Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Karlovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 3. 1944. U s. Hrašću (kod Karlovca), po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od boraca Karlovačkog NOP odreda formirana Karlovačka brigada 8. divizije NOVJ.

⚔️ 4. 4. 1944. Na prostoriji sela: Hrašće, Breznik, Jugovac, Zaluka, V. Paka i Pravutina 3. bataljon domobranske 2. posadne brigade i delovi ustaškog 5. bataljona iz s. Netretića, s. D. Stativa, s. G. Pokupja i s. Ozlja otpočeli trodnevni napad na jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i Karlovačkog NOP odreda i prinudili ih na povlačenje u rejon s. Griblje, s. Bedenj, Lipovica.

⚔️ 14. 5. 1944. Jedinice Karlovačke brigade i brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napale s. Izimje i s. Stančake (kod Jastrebarskog) koje su branili delovi nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle četvoročasovne borbe, kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Karlovca i Jastrebarskog, brigade su se povukle.

⚔️ 20. 8. 1944. Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Karlovac - s. Ozalj na 40 mesta i srušili 107 betonskih stubova električnog voda između ta dva naselja.

⚔️ 1. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 344 mesta i srušili 2 mosta, 7 bunkera i podvožnjak. Pored toga, zauzeli su ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog) i zarobili domobransku posadu.

⚔️ 1. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2L diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 300 mesta i srušili 3 mosta i 8 bunkera. Pored toga, zauzele su ž. st. Mavračiće (kod Jastrebarskog).

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi Karlovačke brigade i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 68 mesta, 5 bunkera, 1 most i ž. st. Domagoviće (kod Jastrebarskog).

⚔️ 6. 9. 1944. Jedinice Karlovačke brigade i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili prugu Zagreb-Karlovac na 76 mesta i srušili ž. st. Dazina, 8 bunkera, mosta i 2 podvožnjaka.

⚔️ 7. 9. 1944. Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac). Oni su porušili ž. st. i 3 bunkera, uništili lokomotivu, 8 oklopnih vagona, 4 vagona sa senom i 4 vagona sa drvima i zaplenili minobacač sa 100 mina, 6 mitraljeza, 62 puške 60.000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 14. 9. 1944. Posle osmočasovne borbe Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ obustavila napad na s. Žažinu (kod Siska), gde su se branili delovi 3. bataljona domobranske 4. posadne brigade.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod s. Lekenika (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili želenzičku prugu i železnički most.

⚔️ 3. 10. 1944. Karlovačka brigada zauzela neprijateljsko uporište u s. Mavračićima (na pruzi Jastrebarsko-Zagreb).

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Mavračiće (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko), gde su se branili nemački vojnici. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i 14 ranjenih vojnika i oficira, a jedinice NOVJ - 10 mrtvih i 33 ranjena borca. Zaplenjeno: 90 pušaka, 7 p. mitraljeza, 5 mitraljeza, 3 minobacača, 200 bombi, 12.000 metaka, 80 pari odela i druga oprema.

⚔️ 26. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ nazvana udarnom.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 4. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama prilikom osiguranja napada na Bosiljevo

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije od 14. maja 1944. Žumberačkoj i Karlovačkoj brigadi i Žumberačkom NOP odredu za napad na njemačku posadu u Gornjem i Donjem Izimju

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Ozalj - Zorkovac

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 23. septembra 1944. Štabu 34. divizije o napadu na domobrane u Domagoviću

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Mavračičima

📜 Zapovijest štaba Karlovačke brigade 34. NO divizije od 7. decembra 1944. potčinjemm jedinicama za napad na neprijateljske posade u Zamršju i Luki

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 9. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na Zamršje i Luku

📜 Izvještaj štaba Karlovačke brigade od 22. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na željezničku stanicu Draganiči

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 25. decembra 1944. Štabu 34. NOU divizije o napadu na ustaše u Lazini

📜 Izvještaj štaba Karlovačke brigade od 27. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o borbi na liniji Šišljavić - Donja Kupčina

📜 Zapovijest Štaba Karlovačke brigade 34. udarne divizije JA od 22. marta 1945. podređenim jedinicama za napad na uporište Budrovci

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. 34. hrvatska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Jastrebarsko Brigada Franjo Ogulinac Seljo Karlovac 2. diverzantski bataljon NOVH Ozalj Sisak Bosiljevo Borbe u Hrvatskoj 1945. 8. kordunaška divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Karlovačka operacija Žumberački partizanski odred