Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Bitka za Ivanjicu januara 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 1. 1944. Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močila ca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija - 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1944. U s. Štitkovu i s. D. Trudovu (kod Kokinog Broda) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali snage četničkog 2. mileševskog korpusa i odbacili ih na levu obalu r. Uvca.

⚔️ 7. 1. 1944. Kod s. G. Tisovice (blizu Sjenice) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbio delove nemačke legije -Krempler- i četničkog 2. mileševskog korpusa.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbio oko 200 četnika i 50 žandarma SDS. Poginula su 3, ranjen je 1 i zarobljeno je 13 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 8. 1. 1944. U rudniku Lisi (kod Ivanjice) 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala posadu RZK. Napad nije uspeo. Neprijatelj je imao 2 mrtva, više ranjenih i 22 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je 10 pušaka. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 8. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da na sektor 2. proleterske udarne divizije odmah uputi 3. proletersku (sandžačku) udarnu ili 4. proletersku NOU brigadu. Što se tiče 1. južnomoravske NO brigade, ona još ne može ući u sastav 2. proleterske udarne divizije.

⚔️ 9. 1. 1944. Počeo napad delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na Ivanjicu, koju su branili jedan bataljon bugarske 24. pešadijske divizije, oko 30 nemačkih vojnika i 150 pripadnika SDS i SGS. Posle dvodnevnih borbi Ivanjica nije zauzeta, iako je bio slomljen jak otpor neprijatelja u delu varoši na levoj obali r. Moravice.

⚔️ 9. 1. 1944. U s. Klisuri (kod Arilja) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbio napad jedne čete bugarskih vojnika koja je došla iz Arilja.

⚔️ 10. 1. 1944. U s. Klisuri 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbio napad dve čete bugarskih vojnika, ojačanih sa 4 tenka, i odbacio ih u Arilje. Neprijatelj Je imao 5 mrtvih i više ranjenih, a zarobljeni su 1 oficir i 2 vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 4 automata. 

⚔️ 12. 1. 1944. Kod s. Štitkova (blizu Kokmog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacio na levu obalu r. Uvca delove četničkog 2. mileševskog korpusa i naneo im gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 13. 1. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio sekretara PK KPJ za Srbiju: ovaj treba da se sa 1. južnomoravskom NO brigadom prebaci ka 2. proleterskoj udarnoj diviziji, koja se nalazi kod Ivanjice; ali na taj prelaz trebalo bi pričekati dok se avionima ne doturi materijal za 1. južnomoravsku brigadu.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Opaljenika (blizu Ivanjice) zaseda jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 6 i ranila 11 bugarskih i nemačkih vojnika.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. Maskove i s. Gumeševca (blizu Ivanjice) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih vojnika, četničke Studeničke brigade, i delova četničkog 2. mileševskog korpusa. Neprijatelj je imao oko 10 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. brigade - 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) na 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali četnici i oko 500 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije. Posle žestoke borbe bataljon se povukao iz sela. Neprijatelj je imao 29 mrtvih i 36 ranjenih, dok su gubici 3. bataljona 2. brigade iznosili 3 mrtva, 6 ranjenih i 2 nestala borca.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. G. Trudova (blizu Kokinog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika i odbacio ih prema r. Uvcu

⚔️ 15. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod s. Draškovića (blizu Kokinog Broda) dva bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i oko 300 bugarskih vojnika i naneli im osetne gubitke, a zatim se povukli ka s. Jasenovu. Pored ostalog zaplenjena su 2. p. mitraljeza.

⚔️ 18. 1. 1944. U s. Močiocima i s. Draškovićima (kod Kokinog Broda) 1. šumadijska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnike i odbacile ih iz sela. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjena su 3. p. mitraljeza. Jedinice 2. divizije su imale 8 poginulih i 12 ranjenih boraca.  

⚔️ 20. 1. 1944. Kod s. Jablanice (na pl. Zlatiboru) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika i odbacile ih ka Priboju.

⚔️ 21. 1. 1944. Na položaju s. Brezovac - Strmečica - Bijela glava (kod Priboja) 4. bataljon 2. proleterske udarne i jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad oko 550 četnika. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i oko 42 ranjena, a jedinice NOVJ - 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Bijelog Brda, s. Oskoruše i s. Štrbaca (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv jednog bataljona nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke Jurišne brigade Pavla Đurišića, koji su pokušali da spreče prelaz 2. divizije na levu obalu r. Lima i da je razbiju. Neprijatelj je odbačen prema Priboju uz gubitke od oko 60 mrtvih i 80 ranjenih, a zarobljeno je 13 četnika. Zaplenjena su 2 minobacača, 3 p. mitraljeza, 3 automata, preko 20 pušaka i dosta drugog materijala, uništen je 1 minobacač, 3 kamiona i 1 motocikl a oštećeno je više nemačkih kamiona. Gubici jedinica 2. divizije: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 1. 1944. Na prostoriji s. Mioče - s. Mokronozi (kod Rudog) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbili jednu grupu od oko 200 četnika.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio depešom, preko Štaba 2. udarnog korpusa, da komandant 5. udarne divizije NOVJ privremeno preuzme komandu i nad 2. proleterskom udarnom divizijom. One treba da se prikupe u rejonu Čajniče-Goražde i pripreme za napad na četničke snage. Ako se prebace preko Lima, s njima će sadejstvovati 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu brigadu sa dobrim političkim radnicima uputi na prostoriju Jahorina-Kalinovnik (koju će jedinice 5. udarne divizije NOVJ uskoro napustiti) i da 1. južnomoravsku NO brigadu prebaci prema Foči.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ 4. proleterska udarna brigada izašla iz sastava 3. udarne divizije NOVJ i uključila se u sastav 2. proleterske udarne divizije NOVJ, a 3. proleterska (sandžačka) brigada - iz sastava 2. proleterske udarne divizije u sastav 3. udarne divizije.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povezu se s kosovskim jedinicama. 

Dokumenti

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da 5. NOU diviziju ponovo orijentiše u pravcu Srbije

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Pete NOU divizije za januar 1944 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. proleterske brigade 2. proleterske divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o organizacionom i političkom stanju brigade posle prelaza u Sandžak

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 1 januara 1944 štabovima Prve i Četvrte krajiške brigade za pokret pravcem Šahbegovići - Podromanija - Nepravdići - Bogovići Sjetlina - Renovica

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 3 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Draškovići - s. Štitkovo - s. D. Trudovo - s. Močioce

📜 Zapovest štaba Druge proleterske divizije od 8 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na Ivanjicu i Lisanjski rudnik

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 januara 1944 god. Štabu divizije o napadu na Ivanjicu

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Močioci - Brezova i prikupljanje podataka o neprijatelju na pravcu Arilje - Ivanjica - Sjenica

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za razbijanje četnika na sektoru Kalinovika

📜 Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Ravna Gora - s. Klekovo - s. Močioci i obezbeđenje prema Arilju, Sjenici i Ljubišu

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 16 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Bela Reka - Ljubiš - Draškovići - Brđani - Jasenovo i obezbeđenje prema Arilju, Užicu i Novoj Varoši

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 17 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske jedinice na položajima Močioci - Crni Vrh - G. Trudovo - Klekovo

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 januara 1944 god. štabovima, brigada za marš na prostoriju Dobroselica - Jablanica i pripravnost za borbu protiv četničkih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji oko Kalinovika u vremenu od 13 do 19 januara 1944 godine

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. januara 1944. Petoj (krajiškoj) diviziji za pokazano junaštvo i vanrednu upornost u borbi protiv nemačkog okupatora za vreme ofanzive u Sandžaku i istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 22 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji Kalinovik - Suvo Polje

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 25 januara 1944 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o borbama Divizije od 2 - 25 januara 1944 godine

📜 Obavještenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Druge proleterske divizije o naređenju Vrhovnog Štaba NOV 1 POJ u vezi s koncentracijom četnika na Limu

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Pete NOU divizije za februar 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Srpska državna straža (nedićevci) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Nikšić Vojislav Lukačević 8. crnogorska udarna brigada 2. mileševski korpus JVuO Ivanjica Dragutin Keserović Goražde 3. udarna divizija NOVJ Zlatiborski korpus JVuO 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bijelo Polje 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 6. crnogorska udarna brigada Požeški korpus JVuO Zasede u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 4. krajiška udarna brigada Vermaht u Jugoslaviji Sjenica Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Foča Josip Broz Tito 2. proleterska divizija NOVJ Bitka za Srbiju 2. proleterska udarna brigada Nova Varoš Albert Seitz 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Javorski korpus JVuO 1. južnomoravska brigada Priboj 2. udarni korpus NOVJ Radoslav Đurić Kalinovik Avijacija u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija 1. šumadijska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Četnički zločini Saradnja četnika sa okupatorom Ranjenici u ratu Borbe u Dalmaciji 1944. 10. krajiška udarna brigada Užice Trnovo Očekivano iskrcavanje saveznika Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Divizija Brandenburg Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Pavle Đurišić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u