Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Derventa u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 55 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 2. 1942. U Derventi i Doboju ustaška policija pohapsila blizu 200 aktivista NOP-a. Pokretni preki sud u Doboju osudio je 181 aktivistu na smrt, a potom 177 kazni preinačio na internaciju u logore.

⚔️ 14. 6. 1943. Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

⚔️ 17. 7. 1943. Dvanaesta divizija 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napala četnički Motajički odred, ojačan manjim domobranskim i nemačkim delovima. Posle petodnevnih borbi ona ga je razbila i oslobodila prostrano područje između Prnjavora, r. Vrbasa, r. Save i Dervente.

⚔️ 23. 8. 1943. Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

⚔️ 3. 1. 1944. S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

⚔️ 9. 4. 1944. Na pruzi Derventa-Doboj delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ srušili 1,5 km pruge, ubili 20 i zarobili 11 neprijateljskih vojnika i zaplenili 34 puške.

⚔️ 27. 5. 1944. Na pruzi Doboj-Derventa delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački teretni voz natovaren boksitom. Uništili su lokomotivu i 20 vagona. Neprijatelj je imao 27 poginulih i veći broj ranjenih.

⚔️ 8. 6. 1944. Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja na s. Pojeznu i s. Cerane (kod Dervente) i nanele mu gubitke od 40 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 9. 6. 1944. Iz Dervente, Dobo ja i Teslića nemačke i ustaško-domobranske jedinice prešle u napad na oslobođenu teritoriju srednje Bosne da bi jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ odbacile od komunikacija u dolini r. Bosne. To je osujećeno upornom odbranom jedinica NOVJ, koje su razbile neprijatelja.

⚔️ 27. 6. 1944. Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

⚔️ 2. 7. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Derventu. Poginulo je oko 300 a ranjeno 200 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 8. 9. 1944. Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela Derventu, gde joj se predao domobranski 6. pešadijski puk Zaplenjeno: 10 topova raznog kalibra, 15 minobacača, 12 mitraljeza, 100 p. mitraljeza, 1600 pušaka, 186 automata, 269 pištolja, 600.000 metaka, 1 radio-stanica, 2 telefonske centrale, 33 telefona, 3 vagona cigareta, 2 vagona đuvana u listu, 4000 litara benzina, 3000 litara nafte, 2000 litara gasa, 1 vagon sanitetskog materijala i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 12. 9. 1944. Domobranski školski bataljon iz s. Vinske zauzeo Derventu, koju su branili delovi 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divzije NOVJ.

⚔️ 25. 9. 1944. Iz Dervente krenula nemačka borbena grupa -Rudno- da deblokira svoje snage u Banjoj Luci.

⚔️ 27. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

⚔️ 27. 9. 1944. Nastupajući od Dervente ka Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Rudno- u rejonu s. Klašnica forsirala r. Vrbas i obrazovala mostobran.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

⚔️ 22. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaških jedinica, 53. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ zauzela sva neprijateljska uporišta duž pruge Derventa-Doboj.

⚔️ 26. 10. 1944. Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

⚔️ 14. 11. 1944. Kod s. Kalenderovaca (na putu Derventa-Prnjavor) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 400 vojnika, razbili je i odbili ka Prnjavoru, nanevši joj gubitke od 17 mrtvih, 19 ranjenih i 8 zaroIjenih i zaplenivši 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 puške, 1500 metaka i drugu opremu (uz sopstvene gubitke od 8 ranjenih boraca).

⚔️ 14. 11. 1944. Na pruzi Žepče-Derventa delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski oklopni voz i uništili 12 vagona. Poginula 4 a ranjeno 5 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod s. Lupljenice (na putu Doboj-Derventa) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Doboja za Derventu. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 1 mrtav borac.

⚔️ 12. 1. 1945. Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

⚔️ 0. 3. 1945. Na Vučjaku (kod Dervente) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog armijskog korpusa JA napali i razbili četnike koji su se povukli iz Srbije i Crne Gore. Poginuo je i zarobljen veliki broj, a njih 160 se udavilo u r. Bosni.

⚔️ 22. 3. 1945. U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 2. armije JA, posle oštre dvodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Doboj i nastavile gonjenje razbijenih nemačkih jedinica prema Derventi.

⚔️ 19. 4. 1945. Jedinice 23. udarne divizije 2. armije JA, u borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, oslobodile Derventu, a zatim produžile gonjenje neprijatelja prema Bos. Brodu.

⚔️ 22. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije za uspešne višednevne borbe protiv jake neprijateljske grupacije na prostoriji između reka Bosne, Save i Vrbasa, kojom prilikom su oslobođeni Maglaj, Doboj, Derventa i Bos. Brod.

Dokumenti

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika Sarajevo od 14 avgusta 1941 god. o paljenju mosta i rušenju telefonskih stubova na putu Han Dervent - Mokro

📜 Izvještaj Velike Župe Vrhbosna od 15 avgusta 1941 god. o uništenju mosta na putu Han Dervent - Mokro od strane partizana

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Derventi od 22. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području sa podacima o stanju Srba i broju uhapšenih

📜 Izvještaj oružničke postaje Sarajevo od 17 oktobra 1941 god. o akcijama partnzana kod Kozje ćuprije i Han Derventa

📜 Izvještaj oružničke postaje Pale od 9 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku stanicu u Han Derventu

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Banja Luka, Teslić, Derventa

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za obustavljanje pokreta na komunikaciji Doboj - Derventa

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 26 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o napadu neprijatelja sa pravca Dervente i rijeke Save

📜 Izvještaj zamjenika komandanta i zamjenika političkog komesara Prve brigade Prve proleterske divizije od 27 januara 1943 god. Štabu brigade o borbama protiv neprijatelja na sektoru Miškovci - Trstenci i o brojnom stanju neprijatelja u Derventi

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 Januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskom kolonom kod Dervente i Teslića

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV oko Banja Luke, Tuzle, Travnika i Dervente

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21 novembra 1943 god. o situaciji na području Prijedora, Travnika, Dervente i Tuzle

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikacije Derventa - Doboj

📜 Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade o predviđenim akcijama i o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Derventa - Sarajevo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Oružničke postaje Han Dervent od 10 decembra 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica na prostoriji Mokro

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor i da zatvore pravce ka Banjoj Luci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. štabovima bataljona da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o akcijama na komunikaciji Derventa - Prnjavor

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Dervente i Goražda

📜 Naređenje Štaba 11 NOU divizije od 7. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje željezničke pruge Derventa - Doboj - Teslić i Celinac - Banja Luka

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Novog, Dervente, Brčko - Bijeljina i o zauzimanju Umčana

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bosanske Krupe, Dervente, Bijeljine i Šabanaca

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Derventu

📜 Izvještaj Štaba 11. NOU divizije Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu divizije na neprijateljev garnizon o Derventi

📜 Izveštaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Dervente, Gornjeg Vakufa i Fojnice

📜 Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 30. juna 1944. Štaba 11. NOU divizije o napadu na Derventu

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. lovačkog zdruga od 2. jula 1944. o borbama protiv jedinica 11. NOU divizije na položajima u Derventi i oko nje

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. zbornog područja od 12. jula 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o preduzetim mjerama za upućivanje pomoći napadnutim snagama u Derventi

📜 Bojna relacija 1. lovačkog zdruga 2. zbornog područja za septembar 1944. o dejstvima na području Teslić - Doboj - Derventa

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. septembra 1944. o borbama oko Dervente, Teslića, Foče i Gacka

📜 Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima Teslićko-tešanjske brigade i Motajičkog NOP odreda za dejstva na prostoru Derventa - Maglaj

📜 Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 25. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja iz Dervente prema Prnjavoru

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv neprijateljske borbene grupe koja nastupa od Dervente prema Banjoj Luci

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 3. oktobra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima brigade na području Dervente i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o borbama na sektoru Dervente i Romanije

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Zenica - Doboj - Derventa

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 26. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Doboj - Derventa

📜 Izvještaj Štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o razbijanju četničkih grupica u širem rejonu Dervente

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Derventa

📜 Zapovijest zapovjednika 16. ustaškog stajaćeg zdruga od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za izviđanje na sektoru Dervente

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Tuzle i Dervente

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na pruzi Batiina - Staro Petrovo Selo i na komunikacijama Sarajevo - Sokolac i Derventa - Brod

📜 Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 27. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Doboj- Derventa

📜 Izvještaj Štaba 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u širem rejonu Dervente

📜 Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 30. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije u rejonima Bosanskog Broda, Dervente i Bosanskog Novog

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Modriče i Dervente

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Vrhovni štab NOVJ Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Operacija Weiss Maglaj Slavonski Brod 1. lovačka eskadrila NOVJ Prnjavor Bijeljina 1. proleterska divizija NOVJ Teslić 2. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Gornji Vakuf Avijacija u oslobodilačkom ratu Druga banjalučka operacija Četnička golgota Partizanska avijacija Žepče Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Operacija Pfingsten 28. slavonska divizija NOVJ Tešanj 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 12. krajiška udarna brgada Nova Gradiška 7. SS divizija Prinz Eugen 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Završne operacije u Jugoslaviji Sanitet u ratu Pale 10. krajiška divizija NOVJ Gacko 114. lovačka divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kozara u oslobodilačkom ratu 373. legionarska divizija Tiger 14. srednjobosanska udarna brigada 6. slavonski korpus NOVJ 18. srednjobosanska udarna brigada 39. krajiška divizija NOVJ 17. krajiška udarna brigada Banja Luka 1. lovački zdrug (NDH) Saradnja četnika sa okupatorom Prijedor 11. krajiška divizija NOVJ Sokolac Motajički partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zenica Modriča 4. pješačka divizija (NDH) Bosanski Novi Zasede u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Kiseljak 25. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Doboj Sarajevo Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 5. SS brdski armijski korpus Prozor Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Travnik Josip Broz Tito 23. srpska udarna divizija NOVJ 53. srednjobosanska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Travnik 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Tuzla