Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

11. hrvatski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 189 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 13. 4. 1944. Kod Korenice (sada: Titove Korenice) nemačka avijacija bombardovala Dopunski bataljon 11. korpusa NOVJ, te ubila 13 i ranila 16 boraca.

⚔️ 14. 4. 1944. Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 6. 1944. Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 7. 1944. U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

⚔️ 29. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 29. 8. 1944. U Istri, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formiran 3. buzetsko-porečki NOP odred.

⚔️ 29. 8. 1944. U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

⚔️ 16. 10. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ formirane komande Riječkog. Porečkog i Pulskog vojnog područja.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

⚔️ 14. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 11. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i upornost u višednevnim žestokim borbama za oslobođenje Gračaca.

⚔️ 19. 12. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ rasformiran 3. buzetsko-porečki (istarski) NOP odred.

⚔️ 30. 1. 1945. U Lici izišao prvi broj lista 11. korpusa NOVJ -Za domovinu-.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

⚔️ 0. 3. 1945. Po naređenju Štaba 11. korpusa JA rasformirani 1. NOP odred -Učka- i 2. pulski NOP odred Grupe istarskih NOP odreda.

⚔️ 2. 3. 1945. Naredbom Vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, od jedinica 8. udarnog i 11. korpusa formirana 4. armija JA.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

⚔️ 23. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformiran 11. korpus 4. armije a njegove jedinice (13. udarna i 43. divizija) stavljene pod neposrednu komandu Štaba 4. armije JA.

⚔️ 28. 4. 1945. Kod Rijeke, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo operativni oficir u Štabu 11. korpusa 4. armije JA Ivan Lenac, španski borac, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Bilaj i borbama oko Perušića

📜 Direktivna zapovijest Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7 februara 1944 god. za raspored i dejstvo podređenih jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944 godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o stanju na terenu Istre i o borbama podređenih jedinica

📜 Pregled gubitaka jedinica Jedanaestog korpusa NOVJ od 27. marta do 2 . juna 1944.

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 23 aprila 1944 političkom komesaru Jedanaestog korpusa NOVJ o političkom i organizacionom stanju u jedinicama i prilikama na terenu

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Grobniku

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Prokike

📜 Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 11 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 14 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljska uporišta Carska Kuća, Razvala i Vrh Kapele

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 o formiranju Drugog NOP odreda za Istru i postavljanje rukovodilaca

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. aprila 1944. o postavljenjima u Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i štabovima 4., 6. i 11. korpusa NOVJ

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 2 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 februara do 20 marta

📜 Obavještenje Štaba Trideset pete divizije od 24 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Vrhovine i Zalužnicu

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 26 aprila 1944 o pohvali Trećeg bataljona Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe u borbama protiv neprijateljskih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Široke Kule, Perušića, Babinog Potoka i Bilaja

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 do 31 marta

📜 Dopuna izvještaja Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

📜 Zapovijest Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na Dumanu

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Osme divizije da odbaci neprijatelja i zatvori komunikacije Prijeboj - Plitvička Jezera i Plitvički Leskovac - Plitvička Jezera - Poljanak

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da ispita jačinu i sastav neprijatelja i onemogući mu kretanje cestama Bjelo Polje - Gorica i Gorica - Debelo Brdo

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za razmještaj i dejstvo jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Druge brigade Trideset pete divizije da dejstvuje na prostoriji Gorica - Padališta - Duboko

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da izvrši marš pravcem Ponor - Mihaljevac - Korenička Kapela - Uvalica i dejstvuje u pozadini neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu sopstvenih jedinica i o pravcima nastupanja neprijateljskih snaga

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga prema Ljubovu - Kozjanu i Šalamuniću i u Laudanov Gaj i o zadatku sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 12. maja 1944. štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 13. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 14. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o dejstvima, o stanju u jedinicama i na terenu i o zvjerstvima Nijemaca u toku ofanzive

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Pecane

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Gorice i Pecana

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. zamjeniku komandanta Korpusa da ispita mogućnost prebacivanja ranjenika na otoke

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da pristupi uništenju neprijateljskih snaga na komunikaciji Bunić - Pišać - Podlapača

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i razmještaju i dejstvu vlastitih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga i o rasporedu i dejstvu vlastitih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Devetnaeste divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Bruvna, Smrekovače, Vučjaka i Plane

📜 Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o situaciji na području Vrebac - Mogorić - Podlapača

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Prijeboju i o rasporedu i stanju vlastitih jedinica

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu korpusa o pokretima neprijatelja, rasporedu sopstvenih jedinica i stanju ranjenika

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 20. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja , borbi kod Ljubova i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama od 5. do 18. maja_

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Svetom Roku, rasporedu jedinica, stanju u sjevernoj Dalmaciji i mogućnostima za transportovanje ranjenika na otoke

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 23. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima i razmještaju neprijateljskih i vlastitih jedinica

📜 Pismo Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu Šeste divizije u vezi s prebacivanjem ranjenika iz Like u Bosnu

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Operativnom štabu Druge grupe brigada Trideset pete divizije za prodor zapadno od komunikacije Vrebac - Mekinjar - Bunić - Debelo Brdo

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 25. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 7. do 23. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ramljanima

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga i o pripremama za napad na Čardak, Lisinu i Gradinu

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Vrepca

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije i Operativnom štabu Južne grupe brigada za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Pregarja

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu, dejstvu i stanju jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na Golouri, Konjskom Vrhu i Velonju

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Korenici

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 6. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbatna od 18. do 31. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 18. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 2. do 9. juna

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 18. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 10. do 13. juna

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama koje su vođene od 29. aprila do 31. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša iz Korenice

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi u Homoljačkom klancu i napadu na Cudin klanac i Gornji Babin Potok

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o razmještaju i pokretima neprijateljskih jedinica i o dejstvima i stanju sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o formacijskom stanju i naoružanju Divizije

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29 juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih kamiona kod Klane

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih posada u Pićanu i Gračišću

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih garnizona u Sumbregu i Svetoj Nedelji

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru iz druge polovine jula 1944. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 1. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 14. do 26. juna

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o manjim borbama od 26. juna do 1. jula

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama protiv ustaša na prostoriji Podovi - Ljubovo - Kuzmanovača - Crni Vrh

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 2. do 4. jula

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 7. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji i radu vojnopozadinskih ustanova

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. godine - 114

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 16. do 26. juna

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Bosiljevu i o drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o dejstvima i stanju u Diviziji

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske garnizone u Gradinju i Oprtalju

📜 Uputstvo političkog komesara Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. o organizaciji kulturno-prosvetnog rada u jedinicama i plan kulturno-prosvetnog rada za juli i avgust

📜 Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 10. jula 1944. Štabu 35. divizije za raspored i dejstvo brigada

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 13. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 15. aprila do 30. juna

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

42. makedonska divizija NOVJ Operacija Wechselbalg Gračac Vrhovni štab NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. istarska brigada Borbe u Lici 1945. 3. istarska brigada 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Zarobljenici u ratu Donji Lapac Lička Jesenica Korenica Borbe u Hrvatskoj 1944. Petar II Karađorđević Završne operacije u Jugoslaviji Poreč Diverzije u oslobodilačkom ratu Ogulin Ranjenici u ratu Narodni heroji Jugoslavije 1. istarska brigada Vladimir Gortan Četnici u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Lici 1944. Štampa u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Španski borci u oslobodilačkom ratu Kastav 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Pula Borbe u Hrvatskoj 1945. Bihać Operacija Kesselstein Delnice 35. lička divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Četnički zločini Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito 264. pešadijska divizija 6. lička proleterska divizija NOVJ 3. lička proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bosiljevo Istrski partizanski odred Drežnica Borbe u Istri 1945. Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Ilirska Bistrica 392. legionarska divizija (plava) 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Borbe u Istri 1944. 20. dalmatinska divizija NOVJ 43. istarska divizija NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Sloveniji 1945. 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Vrhovine Rijeka Operacija Udar maljem Slunj Istra u oslobodilačkom ratu Otočac Udbina