Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Pirot u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1941. Otpočeo napad nemačke 1. oklopne grupe (11. oklopne, 294. pešadijske i 4. brdske divizije) sa bugarske teritorije ka Pirotu i Nišu. Posle borbi nemačke snage su zauzele Pirot i utvrđene granične položaje istočno i severoistočno od Pirota, okružujući znatne delove Topličke divizije.

⚔️ 0. 11. 1941. U Pirotu formiran odbor NO fonda, čiji je zadatak da prikuplja oružje, sanitetski materijal, odeću i obuću i da šalje borce u NOP odrede.

⚔️ 6. 11. 1941. Između Dolca i Crvene Reke (na pruzi Niš-Pirot) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 7. 11. 1941. U s. Sićevu i na ž. st. Sv. Petka (na pruzi Niš-Pirot) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao na Sićevački četnički odred Koste Pećanca i na bugarsku posadu, razoružao ih, zarobivši oko 80 četnika i odeljenje bugarskih vojnika, i oštetio električnu centralu.

⚔️ 0. 12. 1941. Iz Bugarske stigle nove jedinice da pojačaju osiguranje železničkih pruga Niš-Sofija i Niš-Leskovac-Skoplje. One su se razmestile ovako: 2. streljački puk: Niš (I. bataljon i 1. baterija). Leskovac (2, bataljon), Bela Palanka (3. bataljon); 1. bataljon 9. etapnog puka: Pirot, Bela Palanka, Sv, Petka, Niška Banja; bataljon 6. etapnog puka: Belotince, Doljevac, Pečenjevce-Grdelica (u svim tim mestima po jedna četa).

⚔️ 20. 1. 1942. Bugarski 1. okupacioni korpus (6, 17. i 21. divizija) završio okupiranje teritorije Srbije ograničene sa severa linijom s. Rgotina - s. Zlot - s. Despotovac - s. Jasenovo - s. Mileševo, sa zapada linijom Kragujevac - Kraljevo (isključeno) - Kosovska Mitrovica, sa juga linijom s. Babin Most s. Velja Glava i sa istoka ranijom demarkacionom linijom između Srbije i Bugarske. [Prema Bečkom sporazumu između Nemačke i Italije od 20. aprila 1941. Bugarska je okupirala jugoistočni deo Srbije - vranjski i npirotski okrug (tadačnji caribrodski, nišavski, lužnički, bosiljgradski, masurički, poljanički, preševski i pčinjski srez i delobvew belopalanačkog i vlasotinačkog sreza), teritoriju severozapadno od Zaječara (između Timoka i državne granice) i manje područje Kosmeta (deo uroševačkog i gnjilanskog sreza).]

⚔️ 20. 3. 1942. Na Sarlaku (kod Pirota) formirano Pirotsko rukovodstvo NO fonda.

⚔️ 10. 7. 1943. U s. Prisjanu (kod Pirota) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda zapalili mlekaru, te je u njoj izgorelo 20.000 kg kaćkavalja i 2.000 kg masla, spremljenog za potrebe okupatora.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Ljuberađi (kod Babušnice) jedan bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda napao bugarsku pograničnu jedinicu, ali zbog pristizanja pojačanja iz Pirota morao je odustati od napada baš kada je neprijatelj bio pred uništenjem. Gubici neprijatelja: 30 mrtvih i ranjenih. Bataljon je imao 9 ranjenih.

⚔️ 30. 12. 1943. Bugarske snage (vojska i policija) i kontračetnici iz Kumanova, s. Ml. Nagoričana, s. Stracina, Krive Palanke, s. Klenika, Preseva, Vranja, Bosiljgrada, Trna i Pirota otpočeli koncentrična dejstva na kumanovsko-vranjskom području da bi uništili makedonske, južnomoravske i kosovske jedinice, ali su ove vešto izbegle sukob. Nezadovoljne ishodom ove desetodnevne akcije, neprijateljske snage su pokupile seljake od 18 do 50 godina i većinu internirale u Bugarsku, izvršivši istovremeno mnoge paljevine i ubistva po selima.

⚔️ 6. 1. 1944. U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

⚔️ 29. 1. 1944. Na reci Temskoj Nišavski NOP odred uništio hidrocentralu koja je snabdevala Pirot električnom energijom.

⚔️ 12. 2. 1944. Kod s. Čustice (blizu Pirota) Nišavski NOP odred razbio grupu četnika i naneo im gubitke od 5 mrtvih.

⚔️ 0. 3. 1944. Formirani prvi OK KPJ i OK SKOJ-a za Pirot.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Gostuše (blizu Pirota) Nišavski NOP odred sačekao u zasedi oko 40 bugarskih policajaca i ubio trojicu dok su se ostali razbežali.

⚔️ 0. 4. 1944. OK KPJ za Pirot formirao Pirotski NOP odred.

⚔️ 23. 4. 1944. Kod s. Kijevca (blizu Pirota) 5. južnomoravska NO brigada i Pirotski NOP odred napali delove bugarskog 50. pešadijskog puka koji su počeli da pale s. Kijevac. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od 83 mrtva i ranjena i 4 zarobljena vojnika, dok su se ostali izvukli iz borbe pod zaštitom pristiglog pojačanja iz Babušnice. Zaplenjen je p. mitraljez i 10 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 4. 1944. Bugarske snage (14, 17. i 29. pešadijska divizija, delovi 7. rilske divizije. 1. i 2. konjički, 1. armijski, 41. i 45. pešadijski puk, žandarmerijski bataljon, policijske snage vranjske i sofijske oblasti i iz rejona Kumanova) preduzele napadnu operaciju poznatu pod imenom -proiećna ofanziva- protiv jedinica NOVJ na desnoj obali r. J. Morave (5. i 6. južnomoravsku NO brigadu, 3. makedonsku NO brigadu, Kosovski NOP odred, bugarsku 1. sofijsku partizansku brigadu, Crnotravski i Kumanovski NOP odred, bugarski Trnski partizanski odred i jedinice komandi područja i komandi mesta) s ciljem da ih koncentričnim napadima u rejonima Vranje - Kumanovo - Kriva Palanka - Pirot - Babušnica - Vladičin Han okruže i unište. U borbama vođenim do 20. juna neprijatelj nije uspeo da uništi jedinice NOVJ, pa se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 12. 5. 1944. Operativni štab za makedonske, kosovske i južnomoravske jedinice izdao zapovest da komande mesta Pirotskog vojnog područja sa svojim jedinicama pređu u ofanzivna dejstva i time olakšaju prodiranje ostalih jedinica na jug.

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. Bele Vode (blizu Pirota) četnički Nišavski korpus napao 7. srpsku NO brigadu. Protivnapadom brigade četnici su razbijeni i odbačeni u dolinu r. Nišave. Poginulo je 30 a zarobljeno 20 četnika.

⚔️ 20. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izvestio VŠ NOV i PO.J o pripremanju bugarsko-nemačke ofanzive na prostoriju Kumanovo-Ćustendil-Pirot-Vranje. (Do ofanzive nije došlo, jer je uskoro Bugarska kapitulirala.)

⚔️ 27. 8. 1944. Na prostoriji s. Grdelica - Leskovac - Niš otpočelo prikupljanje jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa iz unutrašnjosti Srbije, da bi se one zatim, uz pomoć bugarske 6. pešadijske divizije (koja je u tu svrhu dovedena iz Bugarske) preko Pirota povukle u Bugarsku.

⚔️ 4. 9. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Knjaževac, iz koga su se nemački vojnici povukli ka Zaječaru a bugarski vojnici ka Pirotu. U gradu je zarobljeno 150 četnika iz četničkog Knjaževačkog korpusa.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Strelcu (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 25. srpsku brigadu (nazivana i 1. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. U s. Petrovcu obrazovan GNO odbor za grad Pirot.

⚔️ 11. 9. 1944. Jedinice 22. divizije NOVJ ušle u Pirot, Babušnicu, Caribrod (sada: Dimitrovgrad) i Bosiljgrad, koje su napustili bugarski vojnici.

⚔️ 16. 9. 1944. U s. Držini (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 27. srpsku brigadu (nazivana i 2. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

⚔️ 7. 10. 1944. U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

⚔️ 0. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 13. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom su bili: Vranjsko, Pirotsko, Jablaničko, Niško, Topličko, Kruševačko i Jagodinsko vojno područje.

⚔️ 25. 3. 1945. U s. Hanrijevu (kod Skoplja) formirano Pirotehničko odeljenje GS JA za Makedoniju. Istovremeno je organizovan kurs za uništavanje neispravne municije.

Dokumenti

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 19. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom radu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 26. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Pete južnomoravske NO brigade i o vojno-političkoj situaciji u pirotskom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 8. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o kretanju neprijateljskih snaga, reorganizaciji komandi mesta i stanju u Pirotskom NOP odredu

📜 Pismo komandanta Pete bugarske okupacione armije od 3. juna 1944. god. skopskom i vranjskom oblasnom direktoru o uspostavljanju administrativnih vlasti na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Pirot – Vranje

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pripremanju bugarsko-nemačke ofanzive na sektoru Kumanovo–Ćustendil–Pirot–Vranje

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pirotskog NOP odreda za pojačanu aktivnost protiv neprijateljskih snaga na sektoru Crna Trava - Pirot i rušenje pruge Niš - Pirot

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za razbijanje i uništenje neprijateljskih jedinica na teritoriji Vranjskog i Pirotskog okruga i organizovanje vojnopozadinskih ustanova i organa narodne vlasti

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za rušenje komunikacija Knjaževac - Zaječar, Knjaževac - Pirot i Knjaževac - Boljevac u vezi s pripremama za napad na Knjaževac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo Prvoj pirotskoj brigadi na pravcu Svođe - Golema Njiva - Zagorski Rid

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje Glavnog štaba na pirotski sektor

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o mogućnosti prijema sovjetskog naoružanja kod Pirota i predlog za školovanje u SSSR-u

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje u Pirot

Fotografije

Povezane odrednice

Nišavski (svrljiški) partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Sanitet u ratu Nišavski korpus JVuO Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu 27. srpska brigada (2. pirotska) Kraljevo 1. bugarski okupacioni korpus Borbe u Makedoniji 1944. Kosta Pećanac SSSR i Jugoslavija Kragujevac 11. oklopna divizija Vermahta Borbe na Kosovu i Metohiji Crnotravski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Toplica u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Glavni štab Makedonije Borbe u Srbiji 1943. Četnici u ustanku Vranje Borbe u Makedoniji 1943. Glavni štab Srbije 23. srpska udarna divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Knjaževac Kruševac Aprilski rat Niš Crna Trava Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 22. srpska divizija NOVJ Kumanovo SKOJ Bugarski zločini u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Preševo Britanija i Jugoslavija Knjaževački korpus JVuO Kumanovski partizanski odred 25. srpska brigada (1. pirotska) 2. južnomoravski partizanski odred 7. srpska brigada (5. južnomoravska) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 6. pješačka divizija (NDH) Ustanak u Srbiji 1941. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1942. Jagodina Leskovac 14. srpski korpus NOVJ 6. pešadijska divizija (Bugarska) 3. ukrajinski front Crvene armije 8. srpska brigada (6. južnomoravska) 46. srpska divizija NOVJ 13. srpski korpus NOVJ Josip Broz Tito 5. bugarska armija Kriva Palanka Zaječar 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Uroševac 2. proleterska divizija NOVJ Crvena armija 24. srpska divizija NOVJ Kosovski partizanski odred Ranjenici u ratu 3. udarna divizija NOVJ Skoplje