Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

2. kordunaški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 93 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 2. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, Kordunaški NOP odred reorganizovan u dva odreda: od 1. i 4. bataljona formiran 1. kordunaški a od 2. i 3 bataljona 2. kordunaški NOP odred. Formiran je i Štab Grupe kordunaških NOP odreda.

⚔️ 9. 2. 1942. Kod s. Batnoga (blizu Cetingrada) 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijansku kolonu, ubio 7 i zarobio 42 italijanska vojnika i oficira i zaplenio mnogo ratne opreme.

⚔️ 12. 2. 1942. Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

⚔️ 22. 2. 1942. U Tounjskom Tržiću (kod Slunja) 3. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao i zarobio 22 domobrana sa oružjem.

⚔️ 24. 2. 1942. Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

⚔️ 4. 3. 1942. Druga četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda izvršila neuspeo napad na s. Šturlić (kod Slunja). Poginulo je 13 partizana, među kojima i komandir 2. čete Vilim Gajler, narodni heroj.

⚔️ 19. 3. 1942. Otpočeo jednomesečni napad ustaške Utinjske brigade na 1. i 2. kordunaški NOP odred na Kordunu. Neprijatelj je ovladao Petrovom gorom, popalio sva sela na njenim obroncima i naneo ogromnu štetu stanovništvu toga kraja.

⚔️ 18. 4. 1942. Na putu V. Kladuša - Topusko 3. četa 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama. Poginulo 17 i ranjeno 15 ustaša.

⚔️ 19. 4. 1942. Na pruzi Ogulin-Dubrave, na mestu gde su u toku prošle noći delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu, iskočio iz šina i zapalio se neprijateljski transportni voz. Poginula su 2 i ranjeno je 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 20. 4. 1942. Na pruzi između s. Dubrava i s. Tounja 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda i delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i 7 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 30 sati.

⚔️ 25. 4. 1942. Kod s. Kordunaškog Leskovca, s. Bugara i s. Rujnice jaka ustaška kolona napala delove 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda. Posle žestoke borbe ustaše su zauzele Bugar i Rujnicu, delovi 2. kordunaškog NOP odreda se povukli na levu obalu r. Korane.

⚔️ 11. 5. 1942. Prvi bataljon 2. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Netretić (kod Karlovca), koje su branili žandarmi i domobrani. Demolirao je žand. st., opštinu i poštu, a arhivu spalio.

⚔️ 14. 5. 1942. Kod Magarčevca (na Petrovoj gori), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo politički komesar Udarne čete 2. kordunaškog NOP odreda Milan Marković Lika, narodni heroj.

⚔️ 23. 5. 1942. Na putevima Krnjak-Tušilović i Vojnić-Tušilović 1. i 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i žandarme. Oko 30 domobrana i žandarma je poginulo a 5 ih je zarobljeno. Zaplenjeno je 14 pušaka. Za odmazdu, neprijatelj je popalio sela: Živković Kosu, Vukoviće, Brezovu Glavu, D. Budački, Mlakovac i Pavković Selo.

⚔️ 5. 6. 1942. Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

⚔️ 11. 6. 1942. U s. Blagaju (kod Slunja) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razoružali domobransku posadu.

⚔️ 12. 6. 1942. Delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijsku posadu na ž. st. Belavići (kod Duge Rese).

⚔️ 12. 6. 1942. Jedinice 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda zauzele s. Batnoge (kod Cetingrada), koje su branili domobrani.

⚔️ 17. 6. 1942. Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. partizanskog bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu u dužini od 800 m. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

⚔️ 18. 6. 1942. Između ž. st. D, Dubrave i s. Tounja (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 200 m, a zatim uništile neprijateljski transport sa cisternama nafte.

⚔️ 19. 6. 1942. Jedinice 2. kordunaškog NOP odreda otpočele petodnevni napad na domobransko uporište u s. Tounjskom Tržiću (kod Slunja) i rušenje komunikacije Ogulin-Slunj i mostova na r. Mrežnici. U tim borbama one su uspele da, 23. juna, zauzmu Tounjski Tržić, da sruše most na r. Mrežnici (kod Tounjskog Tržića) i da na nekoliko mesta poruše pomenutu komunikaciju, čime su onemogućili saobraćaj između Ogulina i Slunja. Zarobile su 63 domobrana, a zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 62 puške, 4300 metaka i drugu ratnu opremu. Na strani partizana poginuo je komandir 3. čete 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Dušan Vergaš, narodni heroj, i ranjeno je 6 boraca.

⚔️ 24. 6. 1942. U šumi Kobiljak (kod Ogulina) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijanske vojnike koji su došli da seku drva, ubio 4, ranio 6 i zarobio 20 vojnika.

⚔️ 0. 7. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Žumberačke čete, dve proleterske čete iz 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i čete -Kljuka- formiran Žumberačko-pokupski NOP odred.

⚔️ 1. 7. 1942. Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 1. 7. 1942. Jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda zaplenile mnogo sanitetskog materijala u bolnici u Dugoj Resi, razoružale u s ta a ko domobransku posadu u s. Belavićima i razrušile železničku prugu između G. i D. Dubrava.

⚔️ 10. 7. 1942. Između G. i D. Dubrava (kod Ogulina) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili železničku prugu na dva mesta i napali voz koji je neposredno posle toga naišao. Uništili su 2 lokomotive i 7 vagona i zarobili 4 domobranska oficira i 2 italijanska podoficira.

⚔️ 17. 7. 1942. Delovi 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u Sići (kod Karlovca), pretrpevši gubitke od 6 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 7. 1942. Italijanske snage, domobrani i ustaše iz Rakovice, Drežnik-Grada, Sadilovca, Tršca, Šturlića i Lađevca otpočeli napad na delove 2. kordunaškog NOP odreda u rejonu s. Močila - s. Mašvina - šuma Mašvina. Posle četvorodnevnih borbi neprijatelj je odbijen, ali je uspeo da za to vreme spali s. Mudrić Selo, jedan deo s. Močila i s. Jelov Klanac.

⚔️ 26. 7. 1942. U Podgrmeču, na sastanku predstavnika Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i štabova 1. i 2. krajiškog, Banijskog i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda, usklađena dejstva i razrađen plan saradnje jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Između ostalog, predviđeno je zajedničko čišćenje neprijateljskih uporišta u Cazinskoj krajini.

⚔️ 1. 8. 1942. Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili 1300 m železničke pruge i oštetili lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 3. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na italijanska uporišta Oštarije i Košare (kod Ogulina). Za vreme borbi srušeno je 500 m železničke pruge, 1 gvozdeni most i tt veza u dužini od 10 km.

⚔️ 3. 8. 1942. Delovi 2. kordunaškog NOP odreda zauzeli italijansko uporište u s. Veri (kod Plaškog) i zaplenili 1 p. mitraljez, 4 puške, 5000 metaka, 100 ćebadi, 20 uniformi i drugi materijal.

⚔️ 10. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. Batnogama (kod Cetingrada). Selo su branili milicioneri i žandarmi.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i jedinice Banijskog NOP odreda napali Vrginmost, ali ga nisu zauzeli.

⚔️ 20. 8. 1942. U s. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od dva udarna bataljona (1. i 2. kordunaškog NOP odreda) i Omladinskog bataljona -Joža Vlahović- formirana 4. hrvatska NOU brigada.

⚔️ 22. 8. 1942. Između s. G. i D. Dubrava delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu Karlovac-Ogulin. Neposredno posle toga je i naišao neprijateljski transportni voz i prevrnuo se. Tom prilikom je zapaljeno 15 vagona.

⚔️ 1. 9. 1942. Između D. i G. Dubrava 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda porušio železničku prugu, spalio kompoziciju od 17 vagona i zarobio 19 domobrana, 5 žandarma, 3 ustaše i 1 italijanskog vojnika.

⚔️ 6. 9. 1942. Otpočeli dvodnevni napadi delova 1. hrvatske NOU brigade i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na posade ž. st. Lička Jesenica i Javornik i rušenje pruge između s. Blata i s. Ruđopolja. Partizanske jedinice su uspele da poruše 15 km pruge i tt veze i onemoguće saobraćaj na tom delu pruge za oko 15 dana; da zapale 6 stražarnica, 1 pilanu i nekoliko baraka; da prekopaju tri nasipa i unište sva vodovodna postrojenja na izvoru potoka Jesenice. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 30 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika, a partizani 1 mrtvog i 22 ranjena borca. Zaplenjeno je 27 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, 100 bombi, 16.000 metaka, 70 ćebadi i drugi ratni materijal.

⚔️ 10. 9. 1942. U Tulića mlinu (između Duge Rese i Karlovca) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao žandarmerijsku posadu u tvornici zavojnog materijala i zaplenio veću količinu sanitetskog materijala, a tvornicu spalio.

⚔️ 16. 9. 1942. U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

📜 Uputstvo Štaba grupe kordunaških odreda od 6. februara 1942. političkim komesarima odreda za rad na razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i na raskrinkavanju neprijateljske propagande

📜 Naredba Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 7 veljače 1942 god. o reorganizaciji ranijeg Drugog bataljona i imenovanju komandnog sastava bataljona i četa

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. Štabu odreda o rezultatima napada na Talijane između Slunja i Velike Kladuše

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

📜 Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 15 veljače 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 19 veljače 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih posada u rajonima Prvog i Drugog odreda

📜 Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 28 veljače 1942 godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 28 veljače 1942 godine

📜 Informativni izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriju Prvog i Drugog odreda

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda koncem ožujka 1942 god. o imenovanju komandanta odreda, formiranju proleterskih četa i zadacima bataljona

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Stjepan Milašinčić od 1 ožujka 1942 god. Štabu Drugog kordunaškog NOP odreda o borbama i akcijama koncem veljače

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 1 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju Prvog i Drugog odreda

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. marta 1942. o reorganizaciji Kordunaškog NOP odreda u Grupu kordunaških NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 3 ožujka 1942 godine

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. za odbranu oslobođenog teritorija

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom

📜 Pismo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 9 ožujka 1942 god. područnim jedinicama o vojničkim i političkim uzrocima neuspjeha u Vrnograču i Šturliću

📜 Referat političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 12 ožujka 1942 god. o razvoju ustanka na Kordunu

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 ožujka 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u toku veljače

📜 Obaveštenje Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 17. marta 1942. svim partizanima Korduna o političkoj situaciji i predstojećim zadacima

📜 Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 ožujka 1942 god. za sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođeni teritorij

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19. marta 1942. komesarima odreda o političkim pripremama za akciju u hrvatskim selima

📜 Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 20. marta 1942. o borbama Utinjskog zdruga s partizanima 1. kordunaškog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama odreda sredinom ožujka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 23. marta 1942. o borbama s partizanima na području 1. kordunaškog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 26 ožujka 1942 godine

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o početku neprijateljske ofanzive i dejstvu naših jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 6 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama Prvog odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi, stanju u jedinicama i političkoj situaciji u Kordunu

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 8 travnja 1942 god. Štabu odreda o borbama Kombinovane čete protiv Talijana

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o kretanju neprijatelja i o izvršenim akcijama Prvog i Drugog odreda Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 travnja 1942 god. o zadaćama političkih komesara

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 20 travnja 1942 god. Štabu odreda o napadu na ustaški kamion između Kozjaka i Celapova mosta

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog odreda

📜 Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Prvom i Drugom odredu da Prvi maj proslave napadima na neprijatelja i diverzantskim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 25 travnja 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama bataljona

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 26 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog i Drugog odreda

📜 Obavještenje Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Štabu Drugog bataljona o oslobođenju Perjasice

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog i Drugog odreda

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. maja 1942. političkom komesaru Grupe kordunaških NOP odreda o slabostima političkog rada u jedinicama i na terenu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda o ocjeni pravilnosti akcija i političkim griješkama učinjenim za vrijeme neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 15 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji na teritoriju odreda za vrijeme neprijateljske ofanzive na Petrovu Goru

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoi ofanzivi na Petrovu Goru i o stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o proboju iz neprijateljskog obruča na Petrovoj Gori i o drugim akcijama na teritoriju Korduna

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u odredima i na terenu

📜 Brojno stanje i naoružanje Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama poslije ofanzive na Petrovu Goru

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama jedinica i zarobljavanju posade u Tounjskom Tržiću

📜 Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 srpnja 1942 god. štabovima Prvog i Drugog odreda za formiranje udarnih bataljona i omladinskih četa i postavljanje rukovodstva u njima

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama Prvog i Drugog odreda

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 10 srpnja 1942 god. za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda, odabiranje boraca za Proleterski bataljon i izvršenje ostalih zadataka u vezi sa životom i radom u odredima

📜 Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 12 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o uništenju neprijateljskog aviona i akcijama kod Gornjih i Donjih Dubrava

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

📜 Izvještaj političkog komesara Štaba Grupe Kordunaških NOP odreda od 13. juna 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju i radu u jedinicama

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Primišlje i stanju jedinica

📜 Izvještaj Grge Milašinčića od 20 srpnja 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o političkom radu i akcijama voda u Zumberku

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kordunaških i banijskih partizana

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 24 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama u drugoj polovini srpnja

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o pokretu neprijateljskih snaga u pravcu Zumberka

📜 Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 15. jula 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji Grupe

📜 Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 4 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o stanju i radu jedinica

📜 Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 6 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju posade u Kalju

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji

📜 Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Prve čete

📜 Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Pisarovini

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda za korišćenje nastale situacije na teritoriju Pokupsko-žumberačkog odreda i za formiranje Prve kordunaške brigade

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 10 do 16 kolovoza

📜 Izveštaj političkog komesara grupe kordunaških NOP odreda od 19. avgusta 1942. političkom komesaru Prve operativne zone o političkom stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani, odjeći i obući podređenih jedinica

📜 Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o napadu na Pribić

📜 Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Treće čete Bataljona Jože Kraša

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju neprijateljskih snaga i akcijama izvršenim od 25 srpnja do 5 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama od 18. do 24. avgusta

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 1 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama na teritoriju Prvog i Drugog odreda

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 8 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama podređenih jedinica

📜 Izvještaj štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 9 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na pruzi Blata-Rudopolje

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama izvršenim u vremenu od 6 do 16 rujna

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Topusko Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Omladina u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ogulin Vrginmost Prvi maj u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Jastrebarsko Banijski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu Operacija Petrova gora Italija u drugom svetskom ratu Kurirska služba u ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Lička Jesenica Operacija Velika Kapela Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika Intendantura u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Španski borci u oslobodilačkom ratu Cazin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. kordunaški partizanski odred Rekvizicija u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Duga Resa Slunj Hrvatsko domobranstvo Vojnić Ni zrno žita okupatoru! Plaški Zarobljenici u ratu Karlovac Narodni heroji Jugoslavije Velika Kladuša Glavni štab Hrvatske 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 1. lička proleterska udarna brigada