Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Slavonska Požega u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 75 hronoloških zapisa, 80 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Kod s. Duboke (blizu Slav. Požege) formirana partizanska diverzantska grupa.

⚔️ 18. 8. 1941. Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

⚔️ 26. 8. 1941. U Slav. Požegi ustaše streljale 400 zatvorenika.

⚔️ 16. 10. 1941. Psunjski NOP odred razoružao ustaše u s. Skenderovcima (kod Slav. Požege).

⚔️ 0. 12. 1941. Na Kršu iznad Vukovačkog mlina (kod Slav. Požege) partizani iz zasede napaii ustašku kolonu, ubili 14 i zarobili 3 ustaše.

⚔️ 5. 2. 1942. Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

⚔️ 29. 3. 1942. Žandarmerijsko uporište u s. Vilić Selu (kod Slav. Požege) napali delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda, ali ga, zbog dolaska ojačanja, nisu zauzeli. Partizanske jedinice su imale 12 mrtvih, a žandarmi 6 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 1. 4. 1942. U s. Dubokoj (kod Slav. Požege) izabran seoski NO odbor.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 6. 6. 1942. Selo Poljanšku (kod Slav. Požege) zauzeli Banijska proleterska četa i jedan vod 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Ustaše su imale 12 mrtvih. Zaplenjeno je 12 pušaka i 950 metaka.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 1. i 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu zauzeli domobransko uporište u s. Bučkom Kamenskom (kod Slav. Požege), gde su zarobili 68 domobrana i zaplenili 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 106 pušaka.

⚔️ 26. 7. 1942. Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

⚔️ 28. 10. 1942. U s. Gradištu (kod Slav. Požege) nemačke snage, potpomognute avijacijom, napale 1. slavonsku NOU brigadu, koja se povukla iz sela uz obostrano velike gubitke. Tada je oboren 1 neprijateljski avion.

⚔️ 4. 11. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade razrušili Našički vodovod i sva postrojenja oko njega (tako da su Našice ostale bez vode duže vremena), preko 1000 m železničke pruge Našice - Slav. Požega i sve tt veze.

⚔️ 20. 11. 1942. U blizini s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege) jedinice 1. slavonske NOU brigade napale domobrane i nemačke vojnike i nanele im gubitke od 102 mrtva vojnika. Zaplenjene su 22 puške, 2 p. mitraljeza i 2 automata.

⚔️ 26. 12. 1942. Jedinice 12. hrvatske NO brigade zauzele s. Orljavac (kod Slav. Požege), koje svi bradili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Neprijatelj je imao 55 mrtvih. Zaplenjeno je 45 pušaka, 5 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja, 1 minobacač i 25.000 metaka.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Budićima (kod Slav. Požege) svečano otvoren Omladinski dom.

⚔️ 11. 3. 1943. U s. Orljavcu (kod Slav. Požege) održana okružna konferencija KPH za okrug Nova Gradiška.

⚔️ 16. 3. 1943. Domobransko uporište Veliku (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 18. i 12. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ i nanele delovima domobranskog 4. puka gubitke od 24 mrtva, 18 ranjenih i 110 zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Mihaljevcima (kod Slav. Požege) 1. bataljon 12. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zapalio tvornicu špiritusa.

⚔️ 19. 3. 1943. Uporište s. Vetovo (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. i 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ. Poginulo je 20, a nestalo 16 nemačkih vojnika.

⚔️ 19. 3. 1943. U napadu na s. Kutjevo (kod Slav. Požege) 17. brigada 4 (slavonske) divizije NOVJ zarobila 21 domobrana.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 8. 4. 1943. Jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Bučje (kod Slav. Požege). Poginula su 42, a ranjeno je 60 domobrana iz 4. brdske brigade, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 16. 4. 1943. Kod s. Šušnjara (blizu Slav. Požege) 12. i 17. brigada 4. divizije NOVJ razbile domobransku Slavonsku brigadu. Poginulo je preko 100, a zarobljeno 583 domobrana i 10 oficira, dok su jedinice 4. divizije NOVJ imale 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 29. 5. 1943. Ustaška uporišta Ferovac, Majur, Kutjevo i Kulu (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginule su 72 ustaše iz 16. ustaškog bataljona, dok su jedinice 12. divizije imale 20 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 31. 5. 1943. Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 22. 6. 1943. U rejonu s. Nježića (kod Slav. Požege) 21. brigada 10. divizije NOVJ napala nemačku borbenu grupu koja je prodrla u oslobođenu Požešku kotlinu, te je posle teške jednodnevne borbe odbacila u Slav. Požegu. Poginulo je 11, ranjeno 26 i nestalo 5 nemačkih vojnika. Brigada je imala 8 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1943. Jedinice 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ odbile napad nemačkih vojnika na s. Veliku i odbacile ih ka Slav. Požegi uz gubitke od 1 mrtvog i 10 ranjenih. Brigada je imala 4 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. U blizini Slav. Požege formiran Protivčetnički bataljon 2. hrvatskog korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 7. 2. 1944. Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 20. 2. 1944. Ustaše i domobrani iz Slav. Požege, potpomognuti tenkovima i artiljerijom, napali 1. bataljon Požeškog NOP odreda u s. Velikoj (kod Slav. Požege). Posle osmočasovne žestoke borbe neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi nemačke borbene grupe -Širovski-, posle borbi s Požeškim NOP odredom, zauzeli s. Zvečevo (kod Slav. Požege).

⚔️ 24. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da komandant 16. udarne divizije Danilo Lekić komanduje dvema divizijama predviđenim za prodor iz istočne Bosne u Srbiju; obaveštava da 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija prelaze na severnu stranu od komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Požega i da kreću prema Medvedniku i Ravnoj gori.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Orljavca i s. Mihaljevaca nemačka borbena grupa -Širovski- iz Slav. Požege napala Požeški NOP odred i odbacila ga na pl. Papuk, zauzevši sela Orljavac, Stražeman i Veliku.

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačke borbene grupe -Širovski- napali Požeški NOP odred i zauzeli s. Bučko Kamensko (kod Slav. Požege).

⚔️ 19. 5. 1944. Osječka brigada 12, divizije NOVJ, 1. bataljon Požeškog NOP odreda i Konjički divizion 12. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Jakšić (kod Slav. Požege) u kome se branilo 600 nemačkih vojnika i 100 ustaša.

⚔️ 24. 5. 1944. Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 7. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Jakšić (kod Slav. Požege) koje je branilo oko 460 nemačkih vojnika i domobrana. Porušeni su svi bunkeri i zgrade koje je neprijatelj koristio za odbranu.

⚔️ 10. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele uporište s. Kuzmiču (kod Slav. Požege), u kome se branilo 50 domobrana.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod s. Jakšića, s. Golobrdca i s. Treštanovca (blizu Slav. Požege) nemački vojnici i ustaše iz Slav. Požege napali na jedinice 12. udarne i Osječke brigade 12. divizije NOVJ koje su osiguravale žetvu. Posle dvodnevnih borbi, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj se povukao u Slav. Požegu.

⚔️ 17. 7. 1944. Na liniji s. Cerovac - s. Granje - s. Sesvete - s. Buk (kod Slav. Požege) nemačke i ustaške snage (jačine oko 2000 vojnika) iz Pleternice i Slav. Požege napale 12. udarnu i Osječku brigadu 12 divizije NOVJ i Požeški NOP odred. Posle osmočasovne borbe, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Time je omogućeno nesmetano obavljanje žetve u rejonu s. Bekteža, s. Poreča i s. Kule.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele s. Ramanovce (blizu Slav. Požege), u kome se branilo oko 1200 domobrana, koji su se povukli prema Slav. Požegi.

⚔️ 12. 8. 1944. Selo Skenderovce (kod Slav. Požege) zauzeli delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ. Selo je branilo oko 320 domobrana i ustaša.

⚔️ 3. 9. 1944. U Slav. Požegi otpočela II oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju. Ona je trajala dva dana i na njoj je izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 5. 9. 1944. Delovi 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ napali Slav. Požegu, koju su branili delovi domobranskog 8. lovačkog puka, oko 300 vojnika iz nemačke 1. kozačke konjičke divizije i izvestan broj ustaša i žandarma. Jedinice NOVJ su prodrle u grad, ali su se, zbog intervencije 3. bataljona domobranskog 8. lovačkog puka iz Pleternice, morale povući. Tom prilikom se predalo oko 400 domobrana.

⚔️ 6. 9. 1944. Pri napadu na Slav. Požegu poginuo komandant 12. divizijeNOVJ Nikola Demonja, narodni heroj.

⚔️ 12. 9. 1944. Delovi 6. korpusa NOVJ ušli u Slav. Požegu, koju su, pod njihovim pritiskom, napustile ustaško-domobranske i nemačke snage.

⚔️ 30. 9. 1944. U Slav. Požegi svečano otvoren Dom kulture.

⚔️ 7. 10. 1944. U s. Kutjevu (kod Slav. Požege) otpočeo dvodnevni rad II oblasne konferencije USAOH-a za Slavoniju. Prisustvovalo je preko 3500 omladinaca.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ NOV i POJ nastoji da u Sandžaku i Crnoj Gori odseče odstupnicu jakim nemačkim snagama koje se povlače iz Albanije, Kosova i Metohije; snage NOVJ će uskoro zauzeti Čačak; jedini pravci za povlačenje nemačkih snaga to su oni od Sjenice i Peći ka Sandžaku i Crnogorskom primorju; u vezi s tim, Štab korpusa mora blagovremeno zatvoriti te pravce, sistematski porušiti komunikacije i mostove u Prijepolju, Goraždu i drugđe i pojačati odbranu Goražda, Čajniča i Prijepolja; nije isključeno da nemačke snage intervenišu iz Sarajeva ka Kalinoviku; 37. udarna divizija NOVJ vodi borbe protiv nemačkih snaga koje su od Čačka prodrle u Požegu; dostaviti fzveštaj o preduzetim merama i o stanju na komunikacijama.

⚔️ 24. 10. 1944. U s. Zvečevu (kod Slav. Požege) poginuo obaveštajni oficir 6. korpusa NOVJ Jovan Marinković Ivo, narodni heroj.

⚔️ 27. 10. 1944. U s. Kutjevu (kod Slav. Požege), na konferenciji zadrugara iz čitave Slavonije, na kojoj se raspravljalo o obnovi zadrugarstva, izabran Zadružni odbor za Slavoniju.

⚔️ 11. 11. 1944. U Slav. Požegi održana konferencija propagandista i dopisnika štampe iz cele Slavonije.

⚔️ 2. 12. 1944. Dva bataljona Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ upala u Slav. Požegu i zauzela fabriku špiritusa, bolnicu i nekoliko utvrđenih zgrada. Zatim su se morali povući, jer se ostale jedinice njihove brigade nisu probile u grad.

⚔️ 2. 12. 1944. Jedinice 40. divizije NOVJ zauzele Pleternicu (kod Slav. Požege), u kojoj se branio 2. bataljon 1. brdske brigade ustaško-domobranske 7. brdske divizije.

⚔️ 5. 12. 1944. Pod pritiskom jedinica 40. divizije NOVJ, delovi ustaško-domobranske 7. brdske divizije napustili Slav. Požegu i povukli se u s. Novu Kapelu i s. Batrinu. Tada su u Slav. Požegu ušle jedinice 40. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1945. Kod s. Grabarja (blizu Slav. Požege) 1. bataljcn 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ vodio berbu protiv nemačkih snaga i uništio 2 kamiona. Neprijatelj je imao 2 mrtva, a 1. bataljon 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Velike (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije NOVJ napale delove domobranske 4. brdske brigade i nanele im gubitke od 20 mrtvih i 8 zarobljenih.

⚔️ 12. 2. 1945. S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

⚔️ 13. 3. 1945. Na liniji s. Pavlovci - s. Lučinci nemačke i ustaško-domobranske snage iz Slav. Požege (jačine dva bataljona) izvršile napad na jedinice 18. udarne brigade 40. udarne divizije JA, ali su posJe tročasovne borbe prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 62 mrtva i preko 120 ranjenih, a 18. udarna brigada 22 mrtva i 34 ranjena.

⚔️ 23. 3. 1945. Jedinice 40. udarne divizije JA razbile nemačke policijske snage i zauzele s. Veliku (kod Slav. Požege). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 2. 4. 1945. Virovitička udarna brigada 40. udarne divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaša, zauzela s. Trenkovo (kod Slav. Požege), nanevši neprijatelju gubitke od 9 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 10. 4. 1945. U s. Vetovu (kod Slav. Požege) i u selima duž puta Orahovica-Kutjevo, 6. udarni korpus JA napao nemačke i ustaško-domobranske snage. Posle jednodnevnih borbi, pretrpevši gubitke od 120 mrtvih i 380 ranjenih, on je obustavio napad. Neprijatelj je imao oko 600 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 13 mitraljeza i komora 3. bataljona nemačkog 1. policijskog puka.

⚔️ 14. 4. 1945. Kod s. Ćosinca (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije JA, u sadejstvu sa delovima 40. udarne divizije 6. udarnog korpusa JA, razbile nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 63 mrtva i 60 ranjenih. Jedinice JA su imale 16 mrtvih, 49 ranjenih i 24 nestala. Zapaljena su 32 kamiona, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 3 automata i 14 pušaka.

⚔️ 17. 4. 1945. Kod s. Jakšića (blizu Slav. Požege) 2. brigada 33. divizije JA razbila ustašku kolonu, nanevši joj gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno je: 3 topa sa 362 granate, 14 minobacača sa 564 mina, 8 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 5 automata, 24 puške, 33.000 metaka i 30 kola raznog materijala.

⚔️ 18. 4. 1945. Po naređenju Komande vojne oblasti 6. korpusa JA rasformirana Komanda Požeškog vojnog područja a formirana Komanda mesta Slav. Požega i stavljena pod komandu Novogradiškog vojnog područja.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 1. proleterske udarne divizije JA posle trodnevnih borbi odbacile delove nemačke 22. pešadijske divizije prema Slav. Požegi, i s. Sulkovcu i oslobodile Pleternicu. Zaplenjena su 2 magacina sa oružjem, 3 topa, 6 minobacača i druga sprema. Uništen je 1 avion.

⚔️ 21. 4. 1945. Jedinice 42. udarne i 48. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv domobranske 4. brdske i 14. ustaške brdske brigade, delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije i 150 vojnika iz sastava nemačke divizije za naročitu upotrebu -Stefan-, oslobodile Slav. Požegu. Neprijatelj se povukao u pravcu Pakraca uz gubitke od više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Jedinice JA su imale 54 mrtva i 187 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naredba Ustaškog stana Požega od 12. maja 1941. Općinskom poglavarstvu Velika da pravoslavci moraju na levoj ruci nositi belu traku sa latiničnim natpisom pravoslavac

📜 Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata iz Banjaluke od 13. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su zatvoreni pravoslavci upućeni u Požegu

📜 Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 25. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o smeštaju Slovenaca iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama

📜 Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 29. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o razmeštaju Slovenaca prispelih iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama

📜 Izvještaj zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanju 400 zatvorenika u ustaškom koncentracionom logoru Slavonska Požega

📜 Izveštaj Zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26. avgusta 1941. o pobuni 400 Srba zatvorenika u koncentracionom logoru u Slavonskoj Požegi, zbog čega su poubijani od strane ustaša

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Požegi od 27 prosinca 1942 god. o borbama za Orljavac i okolna mjesta

📜 Izvještaj Osme pješačke pukovnije od 6 siječnja 1943 god. o zločinima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Slav. Požege

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem kojim predlaže kandidate za odbornike Kotarskog NOO-a Slav. Požega

📜 Zapisnik Kotarske oblasti Slav. Požega upućen Oružničkoj postaji u Požegi sa zadatkom da oružnici provjere uzroke žalbe predstavnika sela Poljanske i pruže zaštitu hrvatskom stanovništvu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu... u kojem se navodi da su jedinice Odreda za akciju (ES) iz Osijeka samovoljno oduzimale stanovnicima općina Vetovo, Vilić Selo i Bektež živežne namirnice i stoku, kao i zlostavljale stanovnike svih sela u kojima su bile smještene radi odbrane od partizana, a i onemogućavale su oružnicima vođenje istrage povodom žalbi stanovnika ovih sela

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Požeški Brestovac Kotarskoj oblasti Slav. Požega kojim se obavještava da stanovnici sa područja 12 sela poglavarstva ne posjeduju stoku za prisilni otkup

📜 Dopis Općinskog poglavarstva Požega Vanjska Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi u kojem se navodi da stanovnici sela sa područja poglavarstva ne posjeduju stoku za prisilni otkup

📜 Molba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Uredu za kolonizaciju u Osijeku da povrati imovinu stanovnicima općine Bektež, koji su u septembru 1942. god. bili evakuirani u sabirne logore

📜 Ustaški izvještaj iz Požege od 17 ožujka 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na s. Veliku

📜 Dopis Ustaškog logora u Slav. Požegi Ustaškom stožeru Velike župe Livac-Zapolje o koncentriranju većih snaga partizana u neposrednoj blizini Požege i opasnosti da partizani osvoje grad

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Slav. Požegi Velikoj župi Livac-Zapolje o stanju i kretanju izbjeglica na području kotara

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege

📜 Dopis Zajednice za promet stokom i stočnim proizvodima u Zagrebu Kotarskoj oblasti Slav. Požega, kojim javlja da će se 19. aprila uz oružanu pomoć vojske izvršiti prisilni otkup stoke u selima na području kotara

📜 Dopis Kotarske oblasti Slav. Požega Zajednici za promet stokom i stočnim proizvodima u Zagrebu kojim se traži posredovanje kod vojnih vlasti radi pružanja pomoći prilikom otkupa stoke u selima Požeške kotline

📜 Molba predstavnika Zemaljskog vodstva Njemačke narodne pomoći iz Lučinaca Općinskom poglavarstvu Vilić-Selo za potvrdu da se njemačke porodice preseljavaju iz Lučinaca u Jovanovac kod Osijeka zbog aktivnosti partizana i da molbu proslijedi Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi radi osiguranja besplatnog prevoza na željeznici

📜 Naredba Štaba X divizije I slavonskog korpusa NOVH štabu XVII NO brigade za izvođenje diverzija na željezničkog pruzi Našice - Slavonska Požega

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o uspješnim akcijama jedinica I slavonskog korpusa u Požeškoj kotlini

📜 Naređenje Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za uništenje željezničke pruge Našice - Slavonska Požega

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o prilikama na kotarima Nova Gradiška, Novska i Slav. Požega i o uspješnim vojnim i političkim akcijama partizana

📜 Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Velikoj župi Livac—Zapolje u Novoj Gradiški kojim se moli pomoć za postradale stanovnike sela Velike koju su zabunom bombardirali avioni NDH

📜 Naredba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Oružničkoj postaji u Pletemici da ispita uredovanje općine u Bektežu za koju se kaže da ne radi i time nanosi štetu narodu i općedržavnim interesima

📜 Izvještaj Općinskog poglavarstva Vilić-Selo Kotarskoj oblasti Slav. Požega o nemogućnosti izvršenja prisilnog otkupa stoke za njemačku vojsku i vojsku NDH, jer se na području općine nalaze jedinice NOV

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Slavonske Požege i gubicima u zadnjim borbama oko Našica

📜 Izveštaj Borbene grupe Požega od 26. juna 1943. o rezultatima operacije Prozit protiv jedinica NOVJ u rejonu Slavonske Požege

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

📜 Izvještaj Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu oružanih snaga o nemogućnosti izvršenja žetve za potrebe NDH uslijed stalne ugroženosti od strane jedinica NOV na području kotarske oblasti Slav. Požega

📜 Izvještaj redarstva oružanih snaga NDH Ministarstvu oružanih snaga NDH u Zagrebu — Glavni stožer — o hapšenju domobranskih oficira u požeškoj kasarni, koji su kao članovi Vojnog komiteta surađivali s NOV, i o postupku odgovornih vojnih lica u Požegi prilikom njihovog hapšenja

📜 Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu kojim se javlja da garnizonu u Požegi prijeti neposredna opasnost zbog djelovanja jedinica NOV u Požeškoii kotlini

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o akcijama jedinica NOV na području kotara Slavonska Požega u augustu 1943. godine

📜 Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Kotarskom sudu u Požegi kojim se moli da se ustupi jedna prostorija sudske zgrade za rad Općinskog ureda iz Vilić-Sela

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na terenu, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOH a, o prosvjetnom i agitacionom radu, te o akciji omladine na sakupljanju hrane za NOV

📜 Okružnica Kotarske oblasti Slavonska Požega općinskim poglavarstvima i oružničkim postajama u kojoj obavještava o masovnoj pojavi izbjegavanja vojne dužnosti i dezerterstva iz oružanih snaga NDH, pa se naređuje poduzimanje izvanrednih mjera i kažnjavanje bjegunaca

📜 Žalba pripadnika Njemačke narodne skupine sela Kula—Josephsfeld Kotarskoj oblasti Slavonska Požega na odluku o predaji određene količine kukuruza za otkup

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu Kotarskog komiteta

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega o radu na boliševiziranju Partije, teoretskom i političkom uzdizanju, te vođenju stroge kontrole prilikom primanja novih članova u redove KP

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu o političkoj aktivnosti KP u Slavonskoj Požegi, aktivnosti NOV u okolini, raspoloženju naroda i pojedinaca, te o lokaciji i snazi jedinica i ustanova NOV oko Slavonske Požege

📜 Pismo Vojnog komiteta požeškog garnizona Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega kojim ga obavještava o svom radu, o osnutku još jednog vojnog komiteta u garnizonu i o raspoloženju građanstva u Slav. Požegi povodom dolaska Čerkeza u grad

📜 Propusnica Štaba VI korpusa NOV i POJ predstavniku njemačke komande iz Slav. Požege za održavanje veze s Korpusom

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Križevaca, Slavonske Požege i Donjeg Miholjca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Zlatara, Daruvara, Slav. Požege i o događajima na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbrega, Slavonske Požege i Senja

📜 Izvještaj Zapovjedn.štva Glavnog stožera domobranstva od 10 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Petrinje, Bjelovara, Nove Gradiške, Slavonske Požege i Broda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta

📜 Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 25. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade za posedanje položaja na Kovačici i Drežničkoj Gradini radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ prema komunikaciji Požega - Uzice

📜 Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. maja 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i o borbama kod Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Metka, Zelova i u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i Aržano i o borbama kod Grubišnog Polja, Slavonskog Broda i Požege, u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege i Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komarevo, o borbama kod Klanjca, Križevaca, Slavonske Požege, Karlovca i na otoku Braću

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Velike Gorice, Slavonske Požege, na Kalniku i u Žumberku i Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama na Bilo-gori i u Žumberku, kod Slavonske Požege, Ogulina i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije za upad u Slavonsku Požegu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Konjšćinu, Gornji Križ i Draganiće i o borbama kod Slavenske Požege, Petrinje, Karlovca, Ogulina, Mazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na željezničke komunikacije i o borbama kod Slavonske Požege, u Lici i na cesti Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Svetog Ivana Zelinu i Roški Slap i o borbama na području Koprivnice. Slavonske Požege i Bunića

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o upadu u Slavonsku Požegu i prelasku domobrana na stranu NOVJ

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Peteranec, Unčane, Dobro Selo i Doljane i o borbama u Slavonskoj Požegi i Pleternici

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Slavonske Požege, Križevaca, Prijeboja i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o napuštanju Knina, Pleternice i Slavonske Požege i o borbama za Gudovac, Veliko Korenovo i Rovišće

📜 Izvještaj Zapovjedništva 7. ustaško-domobranske divizije od 9. decembra 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o upućivanju pomoći napadnutim posadama u Pleternici i Slavonskoj Požegi

📜 Zapovest štaba 15. korpusa JA od 18. aprila 1945. štabovima 42. i 48. divizije za prebacivanje na prostoriju Slavonske Požege

📜 Naređenje Štaba 1. armije JA od 20. aprila 1945. Štabu 15. korpusa za oslobođenje Slavonske Požege

📜 Zapovest Štaba 1. ajrmiije JA od 22. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Slavonska Požega – Pakrac

Fotografije

Povezane odrednice

Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Hrvatskoj 1941. Pakrac Petrinja Voćin Borbe u Lici 1944. Grubišno Polje Osijek Nemački zločini u Jugoslaviji Virovitica Kutjevo Ustanak u Slavoniji 1941. 1. kozačka divizija Vermahta Žene u ratu Ustaški zločini 1941. Komunistička partija Hrvatske 12. slavonska proleterska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Sarajevo Varaždin Ludbreg Daruvar Podravska Slatina Borbe u Hrvatskoj 1945. Slavonski Brod Diverzije u oslobodilačkom ratu 15. makedonski korpus NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Užice Kninska operacija USAOH Novska Gospić Genocid u NDH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zagreb Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Slavoniji 1945. Osječka udarna brigada Omladina u ratu Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1944. Benkovac Borbe u Slavoniji 1942. Pleternica 10. krajiška divizija NOVJ 48. makedonska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Holokaust u Jugoslaviji Križevci 42. lovačka divizija Ni zrno žita okupatoru! Narodni heroji Jugoslavije 4. gorski zdrug (NDH) 5. pješačka divizija (NDH) 40. slavonska divizija NOVJ Trogir 187. rezervna divizija Borbe na Kosovu i Metohiji Avijacija u oslobodilačkom ratu 18. slavonska udarna brigada Cazin Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 1. slavonski partizanski odred 17. slavonska udarna brigada Našice 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Ogulin Nova Gradiška Borbe u Slavoniji 1943. 28. slavonska divizija NOVJ AFŽ Knin