Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Žumberački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 4. 1943. U Žumberku, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Žumberački NOP odred (koji je 8. maja preimenovan u Žumberačko-pokupski NOP odred).

⚔️ 2. 4. 1943. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske rasformirana Komanda Žumberačkog vojnog područja, a njenu funkciju preuzeo Štab Žumberačkog NOP odreda.

⚔️ 14. 1. 1944. Naredbom Štaba Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, Žumberačko-pokupski NOP odred dobio nov naziv: Žumberački NOP odred.

⚔️ 15. 1. 1944. Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 11. 3. 1944. Jedinice Žumberačkog NOP odreda napale domobranske snage u selima: Greguriću Bregu, Cerju, Terhaju, Poljanici, Plešivici i Prilipju (kod Jastrebarskog) i nanele im gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod s. Toplica (blizu Jastrebarskog) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Jastrebarskog napali 1. bataljon Žumberačkog NOP odreda i prinudili ga na povlačenje prema s. Goljaku i s. Slavetiću. Neprijatelj je uspeo da iznenadi Štab odreda, ubije komandanta i zapleni odredsku arhivu.

⚔️ 5. 6. 1944. Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

⚔️ 19. 6. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

⚔️ 27. 8. 1944. U Žumberku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od boraca Žumberačkog NOP odreda formirana Žumberačka brigada 34. divizije NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Karlovac 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 1. kozačka divizija Vermahta 2. diverzantski bataljon NOVH Žumberačka brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 392. legionarska divizija (plava) Ni zrno žita okupatoru! Omladina u ratu Črnomelj Borbe u Sloveniji 1944. Operacija Adler Jastrebarsko Karlovačka udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Hrvatskoj 1943. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 34. hrvatska divizija NOVJ