Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

3. ukrajinski front Crvene armije

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 3. ukrajinskog fronta posle trodnevne opsade oslobodile Odesu.

⚔️ 27. 8. 1944. Snage 2. i 3. ukrajinskog fronta Crvene armije zauzele Folkšane i Galac i prodrle u Vlašku (u Rumuniji).

⚔️ 6. 9. 1944. Jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije izbile na jugoslovesko-rumunsku granicu kod Turn Severina.

⚔️ 0. 10. 1944. Štab 3. ukrajinskog fronta Crvene armije obavestio VŠ NOV i POJ: novoorganizovana vojska Otečestvenog fronta Bugarske stavljena je pod komandu Štaba 3. ukrajinskog fronta i dobila je zadatak da zajedno s NOVJ dejstvuje na području Makedonije i istočne Srbije.

⚔️ 7. 10. 1944. U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

⚔️ 10. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da deo svojih snaga hitno uputi u dolinu r. Velike Morave (u rejon Palanka - Velika Plana - Rača), gde će se spojiti sa trupama 3. ukrajinskog fronta Crvene armije i odakle će zajedno sa njima krenuti na Beograd.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

⚔️ 12. 10. 1944. Jedinice 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka i jednog streljačkog bataljona 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica oslobodile Mladenovac.

⚔️ 13. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke borbene grupe -Fišer- koji su se povlačili iz istočne Srbije, jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodile Ćupriju.

⚔️ 13. 10. 1944. Jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodile Paraćin. Nemački vojnici povukli su se bez otpora.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ i 14. motostreljačka brigada 3. ukrajinskog fronta Crvene armije slomili jak otpor nemačkih snaga i zauzeli Avalu (kod Beograda).

⚔️ 16. 10. 1944. U Beloj Crkvi vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i komandant 3. ukrajinskog fronta Crvene armije maršal Tolbuhin potpisali ugovor o predaji borbenih aparata i tehničkih sredstava 10, gardijske jurišne i 236. lovačke avio-divizije Crvene armije Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije.

⚔️ 20. 10. 1944. Posle sedmodnevnih borbi, lomeći uporan otpor delova nemačke armijske grupe -Felber-, 1. armijska grupa NOVJ (1. proleterski i 12. udarni korpus) i jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodili Beograd, glavni grad Jugoslavije. Hiljade Beograđana uzele su učešća u borbama za oslobođenje svoga grada. Neprijatelju su naneti veliki gubici u ljudstvu i materijalu. Poginulo je oko 15.000 a zarobljeno oko 9.000 nemačkih vojnika i oficira. Jedinice Crvene armije imale su oko 1.000 poginulih a jedinice NOVJ 2.952 poginula, među kojima politički komesar 5. krajiške (kozarske) NOU brigade Mahmud Ibrahimović Mašo, komandant bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Dušan Milutinović, politički komesar bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Blažo Popivoda i komandant bataljona u 8, crnogorskoj NOU brigadi Milisav Đurović, narodni heroji.

Dokumenti

📜 Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. upućena maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o zadacima 12. udarnog korpusa NOVJ 

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, po pitanju rasporeda jedinica NOVJ na levoj obali reke Dunava

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o dejstvima jedinica NOVJ na levim obalama reke Tise i Dunava i traženju da se bombarduje Ruma

📜 Traženje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, da mu dostavi svoju odluku o upotrebi svojih jedinica u vezi sa zadacima 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za postupak po direktivi maršala Tolbuhina, komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije

📜 Zajedničko naređenje Vrhovnog komandanta JA i komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije štabovima 3. armije JA, 57. armije CA i 1. bugarske armije za raspored jedinica po ovlađivanju mostobranom severno od Valpova

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. maršalu Tolbuhinu komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije u vezi sa zadatkom 3. armije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 4. marta 1945. Štabu 3. armije za potčinjavan je u operativnom pogledu komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije maršalu Tolbuhinu 

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta JA od 21. marta 1945. Štabu 3. armije o merama komandanta 3. ukrajinskog fronta CA za ovlađivanje Bolmanskim mostobranom

📜 Obaveštenje Generalštaba JA od 7. aprila 1945. Štabu 3. armije o naređenju komandanta 3. ukrajinskog fronta CA 12. korpusu za forsiranje reke Drave

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Velika Plana 10. krajiška udarna brigada Otečestveni front Bugarske 1. proleterska udarna brigada 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 2. krajiška udarna brigada Ruma 12. vojvođanski korpus NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Umka Beograd 17. istočnobosanska divizija NOVJ Mladenovac Fjodor Tolbuhin Niš Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sremu 1943. 36. vojvođanska divizija NOVJ Crvena armija Pirot 5. krajiška udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Valpovo Završne operacije u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija Sremski front Beogradska operacija Bugarska u drugom svetskom ratu Blažo Popivoda Kozara u oslobodilačkom ratu 14. srpski korpus NOVJ Josip Broz Tito 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. proleterska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. Paraćin Borbe u Makedoniji 1944. Rumunija u drugom svetskom ratu 13. srpski korpus NOVJ