Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

6. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 56 hronoloških zapisa, 75 dokumenata i 40 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 10. 1942. U Podgrmeču, po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. Krajinu, od 1. krajiškog NOP odreda formirana 6. krajiška NOU brigada.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, ojačani domobranima i ustašama, svega deset bataljona, formiranih u borbene grupe: -Hofman-, -Gerc-, -Dauter- i -Klajnenberg-, s linije Bos. Novi - Ljubija - San. Most otpočeli nastupanje u Podgrmeč u cilju uspostavljanja odbrambenog pojasa -Jugozapad- za obezbeđenje rudnika Ljubije. Shvativši to nastupanje kao intervenciju prema Bihaću, 5. i 6. krajiška NOU brigada, do 8. novembra, sprečile su njegovo posedanje i razbile dve napadne kolone.

⚔️ 4. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

⚔️ 6. 11. 1942. Za uspešno izvedene borbe pri zauzimanju Bihaća i okolnih sela, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU brigadu i 8. hrvatsku NO brigadu.

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi 8. hrvatske NO brigade i 6. krajiške NOU brigade ušli u Cazin, koji su delovi ustaške 4. brigade u panici napustili.

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi 6. krajiške NOU brigade ušli u Bužim, odakle je ustaška posada u panici pobegla prema Topuskom i, delom, prema Bos. Novom.

⚔️ 9. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 4, udarna divizija NOVJ, sastava: 2, 5. i 6. krajiška NOU brigada.

⚔️ 10. 12. 1942. Otpočeo napad 4. i 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ na dobro utvrđeni neprijateljski pojas odbrane od San. Mosta do Ljubije. U oštrim borbama je zauzeto preko 20 uporišta spoljne odbrane, a 1. i 6. krajiška NOU brigada su prodrle u San. Most. Ipak, nepotpuno izolovana posada se održala do 22. decembra, kada se spojila s jednom kombinovanom nemačko-domobranskom pukovskom borbenom grupom koja je intervenisala iz Prijedora. U borbi kod San. Mosta je pored ostalih poginuo komandant bataljona u 4. krajiškoj NOU brigadi Simo Bajić, a kod s. Stare Rijeke komandir čete u 5. krajiškoj NOU brigadi Tomica Španović, narodni heroji.

⚔️ 10. 12. 1942. Prva i 6. krajiška NOU brigada 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, podržane korpusnim haubičkim divizionom, probile spoljnu odbranu, prodrle u utvrđeni San. Most, zauzele deo grada i zarobile oko 200 domobrana i 100 četnika, ali su odatle odbačene udarom u leđa od strane ustaša i četnika iz s. Sasine.

⚔️ 12. 12. 1942. Prva i 6. krajiška NOU brigada ponovo zauzele deo San, Mosta, ali su se u toku dana morale povući, jer je iz Prijedora u grad pristiglo pojačanje (jedan nemački bataljon).

⚔️ 28. 12. 1942. U Cazinu, od novih boraca iz Cazinske krajine i 3. bataljona 6. krajiške NOU brigade, formirana 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1943. U rejonu s. Đedovače i s. Brajića Tavana domobranska 2. brdska brigada, nadirući iz San. Mosta u više kolona, napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe ovladala tim rejonom. Protivnapadom jedinica NOVJ u toku noći i sutradan, 21. januara, neprijatelj je odbačen u San. Most.

⚔️ 22. 1. 1943. U rejonu s. Kamengrada, s. Đedovače i s. Brajića Tavana delovi domobranske 2. brdske brigade iz San. Mosta, podržani tenkovima, napali 6. krajišku NOU brigadu i zauzeli s. Đedovaču, s. Kamengrad i s. Husimovce.

⚔️ 23. 1. 1943. U rejonu s. Dabra, s. Eminovaca i s. Fajtovaca (kod San. Mosta) delovi domobranske 2. brdske brigade, potpomognuti tenkovima, napali jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ. Pokušaj prodora ka s. Dabru i s. Eminovcima je odbijen, ali je jedna kolona zauzela s. Fajtovce. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 20 konja s namirnicama, 8 pušaka, 1 mitraljez i nekoliko p. mitraljeza.

⚔️ 23. 1. 1943. Kod s. Umaca, s. Đedovače i s. Brajića Tavana delovi 6. krajiške NOU brigade na pali 12. četu domobranskog 10. pešadijskog puka i odbacili je u San. Most.

⚔️ 25. 1. 1943. Kod s. Đedovače, s. Brajića Tavana, s. Umaca i s. Eminovaca jedinice 6. krajiške NOU brigade i 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade odbili napad delova domobranske 2. brdske brigade i 737. puka nemačke 717. divizije iz San. Mosta. Neprijatelj je imao 70 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjeno: cela neprijateljska komora, minobacač, 10 mitraljeza, 40 p. mitraljeza, 15 metaka, četiri brdska i protivtenkovski top, 40 pušaka, 60 konja i radio-stanica.

⚔️ 11. 2. 1943. U rejonu s. Praštala i brda Otiša (kod San. Mosta) pukovska borbena grupa nemačke 187. rezervne pešadijske divizije napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, koje su se posle žestokih borbi povukle pravcem s. Tuk-Bobija - s. Jelašinovci - s. Grdanovci. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 23 mrtva i 37 ranjenih.

⚔️ 12. 2. 1943. Kod s. Tuk-Bobije, s. Jelašinovaca i s. Grdanovaca (blizu San. Mosta) pukovska borbena grupa nemačke 187. rezervne pešadijske divizije napala delove 6. krajiške NOU brigade. Posle žestoke borbe, u kojoj je imao 70 mrtvih i ranjenih, neprijatelj je prodro do s. Rustinog i s. Podgore Brda. U s. Jelašinovcima nemački vojnici su na zverski način pobili preko 400 lica.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Majkić-Japre i s. Benakovca (kod Bos. Krupe) jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede 14. četu nemačkog 369. pešadijskog puka i nanele joj gubitke od 9 mrtvih, 5 ranjenih i 18 zarobljenih vojnika i oficira, zaplenile 20 pušaka, 3 p. mitraljeza i 1 mitraljez, ubile 80 konja i uništile 3 kamiona.

⚔️ 20. 2. 1943. Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od 3. bataljona 5. krajiške NOU brigade, 2. čete 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade i jedne čete 6. krajiške NOU brigade formirana 12. krajiška NOU brigada (kao 12. krajiška NOU polubrigada), sastava dva bataljona, jačine oko 600 boraca.

⚔️ 1. 3. 1943. Kod s. Suvaje (na putu Bos. Petrovac - Bos. Krupa) 2. bataljon 6. krajiške NOU brigade napao iz zasede delove Tehničkog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, uništio i zapalio 8 kamiona, 1 oklopni auto, 1 tenk, 2 putnička automobila. 1 motocikl s prikolicom, te zaplenio 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i drugu ratnu opremu. Neprijatelj je imao 10 zarobljenih, 32 ranjena i 1 mrtvog.

⚔️ 9. 4. 1943. Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.

⚔️ 12. 5. 1943. U s. Bravsko (na putu Ključ - Bos. Petrovac) dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali jedan neprijateljski ojačani bataljon i izbacili iz stroja oko 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 9. 8. 1943. Delovi 6. krajiške udarne brigade i Ribničkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ rasterali jednu četničku brigadu i zauzeli Mrkonjić-Grad, koji je prethodnog dana bila napustila domobranska posada.

⚔️ 2. 10. 1943. U Livno ušla 6. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi ustaške 5. brigade, pod pritiskom, povukli ka Posušju.

⚔️ 24. 10. 1943. Dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u petočasovnoj borbi u rejonu Ribnjaka i s. Miljkovca, sprečili prodor dva ojačana bataljona domobrana iz Prijedora u San. Most. Poginulo je ili je ranjen veći broj domobrana, a zarobljeno ih je 10. Brigada je imala 3 poginula i 20 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1944. Na pruzi Banja Luka - Prijedor, između s. Omarske i s. Piskavice, delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništile neprijateljski voz od 5 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 18 mrtvih i 34 zarobljena vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Hambarinama (kod Prijedora), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete iz 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ Cvijo Kukolj, narodni heroj.

⚔️ 5. 3. 1944. U rejonu ž. st. Dubočaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) nemačke i ustaške jedinice iz Prijedora napale 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ. Brigada je, u jednodnevnoj borbi, nanela neprijatelju gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a ona je imala 5 mrtvih i 27 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 3. 1944. Na prostoriji s. Bišćani - s. Rizvanovići - s. Hambarine (kod Prijedora) 6. krajiška udarna brigada, u sadejstvu sa dvema četama 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, napala nemačke i ustaško-domobranske jedinice, te posle dvočasovne borbe, nanevši im gubitke od oko 70 mrtvih i 18 ranjenih, odbacila ih u Prijedor. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 31. 3. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz automatskog oružja neprijateljski voz i prisilili ga da se vrati u Prijedor. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 12 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 3. 4. 1944. Prvi bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo neprijateljsko uporište u s. Orljanima (kod Bihaća). Neprijateljski gubici: 4 mrtva i 6 zarobljenih. Bataljon je imao 1 mrtvog.

⚔️ 6. 4. 1944. U rejonu Bos. Krupe delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv dva domobranska bataljona, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jednog ustaškog bataljona koji je nadirao iz Bos. Krupe prema s. G. i D. Suvaji. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od oko 8 mrtvih. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 19. 5. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. divizije NOVJ napali uporište u s. Spahićima (kod Bihaća) i naneli neprijatelju gubitke od oko 10 mrtvih i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 25. 5. 1944. U Ripačkom klancu (kod Bihaća), za vreme drvarske operacije, nemački 92. motorizovani puk ceo dan vodio borbu protiv delova 6 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda i tek uveče uspeo da se probije do s. Vrtoča (kod Bos. Petrovca), kada se 6. krajiška brigada povukla prema Jedovniku (na pl. Vijencu).

⚔️ 26. 5. 1944. Nadirući od s. Vrtoča, nemački 92 motorizovani puk odbacio je 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i ušao u Bos. Petrovac i Drvar.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa 6. krajiška udarna brigada 4. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 77 poginulih i ranjenih vojnika.

⚔️ 5. 6. 1944. Na putu Mrkonjić-Grad-Glamoč (kod Jasenovog potoka) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od oko 18 mrtvih i većeg broja ranjenih. Brigada je imala 7 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 6. 1944. Na liniji s. Pecka - s. Busije (kod Bos. Krupe) dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili žestoke borbe protiv neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 60 mrtvih i 67 ranjenih. Bataljoni su imali 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - Oštrelj dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 17 kamiona (od kojih - 3 s vojnicima), te uništili sva motorna vozila i neprijatelju naneli gubitke od oko 60 mrtvih. Gubici bataljona: 2 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - s. Vrtoče dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 120 vojnika i posle dvočasovne borbe naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 23 zarobljena. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 p. mitraljeza, 34 puške, 11 pištolja, 6 automata i druga ratna oprema.

⚔️ 15. 7. 1944. Šesta krajiška brigada 4. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Gomjenici, proterala ih u Prijedor i nanela im gubitke od 30 mrtvih. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 1. 8. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 8. 1944. Na pruzi Ljubija-Prijedor 3. bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom srušio voz. Poginulo je 35 neprijateljskih vojnika. Gubici 6. brigade: 1 mrtav i 1 ranjen.

⚔️ 20. 8. 1944. Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeli s. Hambarine i odbacili neprijatelja u Prijedor.

⚔️ 0. 9. 1944. Na putu Travnik-Busovača, u borbi protiv nemačkih vojnika i ustaša, poginuo komandant 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ Mirko Vejinović, narodni heroj.

⚔️ 19. 9. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Učiteljsku školu, Fabriku duvana i Komandu mesta u Banjoj Luci.

⚔️ 22. 10. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 25. 11. 1944. Na putu Busovača-Lašva delovi 6. krajiške udare brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku motorizovanu kolonu jačine 30 kamiona i 6 tenkova. Neprijatelju su naneti gubici od 16 mrtvih i 7 ranjenih vojnika, a oštećena su 3 kamiona.

⚔️ 1. 12. 1944. Posle oštre borbe kod s. Banlaza (između Zenice i Žepča) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jednu nemačku četu koja je pokušala da se iz Zenice probije za Žepče. Poginulo je 50 a utopilo se u r. Bosni 10 nemačkih vojnika. Gubici delova 6. brigade: 1 poginuo i 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 12. 1944. Na putu Zenica-Žepče delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Banlazu i naneli neprijatelju gubitke od 16 mrtvih vojnika, a oni imali 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1944. Na pruzi Zenica-Žepče 1. bataljon 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao neprijateljsku kompoziciju s vojnicima i tom prilikom naneo neprijatelju gubitke od 83 mrtva i 60 ranjenih vojnika. Oštećeno je 6 vagona.

⚔️ 25. 12. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jednog bataljona RZK iz s. Rasna i s. Kovačića (kod Busovače) ka s. Han-Kumpaniji i ispad oko 200 nemačkih vojnika iz Busovače ka s. Topoli. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 44 poginula i 47 ranjenih vojnika. Gubici 6. brigade: 1 poginuo i 14 ranjenih boraca.

Dokumenti

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za reorganizaciju odreda u Šestu krajišku NOU brigadu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 20 oktobra 1942 god. štabovima Druge i Šeste krajiške NOU brigade za napad na neprijateljska uporišta na sektoru Stari Majdan - Stara Rijeka

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 22 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o probijanju iz Kozare Pete krajiške (kozarske) NOU brigade

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 25 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na Staru Rijeku i Stari Majdan

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih snaga u Bihaću i okolnim uporištima

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima neprijateljskih trupa i zaposjedanju položaja oko Došaca i Eminovaca

📜 Izvještaj političkog komesara Šeste krajiške brigade od 3 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu i štabu Šeste brigade o stanju prema Lušci Palanci i na sektoru Četvrte krajiške brigade

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 3 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu i štabu brigade o pokretu neprijatelja od Fajtovca do Podvidače

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i akcijama u vremenu od 2 do 12 novembra 1942 godine

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Šeste krajiške NOU brigade od 14 novembra 1942 god. štabu brigade o stanju i neprijateljskim snagama u Bosanskom Novom

📜 Izvještaj sekretara štaba Šeste krajiške NOU brigade od 19 novembra 1942 god. komandantu brigade o upućivanju municije jedinicama

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 25 novembra 1942 god. referentu saniteta Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na LJubiju i o nestašici sanitetskog materijala

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Šeste krajiške NOU brigade od 2 decembra 1942 god. štabu brigade o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Sanskom Mostu i okolnim uporištima

📜 lzveštaj zamenika političkog komesara Četvrtog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 2. decembra 1942. Okružnom komitetu KPJ za Grmeč

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 1. januara 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o partijskom radu

📜 Zapisnik sa savetovanja političko-partijskih rukovodilaca 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 3. i 4. januara 1943. godine

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Sanskog Mosta i o dolasku njemačke divizije iz Prijedora u Sanski Most

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 januara 1943 god Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Dedovače i Brajić Tavana i o stanju na sektoru korpusa

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 5 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o aktivnosti neprijatelja i zahtjev da Šesta krajiška NOU brigada napadne Hrustovo

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 10 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Bravsko i gubljenju veza sa Drugom, Petom i Šestom krajiškom NOU brigadom

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 19 februara 1943 god. komandantu brigade o pokretu neprijateljskih trupa iz Donjih i Gornjih Petrovića u Vojevac i o rasporedu bataljona

📜 Uputstvo Štaba 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 27. februara 1943. štabovima bataljona o pružanju pomoći za sređivanje i učvršćenje pozadine poremećene tzv. četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Izvještaj štaba Četvrte divizije od 4 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama Pete i Šeste krajiške brigade protiv neprijatelja na Grmeču i Kozari

📜 Dopis štaba Druge krajiške NOU brigade od 8 marta 1943 god. štabu bataljona Šeste krajiške NOU brigade o potrebi zaposjedanja položaja kod Čađavice

📜 Naređenje štaba Šeste krajiške NOU brigade od 14 marta 1943 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na sektoru Sanica, Dabar, Stari Majdan, Sokolište i Kršlje

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 16 marta. 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o upućivanju Šeste krajiške brigade i Ribničkog bataljona u napad na Ključ

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. štabu Šeste krajiške NOU brigade za pokret na sektor Han Kola

📜 Naređenje štaba Šeste krajiške NOU brigade od 5 aprila 1943 god. štabovima bataljona da povećaju budnost

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 6. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Obavještenje štaba Šeste krajiške brigade od 16 aprila 1943 god. štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade o brojnom stanju i naoružanju Brigade

📜 Naređenje Štaba Šeste krajiške NOU brigade od 5 maja 1943 god. Štabu Prvog bataljona za smotru i upućivanje boraca u novoformirani podgrmečki NOP odred

📜 Naređenje Štaba Šeste krajiške NOU brigade od 5 maja 1943 god. štabovima bataljona o rasporedu i zadacima bataljona na sektoru Podgrmeča

📜 Naređenje Štaba Šeste krajiške NOU brigade od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za dalji rad

📜 Naređenje Šeste krajiške NOU brigade od 8 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama da pošalju oružje novoformiranom Podgrmečkom odredu

📜 Izveštaj vršioca dužnosti zamenika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 9. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške NOU brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 25 avgusta 1943 godine

📜 Izveštaj političkog komesara 6. krajiške NOU brigade od 30. avgusta 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije

📜 Izveštaj Politodela 6. krajiške NOU brigade od 8. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. Štabu Šeste i Trinaeste brigade za zatvaranje pravca Banja Luka-Sitnica-Čađavica-Mrkonjić Grad

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. krajiške NOU brigade od 26. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 7 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama kod želj. st. Baltina Bara i o posjedanju položaja

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 10 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rušenju željezničkog mosta na Sani

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o borbama na prostoriji oko Prijedora i radu jedinica od 25 oktobra do 10 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o borbama oko Prijedora i radu jedinica od 15 do 25 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 25 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akciji na željezničkoj pruzi Kozarac - Omarska i o prebacivanju bataljona na nove položaje

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvima na prostoriji Kozarac - Ivanjska u vremenu od 10 do 25 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na Banju Luku i o akcijama na želj. pruzi Omarska - Piskavica u vremenu od 25 decembra 1943 do 10 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Prijedor - Piskavica u vremenu od 10 do 25 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama od 10. do 25. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 11. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bišćana, Rizvanovića i Hambarina

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 29. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvima od 10. do 25. marta

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 28. aprila 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod Čardaka i Gudavca

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 1. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama kod Zloimenjaka, Gudavca i Suvaje

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 6. brigade 4. NOU divizije od 4. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u brigade

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu Brigade u maju

📜 Brojno stanje ljudstva i borbenih sredstava 6. krajiške brigade na dan 1. juna 1944. godine

📜 Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. juna 1944. o pohvali 1. bataljona 6. krajiške brigade za hrabrost i požrtvovanje u toku drvarske operacije

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 6. brigade 4. NOU divizije od 4. jula 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj sekretara brigadnog komiteta SKOJ-a 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 4: avgusta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o savetovanju skojevskih rukovodilaca u brigadi

📜 Pregled brojnog stanja članova KPJ i SKO-a 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 1. septembra 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 10. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o napadu na Prijedor i Cikote

📜 Pregled brojnog stanja partijske i skojevske organizacije 6. brigade 4. NOU divizije od 1. novembra 1944. godine

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 5. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 17. novembra 1944. Štabu 6. krajiške brigade za rušenje komunikacije Lašva - Han- -Kumpanija - Travnik

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 17. novembra 1944. Štabu 6. krajiške brigade za rušenje komunikacije Lašva - Han- -Kumpanija - Travnik

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 26. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u rejonu Zenice

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 26. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u rejonu Zenice

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 9. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Vranduk - Topčić Polje

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Zenica - Travnik

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 30. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Busovača - Travnik

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 31. decembra 1944. štabu 7. krajiške brigade da preuzme položaje 6. krajiške brigade i privremeno se stavi pod Komandu Štaba 4. NOU divizije

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 22. februara 1945. Štabu 6. krajiške brigade da izvrši jači pritisak na komunikaciju željeznička stanica Busovača - Zenica

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 28. februara 1945. godine

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Operacija Schwarz Topusko Zarobljenici u ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 2. gorski zdrug (NDH) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Druga banjalučka operacija Borbe u Hrvatskoj 1942. Hrvatsko domobranstvo Ključ 1. krajiški partizanski odred Sarajevo SKOJ 10. krajiška divizija NOVJ Sanski Most Vermaht u Jugoslaviji Banja Luka Operacija Weiss 2. krajiška udarna brigada Sarajevska operacija Kurirska služba u ratu 4. krajiška udarna brigada 8. banijska udarna brigada 12. krajiška udarna brgada 39. krajiška divizija NOVJ Bihaćka operacija Prijedor Četnici u drugom svetskom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Sanitet u ratu 1. krajiška udarna brigada Mrkonjić Grad Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bitka za Prijedor 1944. Bosanski Novi 8. krajiška brigada Završne operacije u Jugoslaviji Žepče Borbe u Slavoniji 1945. 187. rezervna divizija Politički komesari u NOR-u 717. pešadijska divizija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 714. pešadijska divizija 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bihać Cazin Zasede u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Travnik 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu 5. ustaška brigada Bosanski Petrovac 7. krajiška udarna brigada Bugojno Posušje 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Hercegovini 1943. 114. lovačka divizija Narodni heroji Jugoslavije Partizanke Podgora Napad NOVJ na Sanski Most 1942. Josip Broz Tito Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Zenica Travnik Diverzije u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Kiseljak Bosanska Krupa