Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

3. primorsko-goranska brigada 13. divizije

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 12. 1943. U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1944. Kod s. Brloga i s. Žute Lokve snage nemačke 114. lovačke divizije savladale otpor 3. brigade 13. divizije NOVJ i zauzele Senj.

⚔️ 27. 2. 1944. Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

⚔️ 2. 3. 1944. Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

⚔️ 12. 3. 1944. Na putu s. Prokike-Brinje 3. bataljon 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ uništio jednu manju kolonu iz nemačke 392. legionarske divizije.

⚔️ 21. 3. 1944. Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

⚔️ 22. 4. 1944. Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

⚔️ 5. 5. 1944. Jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ razbile 34. ustaški bataljon i zauzele s. Ramljane (kod Perušića).

⚔️ 23. 5. 1944. U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

⚔️ 28. 5. 1944. Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 7. 1944. U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

⚔️ 3. 9. 1944. Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ napale ojačanu četu 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Zlobinu (kod Kraljevice). Borba je vođena u toku celog dana i noći, ali selo nije zauzeto, jer su neprijatelju pristigla pojačanja iz obližnjih garnizona. Tada je poginuo komandant 2. brigade 13. divizije Milan Rustanbeg, narodni heroj.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

Dokumenti

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 13. divizije od 31. decembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Brinja

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 8 do 20 februara

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 10 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o rasporedu i borbama jedinica od 30 januara do 7 februara

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 11 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na cesti Brlog - Škare

📜 Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Donje Stajnice

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na liniji Carapovo Selo - Donja Stajnica - Sertići

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod sela Lončari

📜 Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u Starom Selu

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Starom Selu

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 5 aprila 1944 o napadu na Prozor i borbama protiv neprijateljskih snaga koje su prodirale ka Vrhovinama

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 24 aprila 1944 Štabu Trinaeste divizije o borbama kod Babinog Potoka

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod Babinog Potoka i Čudinog Klanca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Ramljane

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 15. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na liniji Trnovac - Kozjan - Ljubovo

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 26. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od. 14. do 24. maja

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. ustaška brigada Ogulin Gračac Otočac 114. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. 11. hercegovačka udarna brigada 392. legionarska divizija (plava) Vrhovine 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Korenica Delnice Prozor 11. hrvatski korpus NOVJ 35. lička divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Udbina 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Operacija Drežnica Politički komesari u NOR-u