Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

6. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 4. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ, sa 4. proleterskom udarnom brigadom, razbile Gatačku i Golijsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa i manje delove domobranske 6. pešadijske divizije i zauzele Gacko.

⚔️ 27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

⚔️ 17. 8. 1943. U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

⚔️ 12. 9. 1943. Drugi bataljon 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije prešao na stranu NOVJ i porušio uređaje na ž. št. Hutovo (na pruzi Hum-Gabela), ali je na putu razbijen cd delova jedne brigade i četničke Ljubinjske brigade, tako da se do 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. koja se toga dana nalazila u rejonu Gacka, probilo manje od 100 domobrana.

⚔️ 21. 9. 1943. Četnička Gatačka brigada i Gatački milicijski bataljon domobranske 6. pešadijske divizije zauzeli Gacko, potisnuvši jedan bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Čemernu.

⚔️ 26. 9. 1943. U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 6. pesadijske divizije preduzeli opkoljavanje 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je, osetivši te pripreme, izvršila napad i, posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda. Poginulo je 40 četnika, a zarobljeni su 42 domobrana i 34 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 24. 11. 1943. S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.

⚔️ 7. 12. 1943. Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

⚔️ 5. 2. 1944. Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 8. 1944. Na prostoriji s. Grdelica - Leskovac - Niš otpočelo prikupljanje jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa iz unutrašnjosti Srbije, da bi se one zatim, uz pomoć bugarske 6. pešadijske divizije (koja je u tu svrhu dovedena iz Bugarske) preko Pirota povukle u Bugarsku.

⚔️ 11. 10. 1944. Bugarska 6. pešadijska divizija probila odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, zauzela Belu Palanku i izbila pred s. Novo Selo i s. Duboku Padinu, bugarska 9. pešadijska divizija ovladala s. Kalnom i s. Jalovik-Izvorom, a bugarska 4. pešadijska divizija ovladala s. Ravnom Dubravom i na taj način izbila na oko 35 km istočno i južno od Niša.

⚔️ 8. 11. 1944. Ovladavši Malim Kosovom, bugarska 2. armija, 22. i 46. divizija NOVJ i jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju otpočeli dejstva za oslobođenje Kosova. Istovremeno je bugarska 6. pešadijska divizija orijentisana ka južnim padinama pl. Kopaonika.

Dokumenti

📜 Izvještaj stožera Šeste pješačke divizije o borbama na terenu Hercegovine u mjesecu decembru 1941 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru o rasporedu jedinica i borbama sa partizanima u Hercegovini u toku oktobra 1942 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 decembra 1942 god. o rasporedu potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 prosinca 1942 god. o uličnim borbama u Livnu i o slanju ustaško-domobranskih pojačanja u tom pravcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 16 prosinca 1942 god. o zauzimanju Livna od strane jedinica NOV i PO Jugoslavije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Duvno - Posušje - Imotski

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 siječnja 1943 god. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 25 januara 1943 god. o sporazumu sa delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem

📜 Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem

📜 Obavještenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 30 januara 1943 god. o borbama žandarma i milicionera protiv jedinica NOV kod sela Rakitno

📜 Zahtjev Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 8 februara 1943 god. da italijanski avioni bombarduju sela Studenci, Medov Dolac, Poljice i Podosoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV oko Imotskog, Duvna i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski

📜 Naređenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. za evakuaciju Imotskog

📜 Obavještenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o evakuaciji Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o borbama jedinica NOV u zapadnoj Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u dolini Neretve

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u dolini Neretve

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o pokretu jedinica NOV u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o pokretu jedinica u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o stanju u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o evakuaciji novca i hrane iz Mostara

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o zauzeću Prozora, Bradine, Ivan Sedla, Raštelice od strane jedinica NOV i intervencija da se Italijani ne povlače iz Širokog Brijega

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 20 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV između Bradine i Drežnice i situaciji u Hercegovini

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1943 godine

📜 Pregled rasporeda jedinica Šeste pješačke divizije početkom februara 1943 god. na teritoriji Hercegovine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 21 marta 1943 god. o stanju u Nevesinju

📜 Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka

📜 Naređenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o četnicima i vezi između Bileće i Gacka

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. o kukavičluku i slabom rukovođenju italijanskih generala u dolini Neretve i istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o situaciji u Nevesinju i Gacku

📜 Obavještenje Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o protivnapadu na Nevesinje

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 27 marta 1943 god. o organizaciji i brojnom stanju četničkih jedinica u Istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od aprila 1943 god. o razbijanju ustaške milicije i nesposobnosti italijanskih generala za vođenje borbe

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 1 aprila 1943 gld. o pokušajima četničkih jedinica da pređu u napad na jedinice Narodnooslobodilačke vojske

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 3 aprila 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV u istočnoj Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i nesporazumu sa Italijanima

📜 Zapovijest zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 29 aprila 1943 god. o predostrožnosti za proslavu 1 maja

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec mart 1943 godine

📜 Naređenje komandanta Šeste pješačke divizije od maja 1943 god. za pojačanje budnosti u slučaju da Italijani pokušaju razoružati ustaško-domobranske jedinice

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec april 1943 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 13 maja 1943 god. o italijanskim namjerama u Istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o dislokaciji i borbama Divizije u Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 14 jula 1943 god. o situaciji u Bileći

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25 srpnja 1943 god. o odnosima Talijana prema hrvatskom življu i vojsci na teritoriji Dalmacije

📜 Izvještaj zapovjednika Šeste pješačke divizije od 14 septembra 1943 god. o sporazumu između komandanta Sedme SS divizije Prinz Eugen i delegata četničke Vrhovne komande o zajedničkoj borbi protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Štaba Šeste pješačke divizije od 15 septembra 1943 god. o padu Gacka i pretstojećem napadu jedinica NOV na Fazlagića Kulu i Hutovo

📜 Izvještaj Šeste pješačke divizije od 30 septembra 1943 god. o borbenoj gotovosti Prve domobranske pukovnije

📜 Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada

📜 Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog

📜 Opšta bojna relacija Zapovjedništva Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Široki Brijeg 6. pešadijska divizija (Bugarska) Borbe u Hercegovini 1943. Trebinje 1. bugarski okupacioni korpus Vrgorac 12. pešadijska divizija Sassari Ljubinje Druga neprijateljska ofanziva Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bileća Livno Drežnica Bitka za Srbiju 155. pešadijska divizija Emilia Dobrosav Jevđević Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe za Livno 1942. Južnohercegovački partizanski odred Pelješac Operacija Schwarz Avijacija u oslobodilačkom ratu Stolac 6. lička proleterska divizija NOVJ Dubrovnik Nevesinjski korpus JVuO Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Imotski 6. italijanski armijski korpus Niš Hrvatsko domobranstvo Nikšićki partizanski odred Gacko 29. hercegovačka divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss 181. pešadijska divizija 46. srpska divizija NOVJ 32. pešadijska divizija Marche 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Posušje Vilus Borbe u Hrvatskoj 1942. Nikšić Nevesinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Bugarska u drugom svetskom ratu Duvno Operacija Dinara Pirot 39. krajiška divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. 4. pešadijska divizija (Bugarska) 3. udarna divizija NOVJ Mostar Borbe u Hercegovini 1942. Leskovac Bitka na Neretvi Trebinjski korpus JVuO Borbe u Dalmaciji 1943. Bitka za Prozor 1943. Ustanak u Hercegovini 1941. 18. pešadijska divizija Messina Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Prozor 154. pešadijska divizija Murge Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943.