Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

6. slavonski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 101 hronoloških zapisa, 254 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 5. 1943. U Slavoniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 10-te (kasnije 28. divizije) i 12. divizije NOVJ formiran 1. slavonski korpus (kasnije: 2. hrvatski, pa 6. korpus NOVJ).

⚔️ 27. 5. 1943. U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

⚔️ 20. 6. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ 1. slavonski korpus NOVJ preimenovan u 2. hrvatski korpus NOVJ.

⚔️ 29. 6. 1943. Kod s. Vrhovaca (na pl. Papuku), po naređenju Štaba 2. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Požeški NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1943. Diverzantski bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ, zapalio ž. stanice Pčelić i Cabunu (kod Virovitice).

⚔️ 27. 8. 1943. Po naređenju Štaba 2. hrvatskog korpusa NOVJ, formirana Komanda Daruvarskog vojnog područja.

⚔️ 1. 9. 1943. U Slavoniji, po naređenju Štaba 2. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Štab Istočne grupe NOP odreda.

⚔️ 3. 9. 1943. Na osnovu direktive GŠ NOV i PO za Hrvatsku, Štab 2. hrvatskog korpusa NOVJ, naredio 10. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Moslavine i Bilo-gore, prebaci na Kalnik i u Hrvatsko zagorje da bi tamo ojačala postojeće i formirala nove partizanske jedinice i da bi političkim delovanjem povećala priliv hrvatskog naroda u NOV.

⚔️ 21. 9. 1943. Na ž. st. Stari Perkovci (na pruzi SI. Brod - Vinkovci) jedinice Diljskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ, napale nemački transportni voz i zapalile 14 vagona sa 16 kamiona i 5 putničkih automobila. Poginulo je 10, ranjeno 9 i zarobljeno 8 nemačkih vojnika, dok je Diljski NOP odred imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 22. 9. 1943. U Slavoniji, po naređenju Štaba 2. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Štab Zapadne grupe NOP odreda.

⚔️ 23. 9. 1943. Kod ž. st. Prandanovci (na pruzi Našice-Osijek) delovi Diljskog NOP odreda i Diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ u kratkotrajnoj borbi, uništili oklopni voz s posadom koju su sačinjavali komandant 2. ustaške brigade, još 2 oficira i 16 ustaša. Jedinice NOVJ su imale 3 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 5. 10. 1943. Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita preimenovani: 1. bosanski udarni u 3. udarni korpus NOVJ; 2. bosanski udarni u 5. udarni korpus NOVJ; 1. hrvatski u 4. korpus NOVJ; 2. hrvatski u 6. korpus NOVJ i 6. korpus u 7. korpus NOVJ.

⚔️ 7. 10. 1943. Kod Novske delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog NOP odreda porušili prugu i zaustavili i uništili putnički voz.

⚔️ 15. 10. 1943. Između ž. st. Okučani i ž. st. Rajić delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i 1. posavski udarni bataljon minirah prugu i napali transportni vojni voz koji je bio izbačen iz šina. Poginula su 2 nemačka vojnika i 1 domobran, a ranjeno je 19 nemačkih vojnika.

⚔️ 20. 10. 1943. Između Nove Gradiške i SI. Broda jedinice 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 170 mesta.

⚔️ 27. 10. 1943. VŠ NOV i POJ odobrio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da iz sastava 6. korpusa NOVJ uputi po jednu brigadu u Bosnu i Žumberak i da s nemačkim predstavnicima pregovara o razmeni zarobljenika.

⚔️ 1. 12. 1943. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ formirana Komanda Brodskog vojnog područja.

⚔️ 2. 12. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. bataljona Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbile napad 1. bataljona domobranskog 8. brdskog puka iz Pakraca na sela Korita i Lovsku.

⚔️ 20. 1. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac) jedinice 1, diverzantskog bataljona i delova Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ miniranjem uništili domobranski oklopni voz.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: jednu diviziju 6. korpusa NOVJ staviti na raspolaganje VŠ NOV i POJ i pristupiti formiranju nove divizije.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Jamarice (blizu Pakraca) oko 300 nemačkih vojnika i domobrana iz s. Lipovljana, s. Banove Jaruge i s. Poljane napali 2. i Novogradiški bataljon Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ. Posle kratke ali žestoke borbe jedinice Odreda su se probile u pravcu s. Lovske.

⚔️ 18. 2. 1944. Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

⚔️ 1. 3. 1944. Kod s. Slobodne Vlasti (blizu Đakova), po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ, od delova Diljskog i Požeškog NOP odreda formirana Osječka brigada 12, divizije NOVJ.

⚔️ 2. 3. 1944. Delovi 6. korpusa NOVJ zauzeli Feričance (kod Našica) koje su branile ustaško-domobranske snage.

⚔️ 4. 3. 1944. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

⚔️ 4. 3. 1944. Iz Pakraca delovi domobranskog 4. i 8. brdskog puka upali na prostoriju Lipik - s. Subocki Grad - s. Kovačevac da je očiste od partizana, ali ih je odbacio 1. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 13. 3. 1944. Kod s. Sapaca (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i jedna četa 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušile nemački transportni voz i uništile 2 lokomotive i 6 vagona. Poginula 22 a ranjeno 27 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 75 pušaka, 3 automata, oko 130.000 metaka, 212 mina za minobacač i drugi ratni materijal.

⚔️ 13. 3. 1944. Kod D. Miholjca jedinice Podravskog bataljona Osječkog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale oklopni voz. Poginulo je 15 ustaša i 3 železničara, a uništena je lokomotiva i 1 vagon. Zaplenjeno j- 10 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Virovitica-Barč delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 10. 4. 1944. U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 4. 1944. Na odseku Vinkovci - Novska delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog i Diljskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb na 70 mesta.

⚔️ 19. 4. 1944. Kod s. Duhova (blizu Daruvara) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 6. korpusa NOVJ vodile dvočasovnu borbu protiv ustaško-nemačkih snaga jačine oko 700 vojnika, zatim se povukle.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Bujavice (blizu Pakraca) 2. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napao iz zasede domobransku četu, 60 ustaša i 20 nemačkih vojnika i posle kraće borbe odbacio ih u pravcu Pakraca.

⚔️ 15. 5. 1944. Dvanaesta udarna brigada 6. korpusa NOVJ prebacila se sa pl. Motajice preko r. Save i pruge Beograd-Zagreb na Dilj-planinu, gde je ušla u sastav 12. divizije NOVJ.

⚔️ 5. 6. 1944. Između Novske i Nove Gradiške (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 102 mesta.

⚔️ 7. 6. 1944. Na odseku Vinkovci-Banova Jaruga 12, divizija i delovi Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ na 152 mesta porušili prugu Beograd-Zagreb i miniranjem srušili tri kompozicije.

⚔️ 9. 6. 1944. Između s. Rajića i s. Lipovljana (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, sa delovima 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ, porušile prugu na 44 mesta.

⚔️ 20. 6. 1944. Na pruzi Banova Jaruga-Pakrac Posavski odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, sa delovima 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ, porušio 8 železničkih mostova.

⚔️ 27. 6. 1944. Delovi Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ razrušili prugu Banova Jaruga - Pakrac na 80 mesta.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ, od Podravskog bataljona formiran Podravski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 7. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Beograd-Zagreb između Slav. Broda i s. G. Vrbe na 72 mesta.

⚔️ 5. 7. 1944. Između s. Starog Topolja i s. Andrijevaca jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili prugu Beograd-Zagreb na 56 mesta.

⚔️ 14. 7. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da sve teže ranjenike, bolesnike i decu šalje u baze NOVJ u Italiji.

⚔️ 15. 7. 1944. U Slavoniji, po naređenju Vrhovnog Štaba NOV i POJ, od 18. i Omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana 40. divizija 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 21. 7. 1944. Između Virovitice i s. Suhopolja delovi Bilogorskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušili most i na 75 mesta porušili prugu.

⚔️ 25. 7. 1944. Između s. Našičke Breznice i s. Jelisavca (na pruzi Našice-Osijek) delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva teretna voza. Uništene su 2 lokomotive i 6 vagona.

⚔️ 25. 7. 1944. Jedinice Podravskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ zauzele s. Zdence (kod Našica), u kome se branilo oko 350 ustaša.

⚔️ 0. 8. 1944. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ rasformiran Daruvarski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav jedinica Osječke brigade 12. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 8. 1944. Podravski NOP odred u sadejstvu sa Artiljerijskim divizionom 6. korpusa NOVJ izvršio neuspeo napad na tri čete ustaša iz-sastava 15. i 16. ustaškog bataljona u s. Mikleušu (kod Podrav. Slatine).

⚔️ 7. 8. 1944. Jedinice Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napale 1. četu domobranskog 1. brdskog puka u s. Rajiču (kod Okučana). Posle kraće borbe partizani su se povukli u pravcu Kričkog brda.

⚔️ 10. 8. 1944. U s. Prav. Šagovini (kod Nove Gradiške) bataljon -Hajduk Veljko- Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napao 150 nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u pravcu Nove Gradiške.

⚔️ 16. 8. 1944. Između Borova i s. Dalja delovi Osječkog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz i uništili 2 lokomotive i 9 vagona.

⚔️ 18. 8. 1944. U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 19. 8. 1944. Delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ razrušili železničku prugu Banova Jaruga - Pakrac na 34 mesta.

⚔️ 26. 8. 1944. Mađarski bataljon -Sandor Petefi- 6. korpusa NOVJ zauzeo s. Blagorodovac (kod Daruvara) u kome se branilo oko 60 nemačkih vojnika.

⚔️ 29. 8. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 6. korpusa NOVJ da je odobrio spuštanje američke vojne misije na pl. Papuk.

⚔️ 29. 8. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ naredio potčinjenim jedinicama da rušenjem komunikacija na svojim operativnim područjima onemogućavaju prebacivanje neprijateljskih jedinica na područja južno od r. Save.

⚔️ 0. 9. 1944. Po naređenju Štaba 6, korpusa rasformirana Zapadna grupa NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 9. 1944. Između Banove Jaruge i Nove Gradiške jedinice 6. korpusa NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 162 mesta.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Banove Jaruge i s. Vrpolja jedinice 6. korpusa NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 308 mesta i oštetile 3 propusta i 1 bunker.

⚔️ 12. 9. 1944. Delovi 6. korpusa NOVJ ušli u Slav. Požegu, koju su, pod njihovim pritiskom, napustile ustaško-domobranske i nemačke snage.

⚔️ 13. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 28. udarna divizija 6. korpusa NOVJ prešla r. Savu na odseku s. Kobaš - s. Dubočac, spojila se sa svojom 21. udarnom brigadom i preko Bosne krenula u Srbiju, gde će ući u sastav 32. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 14. 9. 1944. Posavski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. bataljon 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzeli Lipik (kod Pakraca), koji je branila glavnina 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Manji deo posade uspeo je da se probije ka Banovoj Jaruzi, ostatak je uništen ili zarobljen.

⚔️ 22. 9. 1944. Po naređenju Vojne oblasti 6. korpusa NOVJ rasformirana Komanda Daruvarskog vojnog područja, a formirana Komanda mesta Daruvar (potčinjena Komandi Virovitičkog vojnog područja), koja je preuzela sve poslove na tom odseku.

⚔️ 27. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

⚔️ 28. 9. 1944. U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle višečasovne borbe delovi 6. i 10. korpusa NOVJ zauzeli s. Đurđevac i Novigrad Podravski (kod Koprivnice). U Đurđevcu su se branili delovi 5. ustaške brigade a u Novigradu Podravskom branio se Brzi divizion Pavelićeve gardijske brigade. Ujedno su primorani delovi 5. ustaške brigade i oko 100 milicionera da napuste s. Virje, u koje su zatim ušle jedinice NOVJ.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 10. i 6. korpusa NOVJ, u sadejstvu sa dve brigade 7. udarne divizije NOVJ, napali Koprivnicu, koju je branio jedan bataljon 5. ustaške brigade, ostaci razbijenih ustaških jcdinica iz Podravine i delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade ojačani artiljerijom i tenkovima (ukupno oko 2500 vojnika). Posle nekoliko uzastopnih juriša, u borbama koje su trajale do 16. oktobra, jedinice NOVJ nisu uspele da zauzmu grad, te su se povukle.

⚔️ 24. 10. 1944. U s. Zvečevu (kod Slav. Požege) poginuo obaveštajni oficir 6. korpusa NOVJ Jovan Marinković Ivo, narodni heroj.

⚔️ 29. 10. 1944. Na komunikaciji Nova Gradiška - s. Banova Jaruga jedinice 40. divizije NOVJ i Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile 12 mostova.

⚔️ 30. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da teške ranjenike iz 4. i 6. korpusa NOVJ evakuiše u Srbiju.

⚔️ 1. 11. 1944. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ formirana Komanda osječkog vojnog područja.

⚔️ 6. 11. 1944. Kod s. Gaja (blizu Pakraca) delovi Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbili napad oko 500 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 12. 11. 1944. Kod s. Cage (blizu Novske) delovi Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine 500 vojnika) i prinudili je na povlačenje u s. Okučane. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

⚔️ 18. 11. 1944. Otpočeo sedmodnevni napad jedinica 6. korpusa NOVJ na Našice, gde se branilo oko 1400 nemačkih vojnika i ustaša. I pored ojačavanja pojedinih jedinica, svi pokušaji da se grad zauzme ostali su bez uspeha. U toku ovih borbi jedinice 6. korpusa zaplenile su 25 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 7 automata, 559 pušaka, 9 minobacača, 372 ručne bombe, 321.850 metaka, 230 mina i uništile 1 kamion, 1 oklopni automobil, 3 tenka, 1 motocikl, a oštetile 5 tenkova, 1 haubicu, 2 mitraljeza i 2 protivtenkovska topa.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ rasformiran Osječki NOP odred.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Artiljerijska brigada 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ rasformiran Podravski NOP odred Istočne grupe NO odreda.

⚔️ 13. 12. 1944. OŠ NOV i PO za Hrvatsku uputio VŠ NOV i POJ sledeći izveštaj: predstavnici Crvene armije obavestili Štab 6. korpusa NOVJ da se iz Mađarske može prebacivati ratni materijal potreban NOVJ. U vezi s tim on je pitao da li se u Slavoniji može obrazovati komisija za prijem i raspodelu tog materijala.

⚔️ 19. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da mađarski bataljon -Šandor Petefi- 6. korpusa NOVJ odmah uputi u Baranju, u sastav jedinica GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

⚔️ 1. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

⚔️ 2. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. i 6. korpus NOVJ dobili naziv udarni.

⚔️ 4. 1. 1945. Između s. Okučana i Novske Posavski NOP odred 6. udarnog korpusa NOVJ napao iz zasede neprijateljsku kolonu (jačine 400 vojnika) i naneo joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 8. 1. 1945. U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

⚔️ 31. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 6. i 10. korpus NOVJ ušli u sastav 3. armije NOVJ.

⚔️ 23. 3. 1945. U blizini s. Okučana (kod Nove Gradiške) Posavski NOP odred 6. udarnog korpusa JA napao iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 400-500 vojnika i naneo joj gubitke od 18 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 10. 4. 1945. U s. Vetovu (kod Slav. Požege) i u selima duž puta Orahovica-Kutjevo, 6. udarni korpus JA napao nemačke i ustaško-domobranske snage. Posle jednodnevnih borbi, pretrpevši gubitke od 120 mrtvih i 380 ranjenih, on je obustavio napad. Neprijatelj je imao oko 600 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 13 mitraljeza i komora 3. bataljona nemačkog 1. policijskog puka.

⚔️ 14. 4. 1945. Kod s. Ćosinca (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije JA, u sadejstvu sa delovima 40. udarne divizije 6. udarnog korpusa JA, razbile nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 63 mrtva i 60 ranjenih. Jedinice JA su imale 16 mrtvih, 49 ranjenih i 24 nestala. Zapaljena su 32 kamiona, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 3 automata i 14 pušaka.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 6. udarnog korpusa i 16. udarne divizije JA očistile od neprijateljskih snaga širi rejon Našica i oslobodile Đurđenovac.

⚔️ 18. 4. 1945. Po naređenju Komande vojne oblasti 6. korpusa JA rasformirana Komanda Požeškog vojnog područja a formirana Komanda mesta Slav. Požega i stavljena pod komandu Novogradiškog vojnog područja.

⚔️ 21. 4. 1945. Odlukom vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita rasformiran Štab 6. udarnog korpusa JA a njegove divizije (12. i 40. udarna divizija) sa 17. udarnom divizijom 1. armije JA ušle u sastav 3. armije JA.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone i svim podređenim jedinicama za formiranje XXI NO brigade

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone i svim podređenim jedinicama za formiranje X divizije

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone i svim podređenim jedinicama o formiranju I slavonskog korpusa

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima IV i X divizije o formiranju novog štaba IV divizije

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske za formiranje štaba baterije i o promjenama kadra u XVI i XVI NO brigadi

📜 Pismo Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske kojim se pohvaljuju politički komesari podređenih jedinica za dotadašnji rad na razvijanju političke i borbene svijesti, morala i discipline boraca

📜 Zapovijest Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske svim podređenim jedinicama za napad na uporište Kutjevo

📜 Dopis Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabu X divizije o povratku I bataljona Kalničkog NOPO na Kalnik

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima IV i X divizije za racionalno korišćenje živežnih namirnica

📜 Zapovijest Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima XII i XVIII NO brigade za napad na uporište Kutjevo

📜 Zapovijest štaba X divizije I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima XVII i XXI NO brigade za napad na Kutjevo

📜 Dopis Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOVH štabovima XII, XVI i XVIII NO brigade o upućivanju boraca na obuku u oficirsku školu za vojne i političke rukovodioce

📜 Naredba Štaba X divizije I slavonskog korpusa NOVH štabu XVII NO brigade za izvođenje diverzija na željezničkog pruzi Našice - Slavonska Požega

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o uspješnim akcijama jedinica I slavonskog korpusa u Požeškoj kotlini

📜 Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Dvadeset prve NO brigade

📜 Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Desete divizije

📜 Naredbu Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju korpusa

📜 Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 svibnja 1943 god. o formiranju baterije

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Uputstvo političkog komesara 1. slavonskog NO korpusa od 25. maja 1943. o najvažnijim zadacima političkih komesara i o pripremi jedinica za pojačana ofanzivna dejstva

📜 Pismo Štaba Prvog Slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije o toku borbe za Kutjevo

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o rasporedu u nove baze, vođenju kontrole nad privatnom imovinom i o zabrani rekviriranja imovine od strane pojedinaca

📜 Zapovijest Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na sela: Kutjevo, Ferovac, Kulu, Ljeskovicu i Darkovac

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskog uporišta Našice

📜 Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o radu jedinica, izvedenim akcijama i daljnjim operativnim namjerama podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV Hrvatske Štabu III operativne zone NOV i POH i štabovima IV i X divizije o formiranju protivpetoko-lonaških (PPK) četa

📜 Naredba štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za napad na ustaško uporište Sirač

📜 Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske političkom komesaru I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji poslije izvršene reorganizacije i formiranja Korpusa. U izvještaju se prikazuje rad štabova, organizacija političkog i kulturno-prosvjetnog rada u jedinicama, politički rad u selima i raspoloženje naroda, ističući visoku borbenost i moral boraca

📜 Izvještaj Štaba IV diviizje NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Doljane i o borbi za Sirač

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama za uporišta Doljane i Suhopolje u sklopu akcije na Sirač

📜 Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac Majur i Ljeskovicu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod sela Čosinca

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 2 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 7 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Čaglin, Donju Motičinu i Našice

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 10 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sirač

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Doljane i o borbi za Sirač

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Sirač

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOVi PO Hrvatske o toku borbe za Sirač

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Doljane i o borbi za Sirač

📜 Izvještaj Sedamnaeste NO brigade od 14 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sirač

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 lipnja 1943 god. o rezultatima napada jedinica Prvog slavonskog korpusa na Sirač i Badljevinu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 16 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Sirača

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 17 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sirač

📜 Izveštaj političkog komesara 10. slavonske divizije od 30. juna 1943. političkom komesaru 2. hrvatskog NO korpusa o moralno-političkom stanju u ovoj diviziji

📜 Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da može iz sastava Šestog korpusa NOVJ uputiti jednu brigadu u Bosnu i jednu na Zumberak

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije Štabu Šestog korpusa NOVJ o radu i akcijama jedinica na teritoriji sjevernog dijela centralne Bosne u vremenu od 20 novembra do 10 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. seiptembra 1944. Štabu 6. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje Poljaka iz Mađarske

📜 Izveštaj političkog komesara Zapadne grupe odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Stare Gradiške i o političkom radu podređenih jedinica

📜 Izveštaj političkog komesara Istočne grupe NOP odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i u narodu

📜 Izveštaj političkog komesara 28. NOU divizije od 15. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadama

📜 Izveštaj političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom stanju podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o akcijama na komunikaciji Derventa - Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Prnjavora

📜 Uputstvo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 26. januara 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o pravilnom političkom radu među hrvatskim stanovništvom u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na Teslić i Doboj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije Štabu Šestog korpusa NOVJ o radu i stanju brigade u vremenu od 1 do 31 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 20 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i rasporedu potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme-udarne divizije od 21 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb i o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Osijek - Đakovo

📜 Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. februara 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da Štabu 11. NOU divizije prenese naređenje da obnovi Motajički NOP odred

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da je imenovana saveznička vojna misija pri 10. korpusu NOVJ ii da je odobrio popunu misije pri 6. korpusu NOVJ

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ na velike gubitke koje njegove jedinice trpe jurišajući na utvrđene gradove i naređenje da dejstva usrneri na neprijateljeve komunikacije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o podacima da neprijatelj priprema ofanzivni poduhvat u Slavoniji i o odgovoru glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi s uspostavljanjem međusobne radio-veze

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOVJ od 10 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica od 1 do 10 februara

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 11 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi potčinjenih jedinica kod sela: Španovica, Branežci, Ožegovci i Bučje

📜 Izveštaj političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 13. februara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom stanju podređenih odreda

📜 Izvještaj Čehoslovačke NO brigade od 13 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama prilikom prebacivanja preko Save

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 13 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o situaciji na terenu, borbama i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 20 februara1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama od 20 januara do 14 februara

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 19. februara 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o akciji na lijevoj obali Save na prostoriji Pričac — Kobaš

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije Štabu Šestog korpusa NOVJ o radu i akcijama Brigade od 1. do 20. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOVJ od 25 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama potčinjenih jedinica od 10 do 20 februara

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška od 29. ferbuara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom stanju posle formiranja Brigade

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o stanju službe veze od 25 januara do 25 februara

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOVJ od 12 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica od 20 decembra 1943 do 31 januara 1944 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Štaba 6. korpusa NOVJ da utvrdi pravac kretanja i numeraciju nemačkih snaga koje su pošle iz Knina ka Bihaću

📜 Uputstvo Štaba Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim jedinicama o političkom radu u narodu na prostoru Posavine, Daruvara i Bilogore

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste slavonske brigade Dvanaeste NOU divizije od 20. marta 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju brigade od 20. februara do 20. marta

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o dejstvu i radu brigade od 20. do 31. marta

📜 Direktiva Štaba Šestog korpusa NOVJ od 3 aprila 1944 za dejstvo jedinica Zapadne i Istočne grupe NOP odreda

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 5 aprila 1944 podređenim jedinicama da ostanu u Podravskoj Slatini i na položajima oko nje radi obezbjeđenja evakuacije plijena i ranjenika i uspostavljanja reda i sigurnosti u gradu

📜 Naređenje Štaba Šestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 štabovima Istočne i Zapadne grupe NOP odreda da izvrše diverziju na pruzi Banova Jaruga - Vinkovci

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Đurđenovcu i Feričancima

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12 aprila 1944 o pohvali jedinica Šestog korpusa NOVJ za uspjehe postignute u martu i početkom aprila

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi kod Stare Jošave

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 15 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi kod sela Jošava

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. aprila 1944. o postavljenjima u Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i štabovima 4., 6. i 11. korpusa NOVJ

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 18 aprila 1944 podređenim jedinicama da sruše mostove na rijeci Karašici i cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju u jedinicama od 10 do 19 aprila

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 za napad na neprijateljska uporišta Feričanci i Đurđenovac

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Đurđenovac

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o rušenju mostova na rijeci Karašici i na cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

15. vojvođanska udarna brigada Šandor Petefi (mađarska) Bitka za Koprivnicu 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Čehoslovačka brigada Jan Žiška 36. vojvođanska divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada Pakrac Zagreb Grubišno Polje Vinkovci Lipik 1. kozačka divizija Vermahta Glavni štab Hrvatske Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bitka za Našice 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 17. slavonska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vrhovni štab NOVJ Pavelićeva gardijska brigada Kutjevo Borbe u Slavoniji 1945. Derventa Daruvar Našice Završne operacije u Jugoslaviji Josip Broz Tito Glavni štab Vojvodine 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u Ranjenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Osijek Slavonski Brod Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Beograd Bjelovar 21. slavonska udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Koprivnica 40. slavonska divizija NOVJ Donji Miholjac 10. zagrebački korpus NOVJ Bosanska Gradiška Zasede u oslobodilačkom ratu Osječka udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Virovitica Sanitet u ratu Novska Podravska Slatina 1. pješačka divizija (NDH) Borbe u Sremu 1943. 28. slavonska divizija NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Nova Gradiška Borbe u Hrvatskoj 1945. Prnjavor Levanjska Varoš Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Pleternica Slavonska Požega Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Sloveniji 1945. Diljski partizanski odred Petar Drapšin Bilogorski partizanski odred