Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Sanitet u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 105 hronoloških zapisa, 179 dokumenata i 71 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. U Šapcu održan sastanak OK KPJ za Šabac na kome je doneta odluka da se sklanja oružje, formiraju vojne desetine organizuju tečajevi za prvu pomoć i sakuplja sanitetski materijal.

⚔️ 0. 5. 1941. Obrazovani Vojni komitet pri PK KPJ za Srbiju i vojni komiteti pri okružnim komitetima KPJ, Vojni komiteti stvaraju ilegalne grupe i organizuju njihovu vojnu obuku. Organizovani i sanitetski kursevi na kojima se omladinci osposobljavaju za pružanje prve pomoći.

⚔️ 0. 6. 1941. Održan sastanak MK KPJ za pljevaljski srez na kome je, na osnovu direktive o pripremama za oružani ustanak, odlučeno: da se radi na formiranju omladinskih grupa koje će se obučavati u rukovanju oružjem; da se prikuplja oružje, municija, sanitetski materijal i dr.

⚔️ 0. 7. 1941. Članovi KPJ i simpatizeri NOP-a iz sela Šopića, Petke, Šušnjara i Lazarevca napali na magacin opreme u Lazarevcu, koji su čuvali nemački vojnici i kvislinzi, iz njega izvukli, pored ostalog veću količinu vojničke opreme i sanitetskog materijala što će kasnije predati 1. šumadijskom NOP odredu.

⚔️ 20. 7. 1941. Ustanici iz Žabljaka i okolnih sela posle kraće borbe razoružali karabinijersku stanicu u Žabljaku. Zarobljeno: 18 italijanskih karabinijera i 13 žandarma i finansa. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, oko 35 pušaka, 10 pištolja, znatna količina municije i ručnih bombi i dosta sanitetskog materijala.

⚔️ 14. 8. 1941. U 12.20 časova banditi napali stanicu Grabovac, razbili telefon, obili kasu, i odneli 2 puške sa 40 metaka i sanitetski materijal.

⚔️ 19. 8. 1941. U s. Junkovcu (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda uništili rudnik uglja i zaplenili oko 200 kg eksploziva, sanitetskog i drugog materijala.

⚔️ 4. 9. 1941. Kod Novog Sela, između Šapca i Ušća, Posavski NOP odred zaustavio putnički brod -Kraljica Marija-, na kome je bilo oko 260 putnika i 36 Nedićevih podoficira. Veću količinu hrane podelio narodu a sanitetski materijal zaplenio.

⚔️ 8. 9. 1941. Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Bagrdan delovi Pomoravskog NOP odreda iz zasede uništili kamion i ubili 28 nemačkih vojnika. Istoga dana na putu Kragujevac-Jagodina zarobili 7 nemačkih vojnika, zapalili 3 kamiona, zaplenili sanitetski automobil i veću količinu hrane i presekli tt stubove u dužini od 6 km.

⚔️ 15. 9. 1941. U Sarajevu održan sastanak PK KPJ za BiH na kome su razmatrani vojno-politička situacija u zemlji, propagandni rad Partije i pomoć partizanskim odredima od strane partijskih organizacija u gradovima. U zaključcima PK je ukazano na promenu vojno-političke situacije u zemlji: zbog ustanka, nemački okupator nije u stanju da svojim snagama održi okupaciju, pa je prinuđen da jače angažuje italijanske i bugarske snage. Dalje je ukazano na greške u Bos. krajini u pogledu isticanja revolucionarnih ciljeva i stvaranja revolucionarne vojske. Postavljeni su zadaci da se uspostave i učvrste partijske organizacije u svim mestima Bosne i Hercegovine, a u gradovima formiraju odbori NO fonda i sanitetski odbori: da se vrše ekonomske akcije i formiraju udarni odredi.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 0. 10. 1941. U Prokuplju formiran ilegalni MNO odbor, radionica za šivenje rublja za NOP odred i sanitetski kurs.

⚔️ 0. 11. 1941. U Pirotu formiran odbor NO fonda, čiji je zadatak da prikuplja oružje, sanitetski materijal, odeću i obuću i da šalje borce u NOP odrede.

⚔️ 8. 12. 1941. Delovi Topličkog NOP odreda upali u bolnicu u Prokuplju i uzeli potreban sanitetski materijal, a zatim demolirali postrojenja na ž. stanici.

⚔️ 9. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da rušenjem puteva onemogući kretanje neprijateljskih kamiona u pravcu Šavnika i Nikšića; da drži zasede i straže od Nikšića ka Grahovu i ka Podgorici (sada: Titograd); da hitno prebaci sanitetsko ljudstvo i materija], kao i hranu, u bolnicu na Žabljaku.

⚔️ 12. 2. 1942. Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

⚔️ 3. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio sekretaru MK KPJ za Sarajevo pismo o potrebi za nabavkom sanitetskog materijala (naročito injekcija protiv pegavog i trbušnog tifusa), municije i drugog materijala.

⚔️ 9. 3. 1942. Referent saniteta VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao naredbu o rasporedu lekara, njihovim zadacima i zadacima sanitetskih ustanova u istočnoj Bosni.

⚔️ 29. 3. 1942. Referent saniteta VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao sanitetskim organima i vojnim i političkim rukovodiocima NOP i DV na području Bosne uputstvo o suzbijanju pegavog tifusa.

⚔️ 0. 4. 1942. U Foči izašao prvi, i jedini, broj časopisa -Partizanski sanitet-, organa Saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije, u kome je uvodni članak o značaju izdavanja tog časopisa napisao vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito.

⚔️ 16. 5. 1942. Delovi 2. i 1. krajiškog NOP odreda i Banijska proleterska četa, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, zauzeli Prijedor, savladavši posadu (10 domobranskih četa iz sastava 2, 10. i 11. pešadijskog puka i Sanskog posadnog bataljona, ojačanja i nešto ustaša, žandarma i milicionera). Zarobljeno je 1.100 domobrana i 200 ustaša i žandarma, a zaplenjeno 1.200 pušaka, 15 p. mitraljeza, 8 mitraljeza, 5 minobacača, 2 haubice, 1 oštećen avion i velike količine municije, sanitetskog materijala i opreme.

⚔️ 2. 6. 1942. Jače četničke snage izvršile, preko masiva Durmitora, koncentričan napad na položaje 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade u Dobrom dolu. Iskoristivši gustu maglu, vejavicu i noć, one su iznenadile partizane, brzo ih odbacile s položaja i zauzele Dobri do, izbivši na oko 10 km od partizanske bolnice u s. Pišću. Energičnim protivnapadom, 1. bataljon 1. proleterske NOU brigade i delovi 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade odbacili su četnike prema s. Provaliji i ponovo ovladali Dobrim dolom. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 17 zarobljenih, dok su ukupni gubici 3. i 1. bataljona bili oko 20 poginulih i ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 2 sanduka mina, 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 20 pušaka, 3 revolvera, oko 30 konja, sanitetski i drugi materijal. Za te borbe VŠ NOP i DV je pohvalio Štab durmitorskih trupa.

⚔️ 19. 6. 1942. U akciji na sanatorijum kod Srem. Kamenice Podunavski NOP odred zaplenio veću količinu sanitetskog i pisaćeg materijala.

⚔️ 22. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o organizaciji saniteta u partizanskim jedinicama.

⚔️ 1. 7. 1942. Jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda zaplenile mnogo sanitetskog materijala u bolnici u Dugoj Resi, razoružale u s ta a ko domobransku posadu u s. Belavićima i razrušile železničku prugu između G. i D. Dubrava.

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Mihaljevcima (kod Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zaplenili 2 puške, 1 pištolj i nešto sanitetskog materijala [Prema jednom neprijateljskom izveštaju događaj se desio 1/2. avgusta.].

⚔️ 23. 8. 1942. Referent saniteta VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu izveštaj o izvanredno srdačnom prijemu ranjenih boraca proleterskih brigada od strane naroda Bosanske krajine i o problemima smeštaja i snabdevanja Centralne bolnice.

⚔️ 3. 9. 1942. Referent saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio poziv svim lekarima na oslobođenim teritorijama da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu.

⚔️ 3. 9. 1942. Referent saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio štabovima jedinica uputstvo o načinu organizovanja dopisničke službe i o sadržaju članaka namenjenih časopisu -Ranjeni partizan-.

⚔️ 8. 9. 1942. Referent saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu uputstvo o otklanjanju organizacionih nedostataka i ubrzanju izgradnje partizanske bolnice kod Jasikovca (na pl. Klekovači).

⚔️ 10. 9. 1942. U Tulića mlinu (između Duge Rese i Karlovca) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao žandarmerijsku posadu u tvornici zavojnog materijala i zaplenio veću količinu sanitetskog materijala, a tvornicu spalio.

⚔️ 13. 9. 1942. Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Orahovicu (kod Našica). Oni su u toku borbe zapalili ž. st., domobransku kasarnu i nekoliko kuća odakle je neprijatelj davao otpor, zarobile 25 domobrana i zaplenile mnogo vojnog i sanitetskog materijala.

⚔️ 18. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

⚔️ 0. 10. 1942. Na Ravnoj gori (u Slavoniji) održano savetovanje rukovodilaca saniteta u 3. operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske, na kome se raspravljalo o merama za sprečavanje širenja pegavog tifusa u jedinicama i pozadini.

⚔️ 26. 10. 1942. Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) jedinice 2. dalmatinske NOU brigade napale italijanske snage i posle dvočasovne žestoke borbe razbile jedan italijanski bataljon nanevši mu velike gubitke. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, 200 ručnih bombi, 6000 metaka, 1 sanduk sanitetskog materijala i druga oprema.

⚔️ 10. 11. 1942. VŠ NOV i POJ izdao Statut sanitetske službe narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, u kome su izloženi zadaci i organizacija saniteta u jedinicama NOV i POJ.

⚔️ 4. 12. 1942. Referent saniteta VŠ NOV i POJ obavestio Privremeni upravni odsek pri VS o radu lekarske komisije i predložio da Sanitetski odsek u svom radu koordinira sa zdravstvenim odsekom Izvršnog odbora AVNOJ-a.

⚔️ 24. 12. 1942. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. u cilju boljeg rukovođenja, izvršio reorganizaciju Vrhovnog štaba, koji je od tada imao sledeću strukturu: 1) Operativni odsek (tri sekcije: za pripremu i izvođenje operacija, za organizaciju, formaciju i mobilizaciju vojske, za nastavu i obuku); 2) Obaveštajni odsek (obaveštajna sekcija i sekcija za kontrašpijunažu); 3) Ekonomski odsek (tri sekcije: za naoružanje i ubojnu spremu, za ishranu i dotur, za odećnu i obućnu opremu); 4) Vojnosudski odsek; 5) Odsek za, vojne vlasti u pozadini; 6) Tehnički odsek (četiri sekcije: građevinska, poštansko-telegrafska, saobraćajna i industrijska); 7) Saniteski odsek (četiri referenta: za sanitet operativne vojske, za epidemiologiju, za bolnice i za apotekarstvo); 8) Komisija za borbu protiv špijuna i pete kolone.

⚔️ 0. 1. 1943. Sanitetski odsek VŠ NOV i POJ izdao jedinicama NOV i POJ uputstvo o merama za sprečavanje pegavog i trbušnog tifusa.

⚔️ 2. 1. 1943. Teslić zauzeli 3. krajiška udarna i tri bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle trinaestočasovne borbe protiv domobranskog 4. pešadijskog puka, zarobivši 1.200 domobrana i 38 oficira i zaplenivši: 4 haubice, 19 topova, 12 minobacača i 500 mina, 12 mitraljeza, 102 p. mitraljeza, 70 automata, nekoliko hiljada granata, oko 1.500 pušaka, 2 vagona puščanih metaka, svu komoru s kolima i oko 15 vagona životnih namirnica, veliku količinu sanitetskog materijala, 8 lokomotiva, 40 vagona i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 6. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o formiranju komisije za pregled bolnica i oporavilišta NOV i POJ u Bosni, u Lici i na Kordunu, čiji je zadatak da ispita sanitetske, prehrambene, higijenske i druge prilike, dostavi izveštaj i predloži eventualne mere za otklanjanje nedostataka.

⚔️ 19. 2. 1943. Šef Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ izvestio VŠ o teškoćama pri transportovan.ju ranjenika i bolesnika i dostavio plan kako da se one otklone i ubrza evakuaciju u pravcu Prozora.

⚔️ 15. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

⚔️ 12. 5. 1943. U s. Nabrežini (kod Trsta) delovi Kraške čete Primorskog NOP odreda uništili iz zasede 3 automobila. Poginulo je 7 italijanskih vojnika, a zaplenjena je veća količina oružja, municije i sanitetskog materijala.

⚔️ 16. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio jedinicama Glavne operativne grupe VŠ da svi štabovi i komandni kadar posvete posebnu pažnju i ukažu svestranu pomoć trupnom sanitetu, da bi očuvali borbenu sposobnost svojih jedinica, koje su bile najviše zahvaćene tifusom.

⚔️ 16. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da od Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok zatraži zavoje, serum protiv tifusa i tetanusa, aparate za transfuziju krvi i drugi najpotrebniji sanitetski materijal za Centralnu bolnicu VŠ.

⚔️ 19. 5. 1943. CK KPJ uputio pismo partijskim instruktorima pri Centralnoj bolnici VŠ u kome iznosi nedostatke u radu na zbrinjavanju i nezi ranjenika i bolesnika, ističući potrebu da se ulože sve snage radi ozdravljenja što većeg broja drugova i njihovog vraćanja u jedinice. Pismom se postavlja da sve bolničko osoblje treba da prođe kroz stručne kurseve, kao i da se organizuje viši sanitetski kurs.

⚔️ 2. 6. 1943. Sanitetski odsek VŠ NOV i POJ dostavio listu potrebnih količina raznih lekova i sanitetskog materijala koje Vrhovni štab treba da traži od saveznika za jedinice NOV i POJ.

⚔️ 13. 6. 1943. U rejonu s. Tjentišta r. Sutjesku forsirala glavnina 3. udarne divizije NOVJ (3. proleterska (Sandžačka), 5. crnogorska udarna bez 1. bataljona, 2. bataljon 1, dalmatinske i Mostarski bataljon 10. hercegovačke NOU brigade, ukupno 1.500-1.800 boraca) sa oko 700 teških ranjenika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ. Svi pokušaji ove divizije da u toku dana proširi mostobran ostali su bez uspeha zbog višestruke nadmoćnosti neprijatelja, uprkos obostrano vrlo visokim gubicima. Više nego prepolovljene, jedinice su se sledeća dva dana, po delovima i grupicama, probile prema Zelengori, Sandžaku i Borču, dok su nemačke jedinice poubijale najveći broj ranjenika, bolesnika i sanitetskog osoblja. Poginulo je i jedanaest narodnih heroja: legendarni komandant Sava Kovačević, njegov kurir Veselin Đurović Aga i obaveštajni oficir 3. udarne divizije NOVJ Dušan Bojović, zamenik komandanta 3. proleterske NOU brigade Momčilo Stanojević; politički komesari 2. i 3. bataljona Stevo Baljević i Nikola Lješković, referent saniteta brigade Marko Baletić, komandiri četa Veljko Aleksić i Bajo Prelević, svi iz 5. Crnogorske NOU brigade; komandir čete Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Šefik Obad i pomoćnik političkog komesara čete u 1. proleterskoj NOU brigadi, teški ranjenik, Hamid Baširević.

⚔️ 16. 6. 1943. U s. Mrežici (kod Foče) četnici uhvatili i ubili člana Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ dr Stanka Martinovića, narodnog heroja.

⚔️ 30. 6. 1943. Kod Klađnja iz aviona spuštena prva pošiljka sanitetskog materijala za NOV i POJ, koju je preko britanske vojne misije uputila Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje.

⚔️ 0. 7. 1943. Šef sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ obavestio šefa britanske vojne misije pri VŠ o najosnovnijim problemima sanitetske službe u NOV i POJ.

⚔️ 6. 7. 1943. U Šekovićima (kod Vlasenice) šef sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ održao sastanak sa Štabom 16. udarne divizije NOVJ. Odlučeno je da se za teške (nepokretne) ranjenike izgrade skloništa, o čemu će se starati Komanda Birčanskog vojnog područja i uprava bolnice u Šekovićima, a da se lakši (pokretni) ranjenici prebace na Majevicu.

⚔️ 13. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da se Centralna bolnica VŠ NOV i POJ iz Šekovića, u kojoj je biio 700 teških i lakih ranjenika, evakuiše u predeo južno od Vlasenice. Sve lake i veći deo teških ranjenika preuzele su i, proleterska udarna divizija NOVJ, 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ i 6, istočnobosanska udarna brigada 17, udarne divizije NOVJ. U rejonu Šekovića je ostao (sakrivan po zemunicama, pećinama i šumama) deo najtežih ranjenika i bolesnika, s najnužnijim sanitetskim osobljem.

⚔️ 0. 8. 1943. Kod s. Petrovog Polja (blizu Travnika) spustio se padobranom. major dr Makenzi (Mackenzi), član britanske vojne misije pri VŠ NOV i POJ i predstavnik britanskog saniteta.

⚔️ 7. 8. 1943. U s. Petrovom Polju (blizu Travnika) održana konferencija sanitetskih referenata, na kojoj je šef Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ podneo referat -O tekućim problemima trupnog saniteta-.

⚔️ 12. 9. 1943. Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

⚔️ 23. 9. 1943. Šef Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ naredio sanitetskom osoblju NOV i POJ da na levom rukavu obavezno nosi propisane oznake.

⚔️ 8. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao uputstvo sanitetskim i vojno-političkim rukovodiocima u vezi sa pravilnim prihvatom i uzdizanjem novodošlih lekara.

⚔️ 14. 10. 1943. Na prostoru Ostroga (kod Nikšića) 5, crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila četnički Zetski odred i u manastiru Ostrogu delom snaga opkolila Štab četničkih snaga Crne Gore, Sandžaka i Boke (sa njegovim komandantom Blažom Đukanovićem i komandantom Južnog fronta Bajom Stanišićem), a 3. i 4. bataljon ovladali svim selima duž leve obale r. Zete do blizu Danilovgrada. Posle petodnevnih borbi protiv četnika i nemačke intervencije iz Nikšića i Danilovgrada 18. oktobra uništen je u manastiru četnički štab (10 članova i 16 pratilaca). Brigada je u svim borbama imala 5 mrtvih i 20 ranjenih. Zaplenjena su 4 magacina (hrane, municije, oružja, sanitetskog materijala i odeće).

⚔️ 17. 10. 1943. Na ostrvo Vis saveznici dopremili brodovima: 200 tona hrane, 10 tona sanitetskog materijala, 10 tona benzina i nafte, 30.000 pari odeće, 10.000 pušaka, 100 mitraljeza, 6 topova, 100 tona municije i 6 radio-stanica za potrebe jedinica NOV i POJ.

⚔️ 13. 1. 1944. U Leskovac upao 2. bataljon 2. južnomoravske NO brigade i iz bolnice izvukao troja kola sanitetskog materijala i prebacio ga u partizansku bolnicu u s. Dobroj Vodi.

⚔️ 20. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji odeljenja i odseka. U GŠ su formirana ova odeljenja: operativno, obaveštajno, organizacijsko-mobilizacijsko, za vezu, za pozadinu, ekonomsko, sanitetsko, propagandno i sudsko.

⚔️ 27. 1. 1944. Pri Štabu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ formiran sanitetski kurs za osposobljavanje sanitetskog kadra u četama i bataljonima.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova koipusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2-3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

⚔️ 23. 2. 1944. Načelnik saniteta VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi s pojavom velike epidemije gripa: traži da se odmah preduzmu mere za sprečavanje epidemije i u tu svrhu izdaje uputstvo svim potčinjenim jedinicama.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ od 8. februara, formirana Vojna oblast 5. udarnog korpusa NOVJ (pet odseka: mobilizacijski, ekonomski, saobraćajni, sanitetski i odsek za zaštitu naroda).

⚔️ 7. 3. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 11. 3. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 3. korpusa NOVJ (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. Globočeca (blizu Marije Bistrice) ustaške i žandatmerijske snage napale 1. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i štab te brigade. Posle kratke borbe poginulo je 14 boraca i rukovodilaca (među kojima komandant i sanitetski referent brigade), a ranjeno 6 boraca, te se štab brigade sa bataljonom povukao u pravcu s. Peščena.

⚔️ 7. 4. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se, u cilju brže evakuacije ranjenika, u divizijama formiraju sanitetske čete a u samostalnim brigadama i odredima sanitetski vodovi.

⚔️ 8. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kritikuje rad sanitetskih organa ovog korpusa i naređuje da se preduzmu sve mere radi lokalizovanja pegavog tifusa; traži mišljenje da li se može ostvariti već poslata direktiva - da se od jedne divizije iz 3. udarnog korpusa i jedne vojvođanske divizije oformi udarna grupa za ostvarenje operativnih zamisli VŠ NOV i POJ.

⚔️ 10. 4. 1944. U s. G. Sanici (kod Ključa) otpočeo viši sanitetski kurs sanitetskog odseka 5. udarnog korpusa NOVJ. Kurs je trajao mesec dana.

⚔️ 10. 4. 1944. Pri Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ formiran sanitetski kurs.

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) izdao uputstva o radu intendantskih organa posle odvajanja službe rukovanja, prijema, raspodele i opravke naoružanja iz sastava ekonomske službe: reguliše se prijem naoružanja, eksploziva, goriva i sanitetskog materijala od saveznika; ukazuje se na potrebu da se povećaju komore, jer njihov broj sada ne odgovara uvećanim potrebama jedinica.

⚔️ 21. 4. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo omladinskim organizacijama na terenu: o njihovom organizovanju i o delokrugu njihovog rada; o formiranju omladinskih seoskih i opštinskih odbora, radnih četa, omladinskih domova i pionirskih organizacija i o stvaranju analfabetskih i sanitetskih kurseva.

⚔️ 0. 5. 1944. Sanitetska uprava Crvene armije ponudila VŠ NOV i POJ pomoć u stručnom osoblju. VŠ je pomoć prihvatio, tako da je u leto 1944. bilo upućeno u Jugoslaviju nekoliko hirurških ekipa Crvene armije.

⚔️ 8. 5. 1944. Sanitetsko odeljenje VŠ NOV i POJ izdalo uputstvo o organizaciji sanitetske službe korpusa.

⚔️ 8. 5. 1944. Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

⚔️ 1. 6. 1944. Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, na području Slovenačkog primorja formirana Vojna oblast 9. korpusa NOVJ (sa odsecima: mobilizacijskim, saobraćajnim, ekonomskim, sanitetskim, sudskim i odsekom za zaštitu naroda).

⚔️ 22. 6. 1944. U rejonu s. Obrova, Gradine i s. Dubova (kod Bijelog Polja) 5. i 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije, uz sadejstvo 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, izvršile napad na delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-. Gubici neprijatelja bili su oko 20 mrttvih i više ranjenih vojnika, dok su obe brigade 3. udarne divizije imale 10 mrtvih i 32 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, veće količine municije, sanitetskog materijala i druge opreme.

⚔️ 29. 7. 1944. Delovi Severnobanatskog NOP odreda zauzeli policijsku zgradu, opštinu i poštu u s. Iđošu (kod Kikinde), razoružali policajce, zapalili opštinsku arhivu i policijsku zgradu, uništili tt uređaje, onesposobili 3 vršalice i zaplenili 15 pušaka s municijom, 1 pištolj, 3 ručne apoteke, 2 vreće sanitetskog materijala i drugu opremu.

⚔️ 0. 9. 1944. Sanitetsko odeljenje VŠ NOV i POJ izdalo list -Vojno-sanitetski pregled-, centralni list lekara NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela Derventu, gde joj se predao domobranski 6. pešadijski puk Zaplenjeno: 10 topova raznog kalibra, 15 minobacača, 12 mitraljeza, 100 p. mitraljeza, 1600 pušaka, 186 automata, 269 pištolja, 600.000 metaka, 1 radio-stanica, 2 telefonske centrale, 33 telefona, 3 vagona cigareta, 2 vagona đuvana u listu, 4000 litara benzina, 3000 litara nafte, 2000 litara gasa, 1 vagon sanitetskog materijala i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 8. 9. 1944. U sanitetskom odeljenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirano pet odseka: za trupni sanitet, za sanitetsku službu korpusne vojne oblasti, za epidemiološku i higijensku službu, za apotekarsku službu i za veterinarsku službu.

⚔️ 20. 9. 1944. Formirana Korpusna vojna oblast 3. udarnog korpusa NOVJ, sa pet odseka: mobilizacijski, ekonomski, saobraćajni, sanitetski i odsek za zaštitu naroda.

⚔️ 20. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi 5. udarna divizija NOVJ oslobodila Aranđelovac, ubivši 543 i zarobivši 420 neprijateljskih vojnika, uništivši 3 tenka, 3 oklopna automobila, 2 topa, 23 kamiona, 4 putnička automobila i 8 motocikla i zaplenivši 4 mitraljeza, 5 automata, 355 pušaka, 19 pištolja, oko 45.000 metaka, 350 ručnih bombi, 1 ručni reaktivni bacač, 6 kamiona, 4 motocikla, dvoja kola-radionice, 1 sanitetski automobil i drugu opremu. Jedinice 5. divizije su imale 26 mrtvih i 66 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Klupe (blizu Teslića) delovi četničkog Bosanskokrajiškog korpusa (1000 četnika) napali iz zasede kolonu delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ koja je prevozila sanitetski materijal za centralnu bolnicu u s. Maslovarama i 21 ranjenog borca. Posle četvoročasovne borbe, nadmoćni neprijatelj je razbio kolonu i zarobio ranjenike (13 ranjenika uspelo se osloboditi, a 8 njih ubili su četnici). Pored tih gubitaka, poginulo je 7, ranjeno 8 i nestalo 11 boraca NOVJ.

⚔️ 0. 10. 1944. Po sugestiji predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita, Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije u inostranstvu (čije se sedište nalazilo u Bernu, u Švajcarskoj), preformiran u Narodnooslobodilački odbor za severnu Italiju i Švajcarsku. Odbor je do kraja godine uputio u NOV i POJ oko 2000 Jugoslovena, prikupio preko 2 tone sanitetskog materijala, oko 30.000 kg hrane i 2 vagona odeće i obuće.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Cerana (blizu Prnjavora) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, iznenadnim napadom, razbile preko 1200 četnika i nanele im gubitke od 14 mrtvih, 31 ranjenog i 11 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 2 nestala borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 9 pušaka, 320 metaka, 2 sanduka sanitetskog materijala i 15 konja.

⚔️ 4. 10. 1944. U Melburnu (u Australiji) održan kongres Saveza jugoslovenskih iseljenika u Australiji. Na njemu je odato priznanje NOVJ i izražena je zahvalnost maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu; odlučeno je da se organizuje pomoć za NOV i POJ (tako je do kraja. maja 1945. sakupljeno: oprema za 4 bolnice opšteg i 3 bolnice specijalnog tipa, 40.000 kg sanitetskog materijala, 16 vagona konzervirane hrane, 9 vagona odeće i obuće, 120.000 dolara i dr.).

⚔️ 19. 10. 1944. Na putu s. Jazak-Ruma delovi 4. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali 2 kamiona i putnička kola. Oni su zapalili kamione, zarobili domobranskog kapetana i 5 vojnika italijanske fašističke milicije i zaplenili 2 p. mitraljeza, 6 pušaka, putnička kola i 2 torbe sanitetskog materijala.

⚔️ 30. 10. 1944. Sanitetski odsek GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naređenje da se brigade, kod kojih se pojavi pegavi tifus, stave pod karantin od 21 dan.

⚔️ 15. 11. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o stanovanju jedinica po naseljenim mestima i o čuvanju sanitetskog materijala.

⚔️ 23. 11. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da formira veterinarsko odeljenje, odvojeno od sanitetskog.

⚔️ 25. 11. 1944. Treća proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ razbila, a delom i uništila, nemačku jedinicu jačine oko 600 vojnika na položajima Savin lakat - s. Seljašnica - s. Seljane (kod Prijepolja). Zaplenjeno je 30 p. mitraljeza, 8 topova, 15 kamiona, oko 30.000 metaka i dosta drugog materijala, dok je uništeno jedno skladište municije kao i veća količina sanitetskog materijala. Brigada je imala 8 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 12. 1944. Izvršena reorganizacija GŠ NOV i PO za Makedoniju. Formirana su sledeća odeljenja: generalštabno, artiljerijsko, inžinjerijsko, motorizacijsko, vazduhoplovno, personalno, ekonomsko, sanitetsko, veterinarsko, sudsko i propagandno (neka ranije formirana odeljenja samo su reorganizovana).

⚔️ 1. 12. 1944. Sanitetsko odeljenje VŠ NOV i POJ izdalo sanitetskim organima i ustanovama u jedinicama NOVJ uputstvo o suvim komorama i načinu njihove upotrebe.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj Novog vremena od 14 decembra 1941 god. o dostavljanju sanitetskog materijala iz Beograda na slobodnu teritoriju

📜 Izvještaj referenta saniteta komande mjesta u Foči o zdravstvenom stanju boraca u Beogradskom bataljonu Prve proleterske NOU brigade 31 januara 1942 godine

📜 Zajednički izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i referenta saniteta Prve proleterske NOU brigade od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i smeštaju ranjenika i bolesnika brigade posle Igmanskog marša

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Sarajevu posle neuspele Druge neprijateljske ofanzive, o uspostavljanju kurirskih veza sa Zagrebom i o slabim mogućnostima za nabavku odeće, hrane, sanitetskog i drugog materijala

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikolića od 13 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zdravstvenom stanju Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade i meštanskih četa na njegovom sektoru

📜 Dopis Štaba Rogatičkog četničkog odreda od 18. februara 1942. komandantu italijanskog garnizona u Višegradu povodom sporazuma o saradnji i materijalnom i sanitetskom obezbeđenju četničkih jedinica

📜 Predlog referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o upućivanju stručnog hirurga za novu bolnicu

📜 Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. sekretaru MK KPJ Sarajevo Olgi Marasović o potrebi nabavke sanitetskog materijala i municije za Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 5 marta 1942 god. komandantu Sinjajevinskog sektora o načinu borbe protiv četnika i formiranju sanitetskog odjeljenja

📜 Naredba referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 9 marta 1942 god. o rasporedu lekara, njihovim zadacima i zadacima sanitetskih ustanova u Istočnoj Bosni

📜 Uputstvo referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. sanitetskim organima, vojnim i političkim rukovodiocima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske na području Bosne o suzbijanju pegavog tifusa

📜 Pismo referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 29 marta 1942 god. referentu saniteta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske

📜 Uvodni članak Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita za prvi broj časopisa Partizanski sanitet od aprila 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o ishrani ljudstva, organizaciji saniteta i borbenoj sposobnosti četa

📜 Izvještaj referenta saniteta Komande mjesta u Foči od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim sanitarnim mjerama u Foči u cilju suzbijanja zaraznih bolesti

📜 Pismo dr Slave Očko u ime Štaba grupe partizanskih odreda Like upućeno Mjesnom komitetu KPH Zagreb kojim je zatražila da se iz Zagreba pošalje sanitetski materijal

📜 Obavještenje zamjenika referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DVJ od 18. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju bolnica na slobodnoj teritoriji

📜 Izvještaj Prve hirurške ekipe saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 juna 1942 god. Vrhovnom štabu o teškoćama oko evakuacije bolnice u Izgorima

📜 Izveštaj upravnika bolnice Treće grupe partizanskih odreda od 7 juna 1942 god. o sanitetskom izviđanju u vezi sa organizacijom bolnice Treće grupe odreda

📜 Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu da nije izvršena evakuacija jedne grupe teških ranjenika iz Izgora i da je potrebno uputiti neku proletersku jedinicu da to obavi

📜 Izvještaj referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu o evakuaciji bolnice iz Izgora

📜 Predlog referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 juna 1942 god. Vrhovnom štabu za reorganizaciju vojnih bolnica proleterskih i udarnih brigada

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 22 juna 1942 god. o organizaciji saniteta u partizanskim jedinicama

📜 Pravilnik o poslovanju sanitetskih stanica partizanskih odreda Slovenije od 30 juna 1942 godine

📜 Pravilnik o organizaciji saniteta u bataljonima partizanskih odreda Slovenije od 30 juna 1942 godine

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 avgusta 1942 god. Ivanu Milutinoviću o broju ranjenika političkom radu i potrebama centralne bolnice

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o problemima sanitetske službe i merama koje treba preduzeti za njeno unapređenje

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za definitivni smeštaj centralne bolnice

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izvanredno srdačnom prijemu ranjenika proleterskih brigade od strane naroda Bosanske Krajine i o problemima smeštaja i snabdevanja Centralne bolnice

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 avgusta 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba o stanju i potrebama Centralne bolnice u Driniću

📜 Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o razmeštaju Centralne bolnice, teškoćama njenog snabdevanja i nužnosti njenog vojničkog obezbeđenja

📜 Izvještaj Štaba 5. operativne zone od 25. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizaciji sanitetske službe u Zoni

📜 Izvještaj Grupe NOP odreda za Liku od 29. avgusta 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji sanitetske službe

📜 Izvještaj NOP odreda Banije od 1. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani u Odredu i organizaciji sanitetske službe

📜 Poziv referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. lekarima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu

📜 Uputstvo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. o načinu organizovanja dopisničke službe i o sadržaju članaka namenjenih za časopis Ranjeni partizan

📜 Izvještaj referenta saniteta Prvog krajiškog NOP odreda od 6 septembra 1942 god. sanitetu Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o izgradnji bolnica i stanju saniteta u odredu

📜 Pismo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 8 septembra 1942 god. referentu saniteta pri Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu u vezi s pripremama za održanje Prvog kongresa partizanskih lekara

📜 Uputstvo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 8 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o otklanjanju organizacionih nedostataka i ubrzanju izgradnje partizanske bolnice na Jasikovcu

📜 Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Sretenu Žujoviću o pripremama za održavanje Prvog kongresa partizanskih lekara

📜 Pismo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu povodom priprema za održavanje Prvog kongresa partizanskih lekara

📜 Izveštaj upravnika Sanitetske stanice Krškog odreda od 21 septembra 1942 god. o napadu ustaša na partizansku bolnicu u Proseki na Gorjancima

📜 Proglas učesnika Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije upućen 27 septembra 1942 god. celokupnom sanitetskom osoblju neoslobođenih krajeva Jugoslavije

📜 Pismo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 12 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o potrebi postavljanja referenta saniteta za Drvarsko područje

📜 Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 12 oktobra 1942 god. referentu saniteta pri Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o mogućnosti smeštaja teških ranjenika na oslobođenom području Like

📜 Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 24 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o upućivanju hirurških ekipa za sektor Bosansko Grahovo

📜 Statut sanitetske službe Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 10 novembra 1942 godine

📜 Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 10. novembra 1942. štabovima 1. i 2. proleterske i 3. krajiške brigade za obrazovanje radnih vodova i organizaciju snajperskih, sanitetskih i analfabetskih kurseva

📜 Uputstvo štaba Treće NOU divizije od 18 novembra 1942 god. štabovima brigada i referentu diviziskog saniteta za rad i izvršenje priprema za napad na Jajce

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 25 novembra 1942 god. referentu saniteta Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na LJubiju i o nestašici sanitetskog materijala

📜 Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 decembra 1942 god Moši Pijade o radu lekarske komisije i predlog za koordinaciju rada Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog otseka Izvršnog odbora AVNOJ-a

📜 Raspis šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. kojim se od Izvršnog odbora AVNOJ-a, Ekonomskog, Tehničkog i Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba, kao i narodnooslobodilačkih odbora i vojnopozadinskih komandi traži upućivanje svih Dalmatinaca na raspolaganje Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske

📜 Dopis referenta saniteta III operativne zone komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja kojim se traži održavanje konferencije s predstavnicima NOO-a u cilju organiziranja zdravstvene službe na oslobođenom teritoriju

📜 Naređenje šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje izveštaja o stanju sanitetske službe

📜 Predlog šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1943 god. Vrhovnom štabu za preduzimanje mera radi suzbijanja epidemija zaraznih bolesti

📜 Uputstvo Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od januara 1943 god. jedinicama NOV i POJ za borbu protiv pegavog i trbušnog tifusa

📜 Naredba Štaba III operativne zone komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja, svim bolnicama i referentima saniteta, kao i Štabu IV divizije za poduzimanje mjera u cilju suzbijanja epidemije pjegavog tifusa

📜 Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama nastalim pri evakuaciji ranjenika

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o saglasnosti s raspodelom plena iz Imotskog i uputstvo za razmeštaj ranjenika i način pribavljanja sanitetskog materijala

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 februara 1944 Štabu Osmog korpusa o organizaciji i stanju sanitetske službe u Mornarici

📜 Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o nedostatcima pri transportovanju ranjenika i planu evakuacije ranjenika u pravcu Prozora

📜 Naredba Komande Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Prve operativne zone NOV i PO Dolenjske o organiziranju zajedničke sanitetske službe i osnivanju i imenovanju uprave zajedničke vojno-partizanske bolnice za obje operativne zone

📜 Obaveštenje šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o dolasku u Prozor i o sadržini uhvaćenog neprijateljskog radiograma

📜 Predlog šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu da se u vezi s ispitivanjem mogućnosti prebacivanja ranjenika u Liku traži od Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa obaveštenje o stanju puta Bosansko Grahovo - Resanovci i obezbeđenje tog pravca

📜 Dopis Referenta saniteta XII NO brigade IV divizije Komandi Psunjskog područja kojim se traži sprovođenje izolacije vojnih i civilnih lica u nekim selima područja radi suzbijanja epidemije trbušnog tifusa

📜 Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim obavještava sve informativne i obavještajne oficire i referente saniteta o sastanku, borce o oficirskom kursu i žene borce o kursu pri Inicijativnom odboru AFŽ Slavonije

📜 Izvještaj referenta saniteta III operativne zone Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o sastanku sa referentima saniteta brigada na kojem su sumirani uspjesi i nedostaci u dotadašnjem radu saniteta, i kritizirani pojedini članovi štabova brigada i bataljona zbog zapostavljanja sanitetskih referenata i sanitetske službe u brigadama

📜 Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o razmeštaju, stanju i problemu transportovanja ranjenika i bolesnika centralne bolnice

📜 Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o poteškoćama pri prebacivanju ranjenika preko planine Prenja

📜 Naređenje šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 marta 1943 god. da se lakši ranjenici i rekonvalescenti upute u sastav svojih divizija, a teži ranjenici prebace na prostoriju sela Odžaci

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 marta 1943 god. sanitetskom otseku Vrhovnog štaba o preduzetim merama za dalju evakuaciju ranjenika i naređenja o njihovom razmeštaju

📜 Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama sanitetske službe pri evakuaciji ranjenika i širenju epidemije pegavog tifusa

📜 Izveštaj šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 aprila 1943 Vrhovnom štabu o lošem zdravstvenom stanju Sedme NOU divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da zaplenjeni sanitetski materijal stavi na raspolaganje Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba

📜 Naređenje Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 aprila 1943 Komandi mesta Kalinovik da sve tifusne bolesnike prebaci na prostor Miljevine

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda, proslavi Prvog maja, akciji NOO-a za obradu njiva, sjetvi i zbrinjavanju stanovništva u popaljenim selima, o radu obavještajne službe i otkrivanju petokolonaša, o stanju sanitetske službe i uzdizanju bolničarskog kadra i o radu ćelija KP i SKOJ-a

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o proslavi Prvog maja i raspoloženju naroda, o organizaciji i aktivnosti partizanskih straža i o stanju intendantske, sanitetske, obavještajne i informativne službe

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 da štabovi i komandni kadar jedinica Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba posvete posebnu pažnju i ukažu svestranu pomoć trupnom sanitetu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da od savezničke Komande za Srednji istok zatraži najpotrebniji Sanitetski materijal za Centralnu bolnicu Vrhovnog štaba

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1943 partiskim instruktorima pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba NOV i POJ o zadacima partiske organizacije Centralne bolnice i Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri štabu III operativne zone o političkom stanju u narodu i ustanovama Komande, stražama, bolnicama i radionicama, o radu članova KP, obavještajne i sanitetske službe i službe veze na teritoriju Komande

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom i vojnom radu na području Komande, radu i akcijama partizanskih straža, obavještajnoj i sanitetskoj službi i službi veze, te financijskom i ekonomskom stanju u Komandi područja

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu među narodom, pozadinskim ustanovama, bolnicama i radionicama, o organizacionom stanju i političkom djelovanju KP, o radu obavještajne i sanitetske službe i službe veze te Agitpropa na području Komande

📜 Izveštaj šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 juna 1943 Vrhovnom štabu o količini i vrsti lekova i sanitetskog materijala koje treba tražiti od saveznika za Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od jula 1943. šefu britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu o najosnovnijim problemima sanitetske službe Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije

📜 Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba II koipusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH o upućivanju omladinaca i omladinki na oficirski i sanitetski kurs

📜 Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske o objedinjavanju sanitetskih ustanova vojnopartizanskih područja u Slavoniji u vojnopartizansku bolnicu dotičnog područja

📜 Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Posavskog odreda kojom se zabranjuje dioba određenih prehrambenih artikala i platna zaplijenjenih u akcijama, zahtijevajući istovremeno da se označene namirnice i stvari dostave novoosnovanoj Centralnoj intendanturi saniteta za snabdijevanje bolnica i ambulanti

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande i partizanskih straža, o sanitetskoj službi i ekonomskim prilikama za vrijeme julske ofanzive na Bilo-goru i Slavoniju

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Odsjeku voine vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i radu partizanskih straža, relejnih stanica i Registrature, prilivu novih boraca i mobilizaciji, o radu Sanitetskog i Tehničkog odsjeka, te o općoj vojnoj situaciji za vrijeme protekle julske ofanzive. Uz izvještaj priložen je i pregled brojnog stanja i naoružanja, te nacionalni i socijalni sastav jedinica i ustanova Diljskog područja

📜 Izvještaj Tehničkog odsjeka Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Tehničkom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o radu građevinskih odsjeka, o stanju stručnog kadra, te radu i opremi radionica, napominjući da će uskoro biti osnovane sanitetska i pokretna brigadna radionica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da iz Kladnja prenese dodeljeni sanitetski materijal

📜 Izveštaj šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1943. Vrhovnom štabu o stanju bolnica Prve i Druge proleterske divizije

📜 Pismo Berislava Božovića šefa sanitetskog odsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske referentu saniteta Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u kojemu ukazuje na potrebu političkog uzdizanja sanitetske službe

📜 Izveštaj šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o prebacivanju lakših ranjenika na Majevicu i smeštaju teških ranjenika u selima oko Šekovića

📜 Pismo grupe simpatizera iz Blata kod Stupnika Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu im javljaju za svoju vezu u Zagrebu preko koje mogu nabavljati sanitetski materijal i traže pomoć u vezi s tim

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju novih partizanskih straža i njihovim akcijama, radu relejnih stanica i Registrature, o mobilizaciji i radu Sanitetskog i Tehničkog odsjeka te o teroru okupatora i kvislinga u selima na području ove komande

📜 Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande, akcijama i radu partizanskih straža i relejnih stanica, političkom i ekonomskom stanju te sanitetu na području Komande. Izvještaju je priložen i pregled brojnog stanja i naoružanja ove komande

📜 Dopis Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o potrebi sabiranja podataka o životu, borbi i junaštvu žena boraca koje su samoprijegorno radile u sanitetu, kako bi im se moglo izraziti zasluženo priznanje

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Gojko Nikoliš Intendantura u ratu Beograd Politički komesari u NOR-u Komunistička partija Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Ljubljana 2. kordunaški partizanski odred Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Teslić Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Glavni štab Hrvatske Centralna bolnica NOVJ Vis Borbe u Dalmaciji 1943. Mornarica NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori 11. hrvatski korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ SSSR i Jugoslavija Foča Roza Papo Omladina u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Štampa u ratu Operacija Schwarz 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 3. udarna divizija NOVJ Ranjenici u ratu 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Partizanke Tifus u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Đura Mešterović Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Glavni štab Slovenije Britanija i Jugoslavija Opismenjavanje naroda u ratu SKOJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. AVNOJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1944. 1. proleterska udarna brigada Sarajevo Žene u ratu Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Srbiji 1945. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu