Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bosanski Petrovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 76 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Rašinovcu (kod Bos. Petrovca) komandant Oblasnog vojnog štaba za Bos. krajinu formirao SK KPJ i Sreski vojni štab za Bos. Petrovac i preneo direktive CK KPJ o formiranju odreda i otpočinjanju ustanka.

⚔️ 18. 7. 1941. U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca), na sastanku rukovodilaca Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos. krajinu i članova Sreskog komiteta KPJ za Bos. Grahovo, formiran Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu i preneta direktiva CK KPJ za formiranje odreda i otpočinjanje ustanka.

⚔️ 29. 7. 1941. Gerilski odredi Podgrmeča izvršili prve napade: zauzeli veliki broj sela i uništili žand. st. Lanište, Majkić-Japru, Benakovac, Lušči-Palanku, Drenovo Tjesno, G. Sanicu, Bravsko, rudnik boksita u Suvaji i električnu centralu u s. Gudavcu, napali Bos. Krupu, Budimlić-Japru i D. Sanicu i porušili komunikacijske veze Bos. Krupe sa Bihaćem, San. Mostom, Bos. Petrovcem i Ključem.

⚔️ 2. 8. 1941. Gerilski odredi Štaba za Bos. Grahovo i okolinu zauzeli raskrsnicu puteva Vrtoče i žand. st. Lipu, i time odsekli neprijateljski garnizon u Bos. Petrovcu.

⚔️ 8. 8. 1941. Na putu između Bravskog i Bos. Petrovca gerilski odredi uništili domobransku snabdevačku kolonu (7 kamiona i 120 vojnika) koja se iz Ključa probijala u Bos. Petrovac (samo 30 vojnika se vratilo u Ključ).

⚔️ 8. 8. 1941. Četiri gerilska odreda Sreskog štaba za Bos. Petrovac zauzeli s. Krnjeušu (kod Bos. Petrovca) većim delom uništili posadu (jednu domobransku četu).

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Bihaća i Bos. Krupe dva domobranska bataljona, ojačana tenkovima, posle dvodnevnih borbi deblokirala Bos. Petrovac, čiji su garnizon gerilski odredi Sreskog štaba za Bos. Petrovac držali u blokadi deset dana.

⚔️ 20. 8. 1941. Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi na frontu prema Bos. Petrovcu reorganizovani u 1. bataljon -Sloboda- Drvarske brigade. Time je Sreski štab za Bos. Petrovac prestao da postoji.

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 27. 8. 1941. Iz zasede na putu Bravsko - Bos. Petrovac delovi 1. bataljona Drvarske brigade razbili jedan polubataljon 10. domobranskog puka.

⚔️ 31. 8. 1941. U s. Krnjeuši (kod Bos. Petrovca) delovi Drvarske brigade razbili jednu domobransku četu i zauzeli selo.

⚔️ 0. 9. 1941. Delovi 1. i 2. bataljona Drvarske brigade uništili dve čete 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka u uporištu Vrtoče (kod Bos. Petrovca). Zaplenjeno: 4 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i veliki broj pušaka.

⚔️ 25. 9. 1941. Oko 7 ustaško-domobranskih bataljona iz Bihaća, Bos. Krupe, San. Mosta i Bos. Petrovca, iskorišćujući uspehe italijanskih jedinica počeli akciju čišćenja šireg rejona Bos. Petrovca savlađujući jak otpor dva bataljona Drvarske brigade. U cetvorodnevnim borbama oni su ovladali komunikacijama između tih garnizona, spojili se sa delovima divizije -Sasari- kod Oštrelja i zauzeli Kulen-Vakuf.

⚔️ 30. 11. 1941. Na zboru izabran opštinski NO odbor Bos. Petrovo Selo, sa sedištem u Kakmužu (srez Gračanica). Odbor je imao mehaničku i stolarsku radionicu, radionicu za izradu ručnih bombi, magacine hrane itd.

⚔️ 0. 12. 1941. Izabrani opštinski NO odbori Bukovača, Smoljana i Krnjeuša (kod Bos. Petrovca).

⚔️ 0. 1. 1942. U selima oko Bos. Petrovca 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda razoružao preko 60 četnika. Time je na sektoru tog odreda, posle krize, otpočela odlučna borba i protiv četnika.

⚔️ 3. 1. 1942. U s. Risovcu (kod Bos. Petrovca) otpočela dvodnevna okružna konferencija KPJ za Drvar; analizirano je stanje svih partijskih organizacija, imenovan je OK SKOJ-a i doneti su zaključci da se u svim selima formiraju opštinski NO odbori i da otpočne razoružavanje četnika.

⚔️ 23. 1. 1942. U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda zarobili 21 italijanskog vojnika.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod s. Medenog Polja (blizu Bos. Petrovca) dva voda 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda razbili jednu ojačanu četu italijanske divizije -Sasari- i manji broj četnika (oko 300 vojnika) te ubili i ranili oko 80 vojnika i oficira, zarobili 2 oficira i zaplenili 80 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 2 topa 65 mm.

⚔️ 0. 3. 1942. Po odluci I oblasne konferencije KPJ za Bos. krajinu, održane 21-23. februara u Skender-Vakufu, formiran 5. krajiški NOP odred, za dejstva na teritoriji srezova Bos. Petrovac, Drvar, Bos. Grahovo i na jednom delu teritorije livanjskog i glamočkog sreza.

⚔️ 0. 3. 1942. U selu Vodenici (kod Bos. Petrovca), na konferenciji svih članova 6 opštinskih NO odbora i većine članova seoskih NO odbora, izabran SNO odbor za Bosanski Petrovac.

⚔️ 20. 3. 1942. Kod s. Bukovače (blizu Bos. Petrovca) 50 domobrana i 2 oficira iz garnizona Bos. Petrovac, po prethodnom dogovoru, predali se jedinicama 5, krajiškog NOP odreda.

⚔️ 7. 4. 1942. Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.

⚔️ 4. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Sasari- i trupe Zadra (oko dva puka sa ojačanjima i nešto četnika) prodrli iz Drvara i Ključa ka Bos. Petrovcu. Delovi 3. i 1. krajiškog NOP odreda naneli su im gubitke od nekoliko stotina izbačenih iz stroja ali su se italijanske jedinice sutradan probile i deblokirale okruženi Bos. Petrovac.

⚔️ 5. 5. 1942. Kod s. Bravskog (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 1. i 5. krajiškog NOP odreda razbili 7. fašistički bataljon italijanske divizije -Sasari-. U borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara Vođeničke čete 5. krajiškog NOP odreda Đuro Pećanac, narodni heroj.

⚔️ 17. 5. 1942. U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) četiri čete 5. krajiškog NOP odreda razbile dve čete italijanskog 4. bersaljerskog puka, zaplenivši 2 topa, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 30 pušaka, i time odsekle Bos. Petrovac od Oštrelja i Drvara. Tako je garnizon u Bos. Petrovcu ponovo blokiran.

⚔️ 25. 5. 1942. Pod pritiskom 5. i 1. krajiškog NOP odreda, delovi italijanske divizije -Sasari-, ustaše i četnici pod borbom se povukli iz Bos. Petrovca u Drvar.

⚔️ 26. 5. 1942. Tri čete 5. krajiškog NOP odreda ušle u Bos. Petrovac, razoružale domobransko-žandarmerijsku posadu i zaplenile 103 puške.

⚔️ 0. 8. 1942. U s. Međugorju (kod Bos. Petrovca) formirana Centralna vojnotehnička radionica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.

⚔️ 3. 9. 1942. Referent saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio poziv svim lekarima na oslobođenim teritorijama da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu.

⚔️ 25. 9. 1942. U Bosanskom Petrovcu otpočeo trodnevni I kongres lekara - partizana, uz prisustvo 48 delegata iz NOP i DV Jugoslavije i s terena. Raspravljalo se o nizu stručnih pitanja. Upućen je apel lekarima i studentskoj omladini na neoslobođenoj teritoriji da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi. Pored toga, upućena su pozdravna pisma Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije i sovjetskim, engleskim i američkim lekarima.

⚔️ 29. 9. 1942. U s. Smoljani (kod Bos. Petrovca) otpočeo Viši partijski kurs pri Oblasnom komitetu KPJ za Bos. krajinu. Kurs, je, s manjim prekidima, postojao do kraja rata.

⚔️ 8. 10. 1942. U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) nastavljeno izlaženje -Borbe-, organa KPJ. List je izlazio do 27. februara 1943.

⚔️ 7. 11. 1942. Na svečanosti u Bos. Petrovcu vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, u ime VŠ i CK KPJ, predao ratnu zastavu 1. proleterskoj NOU brigadi i tim povodom održao govor.

⚔️ 10. 11. 1942. U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca) otpočeo dvodnevni rad I oblasne konferencije SKOJ-a za Bos. krajinu. Izabran je novi Oblasni komitet SKOJ-a; detaljno su razrađeni zadaci i forme budućeg rada i usvojena je rezolucija u kojoj su sumirani uspesi omladine Bos. krajine u NOP-u.

⚔️ 0. 12. 1942. U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Žena danas-, organa AFŽ-a Jugoslavije.

⚔️ 1. 12. 1942. U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Narodno oslobođenje-, organa AVNOJ-a. List je doneo ceo tok I zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 6. 12. 1942. U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

⚔️ 0. 1. 1943. U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1943. U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu umro od tifusa bivši komandir čete u 2. bataljonu Nikšićkog NOP odreda Pero Giljan, narodni heroj.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 15. 1. 1943. Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar i član CK SKOJ-a Rato Dugonjić krenuli iz s. Drinića (kod Bos. Petrovca) u Sloveniju radi upoznavanja s tamošnjom vojnom i političkom situacijom i radi pomoći u radu sa omladinom.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 30. 1. 1943. U s. Driniću (kod Bos. Petrovca), usled tzv. četvrte neprijateljske ofanzive, prestala da radi štamparija VŠ NOV i POJ. (Za vreme petomesečnog rada štamparija je izdala 18 brojeva -Borbe-, dva -Biltena Vrhovnog štaba-, dva broja -Vojno-političkog pregleda-, dva broja -Omladinske borbe-, jedan broj -Žene danas-, jedan broj -Krajiškog partizana-, -Osnove lenjinizma- u 2.200 primeraka, jedan broj -Proletera- i dr. Ukupno je odštampano 68 publikacija u 181.147 primeraka i 2,001.368 stranica.)

⚔️ 1. 2. 1943. Komandant nemačkih snaga u Hrvatskoj general Rudolf Liters naredio svojim jedinicama da preduzmu koncentričan napad na jedinice NOV i POJ na pl. Grmeču. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- dobila je zadatak da nastupa ka Bos. Petrovcu i pročešlja južne padine pl. Grmeča, a nemačka 369. legionarska divizija - da pročešlja severne padine; jedan puk nemačke 717. pešadijske divizije trebalo je da ovlada terenom severno od puta s. Gudavac - San. Most, a ostale snage da zauzmu Bos. Petrovac.

⚔️ 6. 2. 1943. Kod s. Lastve (blizu Bos. Petrovca) nemačke snage napale jedinice 8. krajiške NOU brigade, ali su, posle dvodnevnih borbi i nekoliko protivnapada, odbijene prema s. Vrtoču. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 minobacača, 12 pušaka i 31 tovarni konj s ratnim materijalom.

⚔️ 6. 2. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ u pravcu Bos. Petrovca i zauzeli s. Prkose i s. Orašac (kod Kulen-Vakufa).

⚔️ 7. 2. 1943. U Bos. Petrovac ušli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 8. 2. 1943. Kod s. Jasenovca i brda Debele strane i Cigelja (na putu Bos. Petrovac - Ključ) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačke 717. pešadijske divizije napali delove 5. udarne divizije NOVJ. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada jedinice 5. udarne divizije NOVJ su se povukle u pravcu s. Bravskog i s. Prisjeke.

⚔️ 9. 2. 1943. Kod s. Bravskog Vaganca (blizu Bos. Petrovca) delovi 5. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede i posle kraće borbe razbili manju kolonu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 60, zarobljeno 20 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok su krajiške brigade imale 1 mrtvog i 4 ranjena. Zaplenjeno: 1 minobacač sa 2 sanduka mina, 1 mitraljez, 1 radio-stanica, 1 p.mitraljez, 6 automata, 30 pušaka. 22 konja i cela komora sa municijom i drugom opremom.

⚔️ 1. 3. 1943. Kod s. Suvaje (na putu Bos. Petrovac - Bos. Krupa) 2. bataljon 6. krajiške NOU brigade napao iz zasede delove Tehničkog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, uništio i zapalio 8 kamiona, 1 oklopni auto, 1 tenk, 2 putnička automobila. 1 motocikl s prikolicom, te zaplenio 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i drugu ratnu opremu. Neprijatelj je imao 10 zarobljenih, 32 ranjena i 1 mrtvog.

⚔️ 12. 3. 1943. Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 2. krajiške NOU brigade napao iz zasede kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 12 nemačkih vojnika i oficira i uništeno 8 kamiona sa 80 buradi benzina.

⚔️ 13. 3. 1943. Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 2. bataljon 8. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 13 a ranjeno 6 nemačkih vojnika, uništena su 2 kamiona i zaplenjena su 2 p. mitraljeza.

⚔️ 31. 3. 1943. U Bos. Petrovac, Drvar i Bos. Grahovo ušle jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pošto su se neprijateljske snage blagovremeno povukle.

⚔️ 9. 4. 1943. Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 3. bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništio iz zasede ojačanu četu 741. puka nemačke 114. lovačke divizije, zaplenivši 10 p. mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

⚔️ 11. 4. 1943. Kod Paunovca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 2. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništili iz zasede snabdevačku kolonu (sa obezbeđenjem) 741. puka nemačke 114. lovačke divizije (7 kamiona i 3 motocikla).

⚔️ 20. 4. 1943. Koncentričnim napadom iz Bos. Novog, Bos. Krupe, Bos. Petrovca, Ključa i San. Mosta nemačka 114. lovačka divizija (bez dva bataljona), ojačana bataljonom nemačke 187. rezervne divizije, domobranskom 3. brdskom brigadom i delovima 10. pešadijskog puka, otpočela drugu grmečku operaciju -Oto-, u kojoj je pokušala da 4. udarnu diviziju NOVJ nabaci na pl. Grmeč i tu je razbije, ali je ova divizija veštim manevrom i infiltracijom u pozadinu, izbegla udar nadmoćnog neprijatelja. Zbog neuspeha neprijatelj je posle 5 dana obustavio operaciju.

⚔️ 12. 5. 1943. U s. Bravsko (na putu Ključ - Bos. Petrovac) dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali jedan neprijateljski ojačani bataljon i izbacili iz stroja oko 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 17. 7. 1943. Na pruzi Doboj-Tuzla 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile po jednu četu domobrana, četnika i milicije i zauzele s. Bos. Petrovo Selo i s. Miričinu. U zauzetim selima su spalile ž. stanice i srušile most na r. Spreči.

⚔️ 28. 8. 1943. Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

⚔️ 23. 2. 1944. Na aerodrom kod Bos. Petrovca avionom stigla iz Barija (u Italiji) sovjetska vojna misija pri VŠ NOV i POJ, sa generalom Kornejevom na čelu. Ona je sutradan došla u Drvar, u sedište VŠ NOV i POJ.

⚔️ 25. 5. 1944. U Ripačkom klancu (kod Bihaća), za vreme drvarske operacije, nemački 92. motorizovani puk ceo dan vodio borbu protiv delova 6 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda i tek uveče uspeo da se probije do s. Vrtoča (kod Bos. Petrovca), kada se 6. krajiška brigada povukla prema Jedovniku (na pl. Vijencu).

⚔️ 25. 5. 1944. Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

⚔️ 25. 5. 1944. U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

⚔️ 26. 5. 1944. Nadirući od s. Vrtoča, nemački 92 motorizovani puk odbacio je 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i ušao u Bos. Petrovac i Drvar.

⚔️ 3. 6. 1944. Iz zasede na putevima s. Vrtoče - s. Gorijevac i s. Vrtoče - Bos. Petrovac delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve neprijateljske kolone. Poginulo je 55 neprijateljskih vojnika i uništena su 3 kamiona.

⚔️ 4. 6. 1944. Na putu s. Krnjeuša - Bos. Petrovac dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu, uništili 12 kamiona i naneli neprijatelju gubitke od oko 210 mrtvih i 240 ranjenih. Bataljoni su imali 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 5. 6. 1944. Na putu s. Oštrelj - Bos. Petrovac jedinice 4. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu jačine 30 kamiona, te joj nanele gubitke od 120 mrtvih i više ranjenih i uništile 16 kamiona. Jedinice 4. udarne divizije NOVJ imale su 4 ranjena borca.

⚔️ 7. 6. 1944. Kod s. Vojića (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv ustaško-domobranskog bataljona i naneli mu gubitke od 13 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 10. 6. 1944. Blizu s. Otaševca (kod Drvara) dva bataljona 1. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodili borbu protiv neprijatelja koji ih je napao iz Drvara i od Bos. Petrovca. Bataljoni su pretrpeli gubitke od 2 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - Bihać jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale nemačku kolonu jačine preko 200 motornih vozila i tom prilikom oslobodile 30 žena i dece iz s. Vrtoča i s. Teočaka, koje su nemački vojnici poterali za Bihać. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 9 mrtvih i 24 ranjena. Minom je uništen 1 tenk i 1 kamion.

⚔️ 14. 6. 1944. Kod s. Oklinaca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale domobransku kolonu jačine jednog bataljona i 22 kamiona i nanele joj gubitke od 60 mrtvih, više ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i jednog ranjenog. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 mitraljez, 8 pušaka, 6000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 16. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - Oštrelj dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 17 kamiona (od kojih - 3 s vojnicima), te uništili sva motorna vozila i neprijatelju naneli gubitke od oko 60 mrtvih. Gubici bataljona: 2 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - s. Vrtoče dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 120 vojnika i posle dvočasovne borbe naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 23 zarobljena. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 p. mitraljeza, 34 puške, 11 pištolja, 6 automata i druga ratna oprema.

⚔️ 23. 6. 1944. Jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile jednodnevnu borbu protiv neprijatelja koji se kretao iz Bos. Petrovca za s. Smoljanu. Neprijatelj je imao 18 mrtvih i 14 ranjenih, a jedinice NOVJ - 4 ranjena borca.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod Lipe (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 8 krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu jačine 300 vojnika sa 19 kamiona, te joj nanela gubitke od 160 mrtvih i 90 ranjenih vojnika i uništila 19 kamiona. Brigada je imala 6 mrtvih i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 7. 1944. U blizini Bos. Petrovca Drvarsko-petrovački NOP odred napao neprijateljsku kolonu jačine 40 kamiona i 7 tenkova, te joj naneo gubitke od 80 mrtvih i većeg broja ranjenih i uništio 15 kamiona. Odred je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 7. 1944. Na putu s. Vrtoče - Bos. Petrovac delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 20 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika (a sami imali 5 ranjenih boraca). Zaplenjeno je 5 pušaka i nešto druge ratne opreme.

⚔️ 1. 8. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 8. 1944. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u s. Gorijevcu, Ripačkom klancu i s. Vrtočama (na putu Bihać - Bos. Petrovac) i posle oštre borbe naneli mu gubitke od 68 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 4. divizije: 22 mrtva i 60 ranjenih.

⚔️ 14. 8. 1944. Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 42 mrtva i 12 ranjenih. Gubici 8. brigade: 4 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 29 pušaka, 4 pištolja, 11 ručnih bombi, 3000 metaka i ostala ratna oprema.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 1. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 16 mrtvih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog Gubici 8. brigade: 1 poginuo borac. Zaplenjene su 3 puške, 4 bombe i 1.100 metaka.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Oštrelja (blizu Bos. Petrovca) delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva i 47 ranjenih vojnika.

⚔️ 19. 8. 1944. Na putu Bihać - Bos. Petrovac (rejon s. Duhovskog) dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali artiljerijski divizion nemačke 373. legionarske divizije. U borbi je poginulo 129 a ranjeno preko 50 nemačkih vojnika, a 8. brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 8. 1944. U rejonu s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 7 ranjenih vojnika. Gubici delova 8. brigade: 2 ranjena borca.

⚔️ 0. 9. 1944. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Bos. Petrovac. Predalo se oko 500 domobrana.

Dokumenti

📜 Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

📜 Naredba Štaba gerilskih odreda za Srez Bos. Grahovo i okolinu od 19 avgusta 1941 god. rukovodstvu gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca za pojačanje budnosti prema neprijateljskim agentima

📜 Izvještaj Komande gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Štabu gerilskih rdreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu o sastavu komandnog kadra i naoružanju gerilskog odreda u Javorju

📜 Naredba Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. za organizovanje mjesne narodne vlasti

📜 Naređenje Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Komandi gerilskih odreda Crljivica o dužnostima političkog komesara i komandira i pojačanju budnosti prema neprijateljskim agentima

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Bihać od 19 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na vojne kamione na putu Bosanski Petrovac - Vrtoče

📜 Naredba Štaba Prvog bataljona Sloboda od 20 avgusta 1941 god. o reorganizaciji gerilskih odreda sa područja Oštrelja i Bosanskog Petrovca

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za napadanje neprijatelj-skog transporta na putu Bos. Petrovac-Bravsko

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Komandi Prekajskog gerilskog odreda za izvođenje akcija na komunikaciji Bos. Petrovac-Bravsko-Ključ

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 24 avgusta 1941 god. Četvrtom gerilskom odredu za sadejstvo pri odbrani Oštrelja i prenošenje naređenja Petom gerilskom odredu za vršenje prepada na Bos. Petrovac

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 25 avgusta 1941 god. Komandi Drugog gerilskog odreda za gonjenje razbijene ustaško-domobranske vojske kod Bos. Petrovca i čvrsto držanje položaja

📜 Izvještaj Gerilskog informacionog biroa o borbama Prvog bata-ljona Sloboda protiv ustaša i domobrana na sektoru Bosanskog Petrovca od 23 do 26 avgusta 1941 godine

📜 Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 31 avgusta 1941 god. Komandi Prekajskog ggrilskog odreda o smjeni njegovog ljudstva na položajima prema Bos. Petrovcu i rezultatima akcija kod Bravskog Vaganca i Smoljane

📜 Izvještaj zapovednika opužničkog krila Bosanski Petrovac od 31 avgusta 1941 god. o borbi protiv partizana na putu Bravsko - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj komandnra čete u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o izvršenom napadu na željezničku stanicu Petrovo Selo

📜 Izvještaj komandira čege u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o akciji u Kamenici i okolnim selima

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 1 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi na sektoru Krnjeuša - Bos. Petrovac - Bravski Vaganac

📜 Izvještaj oružničkog krila Bosanski Petrovac od 2 septembra 1941 god. o napadu na domobranske garnizone u Krnjeuši i Vrtoču

📜 Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 3 septembra 1941 god. partizanskom odredu u Plitvičkom LJeskovcu o borbama oko Bos. Petrovca

📜 Izveštaj Zapovedništva Divizijskog područja Bosanski Petrovac od 4. septembra 1941. o upućivanju kaznene ekspedicije u Krnjeušu i Vrtoče

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 18 septembra 1941 god. komandiru Četvrtog odreda za formiranje jurišnog odreda radi izvođenja brzih i iznenadnih akcija na pravcima Bosanski Petrovac - Bravsko i Bravsko - Sanski Most

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ribničkog partizanskog bataljona za zatvaranje pravaca i komunikacija Ključ - Bosanski Petrovac i Ključ - Čađavica i obavještenje o rezultatima borbe protiv Italnjana kod Resanovaca

📜 Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 20 septembra 1941 god. Komandi Trećeg partizanskog odreda o osnivanju odbora za ishranu stanovništva Sreza Bosanski Petrovac i nadležnosti toga odbora

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 25 septembra 1941 god. komandama Trećeg, Petog i Šestog odreda za upućivanje pojačanja Četvrtom odredu na sektoru Bravsko radi dejstva na komunikaciji Bravsko - Bos. Petrovac

📜 Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda od 10 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o smjenjivanju komandanta odreda i situaciji nastaloj poslije ulaska Italijana u Bosanski Petrovac

📜 Izveštaj Komande obaveštajnog odseka 6. armijskog korpusa od 21. oktobra 1941. Komandi korpusa o vojno-političkoj situaciji u Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu i Mrkonjić- -Gradu

📜 Izvještaj Štaba 5. krajiškog odreda od 14. marta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o razmještaju odreda i akcijama na prostoriji Drvar – Bosanski Petrovac – Bosansko Grahovo

📜 Obavještenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona o situaciji na sektoru Trećeg bataljona i oko Bos. Petrovca

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od maja 1942 god. Obavještajnom birou pri Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o oslobođenju Bos. Petrovca

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv italijanskih okupatora u okolini Bos. Petrovca i o zajedničkoj akciji sa ličkim i dalmatinskim jedinicama protiv četnika

📜 Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 jula 1942 god. štabu Petog krajiškog odreda o naoružanju i upućivanju za Bosanski Petrovac dviju četa odreda i o potrebi organizovanja protivavionske odbrane u pozadini

📜 Poziv referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. lekarima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu

📜 Pozdravno pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 septembra 1942 god. učesnicima Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije u Bosanskom Petrovcu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 septembra 1942 god. štabu Šestog krajiškog odreda i štabu Prvog bataljona Prvog krajiškog odreda da spriječe prodor neprijatelja prema Bosanskom Petrovcu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 oktobra 1942 god. za reorganizaciju Komande područja Drvar i preseljenje u Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o obezbeđenju pravca Mrkonjić Grad - Ključ - Bosanski Petrovac i pripremama za napad na Bihać

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plen iz Bihaća u Bosanski Petrovac

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama protiv neprijatelja kod Majkić Japre i naređenje za organizovanje odbrane na pravcima koji vode prema Bosanskom Petrovcu

📜 Uputstva komandanta Superslode od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima talijansko-njemačkih snaga, zatvaranju pravca Bos. Petrovac - Kulen Vakuf - G. Lapac i zadacima Petog i Osamnaestog korpusa u vezi s tim

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške NOU brigade od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Bosanski Petrovac i rasporedu ostalih krajiških brigada

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji Nijemaca u Bosanskom Petrovcu i o rasporedu jedinica divizije

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete i Osme krajiške brigade na cesti Bosanski Petrovac-Ključ i o pokušajima neprijatelja da prodre u Oštrelj

📜 Zapovest komandanta SS-dobrovoljačke divizije Princ Eugen od 17. februara 1943. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Bosanski Petrovac — Drvar

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Bosanski Petrovac - Drvar i Mrkonjić Grad - Mliništa i o zauzimanju Oštrelja od strane neprijatelja

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 4 marta 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Dvanaeste krajiške brigade za raspored na prostoriji Ključ-Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Otoka-Bosanski Novi u cilju izvršenja određenih zadataka

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Bosanskog Petrovca, Drvara i Grahova

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o pokretu njemačko-ustaških jedinica na liniji Bihać-Bos. Petrovac-Mrkonjić Grad-Jajce i upućivanju Druge i Četvrte NOU brigade u Centralnu Bosnu

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 aprila 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV na sektoru Bosanski Petrovac-Vrtoče

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi opužanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na drumu Ključ-Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da oslobodi Bosanski Petrovac i Glamoč

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija'' od 13 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na drumu Ključ-Bosanski Petrovac

📜 Naređenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Desete krajiške brigade da se prebaci sa sektora Strmice na prostoriju između Bosanskog Petrovca i Kulen Vakufa

📜 Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 18 jula 1943 god. o zauzimanju Bos. Petrovog Sela od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Obavještenje Štaba Šeste NOU divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog korpusa o pokretu neprijateljskih snaga ka Bos. Petrovcu

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zatvaranju pravca Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se poveže sa 1. proleterskom brigadom u Mrkonjić-Gradu i da stalno bude spreman da sigurno odbije sve neprijateljeve napade u pravcu Bosanskog Petrovca

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da miniranjem zapreči i vojnički obezbedi pravac koji preko Ripča vodi ka Bosanskom Petrovcu

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Petrovca, Drvara i Trebinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 21. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Kozarac, Baltina bara, Bos. Petrovac - Oštrelj

📜 Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 22. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 4 divizije od 6. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Bosanski Petrovac i na neprijateljska uporišta na liniji Bihać - Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda da glavnim snagama spriječi ispade neprijatelja iz Bosanskog Petrovca i zaštiti okolna sela od pljačke

📜 Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 9. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoru Srnice - Donja Orahovica - Bosansko Petrovo Selo

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 13. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Bosansko Petrovo Selo - Seona - Špionica

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 21. januara 1945. štabu 14. korpusa da jedna brigada 45. divizije smijeni brigadu 38. divizije na prostoru Kakmuž - Bosansko Petrovo Selo

Fotografije

Povezane odrednice

114. lovačka divizija Bosanski Novi Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Saradnja četnika sa okupatorom 4. krajiška divizija NOVJ Bihać Zasede u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori SKOJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 373. legionarska divizija Tiger Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Tifus u ratu Karlovac Glamoč Glina 2. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 717. pešadijska divizija Prijedor Gračanica Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu 4. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. krajiški partizanski odred 187. rezervna divizija Ustanak u NDH Štampa u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Desant na Drvar Danilo Lekić Ključ 12. pešadijska divizija Sassari Vrhovni štab NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija 7. SS divizija Prinz Eugen Centralni komitet KPJ 3. gorski zdrug (NDH) 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Drvar 8. krajiška brigada Bosanska Krupa Doboj Sanski Most Žene u ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 6. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Omladina u ratu Rudolf Lüters Drvarska brigada Operacija Weiss 1. proleterska udarna brigada 10. krajiška udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Bosansko Grahovo Sanitet u ratu 13. krajiška udarna brigada Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 39. krajiška divizija NOVJ Mrkonjić Grad