Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Jastrebarsko u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 10. 1941. U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

⚔️ 15. 6. 1942. Između Jastrebarskog i s. Zdenčine delovi 2. čete 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske porušili prugu i oštetili voz.

⚔️ 18. 7. 1942. Kod s. Petrovine (blizu Jastrebarskog), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant Žumberačko-pokupskog NOP odreda Slavko Klobučar Čort, narodni heroj.

⚔️ 21. 7. 1942. Kod s. Budinjaka (blizu Jastrebarskog) jedinice partizanskog bataljona -Josip Kraš- odbile napad ustaša i nanele im gubitke od 12 mrtvih i 9 ranjenih. Partizanske jedinice su imale 1 ranjenog borca.

⚔️ 9. 8. 1942. Prva četa partizanskog bataljona -Josip Kraš- spalila preko 200 telefonskih stubova u s. Budinjaku (kod Jastrebarskog) i održala manifestacioni Zbor u s. Glušinji (kod Jastrebarskog).

⚔️ 9. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- zauzeli žandarmerijsku stanicu u selu Stojdragi (kod Jastrebarskog), razbivši njenu posadu. Pored toga, zapalili su 1 kamion i 200 tt stubova.

⚔️ 13. 8. 1942. U zemunici na pl. M. Jastrepcu delovi Srpske državne straže otkrili 11 boraca - bolesnika iz Jastrebarskog NOP odreda. Da ne bi živi pali u ruke neprijatelju njih 8 su izvršili samoubistvo (među njima je bio i politkomesar čete Nikodije Stojanović Tatko, narodni heroj).

⚔️ 21. 8. 1942. Između Jastrebarskog i Zagreba 3. četa partizanskog bataljona -Josip Kraš- zaustavila neprijateljski transportni voz, uništila 2 lokomotive i zapalila 6 vagona robe.

⚔️ 26. 8. 1942. U Jastrebarskom (kod Karlovca) 4. hrvatska NOU brigada napala i razbila domobransku posadu i iz ustaškog logora oslobodila decu (njih 727) pohvatanu prilikom neprijateljske ofanzive na Kozaru, Kordun i Liku. Pored toga, ona je uništila 3 lokomotive i 150 vagona.

⚔️ 31. 8. 1942. Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale domobranske i žandarmerijske posade na ž. st. Draganići i postaje Lazinu i Domagoviće na pruzi Zagreb-Karlovac, ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Jastrebarskog, One su porušile 4 železničke zgrade sa postrojenjima, 1 pilanu, 1 železnički most i prugu na nekoliko mesta i zaplenile 10 pušaka, 1000 metaka, 18 bombi i drugi materijal.

⚔️ 9. 9. 1942. Drugi bataljon -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzeo s. Kupčinu (kod Jastrebarskog), zapalio opštinsku arhivu i zaplenio 1 pisaću mašinu, šapirograf i nešto pisaćeg materijala. Domobranska posada se povukla u pravcu Jastrebarskog.

⚔️ 30. 9. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Josip Kraš- zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Vivodini (kod Jastrebarskog).

⚔️ 15. 10. 1942. Formiran OK KPH za Pokuplje, koji je obuhvatao srezove: Samobor, Jastrebarsko, Pisarovinu i V. Goricu.

⚔️ 23. 10. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- zauzeli ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog), zarobili 12 domobrana i zaplenili 12 pušaka, 1600 metaka, 21 bombu, 12 šinjela i drugu opremu, a ž. st. spalili.

⚔️ 28. 10. 1942. Jake italijanske, nemačke i ustaške snage iz sela Bušinje Vasi, Metlike i Vivodine otpočele četvorodnevni napad na 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i partizanski bataljon -Josip Kraš- kod sela Lešča, Visoča, Bulića, Magovca i Pilatovaca. U borbama do 31. oktobra partizanske jedinice su probile obruč kod s. Glušinje, prešle prugu Zagreb-Karlovac i 1. novembra stigle u D. Kupčinu (kod Jastrebarskog).

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele ustaško uporište u s. Krašiću (kod Jastrebarskog).

⚔️ 2. 1. 1943. Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

⚔️ 28. 1. 1943. U s. Bresarieu (kod Jastrebarskog) nemački SS bataljon -Princ Eugen- iz s. Draganića i Ozlja izvršio napad na 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Ovaj se bataljon povukao ka s. Brleniću, gde je sa ostalim jedinicama te brigade sačekao i napao neprijatelja, kome je pritekla u pomoć četa ustaša iz s. Izimja, i odbacio ga u pravcu s. G. Kupčine. Zarobljena su 2, a ubijeno je 8 nemačkih vojnika. Brigada je imala 4 mrtva.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 1. 6. 1943. U s. Desincu (kod Jastrebarskog) 2. bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda razoružao posadu od 7 domobrana.

⚔️ 20. 6. 1943. Kod s. Stupnika (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko) minom uništen teretni voz (lokomotiva i 10 vagona) i ranjeno 5 domobrana.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 3. 9. 1943. U s. Horvatima (kod Jastrebarskog) delovi 2. diverzantskog bataljona Inžinjerijskog odseka GŠ NOV i PO za Hrvatsku uništili ž. st. i jedan teretni voz.

⚔️ 9. 9. 1943. Ustaška uporišta Gorenju Vas i Novo Selo (kod Jastrebarskog) zauzela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, pošto je razbila dve čete 13. ustaškog bataljona. Poginulo je i ranjeno oko 90, a zarobljeno 6 ustaša. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

⚔️ 27. 9. 1943. U rejonu s. Krašića (kod Jastrebarskog) delovi nemačkog 5. tenkovskog puka, sa bataljonom nemačkog 14. SS policijskog puka i ustaško-domobranskim jedinicama iz Karlovca i Jastrebarskog, podržavani avijacijom, napali 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i odbacivši je, ušli u s. Krašić i s. Hrženik, ali su se pred veče povukli u polazne rejone. Brigada je imala 35 mrtvih, 27 ranjenih i 15 nestalih, a neprijatelj 9 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 9. 1943. Na ž. stanicama Domagović i Lazina (kod Jastrebarskog) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobile 53 domobrana i uništile stanična postrojenja.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 21. 10. 1943. Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

⚔️ 11. 11. 1943. Kod s. Plešivice (blizu Jastrebarskog) delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali vod ustaša Pavelićeve gardijske brigade, te ubili 5 i ranili 3 ustae i zaplenili 2 kamiona.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 3. 1. 1944. Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

⚔️ 9. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

⚔️ 12. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Karlovac-Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 1. 1944. Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. Sv. Jane delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske odbili napad domobranskih kolona iz Jastrebarskog i s. Draganića i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 29. 2. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 10. i 30. ustaškog bataljona (jačine 1200 vojnika) iz s. Ozlja, s. Draganića, s. G. Kupčine i Jastrebarskog napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- kod sela: G. i D. Pribića, Krašića, Bresarića, Brlenića, Podbrežja, Vrhovca i Hrženika. U sedmočasovnoj borbi jedinice Omladinske brigade uspele su da odbiju napad neprijatelja i nanesu mu gubitke od oko 180 vojnika izbačenih iz stoja.

⚔️ 4. 3. 1944. U s. Zdenčini (kod Jastrebarskog) 1 i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje, jedinicama 8. divizije NOVJ naređeno je da se povuku. U toj borbi one su imale 7 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 11. 3. 1944. Jedinice Žumberačkog NOP odreda napale domobranske snage u selima: Greguriću Bregu, Cerju, Terhaju, Poljanici, Plešivici i Prilipju (kod Jastrebarskog) i nanele im gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1944. Delovi 34. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u s. Draganićima (kod Jastrebarskog).

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. G. Kupčine, s. Hudovca Brega i s. Svete Margarete (blizu Jastrebarskog) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ odbile napad ustaša i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Draganića i Jastrebarskog, nanevši im gubitke od oko 85 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 3. 1944. Između s. Desinca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz. Uništena je lokomotiva i 3 vagona, a saobraćaj je obustavljen 36 časova.

⚔️ 28. 3. 1944. Na liniji s. Hrženik - s. Strmac - s. D. Pribić - s. G. Kupčina (blizu Jastrebarskog) Omladinska brigada -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Brlenića, s. Bresarića i s. Krašića, prinudivši hi na povlačenje. Neprijatelj je imao 31 mrtvog i ranjenog vojnika, a Omladinska brigida 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod s. Toplica (blizu Jastrebarskog) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Jastrebarskog napali 1. bataljon Žumberačkog NOP odreda i prinudili ga na povlačenje prema s. Goljaku i s. Slavetiću. Neprijatelj je uspeo da iznenadi Štab odreda, ubije komandanta i zapleni odredsku arhivu.

⚔️ 12. 4. 1944. U rejonu s. Plešivice 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, posle osmočasovne borbe, odbio napad delova 10. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog.

⚔️ 20. 4. 1944. U rejonu s. G. i D. Pribića, s. Sorževa i s. Hutina delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 10. ustaški bataljon i 4. bataljon domobranske 2. posadne brigade iz Jastrebarskog i s. Draganića napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ, ali su posle obostranih napada i protivnapada odbačeni u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice Omladinske brigade 11 mrtvih, 18 ranjenih i 5 nestalih boraca.

⚔️ 26. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 10. ustaškog bataljona iz Karlovca i delovi 3. bataljona domobranske 2. posadne brigade iz s. Ozlja otpočeli napad na Omladinsku brigadu -Joža Vlahović- u Žumberku. U trodnevnim borbama oni su je prinudili na povlačenje prema Beloj krajini i zauzeli s. Sošice (kod Jastrebarskog).

⚔️ 14. 5. 1944. Jedinice Karlovačke brigade i brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napale s. Izimje i s. Stančake (kod Jastrebarskog) koje su branili delovi nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle četvoročasovne borbe, kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Karlovca i Jastrebarskog, brigade su se povukle.

⚔️ 30. 5. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i tom prilikom uništili lokomotivu i tri vagona.

⚔️ 5. 6. 1944. Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

⚔️ 19. 6. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

⚔️ 21. 6. 1944. Između s. Zdenčine i Jastrebarskog delovi 8. udarne i 34. divizije NOVJ porušili železničku prugu na 80 mesta.

⚔️ 22. 6. 1944. Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

⚔️ 24. 6. 1944. Delovi 34. i 8. udarne divizije NOVJ porušili prugu Zagreb-Jastrebarsko na 80 mesta a put Jastrebarsko - s. Rakov Potok na 6 mesta. Saobraćaj na pruzi je obustavljen 9 dana.

⚔️ 24. 6. 1944. Na liniji s. Igroš - s. Šljivova - s. Lesenovci (kod Aleksanđrovca) delovi 21. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Rasinskog i Jastrebarskog korpusa i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih, 40 ranjenih i 12 zarobljenih četnika.

⚔️ 27. 6. 1944. Iz s. Ozlja, s. Draganića, Jastrebarskog i Samobora otpočeo šestodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 5, 13. i 30. ustaškog bataljona i 4. bataljona domobranske 2. posadne brigade na jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ na prostoriji s. Okrug - s. Prekrižje - s. Krašić. U borbama do 2. jula, posle uzastopnih obostranih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su prinudile neprijatelja da se povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 310 mrtvih i 360 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 50 mrtvih, 194 ranjena i 9 nestalih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 344 mesta i srušili 2 mosta, 7 bunkera i podvožnjak. Pored toga, zauzeli su ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog) i zarobili domobransku posadu.

⚔️ 1. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2L diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 300 mesta i srušili 3 mosta i 8 bunkera. Pored toga, zauzele su ž. st. Mavračiće (kod Jastrebarskog).

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi Karlovačke brigade i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 68 mesta, 5 bunkera, 1 most i ž. st. Domagoviće (kod Jastrebarskog).

⚔️ 3. 9. 1944. U rejonu s. Pribića i s. Okruga jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ, posle jedanaestočasovne borbe, odbile napad nemačkih vojnika i ustaša iz Jastrebarskog, s. Draganića i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 3. 10. 1944. Karlovačka brigada zauzela neprijateljsko uporište u s. Mavračićima (na pruzi Jastrebarsko-Zagreb).

⚔️ 5. 10. 1944. U rejonu s. Skradskog Sela, s. Ripičke Gorice i s. M. Erjavca (kod Jastrebarskog) 1. i 2. bataljon Karlovačkog NOP odreda odbiii napad tri čete ustaša i domobrana iz s. Ozlja i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Mavračiće (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko), gde su se branili nemački vojnici. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i 14 ranjenih vojnika i oficira, a jedinice NOVJ - 10 mrtvih i 33 ranjena borca. Zaplenjeno: 90 pušaka, 7 p. mitraljeza, 5 mitraljeza, 3 minobacača, 200 bombi, 12.000 metaka, 80 pari odela i druga oprema.

⚔️ 10. 12. 1944. Jedinice udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- zauzele s. Babiće (na komunikaciji Zagreb-Jastrebarsko), gde se branio 4. bataljon domobranske 20. pešadijske brigade. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 206 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 12 minobacača sa 1956 mina, 7 mitraljeza. 15 p. mitraljeza, 217 pušaka, 10 pištolja, 8 automata. 55.000 metaka, 400 bombi i druga oprema.

⚔️ 14. 12. 1944. U rejonu s. Bratine (kod Jastrebarskog) jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ odbile dvodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 5. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. Kupr ine.

⚔️ 24. 12. 1944. Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Domagović i s. Lazinu (kod Jastrebarskog), u kojima su se branili delovi 5. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i ranjenih i 32 zarobljena, a brigade NOVJ - 3 mrtva i 9 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: protivtenkovski top sa 71 granatom, 4 minobacača sa 707 mina, 7 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 53 puške, 44.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 27. 12. 1944. Iz Karlovca, s. Zdenčine i s. Rečice otpočeo trodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 30. i 5. ustaškog i domobranskog Regrutnog bataljona na jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- na području s. Bratine, s. Hasan-Brega i s. D. Kupčine (kod Jastrebarskog). Posle obostranih napada i protivnapada, pošto mu je osujećena namera da prodre na slobodnu teritoriju, neprijatelj se, zbog velikih gubitaka (410 mrtvih i ranjenih) povukao u polazne garnizone. Jedinice NOVJ su imale 54 mrtva i 118 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 12. 1944. Delovi Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzeli s. Draganiće (kod Jastrebarskog), u kome su se branili domobrani i ustaše. Porušena je železnička stanica, kasama, pruga na 20 mesta i 2 propusta.

⚔️ 18. 3. 1945. Kod s. Hasan-Brega, s. Žeravice, s. Velike i s. Bratine (blizu Pisarovine) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA posle petočasovne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz s. Odre, s. Hrašća, s. Brezovice i Jastrebarskog i odbacila ih prema s. Zdenčini.

⚔️ 26. 3. 1945. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA napala delove ustaško-domobranske 2. pešadijske divizije i posle tročasovne borbe zauzela s. Zdenčinu (kod Jastrebarskog). Neprijatelj je imao 13 mrtvih, 10 ranjenih i 25 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 4 mrtva, 2 nestala i 29 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač sa 198 mina, 4 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 34 puške i 30.800 metaka.

⚔️ 7. 5. 1945. Karlovačka operativna grupa divizija JA (3. udarna, 4. udarna, 10. udarna i 34. udarna divizija) posle sedmodnevnih borbi odbacila nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Jastrebarskog, Samobora i Kostanjevice i oslobodila Karlovac.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama protiv partizana na području kotara Jastrebarsko

📜 Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

📜 Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji u kotaru Jastrebarsko

📜 Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na području kotara Jastrebarsko . . . . 3 6 3

📜 Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na području Pisarovine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Štab I kordunaškog NOP odreda šalje Savi Zlatiću, sekretaru Okružnog komiteta KPH Karlovac prijepis pisma Vlade Novakovića, pomoćnika političkog komesara 4. bataljona I Kordunaškog NOP odreda sa podacima o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Jastrebarskom, Pokupskom, Pisarovini, Gradcu i Lijevom Sredičkom

📜 Izvještaj Ustaškoga logora Jastrebarsko Glavnome stožeru ustaške vojnice u Zagrebu o strateškoj važnosti jastrebarskog kotara i o mjerama koje treba poduzeti da bi se mogao spriječiti razorni rad partizana na tom području

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. avgusta 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Sv. Janu, i Jastrebarsko

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko

📜 Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu Prve kordunaške udarne brigade na Jastrebarsko.

📜 Izvještaj štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj i ustaškoj ofanzivi u kotarevima Pisarovina i Jastrebarsko

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj i ustaškoj ofenzivi u kotarima Pisarovina i Jastrebarsko

📜 Izvještaj kotarske oblasti Jastrebarsko od 20 studenog 1942 god. o napadu na posadu u Sv. Jani

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Jastrebarsko Župskoj redarstvenoj oblasti Karlovac o napadu partizana na posadu u Sv. Jani

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 9 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na prugu Desinec - Jastrebarsko

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

📜 Pismo Alojza Valečića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se javlja o hapšenjima, uspostavi veze sa Zagrebom i o drugim pitanjima s područja Jastrebarskoga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalniku i u rejonu Jastrebarskog i Karlovca i o akcijama Talijana i četnika na području Knin - Zrmanja i Zrmanja - Zagar

📜 Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH Općemu upravnom povjereništvu Sušak o borbama s partizanima u kotaru Pisarovina i Jastrebarsko, neuspjeloj ofenzivi na oslobođenu teritoriju Žumberka i zločinima Talijana nad civilnim stanovništvom

📜 Pismo Ivice Lopaića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji na Dubranec, Vukomerić i Havidić te političkim prilikama na terenu Jastrebarskoga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Gla'vnog stožera domobranstva od 15 rujna 1943 god. o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na području Jastrebarskog i razoružanju talijanskih jedinica u Dubrovniku i Šibeniku

📜 Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 27 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga na području Jastrebarskog

📜 Izvještaj Tome Pipiča, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu pristaša HSS-a te organizacijskom stanju antifašističkih organizacija na kotaru Jastrebarsko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 listopada 1943 god. o borbama na području Zagorja i Jastrebarskog i napadu Brodske NO brigade na PA bateriju u Brodu

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 19 listopada 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Zdihovo i Jastrebarsko

📜 Zapisnik sastavljen u ustaškom logoru Jastrebarsko o teroru Nijemaca za vrijeme ofenzive na Žumberak

📜 Desetodnevni izvještaj Velike župe Pokuplje Glavnome stožeru domobranstva NDH o političkoj situaciji i akcijama partizana na području kotara Jastrebarsko i Pisarovina

📜 Izvještaj Štaba Zumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o sukobu s ustašama u Prilipju i ustaškim snagama koje su iz Jastrebarskoga krenule na oslobođeni teritorij

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na području Ozlja, Netretića, Jastrebarskoga i Pisarovine

📜 Dopis Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o namjeri da održe konferenciju učitelja sa svoga područja

📜 Izvještaj Kulturno prosvjetnog odbora Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o održanoj konferenciji učitelja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji i pljački neprijatelja na području jastrebarskog kotara.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Čazme, Daruvara, Jastrebarskog i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 februara 1944 god. o borbama kod Zlatara, Jastrebarskog, Perušića i o rušenju željezničkih pruga: Beograd - Zagreb, Zagreb - Karlovac i Križevci - Bjelovar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 februara 1944 god. o borbama kod Radoboja, Čaglina, Jastrebarskog i o diverzijama na željezničkim prugama kod Draganića, Dugog Sela i Vinkovaca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 8 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Bučja, Špišić Bukovice, Jastrebarskog i Pađana

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji u kotaru i reorganizaciji partijske organizacije.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

📜 Izvještaj državnog povjerenika za sigurnost željezničkog prometa Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost MINORSA o sabotažama na pruzi Zagreb -Jastrebarsko od 1. studenoga 1943. do 23. ožujka 1944. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i o borbama kod Dubrave i Jastrebarskog

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Jastrebarsko Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu komiteta, političkoj situaciji i mobilizaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na domobransku posadu u Trilju i o borbama na području Varaždina, Đakova, Jastrebarskog, u Gorskom Kotaru i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. jula 1944. o napadu jedinica NOVJ na Novi Marof, Novigrad Podravski i Livno i o borbama na Kalniku, kod Varaždina, Đakova, Jastrebarskog i Ogulina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Horvate, Breznički Hum, Brđane i Rogaticu, o povlačenju iz Dalmacije i o borbama kod Slavonskog Broda, Bjelovara, Jastrebarskog i Sarajeva

📜 Izvještaj Štaba 34. divizije od 8. juna 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Zagreba, Jastrebarskog i Karlovca

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatska Kostajnica Luftwaffe u Jugoslaviji Slovenska udarna brigada Matija Gubec Omladina u ratu 2. diverzantski bataljon NOVH Diverzije u oslobodilačkom ratu Črnomelj Trilj 34. hrvatska divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Hrvatsko domobranstvo Bitka na Kozari Karlovačka udarna brigada Koprivnica 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Brigada Franjo Ogulinac Seljo Varaždin 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Dugo Selo Komunistička partija Hrvatske Vinkovci Novo Mesto Žumberački partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Slavonski Brod 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Knin Vladimir Bakarić Ogulin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Deca sa Kozare Borbe u Hrvatskoj 1944. Bjelovar 57. pešadijska divizija Lombardia Borbe u Lici 1942. Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1945. 8. kordunaška divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Pljačka u ratu Sušak Borbe u Slavoniji 1944. Deca u ratu Narodno oslobodilački odbori Zagreb Narodni heroji Jugoslavije Genocid u NDH 2. pješačka divizija (NDH) 1. kozačka divizija Vermahta Šibenik Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Daruvar Politički komesari u NOR-u Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Voćin Ranjenici u ratu Virovitica Zrmanja Borbe u Hrvatskoj 1942. Metlika 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Operacija Adler Avijacija u oslobodilačkom ratu Velika Gorica Čazma 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Hrvatskoj 1943. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Samobor Žumberačka brigada