Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Desant na Drvar

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 34 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 5. 1944. Otpočeo vazdušni desant na Drvar. Od 6,35 do 7 časova, pre početka desanta, pet eskadrila nemačkih aviona bombardovalo Drvar. Zatim su transportni avioni bacili padobrance a teretne jedrilice spustile vojnike na područje s. Vrtoča i groblja u Drvaru. Prvog dana borbe poginuli su: član Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu Rade Vranješević, komandant Drvarskog vojnog područja Jandrija Tomić Ćić, komandant Drvarsko-petrovačkog NOP odreda Marko Jokić i član KPJ Vlado Miklavc, narodni heroji.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme desanta na Drvar vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio 5. udarnom korpusu NOVJ i 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da zatvore pravce prema Drvaru kako bi omogućili 6. proleterskoj diviziji NOVJ -Nikola Tesla- da uništi nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme desanta na Drvar 2. bataljon 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- krenuo samoinicijativno iz s. Resanovaca ka Drvaru. To je bila prva operativna jedinica koja je oko 11 časova napala neprijatelja na Trninića bregu (kod Drvara).

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar 8. korpus NOVJ uputio 1. bataljon 3. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ za Drvar usiljenim maršem. Bataljon je uveče 25/26. maja napao neprijatelja u Drvaru.

⚔️ 25. 5. 1944. U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

⚔️ 25. 5. 1944. Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

Dokumenti

📜 Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 20 maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOV i POJ na Baniji i Kordunu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. maja 1944. Štabu 26. NO divizije da se ni jedan zarobljenik ne sme streljati, a otkrivene zločince sprovesti u Drvar na isleđenje

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore, materijala za vezu i minerske spreme Drvarskog NOP odreda na dan 14. maja 1944. godine

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za izvršenje priprema za operaciju »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOVJ na području Banije i Korduna

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o izvršenim pripremama i zadacima potčinjenih jedinica za operaciju »Reselšprung«

📜 Primedbe Komande 2 oklopne armije upućene 20. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa u vezi njegovog predloga za dejstva potčinjenih jedinica u operaciji »Reselšprung«

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 21. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za dejstva u operaciji »Reselšprung«

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 21. maja 1944. Trista sedamdeset trećoj legionarskoj diviziji »Tigar« i 92. motorizovanom grenadirskom puku za dejstva u operaciji »Reseisprung«

📜 Zapovijest Komande 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 23. maja 1944. za desant na Drvar

📜 Zapovijest Komande 7. SS divizije Princ Eugen od 23. maja 1944. za drvarsku operaciju

📜 Plan Komande njemačke 2. oklopne armije od 24. maja 1944. za raspored i dejstvo 500. SS padobranskog lovačkog bataljona u drvarskoj operaciji

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o početnim dejstvima potčinjenih jedinica angažovanih u operaciji »Reselšprung«

📜 Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko

📜 Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Ran-kovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o preduzetim merama u vezi s nemačkim desantom na Drvar i traženju direktiva za dalji rad

📜 Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o nadiranju neprijateljskih snaga ka Drvaru

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Prvom puku »Brandenburg« za deblokiranje opkoljenog 500. SS-padobranskog bataljona u Drvaru, u operaciji »Reseisprung«

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su slušaoci Oficirske škole Vrhovnog štaba stupili u borbu protiv nemačkog desanta i da je organizovana odbrana desne obale Unca

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 25. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za preduzimanje mera pri napadu na Vrhovni štab NOV i POJ koji se, prema podacima specijalne jedinice »Kirhner«, nalazi na prostoru Potoci — Uvala

📜 Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Drvara

📜 Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara

📜 Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o borbama u Drvaru

📜 Obaveštajni izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 28. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o mestu boravka maršala Tita i Vrhovnog štaba NOV i POJ, zaplenjenim dokumentima, savezničkim misijama i potrebama povećanja sopstvene propagande radi demoralizacije protivnika

📜 Obaveštenje člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 29. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da će ubrzo dobiti odgovor na postavljeno pitanje i da su promene u održavanju radio-veze usledile zbog nestanka Veljka Dragićevića prilikom desanta na Drvar

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 29. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o situaciji na prostoru Drvar - Prekaja

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 29. maja 1944. jedinicama NOV i POJ da na svim sektorima gde su Nemci oslabili garnizone preduzmu odlučne napade na važnija uporišta, razaraju komunikacije i uništavaju vojne objekte

📜 Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 30. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Drvara -

📜 Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa od 31. maja 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o situaciji na prostoru Livno - Bosansko Grahovo - Drvar i Livno - Glamoč - Mliništa

📜 Beleška savjetnika njemačkog poslanstva u Zagrebu od 3. juna 1944. o drvarskoj operaciji

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 4. juna 1944. Štabu 6. proleterske divizije Nikola Tesla o borbama u vrijeme i neposredno poslije njemačkog desanta na Drvar

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima u operaciji »Reselšprung« za period od 25. maja do 6. juna 1944. godine

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Petrovca, Drvara i Trebinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj komande 15. brdskog armijskog korpusa od 7. juna 1944. komandi 2. oklopne armije o gubicima u drvarskoj operaciji

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o postignutim rezultatima i sopstvenim i neprijatelje vim gubicima u operaciji »Reselšprung«

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 9. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o konačnim neprijateljevim i sopstvenim gubicima u operaciji »Reselšprung«

📜 Izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 10. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima sopstvenih jedinica na prostoriji Drvar — Bosansko Grahovo u operaciji »Reselšprung«

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. Štabu 39. divizije o osnovnim zadacima 16. krajiške brigade u vezi s njenim prebacivanjem na drvarski sektor

📜 Izveštaj Štaba 1. puka »Brandenburg« od 19. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o iskustvima stečenim u operaciji »Reselšprung«

📜 Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. juna 1944. o pohvali 1. bataljona 6. krajiške brigade za hrabrost i požrtvovanje u toku drvarske operacije

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

26. dalmatinska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 69. rezevni korpus 1. proleterska divizija NOVJ 3. dalmatinska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 8. krajiška brigada 3. krajiška proleterska udarna brigada Glamoč Diverzije u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 373. legionarska divizija Tiger 1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ Vaso Jovanović USAOJ Kupres Bosanski Petrovac 369. legionarska divizija (vražja) 9. slovenski korpus NOVJ Drvar Centralni komitet KPJ Vrhovni štab NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji 2. oklopna armija 4. krajiška divizija NOVJ Virovitička udarna brigada 39. krajiška divizija NOVJ Bosanska Krupa Britanija i Jugoslavija 15. brdski armijski korpus Mlinište Avijacija u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Aleksandar Ranković 1. proleterski korpus NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Sreten Žujović 2. lovački zdrug (NDH) Korenica Knin SAD i Jugoslavija Narodni heroji Jugoslavije Vojnić Vis 2. udarni korpus NOVJ Trebinje SKOJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Josip Broz Tito 16. krajiška udarna brigada Divizija Brandenburg Livno Prateći bataljon Vrhovnog štaba 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Brač 7. SS divizija Prinz Eugen Bihać Žene u ratu Jajce Zagreb Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Banja Luka Vermaht u Jugoslaviji 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Randolph Churchill Dinarska četnička divizija Bosansko Grahovo 8. dalmatinski korpus NOVJ 6. krajiška udarna brigada Mrkonjić Grad Arso Jovanović Zarobljenici u ratu