Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Operacija Adler

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 23 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim propustima i greškama prilikom borbi na području Plešivica- Okić-Sveta Jana

📜 Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

📜 Naredba Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 12 siječnja 1944 god. o formiranju NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

📜 Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 16 siječnja 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade Jože Vlahović da uništi komunikaciju Zagreb-Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za napad na Ogulin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 30 prosinca 1943 do 29 siječnja 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku posadu u selu Horvati

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske od 29 siječnja 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

📜 Izvještaj Štaba Dinge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Karlovac-Ogulin

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

8. kordunaška divizija NOVJ Karlovac 392. legionarska divizija (plava) Livno Petrinja Ogulin Borbe u Lici 1944. Daruvar Lipik Knin Šibenik Vrhovni štab NOVJ 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Slavonski Brod Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1943. Brač Sinj 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Hrvatsko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Žumberački partizanski odred Gospić Sisak Otočac Omladina u ratu Plaški Borbe u Hrvatskoj 1944.