Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Bosiljevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Druge operativne zone od 25 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na Bosiljevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 26. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o kretanju i napadima partizana na područjima Bosiljeva i Ličkog Lešca

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 20 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Bosiljeva i Ogulina

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 24 svibnja 1943 god. o akciji talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica prema Bosiljevu

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 25 svibnja 1943 god. o akciji ka Žutoj Lokvi i u zoni Bosiljevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 12 srpnja 1943 god. o zauzimanju Bosiljeva

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 14 srpnja 1943 god. o akciji u rejonu Bosiljeva

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i borbama kod Huma, Bosiljeva, Kokinca, Daruvara i Knina

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bosiljevo, Lekenik i Kokinac.

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Bosiljeva od 20 do 26 siječnja

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 14 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge brigade Osme divizije kod Bosiljeva i Tounja

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije od 23 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Bosiljevu

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca

📜 Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 4. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama prilikom osiguranja napada na Bosiljevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

📜 Izveštaj načelnika Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o situaciji u Žumberku i preduzetim merama za napad na Bosiljevo

📜 Zapovest Štaba 15. NO divizije od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Bosiljevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Bosiljevu i o drugim borbama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 29. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Fužina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vinicu, Martinsku Ves, Mahovo, Dubrovčak i Bosiljevo i o borbama na području Bjelovara, Daruvara, Virovitice, u Lici i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Kostajnice, Bosiljeva, Vrlike i u Lici

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Zlobina

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 17. aprila do 7. maja u rejonu Ostrošca, Bosiljeva i Ilirske Bistrice

Fotografije

Povezane odrednice

Desant NOVJ na Korčulu 1944. Drežnica Knin Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Daruvar 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Operacija Udar maljem Krapina Karlovac Narodni heroji Jugoslavije Cazin Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1942. Pelješac Delnice Borbe u Lici 1944. Primorsko-goranski partizanski odred 2. istarska brigada 5. italijanski armijski korpus 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Ogulin 11. hrvatski korpus NOVJ Metković 7. banijska divizija NOVJ 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Vrgorac Jastrebarsko Bjelovar Glavni štab Slovenije Italija u drugom svetskom ratu Ilirska Bistrica Petrinja Ludbreg Karlovačka udarna brigada Borbe u Sloveniji 1945. Koprivnica Operacija Wechselbalg Hrvatska Kostajnica 43. istarska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 15. slovenska divizija NOVJ Korčula Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. proleterski bataljon Hrvatske 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Lici 1942. Ivanić-Grad Ivanec Virovitica Trilj Borbe u Sloveniji 1944. 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Napad NOVJ na Bosiljevo 1944.