Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

11. hrvatski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 189 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 13. 4. 1944. Kod Korenice (sada: Titove Korenice) nemačka avijacija bombardovala Dopunski bataljon 11. korpusa NOVJ, te ubila 13 i ranila 16 boraca.

⚔️ 14. 4. 1944. Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 6. 1944. Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 7. 1944. U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

⚔️ 29. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. U Istri, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formiran 3. buzetsko-porečki NOP odred.

⚔️ 29. 8. 1944. U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

⚔️ 16. 10. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ formirane komande Riječkog. Porečkog i Pulskog vojnog područja.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

⚔️ 14. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 11. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i upornost u višednevnim žestokim borbama za oslobođenje Gračaca.

⚔️ 19. 12. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ rasformiran 3. buzetsko-porečki (istarski) NOP odred.

⚔️ 30. 1. 1945. U Lici izišao prvi broj lista 11. korpusa NOVJ -Za domovinu-.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

⚔️ 0. 3. 1945. Po naređenju Štaba 11. korpusa JA rasformirani 1. NOP odred -Učka- i 2. pulski NOP odred Grupe istarskih NOP odreda.

⚔️ 2. 3. 1945. Naredbom Vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, od jedinica 8. udarnog i 11. korpusa formirana 4. armija JA.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

⚔️ 23. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformiran 11. korpus 4. armije a njegove jedinice (13. udarna i 43. divizija) stavljene pod neposrednu komandu Štaba 4. armije JA.

⚔️ 28. 4. 1945. Kod Rijeke, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo operativni oficir u Štabu 11. korpusa 4. armije JA Ivan Lenac, španski borac, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Bilaj i borbama oko Perušića

📜 Direktivna zapovijest Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7 februara 1944 god. za raspored i dejstvo podređenih jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944 godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o stanju na terenu Istre i o borbama podređenih jedinica

📜 Pregled gubitaka jedinica Jedanaestog korpusa NOVJ od 27. marta do 2 . juna 1944.

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 23 aprila 1944 političkom komesaru Jedanaestog korpusa NOVJ o političkom i organizacionom stanju u jedinicama i prilikama na terenu

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Grobniku

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Prokike

📜 Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 11 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 14 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljska uporišta Carska Kuća, Razvala i Vrh Kapele

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 o formiranju Drugog NOP odreda za Istru i postavljanje rukovodilaca

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. aprila 1944. o postavljenjima u Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i štabovima 4., 6. i 11. korpusa NOVJ

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 2 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 februara do 20 marta

📜 Obavještenje Štaba Trideset pete divizije od 24 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Vrhovine i Zalužnicu

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 26 aprila 1944 o pohvali Trećeg bataljona Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe u borbama protiv neprijateljskih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Široke Kule, Perušića, Babinog Potoka i Bilaja

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 do 31 marta

📜 Dopuna izvještaja Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

📜 Zapovijest Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na Dumanu

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Osme divizije da odbaci neprijatelja i zatvori komunikacije Prijeboj - Plitvička Jezera i Plitvički Leskovac - Plitvička Jezera - Poljanak

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da ispita jačinu i sastav neprijatelja i onemogući mu kretanje cestama Bjelo Polje - Gorica i Gorica - Debelo Brdo

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za razmještaj i dejstvo jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Druge brigade Trideset pete divizije da dejstvuje na prostoriji Gorica - Padališta - Duboko

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da izvrši marš pravcem Ponor - Mihaljevac - Korenička Kapela - Uvalica i dejstvuje u pozadini neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu sopstvenih jedinica i o pravcima nastupanja neprijateljskih snaga

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga prema Ljubovu - Kozjanu i Šalamuniću i u Laudanov Gaj i o zadatku sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 12. maja 1944. štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 13. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 14. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o dejstvima, o stanju u jedinicama i na terenu i o zvjerstvima Nijemaca u toku ofanzive

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Pecane

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Gorice i Pecana

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. zamjeniku komandanta Korpusa da ispita mogućnost prebacivanja ranjenika na otoke

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da pristupi uništenju neprijateljskih snaga na komunikaciji Bunić - Pišać - Podlapača

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i razmještaju i dejstvu vlastitih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga i o rasporedu i dejstvu vlastitih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Devetnaeste divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Bruvna, Smrekovače, Vučjaka i Plane

📜 Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o situaciji na području Vrebac - Mogorić - Podlapača

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Prijeboju i o rasporedu i stanju vlastitih jedinica

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu korpusa o pokretima neprijatelja, rasporedu sopstvenih jedinica i stanju ranjenika

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 20. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja , borbi kod Ljubova i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama od 5. do 18. maja_

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Svetom Roku, rasporedu jedinica, stanju u sjevernoj Dalmaciji i mogućnostima za transportovanje ranjenika na otoke

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 23. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima i razmještaju neprijateljskih i vlastitih jedinica

📜 Pismo Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu Šeste divizije u vezi s prebacivanjem ranjenika iz Like u Bosnu

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Operativnom štabu Druge grupe brigada Trideset pete divizije za prodor zapadno od komunikacije Vrebac - Mekinjar - Bunić - Debelo Brdo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 25. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 7. do 23. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ramljanima

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga i o pripremama za napad na Čardak, Lisinu i Gradinu

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Vrepca

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije i Operativnom štabu Južne grupe brigada za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Pregarja

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu, dejstvu i stanju jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na Golouri, Konjskom Vrhu i Velonju

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Korenici

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 6. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbatna od 18. do 31. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 18. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 2. do 9. juna

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 18. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 10. do 13. juna

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama koje su vođene od 29. aprila do 31. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša iz Korenice

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi u Homoljačkom klancu i napadu na Cudin klanac i Gornji Babin Potok

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o razmještaju i pokretima neprijateljskih jedinica i o dejstvima i stanju sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o formacijskom stanju i naoružanju Divizije

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29 juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih kamiona kod Klane

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih posada u Pićanu i Gračišću

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih garnizona u Sumbregu i Svetoj Nedelji

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru iz druge polovine jula 1944. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 1. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 14. do 26. juna

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o manjim borbama od 26. juna do 1. jula

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama protiv ustaša na prostoriji Podovi - Ljubovo - Kuzmanovača - Crni Vrh

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 2. do 4. jula

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 7. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji i radu vojnopozadinskih ustanova

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. godine - 114

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 16. do 26. juna

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Bosiljevu i o drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o dejstvima i stanju u Diviziji

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske garnizone u Gradinju i Oprtalju

📜 Uputstvo političkog komesara Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. o organizaciji kulturno-prosvetnog rada u jedinicama i plan kulturno-prosvetnog rada za juli i avgust

📜 Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 10. jula 1944. Štabu 35. divizije za raspored i dejstvo brigada

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 13. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 15. aprila do 30. juna

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

35. lička divizija NOVJ Ilirska Bistrica Bosiljevo Pula Kastav Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Vrhovni štab NOVJ Borbe u Lici 1945. 3. lička proleterska udarna brigada 43. istarska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Četnički zločini Bolnice u oslobodilačkom ratu Lička Jesenica Borbe u Istri 1944. 42. makedonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Istrski partizanski odred Ranjenici u ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Štampa u ratu Zarobljenici u ratu Rijeka Petar II Karađorđević Borbe u Lici 1944. Španski borci u oslobodilačkom ratu Slunj Operacija Kesselstein Korenica Avijacija u oslobodilačkom ratu Vrhovine 6. lička proleterska divizija NOVJ Gračac 6. slavonski korpus NOVJ Glavni štab Hrvatske 264. pešadijska divizija 2. istarska brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Donji Lapac Politički komesari u NOR-u Poreč 3. istarska brigada Istra u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Sanitet u ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Ogulin Operacija Udar maljem Operacija Wechselbalg 1. istarska brigada Vladimir Gortan 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Istri 1945. Delnice 392. legionarska divizija (plava) Luftwaffe u Jugoslaviji 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Bihać 8. dalmatinski korpus NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu Udbina Otočac 20. dalmatinska divizija NOVJ 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Drežnica