Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Operacija Albia

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- otpočeli napad na neprijateljska uporišta u selima Župi, Slivnu, Zagvozdu, Raščanima i Krstaticama (kod Makarske). U borbama do 8. avgusta oni su ih zauzeli, održali manifestacione zborove i formirali seoske NO odbore. Zaplenjeno je 40 pušaka i 1500 metaka.

⚔️ 12. 8. 1942. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

⚔️ 12. 8. 1942. Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

⚔️ 12. 8. 1942. Na području Biokova delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Bergamo-, u sadejstvu sa ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama, otpočeli napad protiv dalmatinskih jedinica. U borbama do 2. septembra oni su prisilili partizanski bataljon -Jozo Jurčević- da se povuče u pravcu Aržana, a zatim su popalili mnoga sela i pobili nevino stanovništvo.

⚔️ 16. 8. 1942. Kod s. Studenca (blizu Imotskog) delovi 1. proleterske NOU brigade napali i razbili ustaše i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 0. 9. 1942. Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

⚔️ 3. 9. 1942. U s. Podgori (kod Makarske) italijanski vojnici ubili političkog delegata voda u partizanskom bataljonu -Jozo Jurčević- Stjepana Pavliča Pipa, narodnog heroja.

⚔️ 7. 9. 1942. Iz Kupresa oko 3.000 ustaša i domobrana otpočelo prodor duž komunikacije Kupres-Šujica-Duvno-Posušje-Imotski. Iskoristivši nedovoljno sadejstvo 1. proleterske i 4. crnogorske NOU brigade, ustaše i domobrani su za 4 dana, uz manje borbe, zauzeli Šujicu i Duvno i uspostavili vezu sa svojim garnizonima u Posušju i Imotskom, uz put spalivši više sela.

Dokumenti

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Imotski od 3 kolovoza 1942. narodu Imotske krajine u povodu ustaških zločina

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Izvještaj štaba Bataljona Jozo Jurčević od 11 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj Krajini

📜 Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 11. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj krajini

📜 Naređenje komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942 god. za izvođenje operacije Albia

📜 Naređenje Komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942. za izvođenje operacije »Albia«

📜 Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1942 god. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju Albia

📜 Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26. kolovoza 1942. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju »Albia«

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Štabu Herce-govačke brigade da se jače angažiraju prema Imotskom jer je neprijatelj poduzeo ofanzivu na Južnodalmatinski odred

📜 Vanredno saopštenje Šestog armijskog korpusa od 2 rujna 1942 god. o rezultatima operacije Albia izvršene na području Biokova

📜 Pohvala Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 rujna 1942 god. talijanskim jedinicama koje su učestvovale u operaciji Albia

📜 Izvanredno saopćenje Šestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. o rezultatima operacije »Albia« izvršene na području Biokova

📜 Pohvala Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 2. rujna 1942. talijanskim jedinicama koje su sudjelovale u operaciji »Albia«

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Udbina 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Sinj Kupres Saradnja četnika sa okupatorom Livno Mario Roatta Četnici u drugom svetskom ratu Dobrosav Jevđević 10. hercegovačka udarna brigada Duvno Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. proleterska udarna brigada Makarska 18. pešadijska divizija Messina Prozor Imotski Borbe u Hercegovini 1942. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Borbe za Livno 1942. Podgora Bosansko Grahovo 6. italijanski armijski korpus Italijanski zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 18. italijanski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Genocid u NDH Sušak 15. pešadijska divizija Bergamo Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Posušje Operacija Alfa