Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

18. srednjobosanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1944. Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

⚔️ 8. 9. 1944. Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela Derventu, gde joj se predao domobranski 6. pešadijski puk Zaplenjeno: 10 topova raznog kalibra, 15 minobacača, 12 mitraljeza, 100 p. mitraljeza, 1600 pušaka, 186 automata, 269 pištolja, 600.000 metaka, 1 radio-stanica, 2 telefonske centrale, 33 telefona, 3 vagona cigareta, 2 vagona đuvana u listu, 4000 litara benzina, 3000 litara nafte, 2000 litara gasa, 1 vagon sanitetskog materijala i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 12. 9. 1944. Domobranski školski bataljon iz s. Vinske zauzeo Derventu, koju su branili delovi 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divzije NOVJ.

⚔️ 18. 9. 1944. Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Trapiste i most na Vrbasu kod ušća r. Vrbanje i očistila deo Banje Luke do Vojne bolnice.

⚔️ 20. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

⚔️ 8. 12. 1944. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatka) brigada 38. udarne divizije NOVJ zauzela s. Čolopek i s. Tršić (kod Zvornika). Nemačke jedinice koje su branile ta sela imale su 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 18. brigade: 1 poginuo i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 12. 1944. Kod s. Liplja (blizu Kotor-Varoši) 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ napala delove četničkog Bosanskokrajiškog korpusa i nanela im gubitke od 40 poginulih i 20 ranjenih. Zaplenjena 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i 1 automat.

⚔️ 13. 3. 1945. Na liniji s. Pavlovci - s. Lučinci nemačke i ustaško-domobranske snage iz Slav. Požege (jačine dva bataljona) izvršile napad na jedinice 18. udarne brigade 40. udarne divizije JA, ali su posJe tročasovne borbe prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 62 mrtva i preko 120 ranjenih, a 18. udarna brigada 22 mrtva i 34 ranjena.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za zatvaranje pravca Doboj-Tuzla

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NOU brigade od 25 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa o rasporedu jedinica i moralno-političkom stanju u brigadi

📜 Uputstvo zamenika političkog komesara 27. divizije od 15. decembra 1943. brigadnim komitetima 17. i 18. brigade

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 30. avgusta 1944. Štabu Srednjobosanske NO divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u avgustu

📜 Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 3. oktobra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima brigade na području Dervente i Banje Luke

📜 Zapovijest Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 10. oktobra 1944. Štabu 18. srednjobosanske brigade za napad na Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

📜 Dopunski izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 18. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 1. januara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na sektoru Kotor-Varoš - Prnjavor

📜 Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 21. februara 1945. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na ustaško-domobranska uporišta jugozapadno od Doboja

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 26. februara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u februaru

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

📜 Zapovijest Štaba 18. srednjobosanske udarne brigade JA od 25. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za razbijanje četničkih snaga na prostoru Očauš-Mladikovina

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 5. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u maju u srednjoj Bosni

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Slavoniji 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Tešanj 17. slavonska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Bitka na Zelengori Bolnice u oslobodilačkom ratu 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ Sanitet u ratu Zvornik 4. krajiška divizija NOVJ Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Druga banjalučka operacija 10. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Srednjobosanski korpus JVuO Teslić Sarajevska operacija Motajički partizanski odred Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 13. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 11. krajiška udarna brigada Doboj 38. istočnobosanska divizija NOVJ 53. srednjobosanska divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Derventa Borbe u Hrvatskoj 1945. 40. slavonska divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ Četnička golgota Četnici u drugom svetskom ratu Žepče Politički komesari u NOR-u Štampa u ratu Slavonska Požega Prnjavor