Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

13. srpski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 22. i 24. divizije NOVJ formirao 13. korpus NOVJ. Docnije u sastav korpusa ulaze i novoformirane 46. i 47. divizija NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio G§ NOV i PO za Srbiju da 13. korpus NOVJ pripremi za brzo oslobođenje Niša, kao važnog komunikacijskog čvora u dolini r. Južne Morave.

⚔️ 7. 10. 1944. U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 13. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom su bili: Vranjsko, Pirotsko, Jablaničko, Niško, Topličko, Kruševačko i Jagodinsko vojno područje.

⚔️ 3. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 septembra 1944 god. štabovima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje diviziskih vojnih oblasti i organa narodnih vlasti u oslobođenim mestima i za mobilizaciju ljudstva

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Leskovcu i okolini i napadu jedinica na železničku prugu Grdelica - Doljevac

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog Korpusa NOVJ od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 20. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o dejstvima u Ibarskoj dolini

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Trinaestom korpusu NOVJ o rasporedu, jačini i numeraciji neprijateljskih snaga i o napadu Divizije na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 24. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Ibarskoj dolini

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i dejstvu svojih divizija

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovcu i okolini i o borbama Divizije od 22 do 25 septembra

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. štabovima Dvadeset druge, Četrdeset šeste i Četrdeset sedme NO divizije za dejstva u pravcu Leskovca i Niša

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Vlasotinca

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv šiptarskih snaga na pravcu Gnjilana

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 5 oktobra 1944 tod. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama južno od Leskovca

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 5 novembra 1944 god. štabovima divizija i komandi oblasti za sprovođenje mobilizacije, ukidanje partizanskih odreda i formiranje poternih odeljenja pri komandama područja i komandama mesta

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za nadiranje u pravcu Niša, blokadu Leskovca i zatvaranje pravca Vranje - Grdelica

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe na pravcu Bujanovac-Gnjilane

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 9 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 15 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o razbijanju nemačke kolone između Mramora i Jugbogdanovca

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 9 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima svojih jedinica od 2 septembra do 15 oktobra

📜 Izveštaj Trinaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe sa Nemcima na komunikaciji Niš-Prokuplje

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 17 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Vranja i Belog Polja

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o nepravilnim postupcima bugarske vojske u vreme borbe za oslobođenje Niša

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe sa Nemcima kod Belog Polja i Bujanovca i o formiranju jedinica po novoj formaciji

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu naših i neprijateljskih snaga na sektoru Vranje-Bujanovac-Preševo-Kumanovo

📜 Izveštaj Komande Vojne oblasti 13. korpusa NOVJ od 8. novembra 1944. Glavnom štabu Srbije o rezultatima mobilizacije ljudstva za vazduhoplovstvo

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama kod Bujanovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 16 novembra do 1 decembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 17 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Gnjilana

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 19 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i dejstvima svojih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kosovske Mitrovice i Prištine

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Gnjilana i Prištine i o situaciji na Kosovu

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 25 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o situaciji na Kosovu i o rasporedu svojih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Vučitrna i Kosovske Mitrovice

📜 Izveštaj Četrdeset šeste NO divizije Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama i situaciji na Kosmetu od 27 novembra do 12 decembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 3 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 decembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Kosovske Mitrovice

Fotografije

Povezane odrednice

14. srpski korpus NOVJ Josip Broz Tito Bitka za Srbiju 47. srpska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Crvena armija Jagodina 22. srpska divizija NOVJ Kumanovo Niš Diverzije u oslobodilačkom ratu Leskovac 3. ukrajinski front Crvene armije Avijacija u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Vlasotince Borbe u Srbiji 1944. Partizanska avijacija Pirot Priština 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe na Kosovu i Metohiji Preševo Kruševac Glavni štab Srbije Novi Pazar Prokuplje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Bujanovac Vranje 24. srpska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ