Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

10. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 2. 1943. U okolini Bos. Grahova, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od bataljona Komande Drvarskog vojnog područja i novodošlog ljudstva formirana 10. krajiška NOU brigada, sastava tri bataljona, jačine oko 900 boraca.

⚔️ 10. 2. 1943. Na liniji s. Strmica-Stožište (kod Bos. Grahova) italijanske snage izvršile napad na jedinice 10. krajiške NOU brigade, koje su se posle šestočasovne borbe povukle u pravcu s. Peći.

⚔️ 13. 2. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 10. udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušle 9. i 10. krajiška NOU brigada.

⚔️ 28. 2. 1943. Bos. Grahovo zauzeli delovi nemačke 7, SS divizije -Princ Eugen- posle žestokih borbi protiv 10. krajiške NOU brigade.

⚔️ 4. 4. 1943. U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 30. 8. 1943. Deseta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i Glamočko-livanjski NOP odred napali Livno, ali napad nije uspeo zbog velike nadmoćnosti posade (Štab ustaške 5. brigade sa prištapskim delovima, 1. i 7. bataljonom i glamočkom milicijom).

⚔️ 17. 9. 1943. U s. Prkosima (kod Kulen-Vakufa) dva bataljona J0. krajiške udarne brigade i Udarni bataljon Drvarsko-petrovačkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ napali i posle žestoke borbe uništili delove nemačke 373. legionarske divizije. Izbačeno je iz stroja oko 250 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva (među kojima je i borac-bombaš 3. bataljona 10. krajiške NOU brigade Marija Bursać, narodni heroj) i 44 ranjena. Zaplenjeno: 4 haubice, 10 p. mitraljeza, l mitraljez, 5 tromblonskih pušaka, 2 minobacača i drugo oružje.

⚔️ 22. 11. 1943. Nemačko-četničke jedinice odbacile delove 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije iz Nove Varoši i ušle u grad.

⚔️ 25. 3. 1944. Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

⚔️ 31. 3. 1944. Kod s. Brzovika (blizu Ušća) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodile petočasovnu borbu protiv 1. bataljona bugarskog 70. pešadijskog puka i 2. bataljona bugarskog 69. pešadijskog puka (i uspele da ih zadrže na liniji s. Erci - s. Lazi). U toku noći u borbu su uvedene jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ. Neprijatelj se uporno branio iz kuća, a zbog brisanog terena i dubokog snega prilaz je bio otežan, tako da napad nije uspeo, zbog čega su se jedinice NOVJ povukle ka s. Koritniku, s. Despotovici i s. Čečini.

⚔️ 1. 4. 1944. Kod s. Bzovika (blizu Ušća) delovi 4. i 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova bugarskog 61. pešadijskog puka i odbacili ih ka Raškoj. Jedinice 10. krajiške brigade su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

⚔️ 14. 4. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četničku Zlatiborsku i Užičku brigadu. Posle tročasovne borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 16. 4. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

⚔️ 22. 4. 1944. U s. G. Štitkovu (kod Kokinog Broda) delovi 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbili slabije snage četničkog 2. mileševskog korpusa i zarobili 8 četnika, a kod s. Lepoviča (blizu Sjenice) delovi 1, krajiške udarne brigade iste divizije odbili napad izviđačkih snaga nemačke borbene grupe -Leb-.

⚔️ 2. 5. 1944. U s. Radanovcima, kod s. Ridova i na Gredini (kod Kosjerića) 4. krajiška udarna brigada i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomili otpor četničkih snaga i odbacili ih prema pl. Bukovima i s. Ražani.

⚔️ 2. 5. 1944. Između s. Ražane i Kosjerića 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ se probila preko komunikacije.

⚔️ 4. 5. 1944. Na prostoriji s. Skakavci - s. Tometino Polje (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad jedinica četničkog Požeškog, 2. ravnogorskog i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 4. 5. 1944. U s. Mionici (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila grupu četnika iz 2. ravnogorskog korpusa, a zatim se prebacila preko komunikacije Valjevo-Užice (sada; Titovo Užice) i uputila ka s. Vardi.

⚔️ 7. 5. 1944. Na položaju Metaljka - Kadina glava (kod Titovog Užica) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad bugarsko-nemačkih snaga i Zlatiborske i Leteće brigade četničkog Zlatiborskog korpusa iz s. Kremana.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod Badžakove ćuprije (na komunikaciji Topola-Mladenovac) dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ iz zasede uništili 3 nemačka kamiona s naftom i benzinom i njihove pratioce, a jedan bataljon upao u Topolu i odbacio nemačke vojnike na Oplenac, ali se, zbog pristizanja pojačanja, morao povući iz grada. Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. Na komunikaciji Topola-Mladenovac dve zasede 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništile 10 kamiona i ubile 70 nemačkih vojnika, a zaplenile 5 pušaka i pištolj. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Dolazeći iz Topole, delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. puka -Brandenburg-, posle dvočasovne borbe protiv jedinica 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Banju (kod Aranđelovca) i izbili na pl. Venčac.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

⚔️ 28. 10. 1944. Dvadeseta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ odbila ispad nemačkih i ustaških jedinica iz s. Dobrljina i s. Kozibroda ka s. Kuljanima (kod Bos. Novog) i nanela im gubitke od 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je minobacač, 3 puške i 3600 metaka.

⚔️ 14. 3. 1945. Po naređenju Štaba 1. armjie JA rasformirana 10. krajiška NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene druge jedinice 5. udarne divizije 1. armije JA.

Dokumenti

📜 Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Desete krajiške i Pete dalmatinske NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške NOU brigade od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Bosanski Petrovac i rasporedu ostalih krajiških brigada

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Desete divizije o borbi Desete krajiške brigade na Strmici i o situaciji na sektoru Šeste i Osme hrvatske divizije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 10. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u jedinici

📜 Naređenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Desete krajiške brigade da se prebaci sa sektora Strmice na prostoriju između Bosanskog Petrovca i Kulen Vakufa

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu jedinica Desete krajiške brigade na njemačku kolanu kod Kolunića i Paunovca

📜 Izveštaj Politodela 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 20. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije i politodela

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 24 jula 1943 god. štabovima Ribničkog, Podgrmečkog i Drvarskog NOP odreda i Štabu Desete krajiške NOU brigade za jači pritisak na neprijateljske garnizone

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške NOU brigade od 16. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 8 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 4 decembra 1943 do 5 januara 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za razbijanje četnika na sektoru Kalinovika

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji oko Kalinovika u vremenu od 13 do 19 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 22 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji Kalinovik - Suvo Polje

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da obezbijedi Četvrtoj krajiškoj brigadi prelaz preko komunikacije Sarajevo - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 28 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o situaciji na prostoriji Sjetlina - Jabuka i Goražde

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11. februara 1944. Štabu Desete krajiške brigade za dejstvo na sektoru Kalinovika

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 21 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na prostoriju Dobroselica - G. i D. Jablanica - Borova Glava - Negbina - Ojkovica - Sirogojno i napad na četnike u Ljubišu

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za forsiranje reke Ibra

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. Štabu divizije o smeštaju Brigade i rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica na sektoru Brigade

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 31 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja između Brvenice i Bele Stene

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade i borbama protiv četnika na sektoru Katići - Kušiđi

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. Štabu divizije o jačini neprijateljskih snaga u Ivanjici

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Bugara na sektoru Međurečje - Kaluševići

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na bugarski bataljon u s. Kosovici

📜 Naređenje štaba Pete udarne divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na neprijatelja u s. Bratljevu

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca i Bugara na komunikaciji Ivanjica - Sjenica, između Kosovice i Bratljeva

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade u vezi priprema za prelaz komunikacije Užice - Borova Glava

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za prelaz komunikacije Užice - Palisad

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. štabu Desete krajiške NOU brigade za rušenje komunikacije Višegrad - Užice

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja na komunikaciji Užice - Kremna

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 29 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za marš preko Jelove Gore ka Sečoj Reci

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama sa Nemcima na Kadinjači i prebacivanju na prostoriju Ruda Vukva - Seča Reka

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije i Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na područje pl. Maljena i razbijanje četnika

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Brigade

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 6. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevlja - Prijepolje 

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 7. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na položaju Otilovići - Vijenac

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 10. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na prostoru Korijen - Zekavice - Odžak - Omornjaš

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 12. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o uspješnoj borbi na položajima Kamena gora - Ravna gora

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 14. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o neuspjelom napadu na neprijatelja na položajima Zurđevi vrhovi - Crni vrh

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 15. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbama na Kamenoj gori

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 16. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 19. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o upadu u Otiloviće i Zagrađe i postavljanju nagaznih mina na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da 10. krajiškoj NOU diviziji olakša operativno-taktičku situaciju i pomogne u snabdevanju ratnim materijalom

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na komunakaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Ramne - Leposavići

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za rušenje pruge Kos. Mitrovica - Raška

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Čokotar - Đerekari - Domiševina i prikupljanje podataka o neprijatelju

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na sektoru Ledenica (k. 1915) - Milanov Vrh (k. 2017) i proterivanje u pravcu Jošaničke Banje

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za zatvaranje pravaca prema r. Ibru, Lukovu i Milanovom Vrhu

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje dveju brigada na prostoriju Lukovo - Trebiša i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nikodinova Livada - Žegrova i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za posedanje položaja Igrište - Maroš - Stojanova Čuka u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za napad na Kuršumliju

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nevade - Višeselo - Sagonjevo

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije za preuzimanje položaja Desete krajiške NOU brigade između Razbojne i Blaca

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade ove Divizije i Štabu Druge krajiške NOU brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Pleš

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu r. Ibra

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prelaz preko komunikacije Raška - Kraljevo na sekgoru Biljanovac - Korlaće i napad na rudnik Jarando i s. Rudno

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na Ivanjicu

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o situaciji na položaju Brigade

📜 Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Venčac - Topola

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv nemačkih jedinica na komunikaciji Topola - Mladenovac

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške brigade Pete NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe sa Nemcima od 11 do 18 oktobra (od Topole do Beograda)

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zlatiborski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1944. Blace 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. krajiška udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Ivanjica 5. dalmatinska udarna brigada 4. krajiška udarna brigada Korpus Gorske garde 2. proleterska divizija NOVJ Glamoč 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Mladenovac 4. krajiška divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 1. proleterska divizija NOVJ Nova Varoš Knin Borbe u Lici 1943. Pljevlja 39. krajiška divizija NOVJ Bosanski Petrovac Prijepolje 373. legionarska divizija Tiger Toplica u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Javorski korpus JVuO Užice 5. ustaška brigada 2. ravnogorski korpus Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Weiss Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Sjenica 6. lička proleterska divizija NOVJ Brus 1. krajiška udarna brigada Topličko-jablanička operacija 20. krajiška udarna brigada Ribnički partizanski odred Beogradska operacija Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Trnovo Goražde Operacija Schwarz Italija u drugom svetskom ratu Požeški korpus JVuO Bosansko Grahovo Kuršumlija Livno Bitka za Srbiju Valjevo 1. lička proleterska udarna brigada Divizija Brandenburg Bugarska u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Josip Broz Tito Bitka za Ivanjicu januara 1944. Kalinovik 10. krajiška divizija NOVJ 3. ukrajinski front Crvene armije Borbe u Srbiji 1944. Crvena armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Politički komesari u NOR-u