Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Srednjobosanski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapisnik sa sastanka starešina bosanskih četničkih odreda od 8. jula 1943. o formiranju Srednjobosanskog četničkog korpusa

📜 Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora

📜 Izveštaj komandanta 3. brigade Kočić od 16. jula 1944. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa o odnosu četnika prema Nemeima i ustašama

📜 Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine

📜 Izveštaj Komande 4. motajičke brigade od 18. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu Srednjobosanskog korpusa o stanju na teritoriji brigade

📜 Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš

📜 Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

📜 Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

📜 Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Druga banjalučka operacija 21. slavonska udarna brigada 4. pješačka divizija (NDH) 53. srednjobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Schwarz Operacija Pfingsten 373. legionarska divizija Tiger Banja Luka Teslić Derventa Avijacija u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Završne operacije u Jugoslaviji 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnički odred Petar Kočić Mrkonjić Grad 18. srednjobosanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Prnjavor 114. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Kupres Bitka na Lijevča polju Motajička četnička brigada Četnička golgota 13. krajiška udarna brigada