Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Slavonska Požega u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 75 hronoloških zapisa, 80 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Kod s. Duboke (blizu Slav. Požege) formirana partizanska diverzantska grupa.

⚔️ 18. 8. 1941. Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

⚔️ 26. 8. 1941. U Slav. Požegi ustaše streljale 400 zatvorenika.

⚔️ 16. 10. 1941. Psunjski NOP odred razoružao ustaše u s. Skenderovcima (kod Slav. Požege).

⚔️ 0. 12. 1941. Na Kršu iznad Vukovačkog mlina (kod Slav. Požege) partizani iz zasede napaii ustašku kolonu, ubili 14 i zarobili 3 ustaše.

⚔️ 5. 2. 1942. Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

⚔️ 29. 3. 1942. Žandarmerijsko uporište u s. Vilić Selu (kod Slav. Požege) napali delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda, ali ga, zbog dolaska ojačanja, nisu zauzeli. Partizanske jedinice su imale 12 mrtvih, a žandarmi 6 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 1. 4. 1942. U s. Dubokoj (kod Slav. Požege) izabran seoski NO odbor.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 6. 6. 1942. Selo Poljanšku (kod Slav. Požege) zauzeli Banijska proleterska četa i jedan vod 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Ustaše su imale 12 mrtvih. Zaplenjeno je 12 pušaka i 950 metaka.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 1. i 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu zauzeli domobransko uporište u s. Bučkom Kamenskom (kod Slav. Požege), gde su zarobili 68 domobrana i zaplenili 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 106 pušaka.

⚔️ 26. 7. 1942. Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

⚔️ 28. 10. 1942. U s. Gradištu (kod Slav. Požege) nemačke snage, potpomognute avijacijom, napale 1. slavonsku NOU brigadu, koja se povukla iz sela uz obostrano velike gubitke. Tada je oboren 1 neprijateljski avion.

⚔️ 4. 11. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade razrušili Našički vodovod i sva postrojenja oko njega (tako da su Našice ostale bez vode duže vremena), preko 1000 m železničke pruge Našice - Slav. Požega i sve tt veze.

⚔️ 20. 11. 1942. U blizini s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege) jedinice 1. slavonske NOU brigade napale domobrane i nemačke vojnike i nanele im gubitke od 102 mrtva vojnika. Zaplenjene su 22 puške, 2 p. mitraljeza i 2 automata.

⚔️ 26. 12. 1942. Jedinice 12. hrvatske NO brigade zauzele s. Orljavac (kod Slav. Požege), koje svi bradili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Neprijatelj je imao 55 mrtvih. Zaplenjeno je 45 pušaka, 5 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja, 1 minobacač i 25.000 metaka.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Budićima (kod Slav. Požege) svečano otvoren Omladinski dom.

⚔️ 11. 3. 1943. U s. Orljavcu (kod Slav. Požege) održana okružna konferencija KPH za okrug Nova Gradiška.

⚔️ 16. 3. 1943. Domobransko uporište Veliku (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 18. i 12. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ i nanele delovima domobranskog 4. puka gubitke od 24 mrtva, 18 ranjenih i 110 zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Mihaljevcima (kod Slav. Požege) 1. bataljon 12. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zapalio tvornicu špiritusa.

⚔️ 19. 3. 1943. Uporište s. Vetovo (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. i 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ. Poginulo je 20, a nestalo 16 nemačkih vojnika.

⚔️ 19. 3. 1943. U napadu na s. Kutjevo (kod Slav. Požege) 17. brigada 4 (slavonske) divizije NOVJ zarobila 21 domobrana.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 8. 4. 1943. Jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Bučje (kod Slav. Požege). Poginula su 42, a ranjeno je 60 domobrana iz 4. brdske brigade, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 16. 4. 1943. Kod s. Šušnjara (blizu Slav. Požege) 12. i 17. brigada 4. divizije NOVJ razbile domobransku Slavonsku brigadu. Poginulo je preko 100, a zarobljeno 583 domobrana i 10 oficira, dok su jedinice 4. divizije NOVJ imale 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 29. 5. 1943. Ustaška uporišta Ferovac, Majur, Kutjevo i Kulu (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginule su 72 ustaše iz 16. ustaškog bataljona, dok su jedinice 12. divizije imale 20 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 31. 5. 1943. Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 22. 6. 1943. U rejonu s. Nježića (kod Slav. Požege) 21. brigada 10. divizije NOVJ napala nemačku borbenu grupu koja je prodrla u oslobođenu Požešku kotlinu, te je posle teške jednodnevne borbe odbacila u Slav. Požegu. Poginulo je 11, ranjeno 26 i nestalo 5 nemačkih vojnika. Brigada je imala 8 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1943. Jedinice 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ odbile napad nemačkih vojnika na s. Veliku i odbacile ih ka Slav. Požegi uz gubitke od 1 mrtvog i 10 ranjenih. Brigada je imala 4 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. U blizini Slav. Požege formiran Protivčetnički bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 7. 2. 1944. Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 20. 2. 1944. Ustaše i domobrani iz Slav. Požege, potpomognuti tenkovima i artiljerijom, napali 1. bataljon Požeškog NOP odreda u s. Velikoj (kod Slav. Požege). Posle osmočasovne žestoke borbe neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi nemačke borbene grupe -Širovski-, posle borbi s Požeškim NOP odredom, zauzeli s. Zvečevo (kod Slav. Požege).

⚔️ 24. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da komandant 16. udarne divizije Danilo Lekić komanduje dvema divizijama predviđenim za prodor iz istočne Bosne u Srbiju; obaveštava da 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija prelaze na severnu stranu od komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Požega i da kreću prema Medvedniku i Ravnoj gori.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Orljavca i s. Mihaljevaca nemačka borbena grupa -Širovski- iz Slav. Požege napala Požeški NOP odred i odbacila ga na pl. Papuk, zauzevši sela Orljavac, Stražeman i Veliku.

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačke borbene grupe -Širovski- napali Požeški NOP odred i zauzeli s. Bučko Kamensko (kod Slav. Požege).

⚔️ 19. 5. 1944. Osječka brigada 12, divizije NOVJ, 1. bataljon Požeškog NOP odreda i Konjički divizion 12. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Jakšić (kod Slav. Požege) u kome se branilo 600 nemačkih vojnika i 100 ustaša.

⚔️ 24. 5. 1944. Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 7. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Jakšić (kod Slav. Požege) koje je branilo oko 460 nemačkih vojnika i domobrana. Porušeni su svi bunkeri i zgrade koje je neprijatelj koristio za odbranu.

⚔️ 10. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele uporište s. Kuzmiču (kod Slav. Požege), u kome se branilo 50 domobrana.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod s. Jakšića, s. Golobrdca i s. Treštanovca (blizu Slav. Požege) nemački vojnici i ustaše iz Slav. Požege napali na jedinice 12. udarne i Osječke brigade 12. divizije NOVJ koje su osiguravale žetvu. Posle dvodnevnih borbi, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj se povukao u Slav. Požegu.

⚔️ 17. 7. 1944. Na liniji s. Cerovac - s. Granje - s. Sesvete - s. Buk (kod Slav. Požege) nemačke i ustaške snage (jačine oko 2000 vojnika) iz Pleternice i Slav. Požege napale 12. udarnu i Osječku brigadu 12 divizije NOVJ i Požeški NOP odred. Posle osmočasovne borbe, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Time je omogućeno nesmetano obavljanje žetve u rejonu s. Bekteža, s. Poreča i s. Kule.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele s. Ramanovce (blizu Slav. Požege), u kome se branilo oko 1200 domobrana, koji su se povukli prema Slav. Požegi.

⚔️ 12. 8. 1944. Selo Skenderovce (kod Slav. Požege) zauzeli delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ. Selo je branilo oko 320 domobrana i ustaša.

⚔️ 3. 9. 1944. U Slav. Požegi otpočela II oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju. Ona je trajala dva dana i na njoj je izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 5. 9. 1944. Delovi 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ napali Slav. Požegu, koju su branili delovi domobranskog 8. lovačkog puka, oko 300 vojnika iz nemačke 1. kozačke konjičke divizije i izvestan broj ustaša i žandarma. Jedinice NOVJ su prodrle u grad, ali su se, zbog intervencije 3. bataljona domobranskog 8. lovačkog puka iz Pleternice, morale povući. Tom prilikom se predalo oko 400 domobrana.

⚔️ 6. 9. 1944. Pri napadu na Slav. Požegu poginuo komandant 12. divizijeNOVJ Nikola Demonja, narodni heroj.

⚔️ 12. 9. 1944. Delovi 6. korpusa NOVJ ušli u Slav. Požegu, koju su, pod njihovim pritiskom, napustile ustaško-domobranske i nemačke snage.

⚔️ 30. 9. 1944. U Slav. Požegi svečano otvoren Dom kulture.

⚔️ 7. 10. 1944. U s. Kutjevu (kod Slav. Požege) otpočeo dvodnevni rad II oblasne konferencije USAOH-a za Slavoniju. Prisustvovalo je preko 3500 omladinaca.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ NOV i POJ nastoji da u Sandžaku i Crnoj Gori odseče odstupnicu jakim nemačkim snagama koje se povlače iz Albanije, Kosova i Metohije; snage NOVJ će uskoro zauzeti Čačak; jedini pravci za povlačenje nemačkih snaga to su oni od Sjenice i Peći ka Sandžaku i Crnogorskom primorju; u vezi s tim, Štab korpusa mora blagovremeno zatvoriti te pravce, sistematski porušiti komunikacije i mostove u Prijepolju, Goraždu i drugđe i pojačati odbranu Goražda, Čajniča i Prijepolja; nije isključeno da nemačke snage intervenišu iz Sarajeva ka Kalinoviku; 37. udarna divizija NOVJ vodi borbe protiv nemačkih snaga koje su od Čačka prodrle u Požegu; dostaviti fzveštaj o preduzetim merama i o stanju na komunikacijama.

⚔️ 24. 10. 1944. U s. Zvečevu (kod Slav. Požege) poginuo obaveštajni oficir 6. korpusa NOVJ Jovan Marinković Ivo, narodni heroj.

⚔️ 27. 10. 1944. U s. Kutjevu (kod Slav. Požege), na konferenciji zadrugara iz čitave Slavonije, na kojoj se raspravljalo o obnovi zadrugarstva, izabran Zadružni odbor za Slavoniju.

⚔️ 11. 11. 1944. U Slav. Požegi održana konferencija propagandista i dopisnika štampe iz cele Slavonije.

⚔️ 2. 12. 1944. Dva bataljona Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ upala u Slav. Požegu i zauzela fabriku špiritusa, bolnicu i nekoliko utvrđenih zgrada. Zatim su se morali povući, jer se ostale jedinice njihove brigade nisu probile u grad.

⚔️ 2. 12. 1944. Jedinice 40. divizije NOVJ zauzele Pleternicu (kod Slav. Požege), u kojoj se branio 2. bataljon 1. brdske brigade ustaško-domobranske 7. brdske divizije.

⚔️ 5. 12. 1944. Pod pritiskom jedinica 40. divizije NOVJ, delovi ustaško-domobranske 7. brdske divizije napustili Slav. Požegu i povukli se u s. Novu Kapelu i s. Batrinu. Tada su u Slav. Požegu ušle jedinice 40. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1945. Kod s. Grabarja (blizu Slav. Požege) 1. bataljcn 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ vodio berbu protiv nemačkih snaga i uništio 2 kamiona. Neprijatelj je imao 2 mrtva, a 1. bataljon 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Velike (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije NOVJ napale delove domobranske 4. brdske brigade i nanele im gubitke od 20 mrtvih i 8 zarobljenih.

⚔️ 12. 2. 1945. S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

⚔️ 13. 3. 1945. Na liniji s. Pavlovci - s. Lučinci nemačke i ustaško-domobranske snage iz Slav. Požege (jačine dva bataljona) izvršile napad na jedinice 18. udarne brigade 40. udarne divizije JA, ali su posJe tročasovne borbe prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 62 mrtva i preko 120 ranjenih, a 18. udarna brigada 22 mrtva i 34 ranjena.

⚔️ 23. 3. 1945. Jedinice 40. udarne divizije JA razbile nemačke policijske snage i zauzele s. Veliku (kod Slav. Požege). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 2. 4. 1945. Virovitička udarna brigada 40. udarne divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaša, zauzela s. Trenkovo (kod Slav. Požege), nanevši neprijatelju gubitke od 9 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 10. 4. 1945. U s. Vetovu (kod Slav. Požege) i u selima duž puta Orahovica-Kutjevo, 6. udarni korpus JA napao nemačke i ustaško-domobranske snage. Posle jednodnevnih borbi, pretrpevši gubitke od 120 mrtvih i 380 ranjenih, on je obustavio napad. Neprijatelj je imao oko 600 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 13 mitraljeza i komora 3. bataljona nemačkog 1. policijskog puka.

⚔️ 14. 4. 1945. Kod s. Ćosinca (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije JA, u sadejstvu sa delovima 40. udarne divizije 6. udarnog korpusa JA, razbile nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 63 mrtva i 60 ranjenih. Jedinice JA su imale 16 mrtvih, 49 ranjenih i 24 nestala. Zapaljena su 32 kamiona, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 3 automata i 14 pušaka.

⚔️ 17. 4. 1945. Kod s. Jakšića (blizu Slav. Požege) 2. brigada 33. divizije JA razbila ustašku kolonu, nanevši joj gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno je: 3 topa sa 362 granate, 14 minobacača sa 564 mina, 8 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 5 automata, 24 puške, 33.000 metaka i 30 kola raznog materijala.

⚔️ 18. 4. 1945. Po naređenju Komande vojne oblasti 6. korpusa JA rasformirana Komanda Požeškog vojnog područja a formirana Komanda mesta Slav. Požega i stavljena pod komandu Novogradiškog vojnog područja.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 1. proleterske udarne divizije JA posle trodnevnih borbi odbacile delove nemačke 22. pešadijske divizije prema Slav. Požegi, i s. Sulkovcu i oslobodile Pleternicu. Zaplenjena su 2 magacina sa oružjem, 3 topa, 6 minobacača i druga sprema. Uništen je 1 avion.

⚔️ 21. 4. 1945. Jedinice 42. udarne i 48. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv domobranske 4. brdske i 14. ustaške brdske brigade, delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije i 150 vojnika iz sastava nemačke divizije za naročitu upotrebu -Stefan-, oslobodile Slav. Požegu. Neprijatelj se povukao u pravcu Pakraca uz gubitke od više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Jedinice JA su imale 54 mrtva i 187 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naredba Ustaškog stana Požega od 12. maja 1941. Općinskom poglavarstvu Velika da pravoslavci moraju na levoj ruci nositi belu traku sa latiničnim natpisom pravoslavac

📜 Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata iz Banjaluke od 13. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su zatvoreni pravoslavci upućeni u Požegu

📜 Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 25. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o smeštaju Slovenaca iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama

📜 Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 29. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o razmeštaju Slovenaca prispelih iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama

📜 Izvještaj zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanju 400 zatvorenika u ustaškom koncentracionom logoru Slavonska Požega

📜 Izveštaj Zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26. avgusta 1941. o pobuni 400 Srba zatvorenika u koncentracionom logoru u Slavonskoj Požegi, zbog čega su poubijani od strane ustaša

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Požegi od 27 prosinca 1942 god. o borbama za Orljavac i okolna mjesta

📜 Izvještaj Osme pješačke pukovnije od 6 siječnja 1943 god. o zločinima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Slav. Požege

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem kojim predlaže kandidate za odbornike Kotarskog NOO-a Slav. Požega

📜 Zapisnik Kotarske oblasti Slav. Požega upućen Oružničkoj postaji u Požegi sa zadatkom da oružnici provjere uzroke žalbe predstavnika sela Poljanske i pruže zaštitu hrvatskom stanovništvu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu... u kojem se navodi da su jedinice Odreda za akciju (ES) iz Osijeka samovoljno oduzimale stanovnicima općina Vetovo, Vilić Selo i Bektež živežne namirnice i stoku, kao i zlostavljale stanovnike svih sela u kojima su bile smještene radi odbrane od partizana, a i onemogućavale su oružnicima vođenje istrage povodom žalbi stanovnika ovih sela

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Požeški Brestovac Kotarskoj oblasti Slav. Požega kojim se obavještava da stanovnici sa područja 12 sela poglavarstva ne posjeduju stoku za prisilni otkup

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Požega Vanjska Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi u kojem se navodi da stanovnici sela sa područja poglavarstva ne posjeduju stoku za prisilni otkup

📜 Molba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Uredu za kolonizaciju u Osijeku da povrati imovinu stanovnicima općine Bektež, koji su u septembru 1942. god. bili evakuirani u sabirne logore

📜 Ustaški izvještaj iz Požege od 17 ožujka 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na s. Veliku

📜 Dopis Ustaškog logora u Slav. Požegi Ustaškom stožeru Velike župe Livac-Zapolje o koncentriranju većih snaga partizana u neposrednoj blizini Požege i opasnosti da partizani osvoje grad

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Slav. Požegi Velikoj župi Livac-Zapolje o stanju i kretanju izbjeglica na području kotara

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege

📜 Dopis Zajednice za promet stokom i stočnim proizvodima u Zagrebu Kotarskoj oblasti Slav. Požega, kojim javlja da će se 19. aprila uz oružanu pomoć vojske izvršiti prisilni otkup stoke u selima na području kotara

📜 Dopis Kotarske oblasti Slav. Požega Zajednici za promet stokom i stočnim proizvodima u Zagrebu kojim se traži posredovanje kod vojnih vlasti radi pružanja pomoći prilikom otkupa stoke u selima Požeške kotline

📜 Molba predstavnika Zemaljskog vodstva Njemačke narodne pomoći iz Lučinaca Općinskom poglavarstvu Vilić-Selo za potvrdu da se njemačke porodice preseljavaju iz Lučinaca u Jovanovac kod Osijeka zbog aktivnosti partizana i da molbu proslijedi Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi radi osiguranja besplatnog prevoza na željeznici

📜 Naredba Štaba X divizije I slavonskog korpusa NOVH štabu XVII NO brigade za izvođenje diverzija na željezničkog pruzi Našice - Slavonska Požega

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o uspješnim akcijama jedinica I slavonskog korpusa u Požeškoj kotlini

📜 Naređenje Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za uništenje željezničke pruge Našice - Slavonska Požega

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o prilikama na kotarima Nova Gradiška, Novska i Slav. Požega i o uspješnim vojnim i političkim akcijama partizana

📜 Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Velikoj župi Livac—Zapolje u Novoj Gradiški kojim se moli pomoć za postradale stanovnike sela Velike koju su zabunom bombardirali avioni NDH

📜 Naredba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Oružničkoj postaji u Pletemici da ispita uredovanje općine u Bektežu za koju se kaže da ne radi i time nanosi štetu narodu i općedržavnim interesima

📜 Izvještaj Općinskog poglavarstva Vilić-Selo Kotarskoj oblasti Slav. Požega o nemogućnosti izvršenja prisilnog otkupa stoke za njemačku vojsku i vojsku NDH, jer se na području općine nalaze jedinice NOV

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Slavonske Požege i gubicima u zadnjim borbama oko Našica

📜 Izveštaj Borbene grupe Požega od 26. juna 1943. o rezultatima operacije Prozit protiv jedinica NOVJ u rejonu Slavonske Požege

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

📜 Izvještaj Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu oružanih snaga o nemogućnosti izvršenja žetve za potrebe NDH uslijed stalne ugroženosti od strane jedinica NOV na području kotarske oblasti Slav. Požega

📜 Izvještaj redarstva oružanih snaga NDH Ministarstvu oružanih snaga NDH u Zagrebu — Glavni stožer — o hapšenju domobranskih oficira u požeškoj kasarni, koji su kao članovi Vojnog komiteta surađivali s NOV, i o postupku odgovornih vojnih lica u Požegi prilikom njihovog hapšenja

📜 Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu kojim se javlja da garnizonu u Požegi prijeti neposredna opasnost zbog djelovanja jedinica NOV u Požeškoii kotlini

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o akcijama jedinica NOV na području kotara Slavonska Požega u augustu 1943. godine

📜 Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Kotarskom sudu u Požegi kojim se moli da se ustupi jedna prostorija sudske zgrade za rad Općinskog ureda iz Vilić-Sela

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na terenu, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOH a, o prosvjetnom i agitacionom radu, te o akciji omladine na sakupljanju hrane za NOV

📜 Okružnica Kotarske oblasti Slavonska Požega općinskim poglavarstvima i oružničkim postajama u kojoj obavještava o masovnoj pojavi izbjegavanja vojne dužnosti i dezerterstva iz oružanih snaga NDH, pa se naređuje poduzimanje izvanrednih mjera i kažnjavanje bjegunaca

📜 Žalba pripadnika Njemačke narodne skupine sela Kula—Josephsfeld Kotarskoj oblasti Slavonska Požega na odluku o predaji određene količine kukuruza za otkup

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu Kotarskog komiteta

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega o radu na boliševiziranju Partije, teoretskom i političkom uzdizanju, te vođenju stroge kontrole prilikom primanja novih članova u redove KP

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu o političkoj aktivnosti KP u Slavonskoj Požegi, aktivnosti NOV u okolini, raspoloženju naroda i pojedinaca, te o lokaciji i snazi jedinica i ustanova NOV oko Slavonske Požege

📜 Pismo Vojnog komiteta požeškog garnizona Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega kojim ga obavještava o svom radu, o osnutku još jednog vojnog komiteta u garnizonu i o raspoloženju građanstva u Slav. Požegi povodom dolaska Čerkeza u grad

📜 Propusnica Štaba VI korpusa NOV i POJ predstavniku njemačke komande iz Slav. Požege za održavanje veze s Korpusom

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Križevaca, Slavonske Požege i Donjeg Miholjca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Zlatara, Daruvara, Slav. Požege i o događajima na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbrega, Slavonske Požege i Senja

📜 Izvještaj Zapovjedn.štva Glavnog stožera domobranstva od 10 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Petrinje, Bjelovara, Nove Gradiške, Slavonske Požege i Broda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta

📜 Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 25. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade za posedanje položaja na Kovačici i Drežničkoj Gradini radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ prema komunikaciji Požega - Uzice

📜 Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. maja 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i o borbama kod Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Metka, Zelova i u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i Aržano i o borbama kod Grubišnog Polja, Slavonskog Broda i Požege, u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege i Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komarevo, o borbama kod Klanjca, Križevaca, Slavonske Požege, Karlovca i na otoku Braću

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Velike Gorice, Slavonske Požege, na Kalniku i u Žumberku i Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama na Bilo-gori i u Žumberku, kod Slavonske Požege, Ogulina i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije za upad u Slavonsku Požegu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Konjšćinu, Gornji Križ i Draganiće i o borbama kod Slavenske Požege, Petrinje, Karlovca, Ogulina, Mazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na željezničke komunikacije i o borbama kod Slavonske Požege, u Lici i na cesti Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Svetog Ivana Zelinu i Roški Slap i o borbama na području Koprivnice. Slavonske Požege i Bunića

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o upadu u Slavonsku Požegu i prelasku domobrana na stranu NOVJ

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Peteranec, Unčane, Dobro Selo i Doljane i o borbama u Slavonskoj Požegi i Pleternici

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Slavonske Požege, Križevaca, Prijeboja i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o napuštanju Knina, Pleternice i Slavonske Požege i o borbama za Gudovac, Veliko Korenovo i Rovišće

📜 Izvještaj Zapovjedništva 7. ustaško-domobranske divizije od 9. decembra 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o upućivanju pomoći napadnutim posadama u Pleternici i Slavonskoj Požegi

📜 Zapovest štaba 15. korpusa JA od 18. aprila 1945. štabovima 42. i 48. divizije za prebacivanje na prostoriju Slavonske Požege

📜 Naređenje Štaba 1. armije JA od 20. aprila 1945. Štabu 15. korpusa za oslobođenje Slavonske Požege

📜 Zapovest Štaba 1. ajrmiije JA od 22. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Slavonska Požega – Pakrac

Fotografije

Povezane odrednice

Cazin Užice Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Slavoniji 1945. Grubišno Polje Završne operacije u Jugoslaviji Narodno oslobodilački odbori Knin 1. kozačka divizija Vermahta Gospić Ustaški zločini 1941. 12. slavonska divizija NOVJ Našice Sarajevo Borbe u Hrvatskoj 1943. Koprivnica Ogulin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Borbe u Hrvatskoj 1944. Osječka udarna brigada 40. slavonska divizija NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ USAOH Zagreb Ni zrno žita okupatoru! Pakrac Kutjevo Borbe u Hrvatskoj 1942. Nova Gradiška Podravska Slatina Petrinja 1. slavonski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo 10. krajiška divizija NOVJ Varaždin Virovitica Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 48. makedonska divizija NOVJ Ludbreg Diverzije u oslobodilačkom ratu Holokaust u Jugoslaviji 12. slavonska proleterska udarna brigada Daruvar Borbe u Lici 1944. Osijek Trogir 28. slavonska divizija NOVJ 5. pješačka divizija (NDH) AFŽ Pleternica Avijacija u oslobodilačkom ratu 6. slavonski korpus NOVJ 42. lovačka divizija Nemački zločini u Jugoslaviji Benkovac Borbe na Kosovu i Metohiji Narodni heroji Jugoslavije 17. slavonska udarna brigada Ustanak u Hrvatskoj 1941. Komunistička partija Hrvatske Kninska operacija Voćin Križevci Ustanak u Slavoniji 1941. Slavonski Brod 18. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1942. Omladina u ratu Žene u ratu Novska 4. gorski zdrug (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1943. 187. rezervna divizija