Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

3. ukrajinski front Crvene armije

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 3. ukrajinskog fronta posle trodnevne opsade oslobodile Odesu.

⚔️ 27. 8. 1944. Snage 2. i 3. ukrajinskog fronta Crvene armije zauzele Folkšane i Galac i prodrle u Vlašku (u Rumuniji).

⚔️ 6. 9. 1944. Jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije izbile na jugoslovesko-rumunsku granicu kod Turn Severina.

⚔️ 0. 10. 1944. Štab 3. ukrajinskog fronta Crvene armije obavestio VŠ NOV i POJ: novoorganizovana vojska Otečestvenog fronta Bugarske stavljena je pod komandu Štaba 3. ukrajinskog fronta i dobila je zadatak da zajedno s NOVJ dejstvuje na području Makedonije i istočne Srbije.

⚔️ 7. 10. 1944. U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

⚔️ 10. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da deo svojih snaga hitno uputi u dolinu r. Velike Morave (u rejon Palanka - Velika Plana - Rača), gde će se spojiti sa trupama 3. ukrajinskog fronta Crvene armije i odakle će zajedno sa njima krenuti na Beograd.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

⚔️ 12. 10. 1944. Jedinice 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka i jednog streljačkog bataljona 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica oslobodile Mladenovac.

⚔️ 13. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke borbene grupe -Fišer- koji su se povlačili iz istočne Srbije, jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodile Ćupriju.

⚔️ 13. 10. 1944. Jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodile Paraćin. Nemački vojnici povukli su se bez otpora.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ i 14. motostreljačka brigada 3. ukrajinskog fronta Crvene armije slomili jak otpor nemačkih snaga i zauzeli Avalu (kod Beograda).

⚔️ 16. 10. 1944. U Beloj Crkvi vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i komandant 3. ukrajinskog fronta Crvene armije maršal Tolbuhin potpisali ugovor o predaji borbenih aparata i tehničkih sredstava 10, gardijske jurišne i 236. lovačke avio-divizije Crvene armije Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije.

⚔️ 20. 10. 1944. Posle sedmodnevnih borbi, lomeći uporan otpor delova nemačke armijske grupe -Felber-, 1. armijska grupa NOVJ (1. proleterski i 12. udarni korpus) i jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodili Beograd, glavni grad Jugoslavije. Hiljade Beograđana uzele su učešća u borbama za oslobođenje svoga grada. Neprijatelju su naneti veliki gubici u ljudstvu i materijalu. Poginulo je oko 15.000 a zarobljeno oko 9.000 nemačkih vojnika i oficira. Jedinice Crvene armije imale su oko 1.000 poginulih a jedinice NOVJ 2.952 poginula, među kojima politički komesar 5. krajiške (kozarske) NOU brigade Mahmud Ibrahimović Mašo, komandant bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Dušan Milutinović, politički komesar bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Blažo Popivoda i komandant bataljona u 8, crnogorskoj NOU brigadi Milisav Đurović, narodni heroji.

Dokumenti

📜 Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. upućena maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o zadacima 12. udarnog korpusa NOVJ 

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, po pitanju rasporeda jedinica NOVJ na levoj obali reke Dunava

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o dejstvima jedinica NOVJ na levim obalama reke Tise i Dunava i traženju da se bombarduje Ruma

📜 Traženje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, da mu dostavi svoju odluku o upotrebi svojih jedinica u vezi sa zadacima 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za postupak po direktivi maršala Tolbuhina, komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije

📜 Zajedničko naređenje Vrhovnog komandanta JA i komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije štabovima 3. armije JA, 57. armije CA i 1. bugarske armije za raspored jedinica po ovlađivanju mostobranom severno od Valpova

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. maršalu Tolbuhinu komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije u vezi sa zadatkom 3. armije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 4. marta 1945. Štabu 3. armije za potčinjavan je u operativnom pogledu komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije maršalu Tolbuhinu 

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta JA od 21. marta 1945. Štabu 3. armije o merama komandanta 3. ukrajinskog fronta CA za ovlađivanje Bolmanskim mostobranom

📜 Obaveštenje Generalštaba JA od 7. aprila 1945. Štabu 3. armije o naređenju komandanta 3. ukrajinskog fronta CA 12. korpusu za forsiranje reke Drave

Fotografije

Povezane odrednice

36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Fjodor Tolbuhin Borbe u Hrvatskoj 1945. Beogradska operacija Beograd Završne operacije u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. proleterska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Velika Plana Niš 2. proleterska divizija NOVJ Blažo Popivoda 17. istočnobosanska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 14. srpski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Otečestveni front Bugarske 1. proleterska udarna brigada Bitka za Srbiju Umka 2. krajiška udarna brigada Crvena armija Pirot Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Borbe u Makedoniji 1944. Valpovo Ruma 10. krajiška udarna brigada Borbe u Slavoniji 1945. Sremski front 1. proleterski korpus NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 13. srpski korpus NOVJ Rumunija u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Narodni heroji Jugoslavije Paraćin Mladenovac