Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Žepče u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 1. 1943. Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

⚔️ 21. 1. 1943. Žepče zauzeo 4. bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka posle petočasovne borbe protiv jedinica 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

⚔️ 27. 7. 1943. Kod Žepča (na pruzi SI. Brod - Sarajevo) nemački vojni transport naišao na minu. Uništeno je 5 vagona, a poginulo je i ranjeno 90 nemačkih vojnika i domobrana.

⚔️ 0. 8. 1944. Kod Manjače (blizu Žepča), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandant is krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ Rade Kondić, narodni heroj.

⚔️ 14. 11. 1944. Na pruzi Žepče-Derventa delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski oklopni voz i uništili 12 vagona. Poginula 4 a ranjeno 5 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 27. 11. 1944. Kod s. Gradišća (na putu Zenica-Žepče) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 4 zarobljena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

⚔️ 29. 11. 1944. Kod Selišta (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačko-ustašku kolonu i posle tročasovne borbe odbacili je u Žepče. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih; zaplenjene su 4 puške, 2 automata, 5000 metaka i druga ratna oprema. Delovi 53. divizije su imali 2 poginula borca.

⚔️ 1. 12. 1944. Posle oštre borbe kod s. Banlaza (između Zenice i Žepča) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jednu nemačku četu koja je pokušala da se iz Zenice probije za Žepče. Poginulo je 50 a utopilo se u r. Bosni 10 nemačkih vojnika. Gubici delova 6. brigade: 1 poginuo i 3 ranjena borca.

⚔️ 2. 12. 1944. Na putu Žepče-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i posle jednodnevne borbe razbili je i povratili u Žepče, nanevši joj gubitke od 25 mrtvih i 20 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 1 automat, 11 pušaka, 1 pištolj, 7.100 metaka, 1 motocikl i druga ratna oprema. Uništeno je 6 kamiona, 1 putnički automobil i 2 motocikla. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 12. 1944. Na putu Zenica-Žepče delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Banlazu i naneli neprijatelju gubitke od 16 mrtvih vojnika, a oni imali 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1944. Na pruzi Zenica-Žepče 1. bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao neprijateljsku kompoziciju s vojnicima i tom prilikom naneo neprijatelju gubitke od 83 mrtva i 60 ranjenih vojnika. Oštećeno je 6 vagona.

⚔️ 16. 12. 1944. Na putu Žepče-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 11 poginulih vojnika. Zaplenjeno: 4 puške, 4 pištolja, 20 ručnih bombi, 18.000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 20. 12. 1944. Kod Karaule (na putu Maglaj-Žepče) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 poginulih vojnika. Uništena su 4 kamiona. Gubici delova 53. divizije: 4 ranjena borca.

⚔️ 25. 12. 1944. Kod s. Novog Šehera (blizu Maglaja) delovi 53. udarne divizije NOVJ napali nemačku pobočnicu (jačine 500 vojnika) koja je osiguravala glavninu kolone koja se kretala od Žepča ka Maglaju. U tročasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Žepče, uz gubitke od 20 mrtvih i 26 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 5 pušaka, 2 pištolja, 5 ručnih bombi, 1500 metaka i druga ratna oprema. Gubici delova 53. divizije: 2 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 12. 1944. Između s. Vranduka i s. Nemile (na putu Zenica-Žepče) delovi 11 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 55 poginulih i 36 ranjenih vojnika. Oštećeno je 11 kamiona.

⚔️ 3. 1. 1945. Kod Lustovog brda (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 12 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih.

⚔️ 11. 1. 1945. Na putu Maglaj-Žepče delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i u višečasovnoj borbi joj naneli gubitke od 23 mrtva i 7 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1945. Na putu Žepče-Maglaj jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle oštre borbe protiv nemačkih i ustaških jedinica zauzele Karaulu, s. Ozimice, s. Ljubatovac, Čusto brdo i Tomicu.

⚔️ 15. 4. 1945. Goneći razbijene nemačke i ustaške jedinice, delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA i 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodili Žepče, Zavidoviće i Maglaj. Zaplenjeno je 70 motornih vozila.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 11. decembra 1942. štabovima brigada za dejstva između Zenice i Žepča i za napad na Lašvu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije za ofanzivno dejstvo na komunikacije Lašva - Travnik - Donji Vakuf i Zenica-Žepče

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 21 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na neprijateljske posade na pruzi Vraca - Žepče i na uporišta Mehuriće, Maline, Gučja Gora, Bukovica, Brajkovići i Grahovčići

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da prenese komandantu Treće NOU divizije naređenje za dejstvo na pruzi Zenica-Žepče

📜 Obavešenje Vihovnog štaba NOV i POJ od 14 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o pretstojećem napadu Treće NOU divizije na neprijateljsko uporište Žepče

📜 Izveštaj Borbene grupe Vist od 10. februara 1943. komandantu 718. pešadijske divizije o toku borbe s jedinicama NOVJ u rejonu Teslić — Novi Šeher — Žepče

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 6. aprila 1945. Štabu 27. divizije za pokret i napad na njemačke kolone u dolini Bosne na dijelu Zavidovići-Žepče i 38. divizije da dvije brigade prebaci na prostor Sokolca

📜 Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

📜 Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. aprila 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Motajica-Kotor-Varoš-Žepče

Fotografije

Povezane odrednice

Travnik Zavidovići Zenica Derventa 27. istočnobosanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 1. krajiška udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Doboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sokolac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 8. krajiška brigada 4. krajiška divizija NOVJ Sarajevo Zasede u oslobodilačkom ratu Maglaj Tešanj Teslić 373. legionarska divizija Tiger Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 38. istočnobosanska divizija NOVJ 53. srednjobosanska divizija NOVJ Operacija Weiss 718. pešadijska divizija 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Diverzije u oslobodilačkom ratu 10. hercegovačka udarna brigada 2. krajiška udarna brigada 6. krajiška udarna brigada Donji Vakuf 369. legionarska divizija (vražja) Narodni heroji Jugoslavije 5. krajiška udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito Bosansko Grahovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 18. srednjobosanska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. Završne operacije u Jugoslaviji