Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

13. srpski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 22. i 24. divizije NOVJ formirao 13. korpus NOVJ. Docnije u sastav korpusa ulaze i novoformirane 46. i 47. divizija NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio G§ NOV i PO za Srbiju da 13. korpus NOVJ pripremi za brzo oslobođenje Niša, kao važnog komunikacijskog čvora u dolini r. Južne Morave.

⚔️ 7. 10. 1944. U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 13. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom su bili: Vranjsko, Pirotsko, Jablaničko, Niško, Topličko, Kruševačko i Jagodinsko vojno područje.

⚔️ 3. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 septembra 1944 god. štabovima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje diviziskih vojnih oblasti i organa narodnih vlasti u oslobođenim mestima i za mobilizaciju ljudstva

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Leskovcu i okolini i napadu jedinica na železničku prugu Grdelica - Doljevac

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog Korpusa NOVJ od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 20. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o dejstvima u Ibarskoj dolini

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Trinaestom korpusu NOVJ o rasporedu, jačini i numeraciji neprijateljskih snaga i o napadu Divizije na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 24. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Ibarskoj dolini

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i dejstvu svojih divizija

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovcu i okolini i o borbama Divizije od 22 do 25 septembra

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. štabovima Dvadeset druge, Četrdeset šeste i Četrdeset sedme NO divizije za dejstva u pravcu Leskovca i Niša

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Vlasotinca

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv šiptarskih snaga na pravcu Gnjilana

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 5 oktobra 1944 tod. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama južno od Leskovca

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 5 novembra 1944 god. štabovima divizija i komandi oblasti za sprovođenje mobilizacije, ukidanje partizanskih odreda i formiranje poternih odeljenja pri komandama područja i komandama mesta

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za nadiranje u pravcu Niša, blokadu Leskovca i zatvaranje pravca Vranje - Grdelica

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe na pravcu Bujanovac-Gnjilane

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 9 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 15 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o razbijanju nemačke kolone između Mramora i Jugbogdanovca

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 9 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima svojih jedinica od 2 septembra do 15 oktobra

📜 Izveštaj Trinaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe sa Nemcima na komunikaciji Niš-Prokuplje

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 17 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Vranja i Belog Polja

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o nepravilnim postupcima bugarske vojske u vreme borbe za oslobođenje Niša

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe sa Nemcima kod Belog Polja i Bujanovca i o formiranju jedinica po novoj formaciji

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu naših i neprijateljskih snaga na sektoru Vranje-Bujanovac-Preševo-Kumanovo

📜 Izveštaj Komande Vojne oblasti 13. korpusa NOVJ od 8. novembra 1944. Glavnom štabu Srbije o rezultatima mobilizacije ljudstva za vazduhoplovstvo

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama kod Bujanovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 16 novembra do 1 decembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 17 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Gnjilana

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 19 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i dejstvima svojih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kosovske Mitrovice i Prištine

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Gnjilana i Prištine i o situaciji na Kosovu

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 25 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o situaciji na Kosovu i o rasporedu svojih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Vučitrna i Kosovske Mitrovice

📜 Izveštaj Četrdeset šeste NO divizije Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama i situaciji na Kosmetu od 27 novembra do 12 decembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 3 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 decembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Kosovske Mitrovice

Fotografije

Povezane odrednice

Crvena armija Glavni štab Srbije 2. proleterska divizija NOVJ Jagodina Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu 22. srpska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Leskovac 47. srpska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Pirot 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Priština Kumanovo 3. ukrajinski front Crvene armije 14. srpski korpus NOVJ Vlasotince Kruševac Novi Pazar Borbe u Srbiji 1944. Partizanska avijacija Prokuplje Avijacija u oslobodilačkom ratu Preševo Bitka za Srbiju Borbe na Kosovu i Metohiji 24. srpska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bujanovac Vranje Bugarska u drugom svetskom ratu Niš Toplica u oslobodilačkom ratu