Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

10. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 2. 1943. U okolini Bos. Grahova, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od bataljona Komande Drvarskog vojnog područja i novodošlog ljudstva formirana 10. krajiška NOU brigada, sastava tri bataljona, jačine oko 900 boraca.

⚔️ 10. 2. 1943. Na liniji s. Strmica-Stožište (kod Bos. Grahova) italijanske snage izvršile napad na jedinice 10. krajiške NOU brigade, koje su se posle šestočasovne borbe povukle u pravcu s. Peći.

⚔️ 13. 2. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 10. udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušle 9. i 10. krajiška NOU brigada.

⚔️ 28. 2. 1943. Bos. Grahovo zauzeli delovi nemačke 7, SS divizije -Princ Eugen- posle žestokih borbi protiv 10. krajiške NOU brigade.

⚔️ 4. 4. 1943. U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 30. 8. 1943. Deseta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i Glamočko-livanjski NOP odred napali Livno, ali napad nije uspeo zbog velike nadmoćnosti posade (Štab ustaške 5. brigade sa prištapskim delovima, 1. i 7. bataljonom i glamočkom milicijom).

⚔️ 17. 9. 1943. U s. Prkosima (kod Kulen-Vakufa) dva bataljona J0. krajiške udarne brigade i Udarni bataljon Drvarsko-petrovačkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ napali i posle žestoke borbe uništili delove nemačke 373. legionarske divizije. Izbačeno je iz stroja oko 250 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva (među kojima je i borac-bombaš 3. bataljona 10. krajiške NOU brigade Marija Bursać, narodni heroj) i 44 ranjena. Zaplenjeno: 4 haubice, 10 p. mitraljeza, l mitraljez, 5 tromblonskih pušaka, 2 minobacača i drugo oružje.

⚔️ 22. 11. 1943. Nemačko-četničke jedinice odbacile delove 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije iz Nove Varoši i ušle u grad.

⚔️ 25. 3. 1944. Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

⚔️ 31. 3. 1944. Kod s. Brzovika (blizu Ušća) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodile petočasovnu borbu protiv 1. bataljona bugarskog 70. pešadijskog puka i 2. bataljona bugarskog 69. pešadijskog puka (i uspele da ih zadrže na liniji s. Erci - s. Lazi). U toku noći u borbu su uvedene jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ. Neprijatelj se uporno branio iz kuća, a zbog brisanog terena i dubokog snega prilaz je bio otežan, tako da napad nije uspeo, zbog čega su se jedinice NOVJ povukle ka s. Koritniku, s. Despotovici i s. Čečini.

⚔️ 1. 4. 1944. Kod s. Bzovika (blizu Ušća) delovi 4. i 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova bugarskog 61. pešadijskog puka i odbacili ih ka Raškoj. Jedinice 10. krajiške brigade su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

⚔️ 14. 4. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četničku Zlatiborsku i Užičku brigadu. Posle tročasovne borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 16. 4. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

⚔️ 22. 4. 1944. U s. G. Štitkovu (kod Kokinog Broda) delovi 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbili slabije snage četničkog 2. mileševskog korpusa i zarobili 8 četnika, a kod s. Lepoviča (blizu Sjenice) delovi 1, krajiške udarne brigade iste divizije odbili napad izviđačkih snaga nemačke borbene grupe -Leb-.

⚔️ 2. 5. 1944. U s. Radanovcima, kod s. Ridova i na Gredini (kod Kosjerića) 4. krajiška udarna brigada i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomili otpor četničkih snaga i odbacili ih prema pl. Bukovima i s. Ražani.

⚔️ 2. 5. 1944. Između s. Ražane i Kosjerića 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ se probila preko komunikacije.

⚔️ 4. 5. 1944. Na prostoriji s. Skakavci - s. Tometino Polje (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad jedinica četničkog Požeškog, 2. ravnogorskog i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 4. 5. 1944. U s. Mionici (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila grupu četnika iz 2. ravnogorskog korpusa, a zatim se prebacila preko komunikacije Valjevo-Užice (sada; Titovo Užice) i uputila ka s. Vardi.

⚔️ 7. 5. 1944. Na položaju Metaljka - Kadina glava (kod Titovog Užica) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad bugarsko-nemačkih snaga i Zlatiborske i Leteće brigade četničkog Zlatiborskog korpusa iz s. Kremana.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod Badžakove ćuprije (na komunikaciji Topola-Mladenovac) dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ iz zasede uništili 3 nemačka kamiona s naftom i benzinom i njihove pratioce, a jedan bataljon upao u Topolu i odbacio nemačke vojnike na Oplenac, ali se, zbog pristizanja pojačanja, morao povući iz grada. Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. Na komunikaciji Topola-Mladenovac dve zasede 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništile 10 kamiona i ubile 70 nemačkih vojnika, a zaplenile 5 pušaka i pištolj. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Dolazeći iz Topole, delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. puka -Brandenburg-, posle dvočasovne borbe protiv jedinica 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Banju (kod Aranđelovca) i izbili na pl. Venčac.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

⚔️ 28. 10. 1944. Dvadeseta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ odbila ispad nemačkih i ustaških jedinica iz s. Dobrljina i s. Kozibroda ka s. Kuljanima (kod Bos. Novog) i nanela im gubitke od 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je minobacač, 3 puške i 3600 metaka.

⚔️ 14. 3. 1945. Po naređenju Štaba 1. armjie JA rasformirana 10. krajiška NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene druge jedinice 5. udarne divizije 1. armije JA.

Dokumenti

📜 Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Desete krajiške i Pete dalmatinske NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške NOU brigade od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Bosanski Petrovac i rasporedu ostalih krajiških brigada

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Desete divizije o borbi Desete krajiške brigade na Strmici i o situaciji na sektoru Šeste i Osme hrvatske divizije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 10. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u jedinici

📜 Naređenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Desete krajiške brigade da se prebaci sa sektora Strmice na prostoriju između Bosanskog Petrovca i Kulen Vakufa

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu jedinica Desete krajiške brigade na njemačku kolanu kod Kolunića i Paunovca

📜 Izveštaj Politodela 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 20. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije i politodela

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 24 jula 1943 god. štabovima Ribničkog, Podgrmečkog i Drvarskog NOP odreda i Štabu Desete krajiške NOU brigade za jači pritisak na neprijateljske garnizone

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške NOU brigade od 16. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 8 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 4 decembra 1943 do 5 januara 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za razbijanje četnika na sektoru Kalinovika

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji oko Kalinovika u vremenu od 13 do 19 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 22 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji Kalinovik - Suvo Polje

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da obezbijedi Četvrtoj krajiškoj brigadi prelaz preko komunikacije Sarajevo - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 28 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o situaciji na prostoriji Sjetlina - Jabuka i Goražde

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11. februara 1944. Štabu Desete krajiške brigade za dejstvo na sektoru Kalinovika

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 21 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na prostoriju Dobroselica - G. i D. Jablanica - Borova Glava - Negbina - Ojkovica - Sirogojno i napad na četnike u Ljubišu

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za forsiranje reke Ibra

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. Štabu divizije o smeštaju Brigade i rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica na sektoru Brigade

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 31 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja između Brvenice i Bele Stene

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade i borbama protiv četnika na sektoru Katići - Kušiđi

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. Štabu divizije o jačini neprijateljskih snaga u Ivanjici

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Bugara na sektoru Međurečje - Kaluševići

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na bugarski bataljon u s. Kosovici

📜 Naređenje štaba Pete udarne divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na neprijatelja u s. Bratljevu

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca i Bugara na komunikaciji Ivanjica - Sjenica, između Kosovice i Bratljeva

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade u vezi priprema za prelaz komunikacije Užice - Borova Glava

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za prelaz komunikacije Užice - Palisad

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. štabu Desete krajiške NOU brigade za rušenje komunikacije Višegrad - Užice

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja na komunikaciji Užice - Kremna

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 29 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za marš preko Jelove Gore ka Sečoj Reci

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama sa Nemcima na Kadinjači i prebacivanju na prostoriju Ruda Vukva - Seča Reka

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije i Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na područje pl. Maljena i razbijanje četnika

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Brigade

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 6. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevlja - Prijepolje 

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 7. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na položaju Otilovići - Vijenac

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 10. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na prostoru Korijen - Zekavice - Odžak - Omornjaš

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 12. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o uspješnoj borbi na položajima Kamena gora - Ravna gora

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 14. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o neuspjelom napadu na neprijatelja na položajima Zurđevi vrhovi - Crni vrh

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 15. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbama na Kamenoj gori

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 16. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 19. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o upadu u Otiloviće i Zagrađe i postavljanju nagaznih mina na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da 10. krajiškoj NOU diviziji olakša operativno-taktičku situaciju i pomogne u snabdevanju ratnim materijalom

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na komunakaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Ramne - Leposavići

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za rušenje pruge Kos. Mitrovica - Raška

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Čokotar - Đerekari - Domiševina i prikupljanje podataka o neprijatelju

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na sektoru Ledenica (k. 1915) - Milanov Vrh (k. 2017) i proterivanje u pravcu Jošaničke Banje

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za zatvaranje pravaca prema r. Ibru, Lukovu i Milanovom Vrhu

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje dveju brigada na prostoriju Lukovo - Trebiša i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nikodinova Livada - Žegrova i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za posedanje položaja Igrište - Maroš - Stojanova Čuka u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za napad na Kuršumliju

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nevade - Višeselo - Sagonjevo

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije za preuzimanje položaja Desete krajiške NOU brigade između Razbojne i Blaca

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade ove Divizije i Štabu Druge krajiške NOU brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Pleš

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu r. Ibra

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prelaz preko komunikacije Raška - Kraljevo na sekgoru Biljanovac - Korlaće i napad na rudnik Jarando i s. Rudno

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na Ivanjicu

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o situaciji na položaju Brigade

📜 Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Venčac - Topola

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv nemačkih jedinica na komunikaciji Topola - Mladenovac

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške brigade Pete NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe sa Nemcima od 11 do 18 oktobra (od Topole do Beograda)

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Blace Mladenovac Korpus Gorske garde 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Lici 1943. Borbe u Crnoj Gori 1944. Bosanski Petrovac Knin Goražde Glamoč Javorski korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Bugarska u drugom svetskom ratu Brus Sjenica Nova Varoš 10. krajiška divizija NOVJ 20. krajiška udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 4. krajiška udarna brigada Bitka za Ivanjicu januara 1944. Topličko-jablanička operacija Užice Prijepolje Borbe u Hrvatskoj 1944. Bosansko Grahovo Livno 5. krajiška udarna divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger 5. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. lička proleterska udarna brigada 2. ravnogorski korpus 17. istočnobosanska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 2. proleterska divizija NOVJ 5. srpska brigada (3. južnomoravska) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zlatiborski korpus JVuO Ribnički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 3. ukrajinski front Crvene armije 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. ustaška brigada Crvena armija 39. krajiška divizija NOVJ Operacija Schwarz 1. krajiška udarna brigada Divizija Brandenburg Bitka za Srbiju Ivanjica Kalinovik Italija u drugom svetskom ratu Kuršumlija 4. krajiška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Valjevo Beogradska operacija 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Operacija Weiss Borbe u Srbiji 1944. Josip Broz Tito Toplica u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Pljevlja Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Zasede u oslobodilačkom ratu Trnovo Požeški korpus JVuO 2. krajiška udarna brigada