Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ozalj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 9. 1942. Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale ž. st. Kamanje, postaju Zaluku, ž. i žand. stanicu Ozalj, ali se posle četvoročasovne borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Karlovca. One su porušile 500 m pruge i 1 železnički most, prekinule električne vodove Ozalj-Karlovac i Ozalj-Metlika i zaplenile 7 pušaka i mnogo životnih namirnica. U toku borbe neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih domobrana i ustaša, a partizani I mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac-Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

⚔️ 9. 1. 1944. Između s. Mahična i s. Zorkovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili železničku prugu Karlovac-Ozalj i srušili 2 mosta i 2 velika bunkera, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

⚔️ 23. 1. 1944. Između s. Ozlja i s. Zorkovca (na pruzi Karlovac-Ozalj) delovi 2. diverzantskog bataljona 4, korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 10. 5. 1944. Na prostoriji s. Ozalj - s. Ribnik - s. Netretić ustaško-domobranske snage iz Karlovca i s. Ozlja (jačine 1000 vojnika) napale na jedinice Karlovačkog NOP odreda i prinudile ih na povlačenje prema Metlici, s. Griblju i s. Adlešičima.

⚔️ 9. 6. 1944. Na pruzi s. Ozalj-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaško-domobranski oklopni voz i uništili 2 vagona.

⚔️ 20. 8. 1944. Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Karlovac - s. Ozalj na 40 mesta i srušili 107 betonskih stubova električnog voda između ta dva naselja.

⚔️ 1. 12. 1944. Kod s. Mahičnog (na pruzi Karlovac - s. Ozalj) jedinice Žumberačke brigade 34, divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište u fabrici eksploziva -Titanit-, koje su branili delovi 3. bataljona domobranske 12. pešadijske brigade. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 58 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je: minobacač sa 153 mine, mitraljez, p. mitraljez, 65 pušaka, 8.500 metaka, 50 pari odela i druga oprema.

⚔️ 4. 5. 1945. Žumberačka brigada i udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA, posle jednočasovne ali žestoke borbe, odbacile delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije prema Karlovcu i oslobodile s. Ozalj.

Dokumenti

📜 Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju komunista ozaljske partijske organizacije

📜 Zapovijest štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 4 rujna 1942 god. za napad na Ozalj

📜 Iz izvještaja Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Ozalj i Kamanje te oružničku stanicu Zaluka i Ozalj

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 18 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o rušenju komunikacije Zagreb - Karlovac i električnog voda Ozalj - Zagreb

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 12 rujna 1913 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Ozalj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 rujna 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Draganiće i Ozalj i napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Ozalj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 rujna 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Ozalj i borbama u reonu Splita

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Glavnome Štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornju Vas, Novo Selo i Ozalj

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 septembra 1943 o situaciji na sektorima Ozalj i Žužemberk

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 septembra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Samobor-Karlovac-Ozalj

📜 Dnevni izveštaj Štaba Petnaeste udarne brigade od 3 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju brigade i o njenom napadu na Ozalj

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Jaska-Karlovac-Ozalj-Kostanjevica

📜 Izvještaj Štaba Karlovačkog NOP odreda od 24 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o diverzijama na komunikaciji Karlovac - Sušak i Karlovac - Ozalj

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Ozalj - Zorkovac

📜 Zapovijest Štaba 34. divizije JA od 3. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izbijanje na prostoriju Ozalj-Pokupje

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Karlovac Završne operacije u Jugoslaviji 2. diverzantski bataljon NOVH Brigada Franjo Ogulinac Seljo 13. hercegovačka udarna brigada Zagreb Glavni štab Slovenije Metlika Borbe u Sloveniji 1943. Karlovačka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. 34. hrvatska divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Žumberačka brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Hrvatskoj 1944. Sušak 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Samobor Bitka za Split 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1945. Diverzije u oslobodilačkom ratu 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada