81 mm, 3 mitraljeza, 3 p, mitraljeza i oko 100 pušaka.

⚔️ 30. 6. 1942. Dva ustaška bataljona, glavnina jednog domobranskog pešadijskog puka i delovi četničkog odreda -Kočić- preduzeli iz Kupresa, Jajca, D. Vakufa i Mrkonjić-Grada jednovremeni napad na 3. krajiški NOP odred, ali je ovaj, ojačan Udarnim bataljonom 5. krajiškog NOP odreda, slomio napad tri napadne kolone (od njih sedam), pa je napad obustavljen.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

⚔️ 23. 8. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, 1. krajiška i 2. proleterska NOU brigada zauzele Mrkonjić-Grad. Četnički odred -Petar Kočić- je napustio spoljnu odbranu i sa 123 domobrana pobegao preko r. Vrbasa, dok je glavnina 1. bataljona domobranskog 9. pešadijskog puka u gradu zarobljena. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 9 p mitraljeza, 3 minobacača, 1 top i nekoliko stotina pušaka.

⚔️ 31. 8. 1942. Otpočeo napad nemačke borbene grupe -Putlic-, ojačane sa još četom nemačkih tenkova i delovima četničkih odreda -Borje- i -Kočić-. Ona je od s. Kadine Vode (na Manjači) tek 5. septembra prodrla u s. Sitnicu, odbacivši 2. i delove 1. krajiške NOU brigade ali je zbog manevra 2. proleterske NOU brigade duž r. Vrbasa isti dan odstupila na polazne položaje.

⚔️ 14. 10. 1942. Kod s. Surjana (na Manjači) 2. proleterska NOU brigada razbila četnički odred -Kočić- i jednu četu 721. puka nemačke 714. pešadijske divizije, kojom su četnici bili ojačani.

⚔️ 19. 10. 1942. Delovi četničkog odreda -Kočić- iznenadili zaštitnicu Komande mesta i zauzeli Mrkonjić-Grad, ali su sutradan protivnapadom izbačeni iz grada.

⚔️ 20. 11. 1942. Delovi 1. proleterske NOU divizije ušli u Mrkonjić-Grad, iz koga su delovi četnikog odreda -Petar Kočić- pobegli.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Schwarz Četnički zločini Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnici u ustanku Borbe u Lici 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Saradnja partizana i četnika 1941. Bolnice u oslobodilačkom ratu Ključ 12. pešadijska divizija Sassari Kupres Trebavski četnički odred Mrkonjić Grad 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa NDH Borjanski četnički odred 1. proleterska divizija NOVJ Srednjobosanski korpus JVuO Doboj Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Ribnički partizanski odred Glamoč Pljačka u ratu Ustanak u NDH 2. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. krajiški partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu 1. krajiški partizanski odred 714. pešadijska divizija Jajce Dinarska četnička divizija Dragoljub Draža Mihailović Donji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ozrenski četnički odred Ranjenici u ratu Četnički odred Manjača 1. krajiška udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu