Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

20. romanijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 5. 1944. Posle četvorodnevnih borbi protiv ustaša i milicije 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ ovladala prostorijom Srebrenica-Bratunac.

⚔️ 4. 6. 1944. Ustaška 2. brigada i četnička Srebrenička brigada zauzele Srebrenicu i s. Bratunac, koje su branile jedinice 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ. Gubici jedinica NOVJ: 40 mrtvih i nestalih.

⚔️ 19. 6. 1944. Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napale Srebrenicu koju su branili 22. i 24. ustaški bataljon i ustaška milicija. Napad nije uspeo zbog premorenosti jedinica i zbog slabe pripreme i organizacije napada. Pretrpljeni su osetni gubici. Među poginulima nalazio se i zamenik komandanta 20. romanijske brigade Mihajlo Bjelaković, narodni heroj.

⚔️ 17. 8. 1944. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško uporište u Srebrenici. Napad je ponovljen 18/19. avgusta, ali ni on, zbog dolaska pojačanja, nije uspeo. U ovoj borbi poginuo je zamenik komandanta 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije Mihailo Bjelaković, narodni heroj.

⚔️ 12. 9. 1944. Dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzela Zvornik, koji su branile nemačke i belogardejske jedinice (jačine oko 400 vojnika). Gubici neprijatelja: 25 mrtvih, oko 30 ranjenih i 18 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno oko 5 vagona hrane, veliki broj odeće i druge ratne opreme.

⚔️ 21. 9. 1944. Dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzeli s. Požarnicu (kod Tuzle) koje je branilo oko 1000 četnika. Međutim, kad mu je stiglo pojačanje od G. Tuzle, neprijatelj je uporište povratio. Gubici četnika: 51 mrtav i 40 ranjenih; zaplenjeno 10 pušaka. Gubici bataljona NOVJ: 7 poginulih, 15 ranjenih i 3 nestala borca.

⚔️ 25. 10. 1944. Posle dvodnevne borbe 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Rogaticu, koju su branila dva bataljona 1. ustaške brigade. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih, 40 ranjenih i 19 zarobljenih. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: top, 2 minobacača, 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, oko 1000 mina za bacač, 500 topovskih granata i radio-stanicu [Po drugim podacima Rogatica je zauzeta 24. ili 26. oktobra 1944.].

⚔️ 12. 11. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna i 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ ponovo izvršile napad na Rogaticu, koju su branile nemačke jedinice i ustaše. Brigade su zauzele skoro ceo grad (osim uporišta Lunja), ali zbog žilavog otpora neprijatelja morale su se povući. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici brigada NOVJ: 6 mrtvih, 10 ranjenih i 3 nestala borca.

⚔️ 25. 11. 1944. Glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na nemačke i ustaške jedinice u s. Margetiću (kod Sokolca).

⚔️ 27. 11. 1944. U rejonu s. Kozadre (kod Rogatice) 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih i ustaških jedinica i nanela im gubitke od 15 mrtvih i preko 20 ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 28. 11. 1944. Između s. Semeća i s. G. Lijeske tri bataljona 16. muslimanske udarne brigade i dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu koja se kretala od Višegrada ka Rogatici. Oko 500 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja (od toga - 300 poginulih) a 186 motornih vozila je uništeno. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 5 automata, 87 pušaka, 21 pištolj, 5000 metaka i dosta druge ratne opreme. Gubici brigada NOVJ: 10 mrtvih i 21 ranjen borac.

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Mrkalja (na putu Sokolac-Han-Pijesak) dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli im gubitke od 30 mrtvih i 35 ranjenih. Zaplenjeno 12 pušaka, 2. metaka i druga ratna oprema. Gubici bataljona: 3 ranjena borca.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Paljike (na putu Sokolac-Han-Pijesak) glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i nanela im gubitke od 40 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog i 5 nestalih boraca.

⚔️ 18. 12. 1944. Oko 8.000 četnika prodrlo preko planine Milana i Javora u Vlasenicu, odbacivši 20. romanijsku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 12. 1944. Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vlasenicu, u kojoj su se branili delovi četničkog Timočkog korpusa.

⚔️ 11. 1. 1945. Posle borbe protiv nemačkih jedinica 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Han-Pijesak.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

1. ustaška brigada Maglaj Zavidovići Han Pjesak Borbe u Hrvatskoj 1944. Olovo Četnička golgota Valandovo Zvornik Radoviš 16. muslimanska udarna brigada Vlasenica 21. SS divizija Skenderbeg 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 19. birčanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Srebrenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Timočki korpus JVuO 20. krajiška udarna brigada Strumica Bela garda Narodni heroji Jugoslavije Kruševac 17. majevička udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Tuzla Sokolac Završne operacije u Jugoslaviji 27. istočnobosanska divizija NOVJ