Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Jastrebarsko u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 10. 1941. U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

⚔️ 15. 6. 1942. Između Jastrebarskog i s. Zdenčine delovi 2. čete 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske porušili prugu i oštetili voz.

⚔️ 18. 7. 1942. Kod s. Petrovine (blizu Jastrebarskog), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant Žumberačko-pokupskog NOP odreda Slavko Klobučar Čort, narodni heroj.

⚔️ 21. 7. 1942. Kod s. Budinjaka (blizu Jastrebarskog) jedinice partizanskog bataljona -Josip Kraš- odbile napad ustaša i nanele im gubitke od 12 mrtvih i 9 ranjenih. Partizanske jedinice su imale 1 ranjenog borca.

⚔️ 9. 8. 1942. Prva četa partizanskog bataljona -Josip Kraš- spalila preko 200 telefonskih stubova u s. Budinjaku (kod Jastrebarskog) i održala manifestacioni Zbor u s. Glušinji (kod Jastrebarskog).

⚔️ 9. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- zauzeli žandarmerijsku stanicu u selu Stojdragi (kod Jastrebarskog), razbivši njenu posadu. Pored toga, zapalili su 1 kamion i 200 tt stubova.

⚔️ 13. 8. 1942. U zemunici na pl. M. Jastrepcu delovi Srpske državne straže otkrili 11 boraca - bolesnika iz Jastrebarskog NOP odreda. Da ne bi živi pali u ruke neprijatelju njih 8 su izvršili samoubistvo (među njima je bio i politkomesar čete Nikodije Stojanović Tatko, narodni heroj).

⚔️ 21. 8. 1942. Između Jastrebarskog i Zagreba 3. četa partizanskog bataljona -Josip Kraš- zaustavila neprijateljski transportni voz, uništila 2 lokomotive i zapalila 6 vagona robe.

⚔️ 26. 8. 1942. U Jastrebarskom (kod Karlovca) 4. hrvatska NOU brigada napala i razbila domobransku posadu i iz ustaškog logora oslobodila decu (njih 727) pohvatanu prilikom neprijateljske ofanzive na Kozaru, Kordun i Liku. Pored toga, ona je uništila 3 lokomotive i 150 vagona.

⚔️ 31. 8. 1942. Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale domobranske i žandarmerijske posade na ž. st. Draganići i postaje Lazinu i Domagoviće na pruzi Zagreb-Karlovac, ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Jastrebarskog, One su porušile 4 železničke zgrade sa postrojenjima, 1 pilanu, 1 železnički most i prugu na nekoliko mesta i zaplenile 10 pušaka, 1000 metaka, 18 bombi i drugi materijal.

⚔️ 9. 9. 1942. Drugi bataljon -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzeo s. Kupčinu (kod Jastrebarskog), zapalio opštinsku arhivu i zaplenio 1 pisaću mašinu, šapirograf i nešto pisaćeg materijala. Domobranska posada se povukla u pravcu Jastrebarskog.

⚔️ 30. 9. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Josip Kraš- zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Vivodini (kod Jastrebarskog).

⚔️ 15. 10. 1942. Formiran OK KPH za Pokuplje, koji je obuhvatao srezove: Samobor, Jastrebarsko, Pisarovinu i V. Goricu.

⚔️ 23. 10. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- zauzeli ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog), zarobili 12 domobrana i zaplenili 12 pušaka, 1600 metaka, 21 bombu, 12 šinjela i drugu opremu, a ž. st. spalili.

⚔️ 28. 10. 1942. Jake italijanske, nemačke i ustaške snage iz sela Bušinje Vasi, Metlike i Vivodine otpočele četvorodnevni napad na 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i partizanski bataljon -Josip Kraš- kod sela Lešča, Visoča, Bulića, Magovca i Pilatovaca. U borbama do 31. oktobra partizanske jedinice su probile obruč kod s. Glušinje, prešle prugu Zagreb-Karlovac i 1. novembra stigle u D. Kupčinu (kod Jastrebarskog).

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele ustaško uporište u s. Krašiću (kod Jastrebarskog).

⚔️ 2. 1. 1943. Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

⚔️ 28. 1. 1943. U s. Bresarieu (kod Jastrebarskog) nemački SS bataljon -Princ Eugen- iz s. Draganića i Ozlja izvršio napad na 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Ovaj se bataljon povukao ka s. Brleniću, gde je sa ostalim jedinicama te brigade sačekao i napao neprijatelja, kome je pritekla u pomoć četa ustaša iz s. Izimja, i odbacio ga u pravcu s. G. Kupčine. Zarobljena su 2, a ubijeno je 8 nemačkih vojnika. Brigada je imala 4 mrtva.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 1. 6. 1943. U s. Desincu (kod Jastrebarskog) 2. bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda razoružao posadu od 7 domobrana.

⚔️ 20. 6. 1943. Kod s. Stupnika (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko) minom uništen teretni voz (lokomotiva i 10 vagona) i ranjeno 5 domobrana.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 3. 9. 1943. U s. Horvatima (kod Jastrebarskog) delovi 2. diverzantskog bataljona Inžinjerijskog odseka GŠ NOV i PO za Hrvatsku uništili ž. st. i jedan teretni voz.

⚔️ 9. 9. 1943. Ustaška uporišta Gorenju Vas i Novo Selo (kod Jastrebarskog) zauzela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, pošto je razbila dve čete 13. ustaškog bataljona. Poginulo je i ranjeno oko 90, a zarobljeno 6 ustaša. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

⚔️ 27. 9. 1943. U rejonu s. Krašića (kod Jastrebarskog) delovi nemačkog 5. tenkovskog puka, sa bataljonom nemačkog 14. SS policijskog puka i ustaško-domobranskim jedinicama iz Karlovca i Jastrebarskog, podržavani avijacijom, napali 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i odbacivši je, ušli u s. Krašić i s. Hrženik, ali su se pred veče povukli u polazne rejone. Brigada je imala 35 mrtvih, 27 ranjenih i 15 nestalih, a neprijatelj 9 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 9. 1943. Na ž. stanicama Domagović i Lazina (kod Jastrebarskog) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobile 53 domobrana i uništile stanična postrojenja.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 21. 10. 1943. Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

⚔️ 11. 11. 1943. Kod s. Plešivice (blizu Jastrebarskog) delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali vod ustaša Pavelićeve gardijske brigade, te ubili 5 i ranili 3 ustae i zaplenili 2 kamiona.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 3. 1. 1944. Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

⚔️ 9. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

⚔️ 12. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Karlovac-Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 1. 1944. Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. Sv. Jane delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske odbili napad domobranskih kolona iz Jastrebarskog i s. Draganića i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 29. 2. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 10. i 30. ustaškog bataljona (jačine 1200 vojnika) iz s. Ozlja, s. Draganića, s. G. Kupčine i Jastrebarskog napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- kod sela: G. i D. Pribića, Krašića, Bresarića, Brlenića, Podbrežja, Vrhovca i Hrženika. U sedmočasovnoj borbi jedinice Omladinske brigade uspele su da odbiju napad neprijatelja i nanesu mu gubitke od oko 180 vojnika izbačenih iz stoja.

⚔️ 4. 3. 1944. U s. Zdenčini (kod Jastrebarskog) 1 i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje, jedinicama 8. divizije NOVJ naređeno je da se povuku. U toj borbi one su imale 7 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 11. 3. 1944. Jedinice Žumberačkog NOP odreda napale domobranske snage u selima: Greguriću Bregu, Cerju, Terhaju, Poljanici, Plešivici i Prilipju (kod Jastrebarskog) i nanele im gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1944. Delovi 34. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u s. Draganićima (kod Jastrebarskog).

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. G. Kupčine, s. Hudovca Brega i s. Svete Margarete (blizu Jastrebarskog) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ odbile napad ustaša i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Draganića i Jastrebarskog, nanevši im gubitke od oko 85 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 3. 1944. Između s. Desinca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz. Uništena je lokomotiva i 3 vagona, a saobraćaj je obustavljen 36 časova.

⚔️ 28. 3. 1944. Na liniji s. Hrženik - s. Strmac - s. D. Pribić - s. G. Kupčina (blizu Jastrebarskog) Omladinska brigada -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Brlenića, s. Bresarića i s. Krašića, prinudivši hi na povlačenje. Neprijatelj je imao 31 mrtvog i ranjenog vojnika, a Omladinska brigida 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod s. Toplica (blizu Jastrebarskog) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Jastrebarskog napali 1. bataljon Žumberačkog NOP odreda i prinudili ga na povlačenje prema s. Goljaku i s. Slavetiću. Neprijatelj je uspeo da iznenadi Štab odreda, ubije komandanta i zapleni odredsku arhivu.

⚔️ 12. 4. 1944. U rejonu s. Plešivice 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, posle osmočasovne borbe, odbio napad delova 10. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog.

⚔️ 20. 4. 1944. U rejonu s. G. i D. Pribića, s. Sorževa i s. Hutina delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 10. ustaški bataljon i 4. bataljon domobranske 2. posadne brigade iz Jastrebarskog i s. Draganića napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ, ali su posle obostranih napada i protivnapada odbačeni u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice Omladinske brigade 11 mrtvih, 18 ranjenih i 5 nestalih boraca.

⚔️ 26. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 10. ustaškog bataljona iz Karlovca i delovi 3. bataljona domobranske 2. posadne brigade iz s. Ozlja otpočeli napad na Omladinsku brigadu -Joža Vlahović- u Žumberku. U trodnevnim borbama oni su je prinudili na povlačenje prema Beloj krajini i zauzeli s. Sošice (kod Jastrebarskog).

⚔️ 14. 5. 1944. Jedinice Karlovačke brigade i brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napale s. Izimje i s. Stančake (kod Jastrebarskog) koje su branili delovi nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle četvoročasovne borbe, kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Karlovca i Jastrebarskog, brigade su se povukle.

⚔️ 30. 5. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i tom prilikom uništili lokomotivu i tri vagona.

⚔️ 5. 6. 1944. Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

⚔️ 19. 6. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

⚔️ 21. 6. 1944. Između s. Zdenčine i Jastrebarskog delovi 8. udarne i 34. divizije NOVJ porušili železničku prugu na 80 mesta.

⚔️ 22. 6. 1944. Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

⚔️ 24. 6. 1944. Delovi 34. i 8. udarne divizije NOVJ porušili prugu Zagreb-Jastrebarsko na 80 mesta a put Jastrebarsko - s. Rakov Potok na 6 mesta. Saobraćaj na pruzi je obustavljen 9 dana.

⚔️ 24. 6. 1944. Na liniji s. Igroš - s. Šljivova - s. Lesenovci (kod Aleksanđrovca) delovi 21. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Rasinskog i Jastrebarskog korpusa i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih, 40 ranjenih i 12 zarobljenih četnika.

⚔️ 27. 6. 1944. Iz s. Ozlja, s. Draganića, Jastrebarskog i Samobora otpočeo šestodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 5, 13. i 30. ustaškog bataljona i 4. bataljona domobranske 2. posadne brigade na jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ na prostoriji s. Okrug - s. Prekrižje - s. Krašić. U borbama do 2. jula, posle uzastopnih obostranih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su prinudile neprijatelja da se povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 310 mrtvih i 360 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 50 mrtvih, 194 ranjena i 9 nestalih boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 344 mesta i srušili 2 mosta, 7 bunkera i podvožnjak. Pored toga, zauzeli su ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog) i zarobili domobransku posadu.

⚔️ 1. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2L diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 300 mesta i srušili 3 mosta i 8 bunkera. Pored toga, zauzele su ž. st. Mavračiće (kod Jastrebarskog).

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi Karlovačke brigade i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 68 mesta, 5 bunkera, 1 most i ž. st. Domagoviće (kod Jastrebarskog).

⚔️ 3. 9. 1944. U rejonu s. Pribića i s. Okruga jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ, posle jedanaestočasovne borbe, odbile napad nemačkih vojnika i ustaša iz Jastrebarskog, s. Draganića i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 3. 10. 1944. Karlovačka brigada zauzela neprijateljsko uporište u s. Mavračićima (na pruzi Jastrebarsko-Zagreb).

⚔️ 5. 10. 1944. U rejonu s. Skradskog Sela, s. Ripičke Gorice i s. M. Erjavca (kod Jastrebarskog) 1. i 2. bataljon Karlovačkog NOP odreda odbiii napad tri čete ustaša i domobrana iz s. Ozlja i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Mavračiće (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko), gde su se branili nemački vojnici. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i 14 ranjenih vojnika i oficira, a jedinice NOVJ - 10 mrtvih i 33 ranjena borca. Zaplenjeno: 90 pušaka, 7 p. mitraljeza, 5 mitraljeza, 3 minobacača, 200 bombi, 12.000 metaka, 80 pari odela i druga oprema.

⚔️ 10. 12. 1944. Jedinice udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- zauzele s. Babiće (na komunikaciji Zagreb-Jastrebarsko), gde se branio 4. bataljon domobranske 20. pešadijske brigade. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 206 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 12 minobacača sa 1956 mina, 7 mitraljeza. 15 p. mitraljeza, 217 pušaka, 10 pištolja, 8 automata. 55.000 metaka, 400 bombi i druga oprema.

⚔️ 14. 12. 1944. U rejonu s. Bratine (kod Jastrebarskog) jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ odbile dvodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 5. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. Kupr ine.

⚔️ 24. 12. 1944. Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Domagović i s. Lazinu (kod Jastrebarskog), u kojima su se branili delovi 5. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i ranjenih i 32 zarobljena, a brigade NOVJ - 3 mrtva i 9 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: protivtenkovski top sa 71 granatom, 4 minobacača sa 707 mina, 7 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 53 puške, 44.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 27. 12. 1944. Iz Karlovca, s. Zdenčine i s. Rečice otpočeo trodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 30. i 5. ustaškog i domobranskog Regrutnog bataljona na jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- na području s. Bratine, s. Hasan-Brega i s. D. Kupčine (kod Jastrebarskog). Posle obostranih napada i protivnapada, pošto mu je osujećena namera da prodre na slobodnu teritoriju, neprijatelj se, zbog velikih gubitaka (410 mrtvih i ranjenih) povukao u polazne garnizone. Jedinice NOVJ su imale 54 mrtva i 118 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 12. 1944. Delovi Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzeli s. Draganiće (kod Jastrebarskog), u kome su se branili domobrani i ustaše. Porušena je železnička stanica, kasama, pruga na 20 mesta i 2 propusta.

⚔️ 18. 3. 1945. Kod s. Hasan-Brega, s. Žeravice, s. Velike i s. Bratine (blizu Pisarovine) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA posle petočasovne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz s. Odre, s. Hrašća, s. Brezovice i Jastrebarskog i odbacila ih prema s. Zdenčini.

⚔️ 26. 3. 1945. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA napala delove ustaško-domobranske 2. pešadijske divizije i posle tročasovne borbe zauzela s. Zdenčinu (kod Jastrebarskog). Neprijatelj je imao 13 mrtvih, 10 ranjenih i 25 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 4 mrtva, 2 nestala i 29 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač sa 198 mina, 4 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 34 puške i 30.800 metaka.

⚔️ 7. 5. 1945. Karlovačka operativna grupa divizija JA (3. udarna, 4. udarna, 10. udarna i 34. udarna divizija) posle sedmodnevnih borbi odbacila nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Jastrebarskog, Samobora i Kostanjevice i oslobodila Karlovac.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama protiv partizana na području kotara Jastrebarsko

📜 Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

📜 Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji u kotaru Jastrebarsko

📜 Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na području kotara Jastrebarsko . . . . 3 6 3

📜 Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na području Pisarovine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Štab I kordunaškog NOP odreda šalje Savi Zlatiću, sekretaru Okružnog komiteta KPH Karlovac prijepis pisma Vlade Novakovića, pomoćnika političkog komesara 4. bataljona I Kordunaškog NOP odreda sa podacima o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Jastrebarskom, Pokupskom, Pisarovini, Gradcu i Lijevom Sredičkom

📜 Izvještaj Ustaškoga logora Jastrebarsko Glavnome stožeru ustaške vojnice u Zagrebu o strateškoj važnosti jastrebarskog kotara i o mjerama koje treba poduzeti da bi se mogao spriječiti razorni rad partizana na tom području

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. avgusta 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Sv. Janu, i Jastrebarsko

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko

📜 Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu Prve kordunaške udarne brigade na Jastrebarsko.

📜 Izvještaj štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj i ustaškoj ofanzivi u kotarevima Pisarovina i Jastrebarsko

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj i ustaškoj ofenzivi u kotarima Pisarovina i Jastrebarsko

📜 Izvještaj kotarske oblasti Jastrebarsko od 20 studenog 1942 god. o napadu na posadu u Sv. Jani

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Jastrebarsko Župskoj redarstvenoj oblasti Karlovac o napadu partizana na posadu u Sv. Jani

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 9 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na prugu Desinec - Jastrebarsko

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

📜 Pismo Alojza Valečića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se javlja o hapšenjima, uspostavi veze sa Zagrebom i o drugim pitanjima s područja Jastrebarskoga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalniku i u rejonu Jastrebarskog i Karlovca i o akcijama Talijana i četnika na području Knin - Zrmanja i Zrmanja - Zagar

📜 Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH Općemu upravnom povjereništvu Sušak o borbama s partizanima u kotaru Pisarovina i Jastrebarsko, neuspjeloj ofenzivi na oslobođenu teritoriju Žumberka i zločinima Talijana nad civilnim stanovništvom

📜 Pismo Ivice Lopaića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji na Dubranec, Vukomerić i Havidić te političkim prilikama na terenu Jastrebarskoga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Gla'vnog stožera domobranstva od 15 rujna 1943 god. o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na području Jastrebarskog i razoružanju talijanskih jedinica u Dubrovniku i Šibeniku

📜 Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 27 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga na području Jastrebarskog

📜 Izvještaj Tome Pipiča, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu pristaša HSS-a te organizacijskom stanju antifašističkih organizacija na kotaru Jastrebarsko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 listopada 1943 god. o borbama na području Zagorja i Jastrebarskog i napadu Brodske NO brigade na PA bateriju u Brodu

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 19 listopada 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Zdihovo i Jastrebarsko

📜 Zapisnik sastavljen u ustaškom logoru Jastrebarsko o teroru Nijemaca za vrijeme ofenzive na Žumberak

📜 Desetodnevni izvještaj Velike župe Pokuplje Glavnome stožeru domobranstva NDH o političkoj situaciji i akcijama partizana na području kotara Jastrebarsko i Pisarovina

📜 Izvještaj Štaba Zumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o sukobu s ustašama u Prilipju i ustaškim snagama koje su iz Jastrebarskoga krenule na oslobođeni teritorij

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na području Ozlja, Netretića, Jastrebarskoga i Pisarovine

📜 Dopis Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o namjeri da održe konferenciju učitelja sa svoga područja

📜 Izvještaj Kulturno prosvjetnog odbora Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o održanoj konferenciji učitelja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji i pljački neprijatelja na području jastrebarskog kotara.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Čazme, Daruvara, Jastrebarskog i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 februara 1944 god. o borbama kod Zlatara, Jastrebarskog, Perušića i o rušenju željezničkih pruga: Beograd - Zagreb, Zagreb - Karlovac i Križevci - Bjelovar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 februara 1944 god. o borbama kod Radoboja, Čaglina, Jastrebarskog i o diverzijama na željezničkim prugama kod Draganića, Dugog Sela i Vinkovaca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 8 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Bučja, Špišić Bukovice, Jastrebarskog i Pađana

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji u kotaru i reorganizaciji partijske organizacije.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

📜 Izvještaj državnog povjerenika za sigurnost željezničkog prometa Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost MINORSA o sabotažama na pruzi Zagreb -Jastrebarsko od 1. studenoga 1943. do 23. ožujka 1944. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i o borbama kod Dubrave i Jastrebarskog

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Jastrebarsko Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu komiteta, političkoj situaciji i mobilizaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na domobransku posadu u Trilju i o borbama na području Varaždina, Đakova, Jastrebarskog, u Gorskom Kotaru i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. jula 1944. o napadu jedinica NOVJ na Novi Marof, Novigrad Podravski i Livno i o borbama na Kalniku, kod Varaždina, Đakova, Jastrebarskog i Ogulina

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Horvate, Breznički Hum, Brđane i Rogaticu, o povlačenju iz Dalmacije i o borbama kod Slavonskog Broda, Bjelovara, Jastrebarskog i Sarajeva

📜 Izvještaj Štaba 34. divizije od 8. juna 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Zagreba, Jastrebarskog i Karlovca

Fotografije

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Lici 1942. Bjelovar 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Voćin Omladina u ratu Metlika Žumberačka brigada Slavonski Brod Čazma Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1945. Trilj 2. diverzantski bataljon NOVH Zagreb Koprivnica Narodni heroji Jugoslavije Hrvatska Kostajnica 57. pešadijska divizija Lombardia Daruvar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Karlovačka udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Dugo Selo 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Knin Črnomelj Deca u ratu Samobor Borbe u Hrvatskoj 1943. Virovitica Četnici u drugom svetskom ratu Vinkovci Borbe u Slavoniji 1944. Novo Mesto Glavni štab Hrvatske Sušak Borbe u Hrvatskoj 1942. Ogulin Bitka na Kozari Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Šibenik Karlovac Operacija Adler 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 8. kordunaška divizija NOVJ Ranjenici u ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Varaždin Deca sa Kozare Brigada Franjo Ogulinac Seljo Žumberački partizanski odred 1. kozačka divizija Vermahta 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Genocid u NDH Italija u drugom svetskom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec 392. legionarska divizija (plava) 34. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 2. pješačka divizija (NDH) Vladimir Bakarić Zrmanja Velika Gorica