Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

19. birčanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 10. 1943. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 19. birčanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 29. 12. 1943. Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 17. 1. 1944. Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

⚔️ 5. 3. 1944. U s. Čadovini (kod Rogatice) ustaše i domobrani, jačine jednog bataljona, iznenada napali delove 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ i potisli ih do s. Paprica. Gubici neprijatelja: oko 25 mrtvih. Brigada je imala 7 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Na prostoriji s. Ledići - s. Ostojići (kod Sarajeva) nemačke i ustaško-domobranske jedinice napale 19. birčansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen na polazne položaje. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 4. 1944. Kod s. Kifinog Sela (blizu Nevesinja) delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke 1. nevesinjske brigade zarobili 60 boraca italijanskog bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 5. 1944. Odlukom Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Birčanski NOP odred, a ljudstvom popunjena 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Capardima (kod Zvornika) i oko 60 njih izbacila iz stroja, a ona imala 2 ranjena borca.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 12. 10. 1944. U rejonu s. Požarnice (kod Tuzle) glavnina 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divije NOVJ vodila borbu rpotiv četnika i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Kladanj, koji je branila ustaška milicija. Zaplenjeno: 3 puške, 1 telefon i 2000 metaka.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle kratke borbe protiv ustaške milicije, jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Olovo, zaplenivši 3 puške, 2 ručne bombe, 150 metaka i dosta vojničke opreme.

⚔️ 29. 10. 1944. Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila oštre trodnevne borbe protiv jedinica ustaške 1. posadne brigade na Crvenim stijenama (kod Sarajeva). Položaji su nekoliko puta prelazili iz ruke u ruku. Zbog jakog otpora neprijatelja 19. brigada je bila prinuđena da se povuče na liniju s. Zelena Voda - Starigrad. Gubici neprijatelja: 134 mrtva i 170 ranjenih ustaša. Gubici 19. brigade; 20 mrtvih i 34 ranjena borca.

⚔️ 5. 11. 1944. U rejonu s. Kule (kod Sokolca) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih jedinica i odbacili ih ka Sokolcu, nanevši im gubitke od 30 izbačenih iz stroja, zaplenivši 4 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu i uništivši 4 kamiona Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 11. 1944. U rejonu s. Kule (na putu Rogatica-Sokolac) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i posle četvoročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 50 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Mekota (blizu Han-Pijeska) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali jednu četu iz nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Uništena su 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod Bukove glave (na putu Sokolac-Han-Pijesak) iedan bataljon 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneo im gubitke od 50 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 30 ručnih bombi i 4.000 metaka. Gubici bataljona: 4 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 12. 1944. Dva bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ razbili četnike u s. Džimrijama (kod Han-Pijeska) i zauzeli to selo. Poginulo je 15 četnika, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka. Gubici bataljona: 1 poginuo i 1 nestao borac.

⚔️ 20. 12. 1944. Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada i 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne borbe, razbile četničku Oplenačku brigadu i zauzele s. Šekoviće (kod Vlasenice). Gubici neprijatelja: 160 izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza i veća količina municije. Gubici brigada NOVJ: 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za likvidaciju Zelenog kadra i kontrolu pravca Tuzla - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 17 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju jedinica i o situaciji na prostoriji Osmaci - Zivinice - Kladanj

📜 Naređenje Štaba Trećeg .korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za čišćenje četnika na prostoriji Cikote - Paprača

📜 Obavještenje Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 28 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o predviđenoj akciji za čišćenje četnika

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 29 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za prebacivanje u Srebrenicu i sređivanje stanja u njoj

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za zatvaranje pravaca od Prnjavora i Caparda prema Šekovićima

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 2 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o rasporedu jedinica oko Caparda

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Devetnaeste birčanske NOU brigade za rušenje puta Drinjača - Nova Kasaba

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenice

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za čišćenje prostorije Cikote od četnika i za napad na Vlasenicu

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade da hitno uspostavi vezu sa Petom divizijom

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 13 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju i situaciji na sektoru Vlasenice

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 8 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica na prostoriju Milan Planina - Verići

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 9 januara 1944 Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za oslobođenje Kladnja i Zivinica

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama brigade od 15 do 31 januara 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 10. marta 1944. štabovima Druge krajiške i Devetnaeste birčanske brigade za smjenu jedinica Pete NOU divizije na prostoriji Gornje Žešće - Podgaj - Ustikolina

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Devetnaeste birčanske brigade za prvu polovinu marta upućen 15. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 10. aprila 1944. štabovima Zkrajiške i 19. birčanske brigade za pokret sa prostorije Kalinovik - Trnovo na prostoriju Rakitnica - Lukavac - Urnoljani

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. jula 1944. Štabu 19. birčanske brigade za napad na Olovo i štabovima 16 muslimanske i 20. romanijske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Potkozlovača - Ravansko i Kruševci - Donje Babine

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. Štabu 19. birčanske brigade za posjedanje položaja prema rijeci Spreči i za zatvaranje pravaca koji iz njene doline vode prema rijeci Drinjači

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 30. septembra 1944. o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 30. septembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 22. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu skojevske organizacije

📜 Informacija Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. novembra 1944. Štabu 27. divizije o stanju na teritoriji korpusa i zahtjev za sprovođenje istrage povodom gubitaka 19. birčanske brigade kod Crvenih stijena

📜 Informacija Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. novembra 1944. Štabu 27. divizije o stanju na teritoriji korpusa i zahtjev za sprovođenje istrage povodom gubitaka 19. birčanske brigade kod Crvenih stijena

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ povodom osjetnih gubitaka 19. birčanske brigade u borbi vođenoj 29. oktobra kod Crvenih stijena

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ povodom osjetnih gubitaka 19. birčanske brigade u borbi vođenoj 29. oktobra kod Crvenih stijena

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Kalinovik Trnovo Borbe u Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 20. romanijska udarna brigada Nevesinje 16. vojvođanska divizija NOVJ Han Pjesak Narodni heroji Jugoslavije 38. istočnobosanska divizija NOVJ Četnička golgota Olovo 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Jahorinski partizanski odred Tuzla Nevesinjska četnička brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Lukavac Ozrenski partizanski odred (Bosna) Doboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. lovački zdrug (NDH) 25. srpska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Sarajevo Vlasenica 369. legionarska divizija (vražja) Sokolac 5. krajiška udarna divizija NOVJ Birčanski partizanski odred Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu 14. srpski korpus NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Kruševac Gornji Milanovac 21. SS divizija Skenderbeg SKOJ Srebrenica Druga tuzlanska operacija NOVJ Prnjavor Zvornik 16. muslimanska udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. 3. lovački zdrug (NDH)