Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka)

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 12. 1943. U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

⚔️ 29. 10. 1944. Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila oštre trodnevne borbe protiv jedinica ustaške 1. posadne brigade na Crvenim stijenama (kod Sarajeva). Položaji su nekoliko puta prelazili iz ruke u ruku. Zbog jakog otpora neprijatelja 19. brigada je bila prinuđena da se povuče na liniju s. Zelena Voda - Starigrad. Gubici neprijatelja: 134 mrtva i 170 ranjenih ustaša. Gubici 19. brigade; 20 mrtvih i 34 ranjena borca.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Kalauzlija i s. Radnje (blizu Štipa) 13. i 19. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Štip. Kalauzlije svi dvaput prelazile iz ruke u ruku, dok najzad 19. brigada nije ovladala tim selom.

⚔️ 22. 3. 1945. U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

⚔️ 0. 4. 1945. Rasformiran Uzlomački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Doboj 53. srednjobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 45. srpska divizija NOVJ Teslić Zvornik Borbe u Makedoniji 1944. Tešanj 19. birčanska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Derventa Borbe u Hrvatskoj 1943. Gornji Milanovac Britanija i Jugoslavija 13. makedonska brigada Tuzla Politički komesari u NOR-u 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Maglaj 25. srpska divizija NOVJ Srebrenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe na Jadranu 1943. Štip 50. makedonska divizija NOVJ Vlasenica 19. makedonska brigada Goce Delčev Bitka za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Operacija Jesenji pljusak Brač 27. istočnobosanska divizija NOVJ