Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Podgora u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 9. 1942. U s. Podgori (kod Makarske) italijanski vojnici ubili političkog delegata voda u partizanskom bataljonu -Jozo Jurčević- Stjepana Pavliča Pipa, narodnog heroja.

⚔️ 20. 10. 1942. U Podgori formiran SNO odbor za srez Makarsku.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Podgori (kod Makarske), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, uspostavljena postaja Ratne mornarice.

⚔️ 31. 12. 1942. Jedinice postaje Ratne mornarico iz Podgore i Primorski vod partizanskog bataljona -Vid Mihaljević-, u borbi sa ustašama i italijanskim vojnicima, zaplenili toga dana i sutradan 6 brodova (trabakula) u vodama južne Dalmacije. U brodovima je bilo oko 15 vagona hrane.

⚔️ 23. 1. 1943. U s. Podgori (kod Makarske) formiran 1. mornarički NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 12. 2. 1943. Kod s. Tuk-Bobije, s. Jelašinovaca i s. Grdanovaca (blizu San. Mosta) pukovska borbena grupa nemačke 187. rezervne pešadijske divizije napala delove 6. krajiške NOU brigade. Posle žestoke borbe, u kojoj je imao 70 mrtvih i ranjenih, neprijatelj je prodro do s. Rustinog i s. Podgore Brda. U s. Jelašinovcima nemački vojnici su na zverski način pobili preko 400 lica.

⚔️ 25. 3. 1943. Kod s. Zadolja i s. Podgore (blizu Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napale kolonu 71. bataljona crnih košulja koja je nadirala iz garnizona Ribnice ka s. Podgori. Energičnim jurišem brigade su razbile neprijatelja i odbacile ga u polazni garnizon. Istovremeno su ostale brigade vodile uspešne borbe i zadržavale neprijatelja iz s. Dolenje Vasi i s. Jurjevice.

⚔️ 23. 10. 1943. Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1943. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1942. Mornarica NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Sloveniji 1943. Makarska 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Weiss 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) 187. rezervna divizija 9. dalmatinska divizija NOVJ Korčula 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Operacija Landsturm Borbe u Hrvatskoj 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Sanski Most Operacija Albia Metković 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 6. krajiška udarna brigada Operacija Jesenji pljusak Borbe u Dalmaciji 1943. 26. dalmatinska divizija NOVJ Pelješac 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu