Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

6. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 4. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ, sa 4. proleterskom udarnom brigadom, razbile Gatačku i Golijsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa i manje delove domobranske 6. pešadijske divizije i zauzele Gacko.

⚔️ 27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

⚔️ 17. 8. 1943. U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

⚔️ 12. 9. 1943. Drugi bataljon 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije prešao na stranu NOVJ i porušio uređaje na ž. št. Hutovo (na pruzi Hum-Gabela), ali je na putu razbijen cd delova jedne brigade i četničke Ljubinjske brigade, tako da se do 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. koja se toga dana nalazila u rejonu Gacka, probilo manje od 100 domobrana.

⚔️ 21. 9. 1943. Četnička Gatačka brigada i Gatački milicijski bataljon domobranske 6. pešadijske divizije zauzeli Gacko, potisnuvši jedan bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Čemernu.

⚔️ 26. 9. 1943. U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 6. pesadijske divizije preduzeli opkoljavanje 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je, osetivši te pripreme, izvršila napad i, posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda. Poginulo je 40 četnika, a zarobljeni su 42 domobrana i 34 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 24. 11. 1943. S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.

⚔️ 7. 12. 1943. Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

⚔️ 5. 2. 1944. Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 8. 1944. Na prostoriji s. Grdelica - Leskovac - Niš otpočelo prikupljanje jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa iz unutrašnjosti Srbije, da bi se one zatim, uz pomoć bugarske 6. pešadijske divizije (koja je u tu svrhu dovedena iz Bugarske) preko Pirota povukle u Bugarsku.

⚔️ 11. 10. 1944. Bugarska 6. pešadijska divizija probila odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, zauzela Belu Palanku i izbila pred s. Novo Selo i s. Duboku Padinu, bugarska 9. pešadijska divizija ovladala s. Kalnom i s. Jalovik-Izvorom, a bugarska 4. pešadijska divizija ovladala s. Ravnom Dubravom i na taj način izbila na oko 35 km istočno i južno od Niša.

⚔️ 8. 11. 1944. Ovladavši Malim Kosovom, bugarska 2. armija, 22. i 46. divizija NOVJ i jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju otpočeli dejstva za oslobođenje Kosova. Istovremeno je bugarska 6. pešadijska divizija orijentisana ka južnim padinama pl. Kopaonika.

Dokumenti

📜 Izvještaj stožera Šeste pješačke divizije o borbama na terenu Hercegovine u mjesecu decembru 1941 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru o rasporedu jedinica i borbama sa partizanima u Hercegovini u toku oktobra 1942 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 decembra 1942 god. o rasporedu potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 prosinca 1942 god. o uličnim borbama u Livnu i o slanju ustaško-domobranskih pojačanja u tom pravcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 16 prosinca 1942 god. o zauzimanju Livna od strane jedinica NOV i PO Jugoslavije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Duvno - Posušje - Imotski

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 siječnja 1943 god. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 25 januara 1943 god. o sporazumu sa delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem

📜 Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem

📜 Obavještenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 30 januara 1943 god. o borbama žandarma i milicionera protiv jedinica NOV kod sela Rakitno

📜 Zahtjev Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 8 februara 1943 god. da italijanski avioni bombarduju sela Studenci, Medov Dolac, Poljice i Podosoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV oko Imotskog, Duvna i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski

📜 Naređenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. za evakuaciju Imotskog

📜 Obavještenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o evakuaciji Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o borbama jedinica NOV u zapadnoj Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u dolini Neretve

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u dolini Neretve

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o pokretu jedinica NOV u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o pokretu jedinica u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o stanju u Hercegovini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o evakuaciji novca i hrane iz Mostara

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o zauzeću Prozora, Bradine, Ivan Sedla, Raštelice od strane jedinica NOV i intervencija da se Italijani ne povlače iz Širokog Brijega

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 20 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV između Bradine i Drežnice i situaciji u Hercegovini

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1943 godine

📜 Pregled rasporeda jedinica Šeste pješačke divizije početkom februara 1943 god. na teritoriji Hercegovine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 21 marta 1943 god. o stanju u Nevesinju

📜 Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka

📜 Naređenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o četnicima i vezi između Bileće i Gacka

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. o kukavičluku i slabom rukovođenju italijanskih generala u dolini Neretve i istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o situaciji u Nevesinju i Gacku

📜 Obavještenje Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o protivnapadu na Nevesinje

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 27 marta 1943 god. o organizaciji i brojnom stanju četničkih jedinica u Istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od aprila 1943 god. o razbijanju ustaške milicije i nesposobnosti italijanskih generala za vođenje borbe

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 1 aprila 1943 gld. o pokušajima četničkih jedinica da pređu u napad na jedinice Narodnooslobodilačke vojske

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 3 aprila 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV u istočnoj Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i nesporazumu sa Italijanima

📜 Zapovijest zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 29 aprila 1943 god. o predostrožnosti za proslavu 1 maja

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec mart 1943 godine

📜 Naređenje komandanta Šeste pješačke divizije od maja 1943 god. za pojačanje budnosti u slučaju da Italijani pokušaju razoružati ustaško-domobranske jedinice

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec april 1943 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 13 maja 1943 god. o italijanskim namjerama u Istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o dislokaciji i borbama Divizije u Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 14 jula 1943 god. o situaciji u Bileći

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25 srpnja 1943 god. o odnosima Talijana prema hrvatskom življu i vojsci na teritoriji Dalmacije

📜 Izvještaj zapovjednika Šeste pješačke divizije od 14 septembra 1943 god. o sporazumu između komandanta Sedme SS divizije Prinz Eugen i delegata četničke Vrhovne komande o zajedničkoj borbi protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Štaba Šeste pješačke divizije od 15 septembra 1943 god. o padu Gacka i pretstojećem napadu jedinica NOV na Fazlagića Kulu i Hutovo

📜 Izvještaj Šeste pješačke divizije od 30 septembra 1943 god. o borbenoj gotovosti Prve domobranske pukovnije

📜 Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada

📜 Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog

📜 Opšta bojna relacija Zapovjedništva Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. bugarski okupacioni korpus Dobrosav Jevđević 39. krajiška divizija NOVJ Operacija Weiss 154. pešadijska divizija Murge Duvno 181. pešadijska divizija Južnohercegovački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Prozor Vilus Niš Livno 46. srpska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Nevesinje Mostar Bitka za Prozor 1943. 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Imotski Avijacija u oslobodilačkom ratu Trebinjski korpus JVuO Druga neprijateljska ofanziva Italija u drugom svetskom ratu Gacko Operacija Dinara Bugarska u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Pirot Borbe u Hercegovini 1942. Drežnica Bitka na Neretvi Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1943. 4. pešadijska divizija (Bugarska) Operacija Schwarz Hrvatsko domobranstvo Vrgorac Ljubinje Široki Brijeg Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 18. pešadijska divizija Messina Četnici u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 32. pešadijska divizija Marche Bileća Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. pešadijska divizija (Bugarska) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Srbiji 1944. 155. pešadijska divizija Emilia Posušje Borbe u Dalmaciji 1943. Leskovac Trebinje Ustanak u Hercegovini 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji Nikšićki partizanski odred Stolac 29. hercegovačka divizija NOVJ Italijanski zločini u Jugoslaviji 12. pešadijska divizija Sassari 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe za Livno 1942. Nevesinjski korpus JVuO Nikšić Dubrovnik Pelješac